Tiêu đề:

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác 2020

Nội dung:

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THỐNG KÊ NĂM 2020

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

---*---

  

Chương trình Hội nghị ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác năm 2020

Báo cáo Kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo Kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020

Các báo cáo chuyên đề, tham luận trình bày tại Hội nghị ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác năm 2020

ItemPreview