THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 256/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 4/5/2011
Ngày hiệu lực: 4/5/2011
Người ký: Đỗ Thức