English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
VĂN BẢN PHÁP LÝ
Số / Kí hiệuNgày
ban hành
Trích yếu nội dung
85/2017/NĐ-CP 19/07/2017 Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
644/QĐ-TCTK 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Con số và Sự kiện
645/QĐ-TCTK 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê.
646/QĐ-TCTK 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thống kê
647/QĐ-TCTK 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I
648/QĐ-TCTK 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học Thống kê khu vực II
649/QĐ-TCTK 24/06/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III
516/QĐ-TCTK 14/09/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thống kê
517/QĐ-TCTK 14/09/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Thống kê
53/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin
54/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Tổng hợp
55/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia
56/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Công nghiệp
57/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản
58/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ
59/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư
60/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Giá
61/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Dân số và Lao động
62/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường
63/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế
64/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Kế hoạch tài chính
65/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng
66/QĐ-TCTK 23/02/2012 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
256/QĐ-TCTK 05/04/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Văn phòng
149/QĐ-TCTK 18/02/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thống kê
54/2010/QĐ-TTg 24/08/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
03/2010/NĐ-CP 13/01/2010 Nghị định của Chính phủ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
676/QĐ-BKH 25/05/2009 Quyết định Về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư
93/2007/NĐ-CP 04/06/2007 Nghị định Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư