Tiêu đề:

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014

Nội dung:

 

 CÁC VĂN BẢN 

Quyết định số 1253/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA VÀ BẢNG HỎI 

Phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014

Phiếu thu thập thông tin dân số và nhà ở (Phiếu dài)

Phiếu thu thập thông tin dân số và nhà ở (Phiếu ngắn)

TIN TỨC

ItemPreview