THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 263/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 5/5/2010
Ngày hiệu lực: 5/5/2010
Người ký: Phó Tổng cục trưỏng Đỗ Thức