English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
VĂN BẢN PHÁP LÝ
Số / Kí hiệuNgày
ban hành
Trích yếu nội dung
501/QĐ-TTg 10/05/2018 Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
239/QĐ-TCTK 23/03/2017 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Thống kê
213/QĐ-TCTK 03/03/2017 Quyết định về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê
QĐ 138/TCTK 25/01/2017 Về ban hành "Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục Thống kê"
886/QĐ-TCTK 30/12/2016 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Tổng cục Thống kê
888/QĐ-TCTK 30/12/2016 Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê
889/QĐ-TCTK 30/12/2016 Về việc ban hành Quy định thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thống kê quản lý
1919/QĐ-BKHĐT 28/12/2016 Quyết định về việc phân cấp thảm quyền quyết định trong lĩnh vực quản lý tài chính từ nguồn chi thường xuyên và quản lý tài sản nhà nước cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
858/QĐ-TCTK 20/12/2016 Quyết định về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017
QĐ 833/QĐ-TCTK 06/12/2016 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê
572/QĐ-BKHĐT 06/05/2016 Quyết định về việc phân cấp quyết định đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
2176A/QCPH-TCT-TCTK 10/11/2015 Quy chế quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê
1428/QĐ-TCTK 25/12/2014 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020
9078/BKHĐT-NHNN-BTC-BCT 02/12/2014 Quy chế phối hợp trong Quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô
357/QĐ-TCTK 06/05/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê
299/QĐ-TCTK 04/02/2013 Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020
417B /QĐ-TCTK 19/07/2012 Về việc Ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Tổng Cục Thống kê
161/QĐ-TCTK 12/04/2012 Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê
395/QĐ-BKHĐT 30/03/2012 Quyết định về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
718/QĐ-TCTK 02/11/2011 Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng ngành Thống kê
707/QĐ-TCTK 31/10/2011 Về ban hành Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1075/QĐ-BKHĐT 26/07/2011 Quyết dịnh về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
263/QĐ-TCTK 05/05/2010 Quy chế quản lý và thực hiện các Chương trình, Dự án của Tổng cục Thống kê có sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài
03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT 24/06/2009 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê
45/2009/QĐ-TTg 27/03/2009 Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê
1074 /QĐ-TCTK 16/12/2008 Quy chế quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên Trang tin điện tử của Tổng cục Thống kê
1074/QĐ-TCTK 16/12/2008 Về việc ban hành quy chế quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên trang tin điện tử của Tổng cục Thống kê
03/2008/QĐ-BNV 12/11/2008 Quyết định Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê
122/QĐ-TCTK 20/02/2008 Về việc Ban hành Quy định việc nhân bản và in ấn tài liệu trong hoạt động của Tổng cục Thống kê
1066/QĐ-BKH 16/10/2006 Ban hành Quy chế về cấp độ thành tích xuất sắc để xét nâng bậc lương trước thời hạn
1433/QĐ-TCTK 27/12/2014 Quyết định về việc sửa đổi Quy chế Quản lý, sử dung Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê
1161/QĐ-TTg 23/07/2015 Quyết định phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020
763/QĐ-TCTK 30/06/2015 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê