THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 299/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 2/4/2013
Ngày hiệu lực: 2/4/2013
Người ký: Đỗ Thức