ࡱ> CBELZiu ibjbj 8r}})*11111EEE8}<$Ex[p ;$O( ZZZZZZZ$\_F[-1[*[*[*[112[ZZZ[*.11ZZ[*ZZZZ0j"EQYZZH[0x[Z_Y"_Z_1Z[*[*Z[*[*[*[*[*[[Z[*[*[*x[[*[*[*[*_[*[*[*[*[*[*[*[*[* : EMBED Word.Document.12  EMBED Word.Document.12  EMBED Word.Document.12  EMBED Word.Document.12  EMBED Word.Document.12  EMBED Word.Document.12  EMBED Word.Document.12  EMBED Word.Document.12 HNG DN GHI PHIU Cu 3: Sn phm sn xut v tiu th chnh nm 2018 Doanh nghip ghi tn 5 sn phm chnh l nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng m doanh nghip sn xut trong nm 2018. Sn phm chnh l nhng sn phm chim t trng ln nht v doanh thu bn nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng ca doanh nghip. Sn lng sn xut: doanh nghip ghi khi lng sn xut trong nm 2018 cho tng loi sn phm chnh. Khi lng s dng ni b: doanh nghip ghi khi lng sn xut trong nm 2018 ca tng loi sn phm chnh c tip tc s dng sn xut/lp rp trong doanh nghip. T trng doanh thu ca tng sn phm phn theo th trng ni a, xut khu nm 2018: doanh nghip ghi c th t l phn trm doanh thu ca tng loi sn phm phn theo th trng ni a v xut khu trong nm 2018. Tng t l phn trm doanh thu ni a v xut khu ca tng sn phm l 100%. + Ni a: c hiu l bn cho cc khch hng hot ng ti Vit Nam, bao gm c cc doanh nghip FDI, doanh nghip nm trong khu kinh t, khu ch xut. + Xut khu: bao gm c xut khu trc tip v y thc xut khu. Sn phm c cung cp cho ngnh no: doanh nghip nh du ( vo mt hoc nhiu la chn ph hp. Cu 4: Phng php gia cng, cng ngh sn xut chnh hoc cng on sn xut Doanh nghip nh du ( vo ti a 3 la chn ph hp nht vi phng php gia cng, cng ngh sn xut c s dng sn xut trong doanh nghip hoc cng on sn xut trong doanh nghip. Cu 5: Hiu sut s dng my mc, thit b Doanh nghip c lng hiu sut s dng bnh qun ca tt c cc loi my mc, thit b trong doanh nghip. Cu 6: My mc, thit b s dng trong doanh nghip Doanh nghip ghi tn my mc, thit b ang c doanh nghip s dng sn xut theo tng nhm; hiu sut s dng ca tng loi my mc, thit b trong nm 2018; s lng my mc, thit b; nc sn xut v nm tng loi thit b, my mc c sn xut ra. + My mc, thit b th cng: l loi my mc, thit b sau khi c khi ng, phi c tc ng ca con ngi mi hot ng. + My mc, thit b bn t ng: l loi my mc, thit b t hot ng mt phn sau khi c khi ng, mt phn do con ngi tc ng vo. + My mc, thit b t ng: l loi my mc, thit b sau khi c khi ng c kh nng t hot ng m khng cn c ngi tham gia trc tip. + R-bt:l mt loiHYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_m%C3%B3c" \o "My mc"myc c iu khin t ng, c lp trnh sn, c kh nng vn ng theo nhiu hn 3 trc, c th c nh hoc di ng. Cu 8: H thng qun l cht lng Nu doanh nghip cha c cp chng nhn h thng qun l cht lng, doanh nghip nh du ( vo mc Cha c cp chng nhn . Nu doanh nghip c cp chng nhn h thng qun l cht lng, doanh nghip nh du ( vo mt hoc nhiu la chn ph hp. Nu h thng qun l cht lng ca doanh nghip nm ngoi cc la chn cho sn, ghi r h thng qun l cht lng m doanh nghip c cp chng nhn mc Khc . Cu 9: Cng c qun l cht lng Nu doanh nghip cha p dng cc cng c qun l cht lng, doanh nghip nh du ( vo mc Khng p dng . Nu doanh nghip p dng cc cng c qun l cht lng, doanh nghip nh du ( vo mt hoc nhiu la chn ph hp. Nu cng c qun l cht lng ca doanh nghip nm ngoi cc la chn cho sn, ghi r cng c qun l cht lng m doanh nghip hin ang p dng mc Khc . Cu 10: Doanh thu bn nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng T trng trong tng doanh thu bn nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng phn theo th trng Vit Nam, xut khu nm 2018: doanh nghip ghi c th t l phn trm doanh thu bn nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng chia theo th trng Vit Nam v xut khu trong nm 2018. Tng t l phn trm doanh thu bn nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng ti Vit Nam v xut khu l 100%. + Bn ti Vit Nam: c hiu l bn cho cc khch hng hot ng ti Vit Nam, bao gm c cc doanh nghip FDI, doanh nghip nm trong khu kinh t, khu ch xut. + Xut khu: bao gm c xut khu trc tip v y thc xut khu. Cu 11: Doanh thu xut khu nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng Quc gia xut khu quan trng: Nu doanh nghip c xut khu nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng, ghi r tn 3 nc xut khu quan trng nht theo th t gi tr xut khu nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng (V d: 1. M, 2. Nht Bn, 3. Hn Quc, & ). Cu 12: Chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng T trng trong tng chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng phn theo ngun sn xut ti Vit Nam, nhp khu nm 2018: doanh nghip ghi c th t l phn trm chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng chia theo ngun sn xut ti Vit Nam v nhp khu trong nm 2018. Tng t l phn trm chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng sn xut ti Vit Nam v nhp khu l 100%. + Sn xut ti Vit Nam: c hiu l sn phm sn xut ti Vit Nam, bao gm c cc 248:<lnprtvxcQ?#jhheh8?5CJU\aJ#jhW:h8?5CJU\aJ)j` hW:h8?5CJUV\aJ#johW:h8?5CJU\aJ)j` hW:h8?5CJUV\aJhW:h8?5CJ\aJ#jhW:h8?5CJU\aJh8?5CJ\aJ)j` h:4.h8?5CJUV\aJh:4.h8?5CJ\aJ#jh:4.h8?5CJU\aJ:t" \ f n : `|$ 7dx`a$gdmsgd7$d x^a$gd7gdvgd8?  " $ T V X Z \ ^ ˹ygR@#jhW:h8?5CJU\aJ)j` hW:h8?5CJUV\aJ#jhW:h8?5CJU\aJ)j` hW:h8?5CJUV\aJhW:h8?5CJ\aJ#jhW:h8?5CJU\aJh8?5CJ\aJ#jhheh8?5CJU\aJ#j\yhheh8?5CJU\aJ)j` hheh8?5CJUV\aJhheh8?5CJ\aJ d f ƻƭƻ~jYjRF8FhEWh75CJ\aJhEWh75CJaJ hEWh7 hX5CJOJQJ\^JaJ&h7h75CJOJQJ\^JaJh7h #jIhW:h8?5CJU\aJ)j` hW:h8?5CJUV\aJhW:h8?5CJ\aJh8?5CJ\aJ#jhW:h8?5CJU\aJ#j5hW:h8?5CJU\aJ)j` hW:h8?5CJUV\aJf n : l p r :<>.0`(*|npTXZVZ\2hln^jnp "\ !󩥩hNajhNaUhXCJ\aJ jRhEWh7CJ\aJhXh7;CJ\aJhEWh76CJ\aJhEWh75CJ\aJhEWh7CJ\aJA2Z\dj !""#%%()~* +$--0@ATB|D$ 7dx`a$gdms!"""##%%&&&((**~* +H+,-"-$--...111@@@@ATBBDvDzD|D"EGDHIJJJ M MZN\NLOOPPQQRRR楗hXh7@CJ\aJUhEWh7CJ]aJhXh7;CJ\aJhXh7;hEWh76CJ\aJ jRhEWh7CJ\aJhEWh7CJ\aJhEWh75CJ\aJ;sn phm c sn xut bi doanh nghip FDI, doanh nghip nm trong khu kinh t, khu ch xut. + Nhp khu: bao gm c nhp khu trc tip, y thc nhp khu v sn phm c mua t doanh nghip trong nc nhp khu ri bn li. Cu 13: Chi ph nhp khu nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng Quc gia nhp khu quan trng: Nu doanh nghip c nhp khu nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng, ghi r tn 3 nc nhp khu quan trng nht theo th t gi tr nhp khu nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng (V d: 1. Nht Bn, 2. Trung Quc, 3. Hn Quc, & ). Cu 14: Nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng chnh doanh nghip mua nm 2018 Doanh nghip ghi tn 5 loi nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng chnh m doanh nghip mua phc v sn xut trong nm 2018. Nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng chnh l nhng sn phm chim t trng ln nht trong tng chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng ca doanh nghip. T trng chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng ca tng sn phm nm 2018: Doanh nghip ghi t l phn trm chi ph mua ca tng loi nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng so vi tng chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng ca doanh nghip. T trng chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng ca tng sn phm phn theo ngun ni a, nhp khu nm 2018: doanh nghip ghi c th t l phn trm chi ph mua ca tng loi nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng chia theo ngun ni a v nhp khu trong nm 2018. Tng t l phn trm chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng ni a v xut khu ca tng sn phm l 100%. + Ni a: c hiu l sn phm sn xut ti Vit Nam, bao gm c cc sn phm c sn xut bi doanh nghip FDI, doanh nghip nm trong khu kinh t, khu ch xut. + Nhp khu: bao gm c nhp khu trc tip, y thc nhp khu v sn phm c mua t doanh nghip trong nc nhp khu ri bn li. Cu 15: S lng lao ng thng xuyn v khng thng xuyn nm 2018 Lao ng thng xuyn: Lao ng lm vic theo hp ng lao ng khng xc nh thi hn hoc hp ng lao ng xc nh thi hn. Lao ng khng thng xuyn: Lao ng lm vic theo hp ng lao ng theo ma v hoc theo mt cng vic nht nh c thi hn di 12 thng Tng s lao ng = Lao ng thng xuyn + Lao ng khng thng xuyn S lao ng bnh qun = (S lao ng u nm + S lao ng cui nm)/2 Cu 16: Lao ng v tin lng ca lao ng thng xuyn nm 2018 Cng nhn sn xut: l lao ng c tuyn dng trc tip cho cc hot ng sn xut; Lao ng chuyn mn, nghip v: l lao ng lm cng vic gin tip ti cc phng, ban phc v hot ng sn xut, kinh doanh (nhn vin k ton, th kho, th qu, nhn vin k hoch, nhn vin bn hng, nhn vin marketing& ) Cn b qun l: Gm Hi ng qun tr hoc hi ng thnh vin, gim c, ph gim c, k ton trng, thnh vin Ban kim sot hoc kim sot vin, qun c/ph qun c phn xng, trng/ph phng nghip v; Nhn vin hnh chnh: nhn vin hnh chnh, qun tr, vn th, lu tr, tip n khch hng, trc in thoi, nhn vin tp v, bo v. Cu 17: Th mnh ca doanh nghip Doanh nghip nh du ( vo mt hoc nhiu la chn ph hp vi th mnh ca doanh nghip. Nu doanh nghip c th mnh khc nm ngoi danh mc cho sn, ghi r mc Khc . Trong s nhng th mnh la chn, doanh nghip nh du ( vo ti a 2 la chn c cho l th mnh ln nht ca doanh nghip. Cu 18: Kh khn, thch thc ca doanh nghip Doanh nghip nh du ( vo mt hoc nhiu la chn ph hp vi kh khn, thch thc ca doanh nghip. Nu doanh nghip ang i mt vi kh khn, thch thc khc nm ngoi danh mc cho sn, ghi r mc Khc . Trong s nhng kh khn, thch thc la chn, doanh nghip nh du ( vo ti a 2 la chn c cho l kh khn, thch thc ln nht ca doanh nghip. Doanh nghip m t c th v 2 kh khn, thch thc ln nht ca doanh nghip. Cu 19: u i, h tr pht trin cng nghip h tr t c quan nh nc Nu doanh nghip nhn c u i/h tr pht trin cng nghip h tr t c quan nh nc, doanh nghip nh du ( vo mt hoc nhiu la chn ph hp vi u i/h tr doanh nghip nhn c. Nu doanh nghip nhn c u i/h tr khc nm ngoi danh mc cho sn, ghi r mc Khc . Trong s nhng u i/h tr la chn, doanh nghip hy nh gi hiu qu ca nhng u i/h tr ny theo thang im t 1 n 10. Cu 20: H tr t khch hng Nu doanh nghip nhn c h tr t khch hng, doanh nghip nh du ( vo mt hoc nhiu la chn ph hp vi h tr doanh nghip nhn c. Nu doanh nghip nhn c h tr khc nm ngoi danh mc cho sn, ghi r mc Khc . Trong s nhng h tr la chn, doanh nghip hy nh gi hiu qu ca nhng h tr ny theo thang im t 1 n 10. Cu 21: H tr doanh nghip mong mun nhn c Doanh nghip nh du ( vo mt hoc nhiu la chn ph hp vi nhng h tr doanh nghip mong mun nhn/tip tc nhn c. Nu doanh nghip mong mun nhn c h tr khc nm ngoi danh mc cho sn, ghi r mc Khc . Trong s nhng h tr mong mun nhn/tip tc nhn c la chn, doanh nghip nh du ( vo ti a 2 la chn c cho l h tr doanh nghip mong mun nht.   PAGE \* MERGEFORMAT 1 |D"EGIL@NLOOPQRSSDTVWXY`Zf[[j]^>__bcXc$ 7dx`a$gdmsRSSSSSDTTTTV(VWWWXY0Y2YZZf[[[[]]>__``cXcccfxfffhhzi|i~iiiiiiiiiiiii󯧣h #mHnHuhNajhNaUh,jh,Uh7h7CJaJ jRhEWh7CJ\aJhXh7;CJ\aJhEWh76CJ\aJhEWh75CJ\aJhEWh7CJ\aJ7Xc(efxf6h|iiiiiiiiiiiii$a$gd8?gdXv d`gdms$ 7dx`a$gdmsiiiih7h7CJaJh,hXv6&P 1h:p8?. A!"#$% oDdM$37YR S A@?"?"Ʌxñ0i so܁D @=xñ0i so܁l@ Zkx ]D.8h2T..m ioB *$ MZZ-UUK=J]NJ[տ^T^3;<Ϟ88uֳzo: IWzhٲeQk'ːV$/IJIҐJzIP!~SC6I~ qd M$( ʯԸΜgI;uWjUÛ>jzg~ ˾ʵޝeMÓ*͆Jk(^+RIq8SqrQ^MJР,/B󌆙Ic㪫jոJ[C^Av̉1NJSnyd1e?sԇʶW.u|`Bw&7äY$",*UKOh)[.>v1wWMOJʹ;S0d򹷗z>=s^=Ԏ8_1Ƿ'rjH&%Ijᔡ]xL}@e~LK{y=} 6c^=erZ&WƞxR@@z!ǥ{/v6q26UuG)MT}I%qtV:=:{[֕̉w "tLB월wPе[[^*؏YU6q"V?1kPE:Vbg_+w2Cˮ54$εr= AgY(=K*h p5=O ,T)1,>}<׹x|gmQ9:nvڻ&vmCAqP?V\jÚ%8v8qNk>߄z\ 衠Rع468aVeurP^wxF\_Ozbrpph8]'5o.sP>G7f|P]/uAci+j=srpˡz(~r~brHppq =[rpˡz(oTعR=;qùz87GLV\t=z5BVCmPuqɊ!ï=`<z8/B]#65^*`,GuCnm9zmeу;C8zqz8?G+v.Tg;z6Cn9z}eу;C:z8Taff]#z(U1+Gw,zbrHppqCynpq52MV\.rxpw=عR=\;8Tᒈ%9zpȬnULbrHppq=z'G Z[!åpPf C.C7Ks஑YozbrHp'ph8T^?@ADGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry% FP@"@ Data :I;WordDocument$8rObjectPool'p"P@"_1612090860Lud@Kg2p"p"PackageFƅCompObjbObjInfo KPK!h"[Content_Types].xml (UN0#(q!GD޴m߳I!\"Enɶ*58JE>f/= Di dlMts"6!cKDyKDHC_ + )oG;.A0cx "^Z4!$Ǣ}]M1\@F mQh UETI 缕VI }SC<}BJmo2fB.t0tuPvҞn3i+QIfU?WD]9DP`@I="wIyMuV\<7@iaxFd RX#rWͱ@:>b^ʂLKt`OZdzYW:l/PK!N _rels/.rels (JA a}7 "Hw"w̤ھ P^O֛;<aYՠ؛`GkxmPY[g Gΰino/<<1ⳆA$>"f3\ȾTI SWY ig@X6_]7~ fˉao.b*lIrj),l0%b 6iD_, |uZ^t٢yǯ;!Y,}{C/h>PK!6Hh word/_rels/document.xml.rels (N@@. U1]z1&*>GY;Uy{'6P qdg~6 >Ơq07Eͣi,tkmr}yVruӻS&꟤ty vIilK[^"9 %˽MY69<|ҙP H!C`0 bL³$h{(bM*IIv>+~(4@1`4 ݂X~9$EJD#9'mvx.99y[zekQŜsM8olUyvd)릡 _'wRTmp8(°\m9NG޶ږQ xbZmفCt-[gΖb;54]s.Pbߵ -b)i'>"'''8OU&oܶT`vK^iA[^!yu~'ۚ܇h}jv,SQmӋ~0nbq~W~1(^o{70%/qN@ ~q_';ӷ᩽reP"oY('5^U-~Zb4l~Zm=;|n}~/ o,0,<]v_e{_Ozʶkkr<P Mqw{*5k{yj1m _w8pQϝ-YN m=Ռ-ru#mUrkM%\[vrr+-hR$VbL̉*dgj<(`oc`Aۉh KNoqǏv_݇S=~ V +o'Jg܌0_Cz2.:rh\tԠ0:<)&[{ ˂p9S;x))qxEƷo{ՠMlYf<#O?ALI1 +S (ҔtS9z~W˯3ؓSrl(X3WH#g| < j% }F (P3u'RPB&z3=,3tW =W^6+> fD$ w1AwJCZ!i+fR^:J\t \0nRm|?!MM\]~.YQK]9qíǓuHus=!V+Et4wִMJ_Z`)ۊ]K!K]+wԺAtrҒe@.9OH=n 1\w!!껏G;_qj:!M{ch{G/C'~?RU_^ZRM}RqkBD&5 EGLir*mauuhWOF' q5Mhq)']>3+v/׺k^2nss$ 3] [Mjt@8q{x7d2FSD/h<Oh%Xs7%ur@' nxi{JyQ0o@lHSKh]nsӽ MHz?p;(}уG]cr"+"dpF ))"t]Y]"S#0&ϸRqC*-8h9OJdkD&qH<6W$L}'F8ya1XE!*dYrs:"`'.4\څ@ Ӥ2.5]aCBI@RHegS1|U J"U\X,*pUy"WioZ- W5+yam2vKІ6zTn9=T@[0 ECXn=KkR!zK;y.7< Z Ȍ ofׁb\CJaӗn_e!7:T6Pag]PT|)?F݄cv:4qR8~9&NnLD5uWx,PXF+7o*! ܝXkIUX%*EXc-<z&9Q`3!fK;ĸYc?3[ft)!l /&>Kα|I)_.a7/shtX&w@qE(!bnc̑s+44!wra 3)F|Vz4 և5'33H u]~9P椝 coV͉`-.s:o& [W ˺/@7^z ~|QW8CKcB?c4af~*w3ԾNBo UZ&Ų)? I:F+bu",VՓS4E@Ob_wtL Qsg0rӝW=UkxjLRiј:d)Wm;I,VIK2jc L*!L[D[rsP ;@hLXz_%HGb)huR4A:*(R x}Un4h ii=TS rh]\yĥp#LjZu]FO:΃;MA@٠?0DҰ]mkVG?{^uvHڥ_q$7z~q͐2^LM[(٦u% {e. 15L \V?\ԍBC[ABɔf&:^; {d^x GvJSdfsfx N~% ,u g䁍A7?}-Js>rֹ˘PіYbجESh1a_t-XTQS+֡7['1ẏ.dH V p7Lr(ۊKe!ciO0PJw^XP| Q%a NbC!+wiQmNƒ0!ؤ3aM+sC]RKPrh80~{8`mqHSX;3GP! P Vv]\[d$>=#feMqjIllpؑsG w<;TXeu=}pG}0 Ѩٴdtq 1a:PӔBSɱ-t,_4L&1xh#2!#s I@pS,y1tR N\'Q[W[7"Kb{LF'F.? #MPgaΞz99gtwPK!iword/footnotes.xmlYN0ߑC B&R,0Xvz{&C*'<~:jutFuL"9R3'L-2rlM^.Bvi{Rx%sk0BǫSgcVa^~Z;2a #X)-8(}BYJ.OȰKꎙ;5j*i\Ұ*@KMqYRÁz݁-.Cnt$T{z1g,fP3_[XF-e 02I87\ m<i'Jӓm4o` aϪ࠽Ͱ%(:K.PK!!Diword/endnotes.xml]n0 '(m` Id!hĎg(Эj{ Ď;vV/SGr^#d,Y,R аE>(D2SU*(!-ylʹ2/* gΈ@[F.$+е;~wl`X-z,CbYj.ɻܠl0dNդWfJ Ҟ+5td+֡Tޓuw$>{1G\"wIfL?G}nޣ]Y4,‰Icv4 !y *ESe|v44ÈI$6R;=PK!Pword/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK!-@eword/settings.xml[u;xg 5XE` ,g75ݒt?}=kp}XM&<< 7x{ua.^w.O|xm77ݫϻoͧtώ/4rx~w9~s{}uoO\o/o^_w4tӠo;vݜ^>K;Maw9inU'6w~Oo#WQyy?3#>~s>btlo_|W^v}w:><|ݽh9powo7nNڼy}k+qaI~w~ܼ\t}5asuY5aC_]緿)>]Ow<=\o_]Ƅ Ƥ0{B2`M _c43@)!K3l ֖BKd,:TOx?jpSpcHb6W\uI$NӀ⻏!uiOfEv3f c'^A2D-ucљ"qm] z?#2-7?*ޏsF#Iΐc[ ֐ظӄeJ2&&1O!Ƶt1pmO|&Olȳeo\S ٷVyL3 :fMSgy rd;vs2)16tiٺN% ftN)Q!ѯ,]l )$J쓆z8| )yl$/$Rٻ-ZƬلaL/Ŧ8("k)xN~JXL}@x |vqΎ X"-i|Xy|m*SuB[Siamӧ01tc:c|3{\u} 7M3cM&HUnGl9gdE\;JE%qDgmaّ笼CMr,ux>Λ8wSEd"JK%(%9Q@ ʚ6șܮX3mx &&Ioq G=QwA2A~Uk!I~tfHv(C{1p%dw>&$9M 4ީ򚎱34i"GNeQL.->E2cG6Wr*T;XYUrug^uebO\8$BSmЧTMQK`HjCغ"đsQv/gb8qr~!N&hU *64~T2 ,t(K3jQuc /da5TLj/"eDeY [R9KZE9_$md=Σ 8U Z3RKHV'Xgꩲ-է‚'>ȓ% *hId#JDeHoX2DϞ uj INf;eTd*r}qsR(.ReJTh8g+:9b8J-9C( h},oKqMVUȾYƝ 9̲*Kpn7hV#ia$=07t"S|O9: ybzd dbCɪaBʺ>/qT^zAY.SU._xu ?k2 iYvs2^:˝y2 U ;-X*iL3Ҋ7E9-&c4^YfRc֊&U:P{/3Z5^4U _乢<>%I5&esQ3E 스G Tv5- Ge뀮V'*@ *{e=R&=E豔x(KQGSGY&pLgKJJ"0ie(J18|=9i<ј=-)aRe0u+FٔqʸE5nLJGj"-+"vT~78L (Ҫ),HZV*7{XUKD%ڳ_Xr. WMRbe?kQۉd.2Ӹ2[3۽KQ裡A 5"EuMr_/˪ӁDXe=Tuw6<.)feQ>W,AtuW0*SKS\Ϸ]TB+?g3aa:PSZAtw)%9*V9dAyR2\uɪ)Wj lլj`$ $r$x[Vٱ*|U<ϹU +LRUs_\=drUOEN%%,,GWe8N.NOaQ u=;8F{Ai2!Ux)Yr|>.ꭺ$g7_T +X=݊M;]7~tc{U69G~T讣TN\1K#לVުnm`Y.z@V+ম/U(α'5<,?K˪N@\ε(5 -gށyA($ɦ`(VZU*y*:6Q,S%?l-u+_6PlAe @Ug*~Z e#ޤV_.6=jNYZv?葮=8Me "J;k_ hjENQ9@C쉷*TgZQ4WebA|@Σ2ɾ1%cTreb[t sb;ڢj@A,ߤrW;;gUFLThU9ƁMrDC\Iپn++$[W3Au %fT#%R#GĔ`8 o6)Qk>uAt G \y3qEW}tGoͧ- O+(.V?qe8lWUPqBBԑ\+:ϳepYnӁ@e߬kQe=(],yBWkaU\# } ]"ޖf1]8Fr-A.3,9{+\#ӛՇigbi٧j]"M^?Rp_ _>޺nn7/~<@^9e{s _B^x Gvssu3@_0xlua7w_f~`>f;i`waqOw[=~~П滾;p}Qw/@p}<3~|o~.n"w's{Ok97>3n$ڛV C|#~vk+s }k\LRJEM#"{Tj=PHۜ:B=_ں$-rR k{@A7~Lrd:1R<c!$g|LXγB4+gy<%TRәT8ҡCx;p྾44|L=X}PK! Y%ܪword/styles.xml]rIrLS8+m0c Rbc8}U@t 3t]7>LkƒQUs \"Y%[,b~~c b~t Y$[<˟j6˖ `|8?V^\}cmOWsqٛb櫗^"+|9m>o{,E1ΖK}} 7)ot=[-Ň~?W|L_q|aDcOp%KeZ/N/KcK,klr'iO<GUF E҆ RPVQlr nl݇E^,շ3xo$#oOI4&Wgq'Ȋrq@ {<0#]*s5Aw'zf) v5::UGGxW#@#ĆmΣU1UY'O zO8@z%3 'PV@{?q[yʒUuER}Wt18EY nJنY>ϒ~-B}H6y,O}*8T>ԄMf,%EzH t VɷS4ws0fzrS"u$Ъϓ(AO=77E1E4]Zo>fUSZd?zl4w>YuOjyD7;gb6_C:cY}嶺fOmgrS}DpԱc(u/c_S641E]'V'Hx>C~j=壚H&]xM{Y̊z@-<`х'xH|&1Xp>r ,Lё5`D k: ݏٗDCjN硃2p`o/^f_oCR2D)aj:j :rȇ۬:ѿ1`XZ OYt"M1{ݲ`M^dM^>9MZ#SC7Վx{(x{t=:5N⁷G_ 0Uo3F#=: v,fARFo^dG/qG_xK$h} +x{t=:o‷GGxW06LUۣ`x VYu%A&x{ PW0x{􅷄 ;dPqcDqۣ8Q9xw= *x{t #=: +xd:x{ =z < f֗oP^GGx˦(x{(x{t=:joA` ÃHo 8G3o^o%Σ8 fco٠#E!l#5N⁷G_ 0UoAtGG@R!_;<$?;*Ұa|=:wr*|,%uxR.t3bm lw11Hn$ qW.ܸ,BIòMx;6bL7f\b߰UxW17l/_ .&[|-mSw|VF>n+UVď;od19㰵_y;r.8.XVRr_ލֆ839Yd| (0cޮ2yHMa_aqfpCrr$r!ˆN cler>\ ` [-`M-oq:Y@5,:wϨZT*1nA o5b䷃(LG0V|N1IP|xu~Zaxo$m7GNf'cvC/MpF9hK+;b鱓ZcivR`)qSS36٠ c n``0^"{;S fuDJ~|\Ϡ!] JZUA),OGoҔVհb/(eh!%Z(M\3$q,>ٛ1H#\W&X/Wnaؕ]rb]%&TTXPe_Sظxe ]҄/ѿ̦+OGo;/O m8&vU%(~ΊP-~CWd;qs|e'[(`Iu_(6ݫьF?A7|Mke6.Wq+q">5-WAeUܻ_x|ПdnY~ 87 `;e)cʗo+&|qCjRKev1'`Q3rPm#ZIGͣcFRF\TSQ-GHi8d$df1`2NJ4j=P ZbQ`j C&QnDc"w/-r،#4"Q5Y'6K6/ҰդU,!ў"4 ?}RMh-VEhp, %PqM1p-5vVM4MDEXB|X'/+3aҰpX[)vp抹W}G j u{Л%.Kix Z}2Tpcы䱨pLޜA#$|״,N*ņrb57$R8[|Jmߤ&RN]H2TC} UE>YC%KDОta)QkϢcOK(ػ(R.ZR 4,yZ%A<4]{p/jS85к[r3lXO7O.fe uaSl %Wtf*_mtxċ2v/"BpB*HmteɴʱThyn:@C<Ό`tc2H_S3[.R ]'nnybaCXf#Ik%_ 5֚>ޱ%S4|4ʧmTMRpgx&hˮPhP\eJ&~NSiͶ)#&d g OBOT9.o&R@$AUX]~* pwh]jXYP TbIiŘr.I ך) IE-D&g.d(dsm&1f A34ǜr̜v (%hPɱ+dMT <.eڦ??Pe"޾.UM5,}0?+y xu< 4,k6vVWeYgwְEN5eWNsvmuH P`+j-'ą;SoZBTDkPUe&z4ŕ_tk{"MRr,˜A-jorufF44B؛>uNڼ%&ce9:.I4͠D@bG9ieoqh[}c3PYvHzk8Nk'ΐِ~ EMzLAQ=7z8'[ą>ya~T^{*clVs{^ڦ: J!_J 0<ā'iqnf c5`W"16/#G-º(O֗.N=VqR\uC$JyeFJut;Fo]XZǝ0/>Ļ7 `ςb cPxi<q20G;psA<êL$얄}Yy&2Md_r l 1cXYӇWE7Wؘڂ:nCDU[ ɏ0y*("xKoz@F]zu]hSzL+ޟ>Ȍr?YZKKX];Qm~gbv; d9dy[]LH#ufD߃e[(o9w/i*6.7Tn;Q(5:tvDI]pҬ^0 CA'hHN0dpS&SCi_*hTŶXzJN,~]Z-dRe" ,:^v#?N0"h/l߯2\JVSfGyWXVU_&ߏƚLJϒqeC TŊxXr.;d5sAcQ4ֶ5%ePS {Eu6\2J$DI0ծ`.]0,ZR>=hk$ЃOܩnILW䢳 jHMӒzёQ!3Tॐ-KVaiv`Z^$BO!}@khAFX3[s~QOJހ/ r?LslМ:¹nCb4DY<ư$oHnYM7ېҥ/Ƞ)ׂxe$J*PyTzn:pqDd:#a)_1AގDTVODu__[޿7Wr\Җ|yMjE<-CgM!ʻP Cäz8]f1rLS&uAA]o%C#5z`"{y%pL qBU%1]1VotIGd~&-{C,xKmZ3&6l>YM,fx)kTEzT ie'X46?QDGx6 Q 5 jXP_`έ#h9R͔~dT/==Ax * k6Hcu"&p ;7B 1mdm؟n*ţ<&\K͇דq4ob/@,@6Ÿ7BYCF1W@cQ1Xd1'o1i[< 8'K3$B6rcr9ꑛޘc. EuB k4h p:^E #'cbZ6"YB34HQLJISʙDzX£vjQf(XiF!!Tsf>£#5_xvGZ>oI䎡סRsf4 G'ΰϔ3(1O@$a!gʙ>5arqq=-k̳ k\Yf5;IXÜʚ#Ql.@3$aϕ5'*`A/w8qMܒ=A=ZfmmA 1d_-,,BiHO>,ڨ|'V(-hV3@&웵G1tH3McUǽ#1MZ5oJRaV )Iy)j!Fn[dm:dPp'0/JE۝4-] ߑm(vQ7eB܄rRK]%hhʈa.󥁜~PYEyT v/sl T74H!hA,,p},{l2%APe?Ȍ$BOi#c:!bᰶH\,Qj G*fBEe8aNvĂin Ԝ2|)g-'bQ<tR/Y5谧c' >ME+i2ķgG##lc ]ljN 88LR4"HjDRݥ35(z:*ÂuDRq!,l`ׯ™,eS 9IDZDs^{&ef:d>݇CVRV*_AϿW%E!h6e= 7Vk^R k{- Fj F 63FNm6͗ZFN{aLџ.3Ǜ3˹ ie (zj͇3F):EKc+k$y4 61{kNL\ЁO'S"l %x&^;T+\(D+iA#1E~|v;:IISs}L:2 iۜn#1R,T6R uOT7j5cfַy|އc PpAXh<C!#l<=yllJI:# 4EmShރxM J5A`QGL'( ]GfED[7DܑYuTxtXʚK5=M@z9#ۙ8jqnd>Wqfe%TC|a" TUJnNB e (hΦRFnK؍\46.4r\;ظ}LĬ慲]oyө-!ɭ1Oma|h8#̍OU-d}ѱS4vղ%[iiB\qX`S[P%% c[Sm#@0/l[VxO*Y]5O]Vzv.-~QviȌ`lshl<#hA2}l'rE; ]Ÿ"ƸHĺcu;ZmAv;A>[p,bpCvF6F@m.ޭbe6]B=!'Ii hd\<.Z*i{uE3"~AE{AeABi {#+!)YMb{X>i~ 30[ߋ_N'\ ֔۬lQ~/B};lbmf-E2%Xm~/Bv j?d!>-F"k;=51~` 8j~Xo[Bkgjpl?B`6uڳ{G=w"={wX{?B [¥&Y5– dHBP?bX#n߇uDvX#ډVb3ȡ5=hCHLrmӪDmFkxЎqg]YCӃ.4Cu8A;i{FٶkZs'>bXژmqB* HF# 3;C?F1ngw4Zژ\4Qax'/7oOsgMZm7# +@oSCkZ2:pc5~:lGÈ`5<9lGx F_^Z \vymxۮNLhJh}6[\#h(Qԧѭ<5(Dhx\NTLhm4AY{U'1q\h&eMD3uh ]ZPK!:Bword/numbering.xml]ˎ? ,f$Ef&AAn-D/PqVLVYrɢ""ˤ=ؖDJs~ެ_=a^7իb{{Xm?^]:zu8.n[^},Wf+J+p o?cY|+7#pY|ڿmn^?^ۖ_5^=ۛ7rwؽ?V޿_+JW.vOb{,vj8m{70tgϛs/{o{(/0Λ5/a_^]7wD軛nqB'K6| ?Okխ>ciyw8OW}lxy:wu]]yZW}qǻrC޺zٯO@;"ײַ7VG~}uȲ,x_ ߜ_|(WeepwA<՟OY_ʜնz*~[g_n2mqK0h~NuPDկQ-iY׻8ldxuIa~ֳM)!&mYnϿeò\}xϧ`i:M( [6d& t6횃S6 ,0ɣL2:et"R'r]G:\:肮9@t܂:n֞!d t"1|8A<{~@^j IgOCKq$,+QkHp'ͅ 4|Z^ h| Tz^C ud ؔ.`sr7S qI(i~4pY@nМ@qXiM6] ,hQӤs[u YWtgH$FM N3T?iBFQ@p, rЃm @7dǙ@7]@/(ih.HӴy9Mu l+L(ĽzrW#@Hh=[.BmG9kGr#c6# I4uf [w);F::Ks<] n}\.\$AʙF Յ ʵ `].4t ɂ9L 8.ZXQ X"^$N,`.y3l >S6OZt!,ջզ8xyEнVK曏1 $e*/~D 9q9=1Z_%j Fm՝e7%5燚.tV4CT-:9J!q`P)Mb:;|Xq$kHc@ظ {aR\>K()3f4qJinfnӠӐ)1T̉č0.ež/pR+qUVsmiW:sgcg\̓d|&F@701͇zu,M)6sD K hd3^d7_tVs o`yFV9P2jÂ$4poK`fOǏsN6GOR%Kc NT6>3>H6ޅO1l"80n6;'$j<g v_8;Ir$qR*89(ۦT;AD35+E>bI0jT@ߐVmC}xDCY?M,vϬ}ChT"4E_i_Wϰۼ{Ƌޫbt qĢozmvJu|^1K j7yQ%;"g"-I:yP2ET^ջ!Rz!i`& =ʙ0rѳ/_Fh3Q14(72`hH B M9hJePlߓiÐ&V2]ةrqhO0vN{L)Plqـl@PF=/ȟisR#ldIIl|K 3dœS݌8M<]{4s;&vS{Ȇ&a-v`5†H&Wŏx&؀'تB]O 63R NG15L؀vطtZlE@WyԙvU: 6tB;e)C`M[(lO׎@T&N xtx?KEI! f~co(ND:ș60&~6gtO l莾CgI~7w!ÛiqnK꜄6Nۖn-Q1RhiWH/M i 28j79=>N &q3W}Uݫ, wi@V>3DHe@! xv{vi\ۆfHLąuE@GH1(PéS'ni,MTӜm4w܂i <ͰHn5p@* -}aa ?;|׫Jrz##r̨e})'@I&ºr"#mXLFoz9fCPqb=szA']Z&D6D4rBXP)бIBqrNdI :9vAw'$W`tLP>>b}ڟXvF]QPK!<{docProps/core.xml (]O0MKvm$jDƻھ@e떶0>(`L9}~,;Ң) vBbCў鯝S@Mz ;4uΕ",C~٘hMvmE ig g>p"acB>!Z7ɾbMO伏V 4BLVd=ꚴ_ubh_x?PK!-V!+dword/fontTable.xmlYN0wr;:P)TllvSؕ%vv[[^aR갦*M-_& rrBޣl_; ב f=qFwF{|Y"x$T*2>" >s iHNy8 K*>B N`l9#馽MmEo$xHƑ/ƔG1̺Cc"K2u#̸$(pw =TU݊)b!I5lp4eQG4 Y|݈g$cE G~QwM DԕF|;O>DtPxj'} 1+{Z@ǂ0p-Q5* j)4b#5ѧ7Lo5:DG^Z||5 x /㤮,wYY8HɄ!/wF$x6?~:eIH"FFp : PVX e- EyTPE(JBLzlB&r*MldB2;3*ru9^@$WeG%s`ou~; }_j@JEalVqTkS+ijTR"J:M0KnZi FÅPlb#^z%5p/YN<]6e}0k:{ƅlzɧwOfr%N1|ƓlDkA=(1KA)K"€;bY*GMrYjjT?_3LP9+jW6%O|9&$.l܇[]**Rmka9'&sbxP,S'{ryPK!7}~~docProps/app.xml (RN0#QI*BxI pMbؖV44 FN3pՙl!jgy9+ tJfUg\P_VB& ["QIࢫSO"MF :8-Y!{CAւhmZ +Dv`:/쎓CEzWopN 2}')TA`t6g}q}d_PK-!h"[Content_Types].xmlPK-!N _rels/.relsPK-!6Hh word/_rels/document.xml.relsPK-!4 L word/document.xmlPK-!iword/footnotes.xmlPK-!!Di'word/endnotes.xmlPK-!Pword/theme/theme1.xmlPK-!-@e&word/settings.xmlPK-!"<word/webSettings.xmlPK-! Y%ܪ>word/styles.xmlPK-!:Bdword/numbering.xmlPK-!<{xdocProps/core.xmlPK-!-V!+dZ{word/fontTable.xmlPK-!7}~~|docProps/app.xmlPK0 !"#$%&( Microsoft Office Word Document MSWordDocx9q Microsoft Office Word Document MSWordDocx9q Microsoft Office Word Document MSWordDocx9q`j=̍=!=w\RL8.Ys9zv8L8T=\w롸VV\f;zj=<s`顸R+v.T;zo{pUуFf!=`$CEa^B)Q))C/OVז ue1Z]MeLD+hUZ}]T2WۑJMJ 9DvZSZ;dV 7C)5+ NI>l_<#R#F(_ʶMθw m7Ni~s5r̔I1g*(JG߱vM5Az>WYiēKZ=6دw۪Rr;~*<kal*!WQYaVߞ_eW@yaJ}/iX},ysUJJ*MWrάu$i~l2^V,fH2+oNUys[d%G{ju{MetOh/[pR2],i\;IVSETW*Ҹ݌I㚫65j:~T [pj}6n83l+TFAhx|Eq"^x5VϾf񘦲Cu-,kZ~NSl*rﯲ}t-10װL|r̾4M~l|Rh |qnUчϖ= uqRw Oc(9/h;!Oa->vkSVm~>9}dN*Q&B1)}m[~k۞b]oEXT2!Y&>?bTotw}!`RgDFVQ=?-ޮhUg37uRǵ'}k{:qR{ұuܮR~3"[?1-:.~~޵objOu|6}d.jޟV Fi=C]k?ʼ紉]OI8$[ϥ4;)PW{r;U/p{y {C]eĮBqásB~< w*Ď>h ;p0$Ó9zxPc=t ;C]{C¡=\7uMV<Aw;ziCOE=BEV<A;~p0pSnу[+v=`IC/D=! Gs#psݪ7=X8=<;~p0(BrP;CSd["pKݪ nY8=,p3^Ë9zxTOv}_Ê!iGK[#pkݪ7=X8=<;~p08BsPs qɊ!YGpmz-Gn՛y:zSDaI ^bqzxv8p0p{nу[+v=`C/E=!GpÜ=у[5Caiyڊ!ap8`aiaʢ+vobJ _; =܁7wݭi+vŊ7#ٿ^vr^!=v\bly8z8 = npgݪ npbqzxv8p0J^+=ŽKAV<AK=`o]9zpw`pëzx5GBթCvhG^*$yXkP6OOj;RIWXoYi5IIk.m>"9Xum>Tۣg5&hŝ#bI\^_fTے\|rC&o&{*Nl[ҔDmvxO9 ;-O>|*V"(}IYL<;kQI+ܧ5(Qrl6=\r͉RrTrJ,7FG cb>^`YuILBJةI=e%0oR7OI?R߫&aʈ9JvnR?>J?yI}-{8Z6T;NѽedkTjb3l*^}}=~U2~4TgDUV{O2˯%(*vą;~'6s[7GĭC_֖!a.UxX`N٣Q/K(_j__|@惵6*::!ItL'we%gL`㽺yɋzffC7n?fIG&pW>Tm1Jě6ģ22 %gYhxɊ_ $y,*,Az1^i[ĤXV|)%w:=9ǨkVxjB޺+^d-MxCzCkYGuy?]Q~ۮՖ"x?2-+QĻKk6z^|`_GkF0ta&{wu+Z(?y촉T L"p^1zȏ͡#v śuv8\phUMy}~q{C]eĮszwO/vMśC8 h{C]eڬO6K\+s/Ӧ&z"5,Svl{G*5)W~{v*X_ C~)/[JZ&:;WY%|U }|SqImU8XB>lc̾_WØ_*,f5?5|s2|j?]8S 1 b:Ue[bK/~6}},6@2BYLK ~J}oSJi,7df7V*wnygK~ٗǠUe%#7NY%|NSJI['~I W[*Oi|}PG;|>o6|R㳤QS ٝɩ_bA }(a_?e1}"_N}`,T>O4|R$cDNJ.xvUjڗ?gWk4gWkc&슾VރJ*>ճe=9,³eQɄxg`IϮ>L?cx}eIÚsK1Ϯe?>ڂ/ӶgW'R++vz׳k|Įuߏ}}= ̹W>ܫ){=^m:o{괉W8C~lZ\c?obG yfҢ|dNU/p=݇P@ǁ6ϮV@cq`lp8;b} ڔP@ǁ65CAװ]zbq`lppEy@Z(8Ц`MaVpÁy8)?xqu-yhSC=tԥ+v;z Z|~=ԡŁ2mjŽKs;mp`=p8Цz`ݺ`v8\p007Bsaǁ6+v~ď;u8z;{%@ǁ65Ca׭;mРx;b8?<lQŁ2mIV< 7#Y=`lj>=ԡŁ2mIV< 8z Z|P@ǁ6+v&G{Fmԓyz9zCwǁ65Ca׭;mపMLa7: = ؽTnq@ꡰ8 +vMaz ;p]a<`8p-yhSC=vJ?`@8x;bv8p]Цxqu-yhSC=|Ɋǁauśìf5vukq@z҃;c65 P@ǁ6+v5=`íCЍ8ԓy8zރC7zx8Ц`ఖp`=< ǁ6+vaò=,AeP?X8068;p8zx,B =gfiϖjSE._֯vK}IYϣ䏹6:M'me?)Y< ᓲgvO>ҕre?)*}<_5J᳏|tm|zfa~–sZogy},fe, 먞7*qLJupDJ o)qRv|yO F)!e9ORF_))9~xĆo*צ-z]Dkјimi5̓LlgMׅcmi>^œWvMyzO k<}[H:#"ptt/ӳ,4^ ~XT2!z ?bP4~)I&Ѧu6s%5}:{]e*YϨ!}-H%zҳJOI>1*X;u'ٷHW_Gi~e1c>7U'R=6]c_e"ׁJaz8J[*|Wc,,f,wi,̣sfF'e1>KG_9NϝC>U?G熘gA\(1w<)쿿ҶJt~sr#S;I>]GaV~gc y~,'cS|e(5]ۥ>{p=H}PK3\n5|R":b w5OYLy|Oqc M1_@)#ݑ5cg[ :UoW~2~qo|HVF*g0gJa}JT?ب1ߨ~Q3},N}V)a~S~36B7b}Es+R'e1`uhguL_NvPl:E,}ROαU+Nw۶i~MËXKߜ{w^=9c 6n_e~lޓ½׼B*IR^=eRؽz!&[gs\d u&+BW^ܫLw ǖP2D}̅q;Uϭz7LJww^ :uEĪ q~ރkO2y$'/ۮ\Ǻog,XWaN@ǠɜĊWsZS]ǫ=P zmɓC<.snsaRn7} m&==.+V_V~F<_~h}FLψws,*H9tĎ깏#^ɂ)| h<*qu-yhC~< [+Ď!;8 =[==Gsv m:sU֦dLp{);XFmG*B^%=J%m,GK~W}x+2|٦_<WNi[e龶+BYL6w >/b2IYϒHIL\]H*IYLLラwb I]waGkPu'b8Hm6"{/c_vJ~7T2ۆObƒ-_R1*Y!Ag:G-">,4@Y̸jOb|o>vs%Sb|%h<-_sᓲmo-ty6>j,'9>ߩKuު;endW~+ ]<]_)*GID_11;eSw>l+磓EY/} j?(;>N>7|R$c|I>uxvҪ2/؉I+? !\>WY!ez1u|zEv1<g-˜/Ƽ?bƌ|Q6y2|p?|w(mV }i&?e1}~]}AɹA:Uj2|R=S:8i_'}߮}}Qg>>)yq]wRv,ISb\9ZE.4|R&c 3|渵؆HE>Ѷ+e1>J>)gw3G>+]\Wo| [RArQ3uS|P9fb|䧿( AMM|$=Z;/d3muat{j:a?C 3P+v3gi|3PG{MV<A;8z֋z9zXPc=tԥ+v=`""B^8X'Z8=|ZJ]/CCp~S!n]zbqzm]/abEzXEzӃ;CNpXp0c~8X]OKV<A;+ޖ%#b^8ԛyZoK`a=l <+v]oK=,bC!aWv8p0=|,G8ԛy>;^u8zX%9zXq nyvS-=`6Æ9zPc=vG?`0DKzx)G/yj®[y*ޖu"Q68X?_bqz;p04BKsPozbqz;p0q6zӃ;C/C/G=q7=X8=x[px`a=lM<+v=oz ;t8zx%BC!a/GWz+v9z^ë9zxPc=vJ?bqzm9 =1.K=CSY8=|A#=Pozbqz[s8zhCs=5Ca5'%+vp"Z^8ԛyx[zw6æ9zPc=~d%Gw#z^8ԛyF:z8 ="PCPozbqzg\*|! $Wr:/:A0>j $!$<`T!j#zAs|ѹW / ;VRkNg7RjZ_v>C=<<𐈇GJ#Cei:ǃ[zxx!%⡣ :<[<|`V;^uxHæ 6y< qrg8o}=z T^kvn;rO#]x/˽#]NJO<'|ᤢkys` ]wm#}E׍{ R~K63TU)mRh׍ Ⱦ{ͨ}=ks[W. >׻~swݰQGQ?|_N^x~{wiVkᅰa:wrޕ>6%h;)5rysʾkuP5aQV;';-t0(:i=8컇1*!;lw:@=ŇC"x@0{JlxRxxxO!<X+ KOx9)Rx6x蕿>E@Ac~ x@9C[ѓxHs$|=hC<8g8CwX3XA6Ms0*['<8zxwk<md3P>=!;΁So|@=<wzkpgV8x~=hC<8g8Cwgzxwk<=hC<8g㡲ɼr|t L38Gp0x mS< x!>T6/su þpgञt?# |e.~de+obZa:#Mt>3;5egf|O4JqPde~hrʗ/U0?DVקK-Z >. W$505b_#sy>Q9F^Rӕ_WuelYBaK'^<2z&׋$`~p֘v̎拳Y-gJ{hMԮ1 ~!](BVƮ'd!o/̵ZĘȵGeI}l-s-Z +1n6|?26ܘf0*b)\LٰL>?N6zcdefLf?0wn720z/hx>2:s%sMgtD|{YZwu Ld`js-1z.΀.283^a.`Is ́8#^l_ g&ytwU\DV&2`KY̅ˏG`Gc;n20⫱NigkqI3Bޥ?~bk'J֩[R\7DYJ qvG'EVƟ\o$09P@ww7UrbWTX,6^BgCީdZ$CV7in<8`.T`|[ۀ 6R":1ִFtcMF%@VF'&>&s.[덬ެ/ë-l>(2zpr?ǜ% ́ƌ]"NIG.Iޱl#Zv:4%16ayhYLisfW̳(IKd^2HMY.G}#+cρga^0DV&N%˲IJ[N?NEcGKfkxȏt\V鱃gM=?T7Ru66~{$ne-cs[2PiK Ld` ŞLNBFZide֚{./2KwdsWaC`ք*GP{{co\h wy$\Wij[]&˕J9Xv TnxudՔ4] '}٥bwfU&}Y0R~HǦ?ipa*`nI`"+R L\?@rźDuzw?&0呀ٮqY̚tyJ4Lɾrߍm<#~T_<*pQټ\ңnWqTk_. m)ۗv@xw Ϙrb Yz]sK*Wea:FԻF9}8E'}^D.dޠ߁ w o1'|K~z;kΧ^4}EmGeR-Vd9I1xߝJC! }WL{+߁%5%G p}3O97:wlhԷi4y޷6_{W8ȼϴ9g0ɋžKp`l&99wz62΁w8S+Ќ^<,ʊ|9QCzp\x mS< xC:Z.b{JԺt֥iM:Z[#[:-75kdٱږZv>:mOgK6M]CHRȭu@-jץ+/œ\_5k(S_roܽI7 yZrhY\/=d֊e8I=%5+ZCVSeѷROJmSw9*>w;{n<}H Zծh\jSS!>E@'7~>lZWd`꟫kdOНњ.:Mq4wMv%uY/sx%_|="/2g&V+2BSs:VBIJG ~Y돲mNe_UWGB Btܭcl. Q~/$T_6elAA_7vsxJg=:]7N%^!)ߥe_~Fk{Էg_;&fb ~ }opN6ulsC<:}BzTëx?)S3}mhoN*&,ʊ|9O7zx85:X>Pv3q'$O1G%p;?y Ld`wS_h{W' 7:na,WK; ̣`n\{= Lde0k?y^Y̅a0&0yYW M! wm@vC+gjgC;`>Āy[9dGl0.:>8Νµ_ Lde0k#H;)O.0C-比?OkU"~;5௚vX?1.2p}vO<;c"syHds[S]ICxC}!+-NUS1^ vyS'le}&0W+krC0+fgO>0oH`"+00DV&e>yCVƧT$0oqu#\-6wRhz+.lUy!%u61Э)d%,0K`"+s}n`z-DMl55s\#_0yfۭqazm.唫I;4|ciMdW0SVn0=v>7|&}y|ݏM/""`=.L"Sz\X|ȸAM#9:nf llH,\>ǸM^w曑үq0Gۭν|azr"]¸5{\=v W=. `=.L`rx7{?{?<eP7딚ylܠ% Wrcޗ=<[ٶf;mTlrm7=vUn{buޕ3֚meSv[v+7vl\eMVnNr5i2Y7m]m5lrm7=vb{&+YT%9e++RP W~]779ݡ2;ܴ2R,> ^X6>Mݥ:lʿn"zteSs٪PWzb/Ǝ[.~$6#+ZgrI=7uU<7_zJ)YWC0zIg)O<"}_l3zmj֥Dc -~m|>7qude􎟝&`"y5#J66cl%R#@J2Yd(mkLl6\q2 Y?/cs ط,)3&HU 3{f^JJi<9%7zpc_e;/̆+77ϣ唫+77d唫/P7_ 1ezo4XNj~7唫׹olߘyrUdOo]OS4ozRu0Ya=.L}qݮѱrdo|eDžaar\&E2 m\rU ƽ:|cf09f7rվy:YyEcMYR|C{1ckanfnz픫ֺٱͶ0)WmeYyWRNjmʚۭlMrնZ55[ٶf;mFlrm7=vUnk Fuٶ^f;m5klrm7=vb{&+MRڢZ+,[';'\^ իQ7 o\Y]ަ:uw8adgf5峕&(WwCc|d+s%)ۡr77|w&U&>. /:iXwd$-,"Yyݡ{^/|}+A,b:t 4ߥ3s-UTFy;Xwu(;8kQUo&uGPVwà;}7akǺ#uu(;5UJa;ź#uu(;{{tg.GyYYoAsml / rE!uqAP-}-gE~w}ܲz]Z/ilj~[1U3ldkKkQS&۬}7l^R./;?+2V38N*{~gsGȴG q1'8&{T8qܬݡ1 RUp)wػQ١ZzK3hw;ZOW]MeGe=LՃv8Ɏ鋓F::R=m `5ş m~rܣ}9]\=.T/[HL|k 6N1?ֆzjWӦPo5j{qO9*Mo<Ɯo%]c'$STI<-חrn =rst/'V8fXǓB{e}/QO;C]۔Gf?esϗ4/{3~&=xžV~z/2>(5&2kr0+};`.Ѓ3v]JmJ1/=y%IzM,x9\ t( >$2ׄ7]|EcÉILt!9A/>kKyqs=<= u택{6sφ_2== ڷ4U.6883jwzQqW3D>/m^sԎX;8)ft%G ̾anz5Ɨ( :yyyj|oK5tԕ;hyw}DݩD,yᡪuz}|7ﮒ}]PoQ6oQޟcƺxQWV7~s]Qmh78o|'/^<.êsxZwZ[ ujg0!;kTN= aO)yŇ痨9<$a-{ڂxX0!;{TP𐈇}KþCeCwߒS@=<|![ )yMx҉Jq<\꺄ݦC\ɬX|q|[S՞1ngnU~G]R^bgclϲW*aqƱkAr6>ڞؘ(P%SV`;=ꗱQߚޖqJQ~;JR%z#q8.~(/N11u<>&>'2 ʝTOx]2rqW|?m|}֞wPRz wɤ|K>ٗz >Y~o0Ȟ`o0`o0{(/^<7:4+SrxHo=,m{<^9;+ON;>+sY(+<^j{?X}@./+/ u]OU?f=_emY]U*EFcԮK)eoֶ2~zSVwP{@kk.YZyItX뀬uz΀&25ᠯy_EY/e|& ZَMg]'2KgMXptlYZDW ACK\؂c8ҟr{(uMgs%~;~ݏ~$Y~kg[WϪ(Ϩ_d;BR[ύX< ;1>2v-&s}m:?D@{_?MCV&_¥ DZ-ؒDaٙDV&ygO&09B8]wb~TjYIWO}>bh/s:If{ /w_=#揶w?/VO({j8 }uJ|}{Mɩ]u'ܣ\M?ٸܙJ7)5t|ዲ^Dҭ=|ރɿ/R{rك)9'?`rPAJڶJO]=Ԟzx!'ؓ^'㡪=C]Sx=wjON=<\ؓX",=ؓsTuî! YО뷵[plkq:۵V} u]JmJUYG<Օ鷦ԶKQ~G]RտY;v~'tJVT: ߡU}>HdӮv>%^/?g3k3k<Ϫ넞5%AгC!+DN9J6oAxxBVz?_?iWBmm* ŒZM/d{)+i nA싸l}c}0<>m) `=.Lߞ͏XNqa}򛻌 +\̘1=7GJ?w;. v+7{\f1)W=.ϓvhӚ<.Lүqaۭqaz틂6.b9Džc]EaqDžeᷬ`=.Lߣ_Gb9Dž٦V>0;U lrDža[q)W=.O~qa4y\Ӥ_0rlrDža/u$Sz\Xm+_qazoFJDža[0۹"MNDž|]GW0GVn0=ǂ6_rU=甿GV7/nl5ߠW\CݷލVnNjmoۭlMrն}hw匵fnz픫(쵰Ͷ0)WmO`maSv[kfv+7vl\b]X=meSv[3v+7vl-wh J(" _xu=}k!>kzFS7ʿ, Usg[tס[CIl%..M"WY!nMrpu]{gOtI|ݗ s0(}HXnaԲ'R^;뒺/wuֲ| g)uG=֡[.ѝkm}0}Xwdܷ=Pwqנt(Lt#cݑź:{BwUnD(uGPVwukJDkǺ#uu(;{xtgGwݲ\}|L9هqAO:|Tߦ߭~g?w~췦T2/8fN#|9jF"+cq™&`ޛDV3 ba~;`.4w݋y\ug%,Ul8P ԍB(D&@[ 4D4B%"ŨQZ*?HUhITZEjiH+!j0%`{yaf};R}7|yͻj7&lS#^ALa& ۤsZ7_'}mRhb9ዃ]8n!pj[]ư{kv)^_׊ď }g~k_:5Χϥ.p}>v{6mRu {z`fiЙc8P9;Pp/cJ7t ǚ-\ȵ햽 vkXGzPwbrއΟѵ*d KN;tS..q{_WW>1.qm^@N ;<:Od[Wܸ^cV{G^C~!Q_j_{k=t>Pg!߸5^?Ɗ&8 :S^?d^v׈ї+VǍ?.tRu2$>G:/t~NƚA`o9gw[!?s{-r}:Z/xK 7Gc.ctf|\\=^}b^bydo s(n41^+%ϪcΫNP5{{ds#s\˅aZlGޫqZ^ePW(}Y'krn^;u^qԼMˉq٫bk⬓9o|a^PVEGN ۤfX:/F^:Y+Y^/c37/˼`Cq95/lzQa:/F:YGs8 ֒yǑS6#6ǡf΋Q3Nܼ0u:u^qԼM'PW(Z'krn^yAZq95/l=bcyjddmvyPܼ0.u^qԼzQa:/]G9wukʵg;{['rn^yyǑSesn9-8;rj}?}ayޫܾ}GNw˹}7<t?\zsԎktRwʓpc:wi=RR^S-4UmhSmP_ sĄ9~1uz+}'֫ctR36 gCGcj}Iy>ǎ{a.ߡ>bg,=bBm`܅|{[vN^X:)a"3(EECGj <KRt,Åt.nba8|Xӟ=j vîNg_nܮ5{`fj*'~8B9^N|hb9vtñ#.kba8Ƶ=*{0e :~5{f/=TpUۣMEukŠA5{f/f9UNjNj,{Zk ?Ks WWż?]ᗃ]Bɇt*{}%؅[[k5{o>Zom|A_^fS]j]ƚ'~xrW_CUŭl=RfH|m3\xZv9o5[H0< .5{[]ưڔZأ})jkWάШC'5{/ƚ,G*M]:ً:k󮠓:]שMqfXyltQ7X>".#q:??~ 5~x&gvtS. 1j_[iѾBmF5ñ[T؟Έ=bk6/$"#.}t*/I.ǤKgX1t80~OT8s@:#.+b>'~t}w" 쫴+Uv"ՃN]!N}tc#.יJ7*+ꁝ=bhzcyBJq^};c{^qV|_O[3rtW[{J\jqy%y ~_rJǣ{-66c,{ V{ƴVI-'oüu>Wn9w}>3q9uܼ0džԼ[+-qw뼈ȩya?bc97/ñOj^XT[ |"#mޭ$\/,q86|L 뼧rn^_1612090861 Lud@Kg2p"p"PackageƊCompObj bObjInfo   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~PK!h"[Content_Types].xml (UN0#(q!GD޴m߳I!\"Enɶ*58JE>f/= Di dlMts"6!cKDyKDHC_ + )oG;.A0cx "^Z4!$Ǣ}]M1\@F mQh UETI 缕VI }SC<}BJmo2fB.t0tuPvҞn3i+QIfU?WD]9DP`@I="wIyMuV\<7@iaxFd RX#rWͱ@:>b^ʂLKt`OZdzYW:l/PK!N _rels/.rels (JA a}7 "Hw"w̤ھ P^O֛;<aYՠ؛`GkxmPY[g Gΰino/<<1ⳆA$>"f3\ȾTI SWY ig@X6_]7~ fˉao.b*lIrj),l0%b 6iD_, |uZ^t٢yǯ;!Y,}{C/h>PK!6Hh word/_rels/document.xml.rels (N@@. U1]z1&*>GY;Uy{'6P qdg~6 >Ơq07Eͣi,tkmr}yVruӻS&꟤ty vIilK[^"9 %˽MY69<|ҙP H!CU(KSZ}GV왖bŖiw$dw]X54]st1cVS]ۨGv46O*f ?xΛL߸o+:4UiE]T\Չ׳iK=GGgvӲMYq8[gO̤z7@|Qג옠x{@}}|Ԩ#05K yGéx^ U.$:5SKԫʅ"L!xh^JMvK!D2-R=Hm.x[b]Vï΍= zbڳt0mf {}Şxd|:=;]J\.ޛ+<\MhA6LӬ^]Z |^MDž%=u Nl'蹣b W3ĵ؟*|9 O2(2 Bx|xl>eϿ8Ե?(5g'ו19ScX-3h{*Rۖ,5ұ$@!}YN:Nax4_WǦ: Gִj$^E=4]S>zMDҳ) -tKΘ^һ5S@-#|D,/ZǏ5B8fh: _PѨG=n50z3Uܾfewp.9d&jDCa HͶj (bF;~V# JX x\RWpn=27w"k!Z_XU7`*pm- ĵDlW&-/MrY6%nc(1sFIHF`#%ӳBxw y߿:L.@ 5nʊCY5!6`e\TK޿*@хzDE t{X[\9ud !>ᱩl]hI !íL)# %*!X?tiaB! qt"o9Agoaڦ٢Қ^E].ݟ>uUѤjؖ&/*"DkVS_\bDN&p4# !t4 H ԻFMUaҮQ`<IJ5c^e kZBy/zZU+b~_UV)s{9.CJ)e2rczUM[b$}^(l.[4yii@O[=3,AA Pu^+ܹ?y)I+ʀ\s:Y-S8eU g\>jYwyiub&QnRn';!?JbrsZtK__@F.rPLH3wB5Ђk Xf[on( 8X'8BpC__ @RT6vb/3k|D}QwDAZ6$8a' *q]5q[4:I;p0ڐDL,' .XLSxh91nR\ u3P&x_o`6 4T"$7|ft-?Y2!3)x$<_b& [9 I ;#SW==KBéB7H|PM82a&&I, 'mvȦiCBd0a0cHH}qg\p7-;f纵5';3?*<%z5i3V{ QL&P6W O1V%ϤiH&inBBoX!>p,r\Ë Aɿvr =}b~M0phb'/h]%XKD3` ]l A?s6A͡=.7Ǒ`/ApICa0x) _ej"XWP1wl@rtsB1.BJbpTN]iI]FDž$eWNQt+(ǂ<4n9_xPxp/I_0O"Ȏ/ofBԎ(5`rFM=.i<\Df('<5*L27j Ŀ%p gAf' vt@N3&%ྗpWM EغW(Kix3-8RtDWYjxƲ.ׁAcOo'yOFvH0 %> PecOf9_K|4]q3$+Xo%Y.L& Ԃz_tf ~yR5lt$]IaI2tgIJpIic&N:*=f~@fH8' LY?ץmSGW{gEY'LO!mb0JU`"n9̰' Ѣ0TP )"]45)@m>[\6 <R S֞]!Մmq UW)DXN4=lmKt1SK @k; Xoh, tzìc!nA@Д. ˁւ=<GKe9( (] %6xbc61̬th(Rzӛ&IS.cw{/`h21hqgvf"I&Dmj,V#UrmQf"SnN&Ntu!sCVpx7[l0qpu=ǡnS@Ld "ڟ*<2awGHvC8C gȥH>F"Rg9[PW|:^jV;ΐ2iJHJn81v#қi nIirc҉@4C*T +@v@VMd0!%O| j_[w*4azIBL\c#<(W0>4^KkZu(IIut-y t!鿵[YD$DR>?عwBvаh=v9h&R]Y,> |R2@քbEJR汈Z\:?\c).ydۿzo8 !hbBExe+b_(ڔ:~ Yw|Jgb$:mͬB/h%n6pjskyxoܫcHS^e?g~#u]u`ywro4SCx3܀!bpZS d0cqw J(Xm§ѦGɹIbmk/}"߅XW,_sxӃ`\>`S8RtDQ1lΖnynD<dX0X2gӥ^r߿UyfA#*Aʥە$xHwF"Vd)\|2wv4PE!r"i:lv[͇+yqaas ^"&Ib@+::_Wn0~AS4ؖ 0#2-%8SF :u̓OһZ1\Et`#yw<}bjC(>=ZLǧ둍~Qa%-/h={!G)O]&J9h3QB62A0Q jQANy.Rvw UgA;yY;ۍM 辰3YY MɸSBC%DJ=.* VYysXBd',VL|QSgУRLa$727M'83Ԛܜ-]chk\4 E{`x+5\F+6$w \-!;cHu15T6WkExP>R>=QgFOd{5O#բwẈ(Myn ՛LzO^;n@hUу[xR:[e t"&9djOk:d;;o[sd0 }sH+/`VKS~`h%~ BG _+.q{mLKxYĖ^D(,5BBZ;C*1K2dmQ$zH ^! PK!gword/footnotes.xmlKn z}Ԫbg}b;~6(J700zmtH،$ (g}x&I\9@6ݺMKh!ʐ ÆtK) %8i1Y7V@{"#2R{QC2v%)rLCDm}GF `C\hV^ ͥK4FOZwMb _8B퐜+vbFߞÕ1=N?oãCoڡ~/o)ixpH q#x!UdЬ+n^8ch+K^xȾ[f״gUQٺw۩%_R'!PK!B>gword/endnotes.xmln '"[IIo>iЂ$9vnHج7ߦFHjH\>e3| AA" u?"ozVs|A[PK!Pword/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK!3>eword/settings.xml[u;󜵊wZU$ l'#%sV '؇is~n_}O+xsW~=\;]_>gJSܟo>O7wwwwtxpw}x~{㛫σ~uxk|zt?_w|8vM2w/b~9,2xٝNv6iN=>>nov<OO?m޽=44=;t۷=|qywnqDo^[oGH aW6zׇO>_~vY,m~|se'?_rp8λ<^^߾zF/^? oǷ|eoƉ36Jl/חVi13\_!d자KyaHG|I 1q. gڬ3c\ 6{zc,.ů-t5i5%G'WDc2ϵ2K"1v}PoN{2+BT6S3h|U: 1MsFJ&ĸ-F3ŸvH&Y8')`o):-y퀳r^qmo+Hg+u*1$ f4&6Ƴtdfljjhs²)1/4Gug KWS(CF;bcMc'ʸA*[op|jEX iԚ41* %6FkSak:kXh ɠ$8ީrEdR-C_Y"SH::H6gYA yۦ8| )ym$c$"ٻ-ƬلaLŦ8(")x N~JXL}Mx|vqΎ X"-i|Xɼ*[SuB[Sia]oӧ01tc:c|3{\u}7M3cM&k7y#|F dij "IΒ RȣtV^(Ϧ 9^u:m<Mڻv^2 %Y-:MD;.^'c1!Gk'meAZ finY.v2%ʾfF,w.~QdDW짤lw]|aᖨWɭS(][g9*He?حvf߭ Kga`*'c ڔ=ﴙQPB`;ѵاd{@8:Bhu ܝ |=ͷQ6~ #xGd偗nv(żRٗZvji ACylA gWրSYx*[ۣyN\t-Hb REq6 ua$H<[^^jd.ϦgRqb 4M}2T.,|rijySwU:+3kui}Bc )qbLgPY<0G-m>__ur Y`m_%Y*;3Uuy,]/Ce6LN3"i_cFxWv|0QgKrD Ӂ5m39dgRdrF%M)2FMel!zhɉd,ʫ()B<(͐\QY;m )c1,OƳ|M@Ir8ffiSOcgNi2Eʢ][|>zG7A{q#f,^!yN 2XEu\(sb.Ak[ʒO撘窛3p1ʠ|mZG)63SgX9RGu9qjdfQA\3MFȍJel'bAn${:X 1v4[o79fAm\ /AV)Fl0+NRyjy 9}6AS|AwF5jn]fV,xҐ=m٩WA{ﳲ\%:밹gV /WT.\TupJmP0+'H׮ )1djuT#rɬ(O)^\Jg c xN ːyV S^ٓ)svVG AټĕU!tAU$i}gj,f45j{p,˾ F{XX̊<ƀz \WWXgI=ȧEt7+SR1i([ƒc${& 2cZ*{E}U9yn6W 6_Q3CbS Ӥ^ |A*^(]4( ev}@!'~8HaS`e̱Wʤ=RQ%y)b Qe)Ģ*U x{IiU:E)Sg8[^;M9i2:%Zjܝ[n(8r\3ZV%EsEĎ IEZ eD\~RjidQ YgS6"O\7(fș.A*[v*\#nZ@('/}座E|C%kIy%չ*Lc{Q+{`HGK TZ Rg--b;QQEfl{fw) X9=A|YZ."8KUDqeYQc:疪>TEl,纚E}#/ AZrjiu +Vp%kl&,Lj7\#=8.>#D2Wj8,1UJW5.YRTV U-DZ~toѪ<W9´9뻪#{Z -F%.UGW֬>5IyAI șU9>[:U#[.b)aa *ouqIx>"Lh1 ZOltZvu5%I 68~ILjA@hݑֹ߹V4hD~Z5 jW DQ~ZvqPW- (DC<[Xg1BTV:JUQ[iҥ*-P/tQŕ9~З%mY5jŎk.d?r9٫aΒ[\529vN'}߻kU=r|Ar-ӿ.xuEus߼ uweӷv?wO>Ouq?l.wG|ݽv Ӭ_zB5?Ϸ?~ۗQ@xW}> ~)O\?Qk >7WJwȟvs>g} eg?.?x~3y> /gY<-EE_xno'}|ӻ۳> 0/_?3|WyJ+'GZ\ow7{۟}8ſ=vP(<~4&nz+PK!"word/webSettings.xmlXo0ObcMTR)K'~vҿ~mqƁߏgd_^}k`]P0ں]IݼQdvnM Wׯ.eo6MXŅ/>n$ڛV C|#~vk+s }k\LRJEM#"{Tj=PHۜ:B=_ں$-rR k{@A7~Lrd:1R<c!$g|LXγB4+gy<%TRәT8ҡCx;p྾44|L=X}PK! Y%ܪword/styles.xml]rIrLS8+m0c Rbc8}U@t 3t]7>LkƒQUs \"Y%[,b~~c b~t Y$[<˟j6˖ `|8?V^\}cmOWsqٛb櫗^"+|9m>o{,E1ΖK}} 7)ot=[-Ň~?W|L_q|aDcOp%KeZ/N/KcK,klr'iO<GUF E҆ RPVQlr nl݇E^,շ3xo$#oOI4&Wgq'Ȋrq@ {<0#]*s5Aw'zf) v5::UGGxW#@#ĆmΣU1UY'O zO8@z%3 'PV@{?q[yʒUuER}Wt18EY nJنY>ϒ~-B}H6y,O}*8T>ԄMf,%EzH t VɷS4ws0fzrS"u$Ъϓ(AO=77E1E4]Zo>fUSZd?zl4w>YuOjyD7;gb6_C:cY}嶺fOmgrS}DpԱc(u/c_S641E]'V'Hx>C~j=壚H&]xM{Y̊z@-<`х'xH|&1Xp>r ,Lё5`D k: ݏٗDCjN硃2p`o/^f_oCR2D)aj:j :rȇ۬:ѿ1`XZ OYt"M1{ݲ`M^dM^>9MZ#SC7Վx{(x{t=:5N⁷G_ 0Uo3F#=: v,fARFo^dG/qG_xK$h} +x{t=:o‷GGxW06LUۣ`x VYu%A&x{ PW0x{􅷄 ;dPqcDqۣ8Q9xw= *x{t #=: +xd:x{ =z < f֗oP^GGx˦(x{(x{t=:joA` ÃHo 8G3o^o%Σ8 fco٠#E!l#5N⁷G_ 0UoAtGG@R!_;<$?;*Ұa|=:wr*|,%uxR.t3bm lw11Hn$ qW.ܸ,BIòMx;6bL7f\b߰UxW17l/_ .&[|-mSw|VF>n+UVď;od19㰵_y;r.8.XVRr_ލֆ839Yd| (0cޮ2yHMa_aqfpCrr$r!ˆN cler>\ ` [-`M-oq:Y@5,:wϨZT*1nA o5b䷃(LG0V|N1IP|xu~Zaxo$m7GNf'cvC/MpF9hK+;b鱓ZcivR`)qSS36٠ c n``0^"{;S fuDJ~|\Ϡ!] JZUA),OGoҔVհb/(eh!%Z(M\3$q,>ٛ1H#\W&X/Wnaؕ]rb]%&TTXPe_Sظxe ]҄/ѿ̦+OGo;/O m8&vU%(~ΊP-~CWd;qs|e'[(`Iu_(6ݫьF?A7|Mke6.Wq+q">5-WAeUܻ_x|ПdnY~ 87 `;e)cʗo+&|qCjRKev1'`Q3rPm#ZIGͣcFRF\TSQ-GHi8d$df1`2NJ4j=P ZbQ`j C&QnDc"w/-r،#4"Q5Y'6K6/ҰդU,!ў"4 ?}RMh-VEhp, %PqM1p-5vVM4MDEXB|X'/+3aҰpX[)vp抹W}G j u{Л%.Kix Z}2Tpcы䱨pLޜA#$|״,N*ņrb57$R8[|Jmߤ&RN]H2TC} UE>YC%KDОta)QkϢcOK(ػ(R.ZR 4,yZ%A<4]{p/jS85к[r3lXO7O.fe uaSl %Wtf*_mtxċ2v/"BpB*HmteɴʱThyn:@C<Ό`tc2H_S3[.R ]'nnybaCXf#Ik%_ 5֚>ޱ%S4|4ʧmTMRpgx&hˮPhP\eJ&~NSiͶ)#&d g OBOT9.o&R@$AUX]~* pwh]jXYP TbIiŘr.I ך) IE-D&g.d(dsm&1f A34ǜr̜v (%hPɱ+dMT <.eڦ??Pe"޾.UM5,}0?+y xu< 4,k6vVWeYgwְEN5eWNsvmuH P`+j-'ą;SoZBTDkPUe&z4ŕ_tk{"MRr,˜A-jorufF44B؛>uNڼ%&ce9:.I4͠D@bG9ieoqh[}c3PYvHzk8Nk'ΐِ~ EMzLAQ=7z8'[ą>ya~T^{*clVs{^ڦ: J!_J 0<ā'iqnf c5`W"16/#G-º(O֗.N=VqR\uC$JyeFJut;Fo]XZǝ0/>Ļ7 `ςb cPxi<q20G;psA<êL$얄}Yy&2Md_r l 1cXYӇWE7Wؘڂ:nCDU[ ɏ0y*("xKoz@F]zu]hSzL+ޟ>Ȍr?YZKKX];Qm~gbv; d9dy[]LH#ufD߃e[(o9w/i*6.7Tn;Q(5:tvDI]pҬ^0 CA'hHN0dpS&SCi_*hTŶXzJN,~]Z-dRe" ,:^v#?N0"h/l߯2\JVSfGyWXVU_&ߏƚLJϒqeC TŊxXr.;d5sAcQ4ֶ5%ePS {Eu6\2J$DI0ծ`.]0,ZR>=hk$ЃOܩnILW䢳 jHMӒzёQ!3Tॐ-KVaiv`Z^$BO!}@khAFX3[s~QOJހ/ r?LslМ:¹nCb4DY<ư$oHnYM7ېҥ/Ƞ)ׂxe$J*PyTzn:pqDd:#a)_1AގDTVODu__[޿7Wr\Җ|yMjE<-CgM!ʻP Cäz8]f1rLS&uAA]o%C#5z`"{y%pL qBU%1]1VotIGd~&-{C,xKmZ3&6l>YM,fx)kTEzT ie'X46?QDGx6 Q 5 jXP_`έ#h9R͔~dT/==Ax * k6Hcu"&p ;7B 1mdm؟n*ţ<&\K͇דq4ob/@,@6Ÿ7BYCF1W@cQ1Xd1'o1i[< 8'K3$B6rcr9ꑛޘc. EuB k4h p:^E #'cbZ6"YB34HQLJISʙDzX£vjQf(XiF!!Tsf>£#5_xvGZ>oI䎡סRsf4 G'ΰϔ3(1O@$a!gʙ>5arqq=-k̳ k\Yf5;IXÜʚ#Ql.@3$aϕ5'*`A/w8qMܒ=A=ZfmmA 1d_-,,BiHO>,ڨ|'V(-hV3@&웵G1tH3McUǽ#1MZ5oJRaV )Iy)j!Fn[dm:dPp'0/JE۝4-] ߑm(vQ7eB܄rRK]%hhʈa.󥁜~PYEyT v/sl T74H!hA,,p},{l2%APe?Ȍ$BOi#c:!bᰶH\,Qj G*fBEe8aNvĂin Ԝ2|)g-'bQ<tR/Y5谧c' >ME+i2ķgG##lc ]ljN 88LR4"HjDRݥ35(z:*ÂuDRq!,l`ׯ™,eS 9IDZDs^{&ef:d>݇CVRV*_AϿW%E!h6e= 7Vk^R k{- Fj F 63FNm6͗ZFN{aLџ.3Ǜ3˹ ie (zj͇3F):EKc+k$y4 61{kNL\ЁO'S"l %x&^;T+\(D+iA#1E~|v;:IISs}L:2 iۜn#1R,T6R uOT7j5cfַy|އc PpAXh<C!#l<=yllJI:# 4EmShރxM J5A`QGL'( ]GfED[7DܑYuTxtXʚK5=M@z9#ۙ8jqnd>Wqfe%TC|a" TUJnNB e (hΦRFnK؍\46.4r\;ظ}LĬ慲]oyө-!ɭ1Oma|h8#̍OU-d}ѱS4vղ%[iiB\qX`S[P%% c[Sm#@0/l[VxO*Y]5O]Vzv.-~QviȌ`lshl<#hA2}l'rE; ]Ÿ"ƸHĺcu;ZmAv;A>[p,bpCvF6F@m.ޭbe6]B=!'Ii hd\<.Z*i{uE3"~AE{AeABi {#+!)YMb{X>i~ 30[ߋ_N'\ ֔۬lQ~/B};lbmf-E2%Xm~/Bv j?d!>-F"k;=51~` 8j~Xo[Bkgjpl?B`6uڳ{G=w"={wX{?B [¥&Y5– dHBP?bX#n߇uDvX#ډVb3ȡ5=hCHLrmӪDmFkxЎqg]YCӃ.4Cu8A;i{FٶkZs'>bXژmqB* HF# 3;C?F1ngw4Zژ\4Qax'/7oOsgMZm7# +@oSCkZ2:pc5~:lGÈ`5<9lGx F_^Z \vymxۮNLhJh}6[\#h(Qԧѭ<5(Dhx\NTLhm4AY{U'1q\h&eMD3uh ]ZPK!:Bword/numbering.xml]ˎ? ,f$Ef&AAn-D/PqVLVYrɢ""ˤ=ؖDJs~ެ_=a^7իb{{Xm?^]:zu8.n[^},Wf+J+p o?cY|+7#pY|ڿmn^?^ۖ_5^=ۛ7rwؽ?V޿_+JW.vOb{,vj8m{70tgϛs/{o{(/0Λ5/a_^]7wD軛nqB'K6| ?Okխ>ciyw8OW}lxy:wu]]yZW}qǻrC޺zٯO@;"ײַ7VG~}uȲ,x_ ߜ_|(WeepwA<՟OY_ʜնz*~[g_n2mqK0h~NuPDկQ-iY׻8ldxuIa~ֳM)!&mYnϿeò\}xϧ`i:M( [6d& t6횃S6 ,0ɣL2:et"R'r]G:\:肮9@t܂:n֞!d t"1|8A<{~@^j IgOCKq$,+QkHp'ͅ 4|Z^ h| Tz^C ud ؔ.`sr7S qI(i~4pY@nМ@qXiM6] ,hQӤs[u YWtgH$FM N3T?iBFQ@p, rЃm @7dǙ@7]@/(ih.HӴy9Mu l+L(ĽzrW#@Hh=[.BmG9kGr#c6# I4uf [w);F::Ks<] n}\.\$AʙF Յ ʵ `].4t ɂ9L 8.ZXQ X"^$N,`.y3l >S6OZt!,ջզ8xyEнVK曏1 $e*/~D 9q9=1Z_%j Fm՝e7%5燚.tV4CT-:9J!q`P)Mb:;|Xq$kHc@ظ {aR\>K()3f4qJinfnӠӐ)1T̉č0.ež/pR+qUVsmiW:sgcg\̓d|&F@701͇zu,M)6sD K hd3^d7_tVs o`yFV9P2jÂ$4poK`fOǏsN6GOR%Kc NT6>3>H6ޅO1l"80n6;'$j<g v_8;Ir$qR*89(ۦT;AD35+E>bI0jT@ߐVmC}xDCY?M,vϬ}ChT"4E_i_Wϰۼ{Ƌޫbt qĢozmvJu|^1K j7yQ%;"g"-I:yP2ET^ջ!Rz!i`& =ʙ0rѳ/_Fh3Q14(72`hH B M9hJePlߓiÐ&V2]ةrqhO0vN{L)Plqـl@PF=/ȟisR#ldIIl|K 3dœS݌8M<]{4s;&vS{Ȇ&a-v`5†H&Wŏx&؀'تB]O 63R NG15L؀vطtZlE@WyԙvU: 6tB;e)C`M[(lO׎@T&N xtx?KEI! f~co(ND:ș60&~6gtO l莾CgI~7w!ÛiqnK꜄6Nۖn-Q1RhiWH/M i 28j79=>N &q3W}Uݫ, wi@V>3DHe@! xv{vi\ۆfHLąuE@GH1(PéS'ni,MTӜm4w܂i <ͰHn5p@* -}aa ?;|׫Jrz##r̨e})'@I&ºr"#mXLFoz9fCPqb=szA']Z&D6D4rBXP)бIBqrNdI :9vAw'$W`tLP>>b}ڟXvF]QPK!PC}docProps/core.xml (]O0MKG;>15\Ibƻھ@e떶01xsX8Ypmd(⅐j3Go2X sTA&%兆]82sK(g 3rsL0p ˞:=!58DsֹH֥+-7>XUՠe#z~m[ jf%JAѝ׽pl 7UqΕr"cƮܲC\LA6 N&fMEKeA$CB2 qJ":SB>!Z;I_1͆ISD/ $%3:z)61_O?3PK!-V!+dword/fontTable.xmlYN0wr;:P)TllvSؕ%vv[[^aR갦*M-_& rrBޣl_; ב f=qFwF{|Y"x$T*2>" >s iHNy8 K*>B N`l9#馽MmEo$xHƑ/ƔG1̺Cc"K2u#̸$(pw =TU݊)b!I5lp4eQG4 Y|݈g$cE G~QwM DԕF|;O>DtPxj'} 1+{Z@ǂ0p-Q5* j)4b#5ѧ7Lo5:DG^Z||5 x /㤮,wYY8HɄ!/wF$x6?~:eIH"FFp : PVX e- EyTPE(JBLzlB&r*MldB2;3*ru9^@$WeG%s`ou~; }_j@JEalVqTkS+ijTR"J:M0KnZi FÅPlb#^z%5p/YN<]6e}0k:{ƅlzɧwOfr%N1|ƓlDkA=(1KA)K"€;bY*GMrYjjT?_3LP9+jW6%O|9&$.l܇[]**Rmka9'&sbxP,S'{ryPK!!QdocProps/app.xml (RN0#QI)j8lٛ±-ۭ߳! FN3pٙl!jgy9) tJfVwgyJgq07^ƘM_3e-1 HԆWNn:Mb3UA0鿢_|v sF$O3Q.u(T. SyY.9"6|zUJX"(D^/FzoZ]$^P:kӎӈq V΁ y ·8`-%eka";tv"+CSBff45傊6 L?_mxN 3c/PK-!h"[Content_Types].xmlPK-!N _rels/.relsPK-!6Hh word/_rels/document.xml.relsPK-!~#AgS#word/endnotes.xmlPK-!P$word/theme/theme1.xmlPK-!3>e+word/settings.xmlPK-!"Aword/webSettings.xmlPK-! Y%ܪCword/styles.xmlPK-!:Biword/numbering.xmlPK-!PC}}docProps/core.xmlPK-!-V!+dXword/fontTable.xmlPK-!!QzdocProps/app.xmlPK0}aq95/lL _j^X'krn^}_V~ɴZGN yzaT٬h3[ Tq95/lg9rn^cZR_/1n97/þSn^qԼM˹ya#UlR^/g]n97/þ?Zn^qԼMA˹ya—za̟˹?gþ3G:g< ˹1j߉'s ̗ԯq96;"6sq86̏ Ϲ0wDNXΝ1j߉'s9azNq9a̛˹s8R盘7#', 9o0cÜ`<#9ax;͝aߙDGN\1s8CSX+&', 9o0p='8rꜰMɉ9a ss̓sqww7wN}g^q9uN&k9a ss ', 9o0ΚzNq9a 6sq86H^Wrr0QN< ﬇DGNbc9wNcZ95 ', 9o0κzNq9a?if5}m+t}oRPSOWߤ`W}mkw3:WU$SNͿMsTU_7j5m3;u65&˿k:,۫~X_1dɅ(cZ=sw^uܭ;Ț%emsj7gr"-o^/õRV&Wd+\~l}N~okx?鵽۝awcp8jM~{{̅;}f9 ԋT;֜ S3:25smw_' }\y胟A*~cy.bJ6E^C!7UMB61AmڪWwoeG-BOm+xI=xw,eՎ/nYz[:b5햜7/GtRaY69/S9t+W,ܷ:_foyWa oxI[>kKk'Ś^i?6|k>Nڱy9atk>{Δc\#WK <֜7+&wxrԼ猾=s_t'9Ϗ79c+\CzqeZD}{ ?N*cwǖן17-6ѡeהC[߫F{?|JuPGU^%Է=~rQ"1W}Ot4ܒl5P?~DdM$36UR S A@?"?"}oiޱ95jD} @=}oiޱ95jDx1@ Z}x ^UoU* @%VJ RA iQ SЄDH :D \dzZ[[dbӋ^fi"hi#Dwܜթ&Z9}>{$Y.o#Н$zkg{f4%k|F&ٖo? I.98I~֌|x1I-$DHlnJQUܺT$}5b D"ݒLTi{a3Y-V ۺy-I~3UUd{*J凿~I2Xoh9]8&IU_R_U(\\\aP`X/te:}+yﻒ=zySW@BZ6lK[jnfD2NAQ0+eCѢ?k[l̨􆦍I>Zknf&v]v LXu+uz5G߼>Vz4ٛՆZ{_:peQ'5ܺa${|R!2a$ ]ĤSmW1IcOb29LJU4/Eog*ru󯼮Ec#b.v>-I~\N<3D:duƂIc w,xz8ۑQd!"~H䒺#bmWbdH^~rA~/Ȅ#3Mn;]rk#m*'xdU{dV՝pqدZ"K*eqoMHUoІGU!1-N\_m?Ge^dCwIRʽ%Y??=+t$g&\<28u\ - bnCz _/FۦSܞG&+ɢ%9& ^4>b\%UrFEoC-Fqb˞_#|1FDF|osuDadTG6:XzdXo(']'-zij7Yxs~_kS|hk%ofkodJzMM^zS^,ۺot%MU| =~$У Д-K7o{?mt>JB'[3ָ߬8q9}CP^,QET<:ZKvឣs<[wAΥ?5^onlö˶춼kn[:ۜװO3?366Pဿ 0sw~jo|_۠@?8a3> p`/P]>4]l?C@?8 Q8P'AgU_}w:74ZZU"Br Hul]Ey2/eI[WFS.}toUA9Dh_UCfmMIrXsԿ_؟LW9Q%sŻp\횟xbViGh:|/Bm9e\7ĜNyTġA֫|?q=FϿ|$ӓY O }la =߆|quWa}-woKpTΟ ο簭>8 J:&,K.Xu`g8 XoG!؆m}8 >8 Jvw! ~p8&[TW<C8 p}bq ]l|fpCGD>t pP>tp`XF%vw! &~p86'Nȇ?'p`XFK{~p8.'ȇ8(>8 n-aG>|a@>pÉp"hB8`8aNO>G!'CiVd^.@>s8xa^D>Ay!'ѐ>߅p6pWƧx@?8H?nUw :C8O,!| mట!8E?8+a>}8(p`XFC>|ab>80b}o3ևp`XFC>|5|8 ᠘?iKx!'CiVd..ä@>'p0 38(fp`XFǡ'8|}ar 8xGʇpP>}bqA>nEOp.|pÑp`Ñ!'Cח| m0%CWO>,ȇ;N+p`XFC>|@>pì|>B8O,!| mpP <=LRpP>tp`XFC>|5|8xᨈ|8 }8( >8|.@>p)LJS߇hB8`86â|8:"ʇC8O,#ȇ| m@>pˆ|X> C8O,#ȇ֭w!pzO> pP>}bqI>}?~p8#'#}bq ]l~p83'fGl|}bqA>v]=| >0-8xԈ|8uKN >8|.á| ɇc#Xñ!'C%B8`8|ɇE}8(p`XFC>|-8xḈ|CIޥw!,~p8''NȇiCiil8]ˇ@?8pp<%!'v^ B8`R{ s8x|8}8pza4| mM<0'"怿C=aPڼK>߅p`p8<_ppƖʇ3*ʇҎ>߅p`p8"CoO>̍ȇȇ{(| >߅p`p p^O>gn |8?K>|Ì@>8xᄈ|8|}FRwxy3s oRwPX|_@^;oO rwf2)>NQM9;3Ge5Xd =usT]W2G\a;Z>qN7Çg8xg!:.E|߱cw!co|o v3ٻpP>ow!^I>ر=fOv,UԿ~c}M8u1W} O֦[ܕΉug,x[cX}OBɜ<#Vm;Tৢ? kٻ#Y}*ew:Z9gMKTGw|)MlƘc0nh^RQhh$ ~,(~dToxE]ze~#Vm;̍?2vWOx[M|b|yr{+`9[B6xg x[J'lm~<2m6cD{\3џ8A#q5nsQd]3#̟zd‹bX.sw椫'zZ})tnX 1wD\-bdN]t`AOd=2L%BsǏ%k-{3wp^2ߧ2>»\fŶCxh^nȅ\j$>m\=bt4I9cAc}$g7|DeU_O<ȅܡKenȄbWAZvj{_W'Uch/}r'ƑM,d.Ȅ#Yȱ]̿Ȅ#3<3={sWyd‹9 yks7{d‹B~K-1\!3.vB-cU~8dޗ5ˤ7>._=2|[sȄ̡|œN/ηȇsZ0bdGAE 6rECfquQJx/"mn./=r!ƴo!s\C9>H˥3lS[E %־j?XbG&4]} skPY0Yu|T񐭿<e~@5ja GeաW}K-/?sxd‹9_[s_Ȅ#3)>_e#2El_6էbt0g$YK2Ϯ2!otD/IDym2N?vv}UH't3qW؛jsDȕ,cbt8D~]U>oq ޼/^d˼#^_pw2 cD!= .sOyË7ӶOt.={[xl5ҹ{W\c11sSh^я2S >o1C]>gdnl~g x1zߦi d2/G&O=cћG2g3׿SnxKnKubtM9"j {C~9 CJIMk<']$|Vp_zʄ [*/ 6/0d>"3{iL^^=7mpa1fNe^ /d:cf].;btM%37%Dž?kVq\s);.L@n l9[\|eDž|밼07?~eDž|0UDžas/.vqacr1Džadmvqazܳ)ƅ˧]v\ؘ\#.uai~E.s|nQy\z\ ).>zO:xq5d>nmn/\>x7k?{IK"* zB!R:qm_۱s_Unz˶8OvkWma.v;\,]\jM/vٶ: lvնf;m(kjlvնf;mפInlە۞Q]m5lvնf;&[&*]{`꫚j>~Ԭݭ5Jz+lWv\Gdyϯ9dT =Ja[ZFrssu33?T=9v-z_Vggz߻x}i+; g.詵e}} Xm> p}mT{_ ;U~H%MxW}='UߛDEKrZ˼#^LyG=2!S˟CғC"\|Oe+\Iz5-ف-c͞TCqw~hcAa:udƏP /Əi>t+ަܴ9]\xB\ksաW2t(3DGsȅ'؀doegW?Cf3|]:Iwi 0*}d卞1>;\=2g)]әɉH>9nNssY9N4ܜxF#!ݜT{ŜWVYnK_**}d:g6,j^'mţgOy=r]_mۯ;_XjߘG}i;Xjߘ}i;@7*ѡjߘ^K}i;vվ1=7ܛ+.7v>~o]oL ko\>}cc^'nqTu2=7K?|!bQqdvkWv;F|eDž XDža<0\vkW=ܝ拼m|/;.asOl߼$ sq創ˢR|Cs2R[ vkWma.v[fvkWma.v[˲&pWITme.v[vkWma.v[߫f0imX70im)Xa0imX`0i6DDSE\XٯcFbV7NWt@EoW=nݳ컫+y˵{{U;jsSsϒm}g=d-ܳ\;k:'^+,7 =˧TGW%[3b*ůE4| Qӿ} ^$G'3U(Z;{UnN,TzeqmGnq7v|]ǡw^_TIN͢z׶no;>YT0_=~蝛4Xl^Řݦ6d1.ՍYmu%ap|gk,\7<2δ3ݑ\9N=X c]EAxnEra Ԟ,'Gm"'/FTEQ7EiϼpU2e93y_W~$Vi7e^8O3 /fTc2gظn.qz;_k;q1$m#jJ}+.R.M(>fZ.U6y3֌OP l&.ў.j3 /WDLqU7ٷIdrLbҟ9<K}=o>UHcl%w%bM5_ 'Ƙ;4m*ۜq1֦Ky1?~!\x1|gZ ;deN\ 9|qJbdZ{Ëљ*<#yG&䵋,9P|#U"*3loqɇqS3|X35*78cܱڮG䳗z0;"+)ܱXell?1rU1sIJF1DA)&6ZqŌJpbcghܷ mvl 6="K.\" {߫2IayMe1NޡqE;؞˗{:Y!N.w𚤾Gzz7cnW8'1Ék+Юn69c\G.䖦4{Y _:f$6l>!vDuhF/ytc7tҞCozd‹J"V.bdvd$G&\&u1#s䴋*Y`]bdL?bѼJ<),GVF?W$6}=Wu8UHj $w%cM5p_ۓx|jN[9ss=صTr c/0s*]!sc ٝ4yXEomJƅNQ‹G恒-Gxd‹&o#_ԙkLxzDYslrv>G>H_qB(; JIv*O~՝Lzt}aU|w8&:&=o8A__=glj^pvtVmWj|5q_1K߀nk%ofl"Y{%Sk,Ixծ+ oSoٿ>1;E`Pān΁>Ow~je_7[uO%~[~[}ѧԄ-}*~C>Ķ8>yk|w_`˒F*~/Cb{`J?8\amg8~+H?۰x!'B8`8[zf~pp3G̴5T>,b[}bq`Q+ &(96629Xu ߵu0,m˺W}#]?#;v7Y/hsq1y}3IU?J!jM:XItG>59*ΝOzD>/WgiĽ˓HOOUN虊$2mrjU9IDI%)"Þq &E{:S'rV334T/hKfVqBJ ٞgFMf6 ۶1uo=Jߘ 1ʰd[0=r-.\>s|c^e\F4'LfWn l$.;.lqaDžaiHdg6_UDže<{1.\>|@s6_:C{57go:328LރvkWλŸpˎ s^5X |=ّ&w kW{Ÿpˎ Owwwb |ƅlvqaz|k.vqac|cO?:W3=7ޯi\L- 0v*ƅ˧]v\ؘ\?\+>O57ׅo\_L޻vkW7qi/iN@6{u^\|azoh_qa\vkWma.v;ۭ]Nl w@ն^f;msεUnz˶O`0im5Y3c0imXf뫪m7venk>nm7=vñMNMqc@q|Lj˝;ݷvG֑8K&?*U!S ~աWS8S偢%9 W.Gc]Mmt%bM5pb8ZxSθT]|.+ \G^~yʄZne.owϻ|ŏ.>2yߕɻ12S]e>|Y.u ̭[n!=P b~dqŌJpa'濥q_V3.<1rjǻ|v}Jlf-g61wݱ؞.{xGƠ+"#+lbg\b#fT '6j{;N.θ_06.ow>Tq[elVy_$~KČJI'nx|uK${\>!_T0㾞ⷷk[Ck3Ļ%xbicɼ=MLx12S醾&wѓ]ڑɻ~W&{L돑{]D,(dgxDŽ]s"*Xewe7>##&i<3.s=G4~.kAJW&\e_&tw}=e9~d;1i89\ۓǼp:cܱڮG䳷Oew|TrOk}i^{sX\g.9A26TK*i#T3bqthID2=O*_`g^ܶ=ٯhx 9lvqaz܃.ƅ˧]v\ؘ|c_1.Nn;e9[0=,.x.vqacڇiKMͅү0֮:.Lg'qi6:(eEhx_ox0<֮:.LRqi6&kq;Y5<֮:.L )ƅ˧]v\ؘ\W}Sã_׍kk~E۹E̸ke\cva9lǟ6Fas=mp˞/lLwkŜ^9a INX0=,.vƨ:'LŜp kڣZo1'YvN5Rf ZEvqB%sl5۹^D6>ۗ6V'1Gun|as-vb >unrU鱻mǟߪs0۹^ O윰1Əo=se]?9as]Olw0=v-s.;'lLokŜ~9aANX0=,.vƨ:'L*Ŝp {;ڣN1'QvN=d |]Olώ lS1'\>sVvu 9sq_v bwَ?ms0۹W O윰1bs=, t] weՕܺa)1yTfL9lc'&}Wa.&0IpSJKHQ:^}Ԟǭs5ܘw/wF̻↿ 7njw~1rC b!F~ o ,\L~Gw]uuW=شL@;~kx0#/ e0\[Bq;ES[EeTL=TVe4۪s|W[;(* ^*H )nE*TD !|XBAPD`"683kl5n,еY=t;Ӡ3 NF0 U7~uSZg?s?_ojJV=YQwfFB} 9֛ ϼO}iC *9VOVH^8x85߁)[ )ԃ?88V;Á>s@mh}#.lx(Pwa@=8 h>Ĥ01@CIR}y8`8?"p.8L98(pt< Nwzpx]Ia.;0Á> KN ϕs01y8`8tzpx!߉<3!;lx~쓝?yi`@1y8`8-S|?C$D=Y<'{8g:Cwϧ @} ?Lx\'rp&?z8g:Cworzpx! ?B40J۷'<9@=8<nLtpP<@C2 bp6p8߉"pQxxÁ> I<|@pYH'_;8DaaxXAÁ>)bp6p\Ƨ0C$@}5߉A40J?7Ç痨88]"$P9c8pO㡴u =Ybp8\pR^z6<40 1y8tzpC$: CJC}K 1y8;H<\V .rpP<\@1y8`8ۉaC$+l]R<@CAt)ϻvp:={}b N;'~ky|*EYI3U^;&3To;3]i.F~wgQ|:]Iu֨FvPwqi1?!r^ =t\^ر}1;;l} ʃٹ}4׻Amh}M 0;~G8`Vv3fїjTaW}K-=+1Y\T/]wm =/Xzp}E(}?YYϾ7e|6/fd3{qὫ2OoH2 Cyz6m-,^|}4k՚UW|ֶG{+tOll{W-xݢ(hҊ++)9*O"2~tdl-5G(}7v#Zav}tr$P@p@%o|aTypf98@%HÁ6Á> ֥p6pщa3*NpÁ6Á>)bp6pɉaC$8,upP<@CIxaԃH<\Q 'pO㡴u =Ycp80!wA@CiCOpÁ>^~zp8!W":LJ+ÕNf~zpvvSHÁ6Á> I<|@p0 k.pÁ6Á>)bp6pxԃÁx+}>Lx'"nwNx*xుɎG NíNA'vHM=8t88Da sLxCN)bp6pԃáx@<\ 1t|Á>)bp6pC'x8@<1{8g:Cw;@=8,rppxaLxᏜx:"pBx8c8(NpO< ؉0H<\S k<x(mߊ?|@pÉuxXV :8(y8Ч< >pC$֢9޾Us~-;Á>)bp6pN K1y8`8|̉! :xX@1y8`8;ԃbH<N:>@1y8`8{V`< {8hί<x(8cp8ԃÑ`g8*|8P@p@1y8`8lupP<Á> ϧcp6pԃH<(+߉i`<.'RwO8@=8 u[y8ЧPھ=!;]NTp@}} L;M巁?"ךU'wDs_WJwW~ϾъUTiC.zO* C>czKue!='zJ{Z'ʄNQqz.y6[~#UJjp/ KyPn-,R$91hŧ[H\7۔]۱m-F`=-oRzFu|A㓗z勜>ޕ|V=6DbkIPc-s{QOC鴵:ȳ:gcY<ڙLh OimkѶG$(b^TC1QyT'ʄL%|X'woJ^O ]&b R'/#|--Xo--Ji2O)}gJvfV;ynq{G`lQ>2(SkO˗-O}g\~YIJC?ÀxW-*&̨ar&U:{,Y4f9ZײY'JyY6>'6_}_un<7eY2<IJ7Sc>'}v(=?(qo[Tjc۸;%Y{ }G5^qSٙ7K=xJCc635My냙/D+b#]۪1d:ߟmD&":IQhINeS^1G\-YˆLxEdX$X{ncԌsM:fz)V##v[iKxحd,Bk}bi F|P /!g@N%xj) ^qS;?\$1Aj/j9-ua^+ 1%ui>y=O _/>*.8~I~܉||g쵬ߐ >VP0޶ǿM|ga|+2n;E="m!z_% jy^ֹY)q'%#N Xwd,B!S02ɵ~M==̠]|ȘYjv‡.4+b}9yd!syD&"27IN{#2ߐɼ""^MIzگtX]dʭ*C6kVkjvu64;LT];Eiiט^䆾fycxØ7VnQy9$-c^̖5ۭʹ03c&S.;flL +Fc57үya2l2v7vlg!r|^[慕/moL |1͞4_+OyacM|oٛFfR̛Dܛʟue nǪfnz˶_#nfnz˶lrm7=vʻc{bDO6ׯ(QYI2Wca̪_W2v={wX);PB1Ezr3{p>Hԑمx4>1O>=}ۦ߸Wjc~۸ӸEt0.";sÂqoqO:1.~B_ux] &zr-C{-DyTEƆWgjTMH&\/?Vrzޚɼ/"^"ޫ 69yE͓jכW qַ|&#Jù ub,6?μD(-#MU /!g@LZ,#nѸܫc^qS)2͛܏( ȸh"yi&ֈLxEd>Gdnݖ<\POxTRwp'_½AwQն##a-̆._΋ !^7{8І1y8Ч;E͋I=y8Uypvp;Á>7!z6<L5cŞڰ JƮ=3{z !౧Ao"ܛ\~##GpŃxsM 5>1sMEJ]Wd4mswxEߞSq>>/>_"=>й׏?CZE779O>7&ѿKR;Nor{ڝ(B U݃RG*1^XgvܡtR+㛻ʯH?;q [ٶf;m5ۭlMrٶ[`maSۻ#v؋ʍQ>/WՇy{$z.j18+>3>7v~s҃J\}vʕJ'j,Gd`\xEM%SdCsg9?1k:ήMo<[oۥ6+$W V_X㜵[l{Q{k<\a@}4.x4v+%Կ+J .x" x!>u*׽xMEjNQ\3 d̬nf pg-ϋOyacrf^Xyo8G1a=/Ly)=/lLe+ ײbwߊGL&nf ײ"S.{^lώM;)gZ4ZoЋ=MPlgf lߙٞ_i)6Ã{+o; e ۳br bQOlwaCO[/B> }'ް{ck; +7;&Lb;͎ lgO옰1s+ {|L,;&lʞrcy('0=v71)6ƿ6ĮVoY_(N TWg Xx~sHENJbR2-4vz@\\z:DUzr{4&Z_>FM+g\T]':2"5keY2|ҥA嶬],ooM)[P2[EzYĿ!d&6q Yuk0ΏẋÀx---}R43Is=*sE\}_E|=59ҁ,/Wě:/yxJ}>3 T3r/%q7Mݺ8$]ǎw?w5YӐOgȇW.i11,ُe2/b٪vtma}xol%2"zJb&{c57<vߤ } 6Կ}z R#P:x|X'ȸ𳺹yܐj/MW?rxf+D~"4"^5?bD&"27d?HD&"2䎕|."^k$'N< ̿?rznH?'?b~75fEdVUavѝcһZ6P3B/_ʦ)&:\9/²盉ycfŃҏyc61/L&{l2v7vl8b&S.;floϭif0p[0lrasϯ!r1c9͜V0v+7{^f;"S.{^|S۫0'{3l6w7C/7?+cݎUͶ0)mGͶ0)m1nfnzwnlQs?G>Rڣ2*ri4?'Wd}[rmf3>co;.۪YaWT;_-*U-}Գ5& ~#k%s#g@uS=3$aƅWd4IF;5aZAq ;1~jًaWzOV]T|xEzD3Fd+dT>wV4~Kj(^"ȻF|F~K0= qV_oN{hnxحdl~q_ovy |HԑQR1[kT^Jka| qSoq7"Sd6EC91.X[|UyO]TkWng)e0a,Od_|`D!uȳkxIjڽVc `)b# H6E"_KW5 xEJ[C8~s!ϔ^P.1c5q /eπ xx'_) qgMy|an^~yD7#yI,2VHˣVWpPJ[Tg2x#k:v}C?Q9XD3bRo)\-޸6y_xE3ݬܸaq?+ fp)#wZEw̑LuLB3RRc_ׇWZ,' VU`hsJZ6P3+ P|XV6=Ol,㺃yp_#2m7=͞ε˞6&{|cF~^4⚌z[y!ro7ϋݽ^U8b2VVn0=l^p_#?/B>8~S2Kc,oЋs#qm=nNlmav+7vl\GnfnzwnlQh=e{xȥcqՇyΩػU'.*}vʮ\UT; _-ު%)>\G%>B̈?Ը\?7Nɯ;* qԵg癟}"gs&\xE&Lҭ"2!UE\A7ُNCP",}WD{R!=$һWW5cqڕ.J56:\ܹ0шLxȔ\ĻY16 f'܇#r5,XĚnErg-x7#sv+g?R$u{Bx!>ҧo+y ePr#\ 78ml0ϸ#"e1R2~]Ln1F`FƂWFi3"2fz֋"[0:W;({Re%Y]ڶBTq^*WDgz Yâ"T;>ʴy^+CErbb6 =~do7\Sވ!ɺVn0=l^p=/?/B>煍5E|cb~^4\drVn0=l^FEȧ\1o7\Sϋ=.r1\Cv+7{^6/!rŽMc/Ԏo>!j1=7?(j2핚yaz+l|گVG<>47{/捕W~^\漰= {/ +7{0=,&e;vp1^f;{>"S.{1w+ |L*;&lƾrcy('0=vˎ =7ްʲc칉 +7;&Lb;͎ l|#!r1ackMZ,Ǯ=x *JkJVׯ$6Gv^Rn7=+-ǻӦŮ\R׸\itY tiPGYfVyJM)[]^&uy9&ȬA.(Wo<ӖX7]mL_ͩapDLiyݢ"x칆NJG/ k0?9;"y<~'*xRLՙ}u^ٹrS|H/! ۽1QcrJUP3 TehxIvҿư^qS)2u"_C$Xix5!a&|xE CLȄWDz!'vW%j(2)o^ wo7'gv~9Q6ZĎ%^Ńq3$yKD&"27HҜg2? Tsh(, -%{~cgm_Ӓ[/7\בg҇"xnls]{>1,@xRG7U`\xEM5v0ŠAݒ/P^qfi&f2oȄWDfOJLɰx]JYYS֏!f-=TF6"v%w̧|Ch'2.F] =C3wەnG/JfCNefmz2uRAU=.盚OaSr͜7 +7e ٢[ia7Lȧ\vؘk򍕟\ߘuƒɬ^l+7{^f{4S.{^|3q-cǙ7wy fؼA9޹UUaNtRTfd`hEG2jTZD +X_ JP_Ac&Ԉ?$F jHs3x&g5{c8̽? R|7ߴþc7 }Ty֟zg~3*U8]!ס/S-9H"Hէ%8=ǖś=Ȱ3%ٓ9Lw94Y*z;ҽAdWSWbǙ.dU1|܉;WM~QeEVa~I*#&*9#=a3׈ ̶pɉ C5"dKt bwy80ߖ0R [sFr_Momύ20ɩA N.ִ.+tZ1Y:19UeC\>2YWfT~!a84*0-yrlO:$l쾨D*v=# LdUޣsvGGDc" E8lub7*v5Ɏ<Y=1c;MW`"o :g-aM] k!gW*-5jS7s]mӷy['r> l|BߊbR%H?j`ϙ>z9uЋގlt)mzc{E&U㏬Jd]dس^ $+7hg9vJ۲z}e#֝UɃ Adbڭg&87yގsچE~Yw[ hV1Qik&?kl1l?N9pΙf1Oɽ9o:/l5 ϋ(;/Jl/s#'DMΥ`Wc4&_|GGya;s8v\!u#=vƒ7|yᵉ5|X,߉'|a;;k;vzr dAl/E>&XC^_0&7=&lb|'N[GcvwVrDŽuFi=j3CԶSurͯ>g)@#=]Uu Pld %?_ܵs{eW2o+ou7|.ҥ+7^&[ #NU )r"ImTgrdS=7趾cSc=~^f1q-DӪC[[UƾFF_tݠ#"7GE+EEE?-^ʕRs ajQc^zo~&{<&=!]g]mW:t^'<<A=*3%Y<1!zÈdUvC.[ym &20Agh mUv .w#j3DI7{i\s뺬k8]z?~كߣCs ~Kԏk=$e1g~L֘1nc8XH{U>z"l@}&tq+Ыnp~O>Tɿ9 zȪv&ˉn;K0ۘv^ˋNsve}G{cU#\48]`MOfMcmF&I?|KeYh1^>lM>Xۤ18ƐF;#1oCyaG\z麝L/?QUNLdU0yM &*?x3$#2m]7(S\?Go!!lȪ9i sg &*X`y #%Ȫ`E8gG7K0UV¼O6205nzo}j źT$ܯ>]q\U̯ay20^an4\Nt3ev^Zb'*wEl5D.Vz6~t?kV9jyv MqLҥG=C1%+3"kHޘfv8/ c!n^lcvwE1u~0tشe_ya#Im}gEםOgy6dž˜No:/l}M{r:MoBNxUx7{ֺ k>)jj.]-IԽ+k,{jwa/owas owaga+"?+*=vVPc}dkVSG??wyЙcʏ>6-{h.8YSa62WEў)37ǙD<:Y|fI〬ގ6?__w> u 9x@x{̜Lh,w#WrR[wkDT36heuڐ~|jO4Ȫ6˞røc]bܭM׶T|t0 πCvduhôdۋӺcgp8&``CIcCq 1vL #bajȪH7s|Q &*{s5a^T f vǾG&8g$\c Nʲ#6'\l2^Dߑ-%6!g?$̟ș'20-Y[U+,^{$a^w\9vڢ8fv- ٗiաIU Y;pÄy_ &*a/E'LΠb_#Scrd]w lc\ߐm=VPc=+l){|%Wېc|~/\37{a6gJx6kVhNęy^dUvAdѻ[ę>?_1612090862Lud@Kg2p"p"PackageMBCompObj bObjInfo'YPK!h"[Content_Types].xml (UN0#(q!GD޴m߳I!\"Enɶ*58JE>f/= Di dlMts"6!cKDyKDHC_ + )oG;.A0cx "^Z4!$Ǣ}]M1\@F mQh UETI 缕VI }SC<}BJmo2fB.t0tuPvҞn3i+QIfU?WD]9DP`@I="wIyMuV\<7@iaxFd RX#rWͱ@:>b^ʂLKt`OZdzYW:l/PK!N _rels/.rels (JA a}7 "Hw"w̤ھ P^O֛;<aYՠ؛`GkxmPY[g Gΰino/<<1ⳆA$>"f3\ȾTI SWY ig@X6_]7~ fˉao.b*lIrj),l0%b 6iD_, |uZ^t٢yǯ;!Y,}{C/h>PK!6Hh word/_rels/document.xml.rels (N@@. U1]z1&*>GY;Uy{'6P qdg~6 >Ơq07Eͣi,tkmr}yVruӻS&꟤ty vIilK[^"9 %˽MY69<|ҙP H!C, _ {+(XS$GRӆ> 0`yðfA[0ư?dKJDZ-y qyy.F-'sj(fS3k=_ǕZ]NOYi*ݎj4a8S8v](m#;릥peمFGO֚bv,R>_y͘\6^kMMlxKl4E>;i̞a:4f9~k9%N;ݙ5Ӛ|yLi٦:'- 61c.#kƠL:L65|:Rl^%UG\>@*H9!Lt>/K]%wuwC [Tev4 @5ŭxZUf-9vKG`Ё,pIVc]W'{&ڱ#ǚή,?Vu.3鶫rqUVz?]WϫRI?)'4]Wk-mg܂3 ftB8y3 j}o]8ls!{n ǚ,(7}!կZh^•qhÉp_t]#'`܇r./o =Äc6t~3Sgv^X@r5U %sypŎln:xslcb "|j{r@э0:}{ r=F`k/`GǟU +c?/m{38FcU>5 qm~fSb'0!Zɚ qOWQņcWAv 3 F.gQi8]HB MHD:H 3+ t 8BL-YDz”dmϠhxWuQ+8Xٿz ߡ`/?DdAL (5{~܇"<#.&F#Hy4eh8f9,(tЀGF[}v]|ybH8 ϱ/4,YJd {XtZ^(#Y %v*L~7SڽIk}g'S!2.Ν/r sLn?VMV[0rYlw0*ߐW{?v&~x,t$ F`JoBFғӿ|a| fnL1ACYγZT(p8~ŎL@)JŶv܎?/ /zLfq9.smqB^ͨu➢KM)+LGλjR^pO"{brNysPb5.cRJ1 `-دR{}='[tq̱_ifG]]kI ")aCڼ"y e"BE~Xd>W^c̶ pgtjei=̖öh5Lԣddߵ&-+aqhYHaÆGZ?$6?o=%8;[ w$d SrkF5*'kUHFт ggS41e1Tb;[ܿz& h!.L0%y|{ h%DDXжu؀̔6mHpd/G:Y2?W*11&:xPk# Ռ85-CGi`p"r6)QOG," ;/CQpoj3"f+KlOz r3 XFw nsveA{%1-p-Yh{z@AӉ(2m?#Fe#M?]ܳcùM1% 2/1߆ښPVz:{y4qq<1]1緷x"ƍanf_Kd$ +zP!^oKu_NKӑ~(}J ] 2{4d "#!rv*R%2G9 #O'+P< 9*]&N'YCK dP]?3iQ+E"i V!)^t&^*elJ_&Iɂ,,Dd!" u4@)6E~?DKnq*L/V;\Љ^DC2֏zog. pY/m]fВMRQUu5|H>UBk?i2?XVV;eeQ|7?QDL~"`?~. ,% P"'f͉nyawdys {0$I% a%/Wێ0b HiV}j%Tcp`fwf 4UVU7 /f.xssj<*6񀴅9ʝei7/*{μ9=l'uZOa(+20FFe 4)&V V}?'oěGp#mC Llǝ3T%eE՛ңœ\VKY'R Kײjlk׼*`V\2\xo{B @ Vָ]TD3λ-˃ q'A?7BěՊk4SM/w>;E%Jm~뚤+?4 j{iQ^Q~İjz۫/`,d~ ve{V2~_d72|vwQ9tP!X!f +c;F$Fy9bDbA FF K\p<(KD/dl\0N `;+GTU^, 25[B b kcpL-o-(aaf UV4wŁf•nNPK!iword/footnotes.xmlYN0ߑCiEM*8Nca{,I홬"xqY3VQ#`RY$C!!%oϫGLdڤ2OtW!؄R+_%8^݁j>k- C*td@JjgҒ;P.%\)-;dk-L+R'j+iDai5h5ŵvI± WX\x|pM|bX"wIf̘n=?oãCmڡ~N)jpH28&Y$,pY4Oۻm\Vӑ]w4ho_Ti~K^m":A" 0"zVs|A[ PK!Pword/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK!Zeword/settings.xml[u;󜵊wZU$ l'#%sV '؇is~n_}O+xsW~=\;]_>gJSܟo>O7wwwwtxpw}x~{㛫σ~uxk|zt?_w|8vM2w/b~9,2xٝNv6iN=>>nov<OO?m޽=44=;t۷=|qywnqDo^[oGH aW6zׇO>_~vY,m~|se'?_rp8λ<^^߾zF/^? oǷ|eoƉ36Jl/חVi13\_!d자KyaHG|I 1q. gڬ3c\ 6{zc,.ů-t5i5%G'WDc2ϵ2K"1v}PoN{2+BT6S3h|U: 1MsFJ&ĸ-F3ŸvH&Y8')`o):-y퀳r^qmo+Hg+u*1$ f4&6Ƴtdfljjhs²)1/4Gug KWS(CF;bcMc'ʸA*[op|jEX iԚ41* %6FkSak:kXh ɠ$8ީrEdR-C_Y"SH::H6gYA yۦ8| )ym$c$"ٻ-ƬلaLŦ8(")x N~JXL}Mx|vqΎ X"-i|Xɼ*[SuB[Sia]oӧ01tc:c|3{\u}7M3cM&k7y#|F dij "IΒ RȣtV^(Ϧ 9^u:m<Mڻv^2 %Y-:MD;.^'c1!Gk'meAZ finY.v2%ʾfF,w.~QdDW짤lw]|aᖨWɭS(][g9*He?حvf߭ Kga`*'c ڔ=ﴙQPB`;ѵاd{@8:Bhu ܝ |=ͷQ6~ #xGd偗nv(żRٗZvji ACylA gWրSYx*[ۣyN\t-Hb REq6 ua$H<[^^jd.ϦgRqb 4M}2T.,|rijySwU:+3kui}Bc )qbLgPY<0G-m>__ur Y`m_%Y*;3Uuy,]/Ce6LN3"i_cFxWv|0QgKrD Ӂ5m39dgRdrF%M)2FMel!zhɉd,ʫ()B<(͐\QY;m )c1,OƳ|M@Ir8ffiSOcgNi2Eʢ][|>zG7A{q#f,^!yN 2XEu\(sb.Ak[ʒO撘窛3p1ʠ|mZG)63SgX9RGu9qjdfQA\3MFȍJel'bAn${:X 1v4[o79fAm\ /AV)Fl0+NRyjy 9}6AS =}=xFuh&| #JP3jT:g^Ssir,2Yս\"#p]*¹) AìlL"j6h@@WPyr?z|df,r6٫U6OR G3Fy9,]Y0LUec.pLQY}ue gWhWU|U7iSډt՛2{ՂȪ@aa-3+ ;21pfk\{<˓amV&u# UqFLIǴboEK`ԩrP/R+1kV#xLusTWW^uPZEwMe㪃/\QLJ{x29:{ኛ |EҀ*Ṭn2u@sPKbt yN 2>`)^eJRhz m&Ku = wjn8fa-ԋ&`זvƺ~n\в%h41*-A} odp JK tg[dK1*iɒ-~cimQ rkrP^]3Ϫ%j*ׇ @Ry<:[S!$ulE7UqeՠfR;̚IPI ])Ǒ#HbJTCe`^@T!V=]7q v fPCȼ 8 ւ>z ǣTdDQ~NTf[L !8urw3*ץٸj`@!gׅ1g L3UseJQXWY*b_sQY!\Q ꅮ42D-#F7f rb"^ ]0B{!YrC9uS1W Rz7'ҲO{{wiպr-n|[raӿ.xuus߼ /n@~y mg^d?=ljo9~:#S]v6 oOO~9n~ <ӧwo_F# ?}e_f.G>/?r}s{|x(`\?|<+._/`a.?67?>s/g,< _ŗgOꄾ$}埗/^GOHxf7YOﶇoX#Рc|Ɇn$ڛV C|#~vk+s }k\LRJEM#"{Tj=PHۜ:B=_ں$-rR k{@A7~Lrd:1R<c!$g|LXγB4+gy<%TRәT8ҡCx;p྾44|L=X}PK! Y%ܪword/styles.xml]rIrLS8+m0c Rbc8}U@t 3t]7>LkƒQUs \"Y%[,b~~c b~t Y$[<˟j6˖ `|8?V^\}cmOWsqٛb櫗^"+|9m>o{,E1ΖK}} 7)ot=[-Ň~?W|L_q|aDcOp%KeZ/N/KcK,klr'iO<GUF E҆ RPVQlr nl݇E^,շ3xo$#oOI4&Wgq'Ȋrq@ {<0#]*s5Aw'zf) v5::UGGxW#@#ĆmΣU1UY'O zO8@z%3 'PV@{?q[yʒUuER}Wt18EY nJنY>ϒ~-B}H6y,O}*8T>ԄMf,%EzH t VɷS4ws0fzrS"u$Ъϓ(AO=77E1E4]Zo>fUSZd?zl4w>YuOjyD7;gb6_C:cY}嶺fOmgrS}DpԱc(u/c_S641E]'V'Hx>C~j=壚H&]xM{Y̊z@-<`х'xH|&1Xp>r ,Lё5`D k: ݏٗDCjN硃2p`o/^f_oCR2D)aj:j :rȇ۬:ѿ1`XZ OYt"M1{ݲ`M^dM^>9MZ#SC7Վx{(x{t=:5N⁷G_ 0Uo3F#=: v,fARFo^dG/qG_xK$h} +x{t=:o‷GGxW06LUۣ`x VYu%A&x{ PW0x{􅷄 ;dPqcDqۣ8Q9xw= *x{t #=: +xd:x{ =z < f֗oP^GGx˦(x{(x{t=:joA` ÃHo 8G3o^o%Σ8 fco٠#E!l#5N⁷G_ 0UoAtGG@R!_;<$?;*Ұa|=:wr*|,%uxR.t3bm lw11Hn$ qW.ܸ,BIòMx;6bL7f\b߰UxW17l/_ .&[|-mSw|VF>n+UVď;od19㰵_y;r.8.XVRr_ލֆ839Yd| (0cޮ2yHMa_aqfpCrr$r!ˆN cler>\ ` [-`M-oq:Y@5,:wϨZT*1nA o5b䷃(LG0V|N1IP|xu~Zaxo$m7GNf'cvC/MpF9hK+;b鱓ZcivR`)qSS36٠ c n``0^"{;S fuDJ~|\Ϡ!] JZUA),OGoҔVհb/(eh!%Z(M\3$q,>ٛ1H#\W&X/Wnaؕ]rb]%&TTXPe_Sظxe ]҄/ѿ̦+OGo;/O m8&vU%(~ΊP-~CWd;qs|e'[(`Iu_(6ݫьF?A7|Mke6.Wq+q">5-WAeUܻ_x|ПdnY~ 87 `;e)cʗo+&|qCjRKev1'`Q3rPm#ZIGͣcFRF\TSQ-GHi8d$df1`2NJ4j=P ZbQ`j C&QnDc"w/-r،#4"Q5Y'6K6/ҰդU,!ў"4 ?}RMh-VEhp, %PqM1p-5vVM4MDEXB|X'/+3aҰpX[)vp抹W}G j u{Л%.Kix Z}2Tpcы䱨pLޜA#$|״,N*ņrb57$R8[|Jmߤ&RN]H2TC} UE>YC%KDОta)QkϢcOK(ػ(R.ZR 4,yZ%A<4]{p/jS85к[r3lXO7O.fe uaSl %Wtf*_mtxċ2v/"BpB*HmteɴʱThyn:@C<Ό`tc2H_S3[.R ]'nnybaCXf#Ik%_ 5֚>ޱ%S4|4ʧmTMRpgx&hˮPhP\eJ&~NSiͶ)#&d g OBOT9.o&R@$AUX]~* pwh]jXYP TbIiŘr.I ך) IE-D&g.d(dsm&1f A34ǜr̜v (%hPɱ+dMT <.eڦ??Pe"޾.UM5,}0?+y xu< 4,k6vVWeYgwְEN5eWNsvmuH P`+j-'ą;SoZBTDkPUe&z4ŕ_tk{"MRr,˜A-jorufF44B؛>uNڼ%&ce9:.I4͠D@bG9ieoqh[}c3PYvHzk8Nk'ΐِ~ EMzLAQ=7z8'[ą>ya~T^{*clVs{^ڦ: J!_J 0<ā'iqnf c5`W"16/#G-º(O֗.N=VqR\uC$JyeFJut;Fo]XZǝ0/>Ļ7 `ςb cPxi<q20G;psA<êL$얄}Yy&2Md_r l 1cXYӇWE7Wؘڂ:nCDU[ ɏ0y*("xKoz@F]zu]hSzL+ޟ>Ȍr?YZKKX];Qm~gbv; d9dy[]LH#ufD߃e[(o9w/i*6.7Tn;Q(5:tvDI]pҬ^0 CA'hHN0dpS&SCi_*hTŶXzJN,~]Z-dRe" ,:^v#?N0"h/l߯2\JVSfGyWXVU_&ߏƚLJϒqeC TŊxXr.;d5sAcQ4ֶ5%ePS {Eu6\2J$DI0ծ`.]0,ZR>=hk$ЃOܩnILW䢳 jHMӒzёQ!3Tॐ-KVaiv`Z^$BO!}@khAFX3[s~QOJހ/ r?LslМ:¹nCb4DY<ư$oHnYM7ېҥ/Ƞ)ׂxe$J*PyTzn:pqDd:#a)_1AގDTVODu__[޿7Wr\Җ|yMjE<-CgM!ʻP Cäz8]f1rLS&uAA]o%C#5z`"{y%pL qBU%1]1VotIGd~&-{C,xKmZ3&6l>YM,fx)kTEzT ie'X46?QDGx6 Q 5 jXP_`έ#h9R͔~dT/==Ax * k6Hcu"&p ;7B 1mdm؟n*ţ<&\K͇דq4ob/@,@6Ÿ7BYCF1W@cQ1Xd1'o1i[< 8'K3$B6rcr9ꑛޘc. EuB k4h p:^E #'cbZ6"YB34HQLJISʙDzX£vjQf(XiF!!Tsf>£#5_xvGZ>oI䎡סRsf4 G'ΰϔ3(1O@$a!gʙ>5arqq=-k̳ k\Yf5;IXÜʚ#Ql.@3$aϕ5'*`A/w8qMܒ=A=ZfmmA 1d_-,,BiHO>,ڨ|'V(-hV3@&웵G1tH3McUǽ#1MZ5oJRaV )Iy)j!Fn[dm:dPp'0/JE۝4-] ߑm(vQ7eB܄rRK]%hhʈa.󥁜~PYEyT v/sl T74H!hA,,p},{l2%APe?Ȍ$BOi#c:!bᰶH\,Qj G*fBEe8aNvĂin Ԝ2|)g-'bQ<tR/Y5谧c' >ME+i2ķgG##lc ]ljN 88LR4"HjDRݥ35(z:*ÂuDRq!,l`ׯ™,eS 9IDZDs^{&ef:d>݇CVRV*_AϿW%E!h6e= 7Vk^R k{- Fj F 63FNm6͗ZFN{aLџ.3Ǜ3˹ ie (zj͇3F):EKc+k$y4 61{kNL\ЁO'S"l %x&^;T+\(D+iA#1E~|v;:IISs}L:2 iۜn#1R,T6R uOT7j5cfַy|އc PpAXh<C!#l<=yllJI:# 4EmShރxM J5A`QGL'( ]GfED[7DܑYuTxtXʚK5=M@z9#ۙ8jqnd>Wqfe%TC|a" TUJnNB e (hΦRFnK؍\46.4r\;ظ}LĬ慲]oyө-!ɭ1Oma|h8#̍OU-d}ѱS4vղ%[iiB\qX`S[P%% c[Sm#@0/l[VxO*Y]5O]Vzv.-~QviȌ`lshl<#hA2}l'rE; ]Ÿ"ƸHĺcu;ZmAv;A>[p,bpCvF6F@m.ޭbe6]B=!'Ii hd\<.Z*i{uE3"~AE{AeABi {#+!)YMb{X>i~ 30[ߋ_N'\ ֔۬lQ~/B};lbmf-E2%Xm~/Bv j?d!>-F"k;=51~` 8j~Xo[Bkgjpl?B`6uڳ{G=w"={wX{?B [¥&Y5– dHBP?bX#n߇uDvX#ډVb3ȡ5=hCHLrmӪDmFkxЎqg]YCӃ.4Cu8A;i{FٶkZs'>bXژmqB* HF# 3;C?F1ngw4Zژ\4Qax'/7oOsgMZm7# +@oSCkZ2:pc5~:lGÈ`5<9lGx F_^Z \vymxۮNLhJh}6[\#h(Qԧѭ<5(Dhx\NTLhm4AY{U'1q\h&eMD3uh ]ZPK!:Bword/numbering.xml]ˎ? ,f$Ef&AAn-D/PqVLVYrɢ""ˤ=ؖDJs~ެ_=a^7իb{{Xm?^]:zu8.n[^},Wf+J+p o?cY|+7#pY|ڿmn^?^ۖ_5^=ۛ7rwؽ?V޿_+JW.vOb{,vj8m{70tgϛs/{o{(/0Λ5/a_^]7wD軛nqB'K6| ?Okխ>ciyw8OW}lxy:wu]]yZW}qǻrC޺zٯO@;"ײַ7VG~}uȲ,x_ ߜ_|(WeepwA<՟OY_ʜնz*~[g_n2mqK0h~NuPDկQ-iY׻8ldxuIa~ֳM)!&mYnϿeò\}xϧ`i:M( [6d& t6횃S6 ,0ɣL2:et"R'r]G:\:肮9@t܂:n֞!d t"1|8A<{~@^j IgOCKq$,+QkHp'ͅ 4|Z^ h| Tz^C ud ؔ.`sr7S qI(i~4pY@nМ@qXiM6] ,hQӤs[u YWtgH$FM N3T?iBFQ@p, rЃm @7dǙ@7]@/(ih.HӴy9Mu l+L(ĽzrW#@Hh=[.BmG9kGr#c6# I4uf [w);F::Ks<] n}\.\$AʙF Յ ʵ `].4t ɂ9L 8.ZXQ X"^$N,`.y3l >S6OZt!,ջզ8xyEнVK曏1 $e*/~D 9q9=1Z_%j Fm՝e7%5燚.tV4CT-:9J!q`P)Mb:;|Xq$kHc@ظ {aR\>K()3f4qJinfnӠӐ)1T̉č0.ež/pR+qUVsmiW:sgcg\̓d|&F@701͇zu,M)6sD K hd3^d7_tVs o`yFV9P2jÂ$4poK`fOǏsN6GOR%Kc NT6>3>H6ޅO1l"80n6;'$j<g v_8;Ir$qR*89(ۦT;AD35+E>bI0jT@ߐVmC}xDCY?M,vϬ}ChT"4E_i_Wϰۼ{Ƌޫbt qĢozmvJu|^1K j7yQ%;"g"-I:yP2ET^ջ!Rz!i`& =ʙ0rѳ/_Fh3Q14(72`hH B M9hJePlߓiÐ&V2]ةrqhO0vN{L)Plqـl@PF=/ȟisR#ldIIl|K 3dœS݌8M<]{4s;&vS{Ȇ&a-v`5†H&Wŏx&؀'تB]O 63R NG15L؀vطtZlE@WyԙvU: 6tB;e)C`M[(lO׎@T&N xtx?KEI! f~co(ND:ș60&~6gtO l莾CgI~7w!ÛiqnK꜄6Nۖn-Q1RhiWH/M i 28j79=>N &q3W}Uݫ, wi@V>3DHe@! xv{vi\ۆfHLąuE@GH1(PéS'ni,MTӜm4w܂i <ͰHn5p@* -}aa ?;|׫Jrz##r̨e})'@I&ºr"#mXLFoz9fCPqb=szA']Z&D6D4rBXP)бIBqrNdI :9vAw'$W`tLP>>b}ڟXvF]QPK!PC}docProps/core.xml (]O0MKG;>15\Ibƻھ@e떶01xsX8Ypmd(⅐j3Go2X sTA&%兆]82sK(g 3rsL0p ˞:=!58DsֹH֥+-7>XUՠe#z~m[ jf%JAѝ׽pl 7UqΕr"cƮܲC\LA6 N&fMEKeA$CB2 qJ":SB>!Z;I_1͆ISD/ $%3:z)61_O?3PK!-V!+dword/fontTable.xmlYN0wr;:P)TllvSؕ%vv[[^aR갦*M-_& rrBޣl_; ב f=qFwF{|Y"x$T*2>" >s iHNy8 K*>B N`l9#馽MmEo$xHƑ/ƔG1̺Cc"K2u#̸$(pw =TU݊)b!I5lp4eQG4 Y|݈g$cE G~QwM DԕF|;O>DtPxj'} 1+{Z@ǂ0p-Q5* j)4b#5ѧ7Lo5:DG^Z||5 x /㤮,wYY8HɄ!/wF$x6?~:eIH"FFp : PVX e- EyTPE(JBLzlB&r*MldB2;3*ru9^@$WeG%s`ou~; }_j@JEalVqTkS+ijTR"J:M0KnZi FÅPlb#^z%5p/YN<]6e}0k:{ƅlzɧwOfr%N1|ƓlDkA=(1KA)K"€;bY*GMrYjjT?_3LP9+jW6%O|9&$.l܇[]**Rmka9'&sbxP,S'{ryPK!D'docProps/app.xml (RN0#QiU[#T8lٛ±- Mw<;1\~r>tJv]>7'eJgq]0XKɯ^іƅ^$jC\hNh[TτV:`9(>E_|w sF$َ)z`# KԺG>//{x-F>6ꂊ|qVJt"(DNK`7ZD{-IwE6={ii wf+ `CEނh]V ʀ7Dv`z/쎓}Ezo:3SBf3K-傊6 Lfmj/#|^(>l_PK-!h"[Content_Types].xmlPK-!N _rels/.relsPK-!6Hh word/_rels/document.xml.relsPK-!~pQL word/document.xmlPK-!i.word/footnotes.xmlPK-!xiword/endnotes.xmlPK-!P_!word/theme/theme1.xmlPK-!Ze((word/settings.xmlPK-!"p>word/webSettings.xmlPK-! Y%ܪm@word/styles.xmlPK-!:B%fword/numbering.xmlPK-!PC}!zdocProps/core.xmlPK-!-V!+d|word/fontTable.xmlPK-!D'docProps/app.xmlPK Microsoft Office Word Document MSWordDocx9q Microsoft Office Word Document MSWordDocx9q Microsoft Office Word Document _1612090863Lud@Kg2p"p"PackageوCompObj bObjInfo PK!h"[Content_Types].xml (UN0#(q!GD޴m߳I!\"Enɶ*58JE>f/= Di dlMts"6!cKDyKDHC_ + )oG;.A0cx "^Z4!$Ǣ}]M1\@F mQh UETI 缕VI }SC<}BJmo2fB.t0tuPvҞn3i+QIfU?WD]9DP`@I="wIyMuV\<7@iaxFd RX#rWͱ@:>b^ʂLKt`OZdzYW:l/PK!N _rels/.rels (JA a}7 "Hw"w̤ھ P^O֛;<aYՠ؛`GkxmPY[g Gΰino/<<1ⳆA$>"f3\ȾTI SWY ig@X6_]7~ fˉao.b*lIrj),l0%b 6iD_, |uZ^t٢yǯ;!Y,}{C/h>PK!6Hh word/_rels/document.xml.rels (N@@. U1]z1&*>GY;Uy{'6P qdg~6 >Ơq07Eͣi,tkmr}yVruӻS&꟤ty vIilK[^"9 %˽MY69<|ҙP H!Cc1Mword/document.xml]K֕0C-*H骱gPKE*$Uի zE0FE B AJzF/KJ"EJK5Rs>O^vtRl4jA:%b65UKrJhʺiԵj>?}|UmJ[v[=<ڑܴ:V#[bv54]st1ƬzQuo˴s.皢V+O!'Z1ֺwNһM.geGλyZӒʴ]TT莙gH]ggz#Ț1 QG`Gw;>[_sQ-55}v*hJONҙI; ƑBetD={3}s:t\,Urs }/es5Z*-ϴy b lNjFGr~eXǽUfi vb=6 ǦۊRG&4p#Þ``Gvyf+֙2ǏE΀8iM;,|nyGǀΑ v HQ,t̋㥶3zMU#[k)~OjSj#iZ/v&%&] 8F,\ŲzQ?娦?rԗξLcb p ~ ];~ #WZiWANhZTAǒ/Brǹ*FwNC ]CP%4en+)~Kqln0r%S6ڒjk2A޽F/o@mW neOrp;Gj fU:Iְ;\`"û[Cz=肻%=ȻvפFrdr)k2X[Ĕ?ll-Kg:5Rs=!8ؕugtE( t]#Co_^cr =l+^`DOOGϞgqJp}ck Hc,-Җ!&+wCQogjkȊĈڪui^Kq5>/c:cs'jBM&0iIHĘD'GB8`5N;SXx] hH0gB>c}(6)Ta/µsͲLqUպ ͱ<&|Ojn_K[#ZMz opEO%-4t|&7t3Kkr}ؿ4S.KytR)\T3~ji A#i`-|hㆹr;ɗraKг >zq,ݠ^4wp}EIhP>HE\?xB/G<4?-Y\5XJc|=qC$cg8Gn_dbR9[[ ^&;WjhBk?7,DBU!8gvz7o ~'g&̭ܚXXVK /JJ0,_ǔAVyӤsvGX=BwV>HՃ g/D17\(!4Wh+́BoQ,D1s%1kߜ{(/BʡBnBBwV/+"C OKWX;"aGڦzA]!t%$LR Ee (!t} q-]e=)!aF[.'air d^[y#|8޿A7~]8$TZlw4$|(h^N~:N|mJLo?WI^ Bhn*a7hPKzwOx!j."kÐh*na #,*W\o܂_)Bg _4j* 4؃ ?xoMTD%ٕ"S-jR }$s)79 =iaiRvO K"k(CV*^y bI*mɎcLi$(Li_L'E{Hx@g(|rSq+^.FUUTET Nɑ c2}óS)S+sm%\oBB]|$&vS>l4^Qּg|*Z>kk5K~9 $(M+hߦ#+G%u1/' p'ۻE#zd!l9d}KZgd>z&yWbŵPl+6$l‚Ǝma\ F+L! !)H[B4p tqmPkXWyr( W7!xbe~z$J' aSm4rmsVڵ Aƒey\>$)AebBgP<_, ٓRj P<;eةiS I{C=hlv c!#=S"dJߍcTŁQog_Ea3Ӄµ@=­Um mwJ[l"B\+#|qJJl`^)p.|z㒷lN8[b)^D[wL4D#wRU B[N* a?%YM-#.ܞLmq$TCvl?,`t}xC L{xζޮAT ]†CBgBr+50C ]bzﳟ}1[mtsx4ƵcOH YXфv-^L-(#x*O?6m3NH2Ng!*++ fEBe^ŜzQ:Z٧?4%#4 <,wB*:~&{ C`ssj]1JGJMB ne#}|YrB1[@e$Orm>bb |̖숲Ɔe5,CdRƓ'I[Úv x5lK`f졁-4GD㻷]J7Yj2v0Zm [t%뎔Mg!Lcf[6ZѪF (nBf)3OșjkWU51^OeGܶ'9_%Ǣ}mZ:xL}qfΡilVD`3"Nw=KwD78}1>8f_2åUʙe6_ {OqpYܐt\[/WnZi@n5g"~R~S1 *)6$&Uм_ƷՌJIJm(*ZN脞9ޒNvJ@;/rkXKJmx>٘=8+{Cnrly|t$/;}^ETzGFW8ro(7([TiRtF3Čv~D;,yj-/ԧՇÊOɤpw7% LLFABj9G2<ڳ{]XZqzx$[i1<1;sZ{,~py*$]XsW*1W&:`眓g'!CbaVj AÊѭTc]/ڠ)F훆X1AAG͹:b\NGI)zx\,Urf%NsFNuel!*QE|۞l/`.o ңI.1RjiJƚ ϱ0"3Le *Bg :dT(Z^Uײǰ]c$rq|o*͇[E=f˼ia9GkOjȦAB-7I9pc(! WJ;fE%) Gk.g$#[ZQje=|'of'F]g O1])ĸk ;uqF; L_%ޞ|IAI?)(׌suH<,/j+Rd2"^w{AJ]x} >e{,#!UqH`yĺRo (]HDZaN2H}AYFͤ4us4 12@ <S2^ꖥ5 S|s(F?G_d2~56788 :ĐB4gulXg5=1N܎A !ȉѷ7j u [ F '@v!cԏYZVTbkÍϠ@ zJ՚Hr]☼B<BȨbvkNniz!F}_]b.\pd59a:Ӡ+{(x}$@%sKMs?vY">$=Gg%}23?H„YHnon6=fDoUAE OȌ Y28k$Oy28gY1 5h}=oxBTxCZWK0+(R=mXV zj*$&2qd;?hSd˥KoppXEv¥Z1p2f_U鳶')=S[al55.0O2(-Gm|c(a" Vre{ؠeNҊ\w*Ȉf^;WXgPIbu%?NM;Iv' t.x^OvEmF6 ݇7!bO;~?E^ R^jCmfo{'\Ik)^S)5Yz `| ؽ KNX ' ѽY'!uf!>/OiAզW@.e<=1+q*B/@ikณvVZ› ?qՕgE>;*"|]Mxw^V|{ErH,/U_4WW gA×;FaK f2=^M"lo5Fш?ְu|8c#IUdQ9%QHM&6rBd'Q\igg !pF)z$q^[w ,`!"` +E瀋De'aPK!s$gword/footnotes.xmlKn0z}b"P qטb{,@s41RwάJh?UVtkqJ51.ƍje#Dulm,pZٹZb͸EQbRg_ѹ6 F-ʓeJ 02II87\ iUٮ ; dF=lx?E\QEԡ(ՕPK!`_gword/endnotes.xmln0 (6C5B/hBш%ַVUU]4QK1H,5|di"AP;*ݾOAӎu6ZhBgDFn$+~׍G;6c0ctFl=VaITgp" Qƌܩ4 Z[_iTb@kEtYl=4]iJ=YɹZq9%FhX1tmޖǧ|@ Oi8Zye#.3,hTg2E'b80 U ?< J6Z?% !hhy9דGEmvyl7PK!Pword/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK!K'eword/settings.xml[u;󜵊Y$ l'#%sV '؇is~n_}O+xsWNvs{߽iw/r}ڝ镦?]\}:_n>67f7Wׯlǻ맑pnw~m)>n7g-qpz;^ehn_~Lr8n6Yep;ٻۧm/Ӝny&^՗Fՙ{ݽmt:|z|qݽ}j=x<ow7nڼ{{>mק˃睟^}(XaN~5Mp?wy/a}s_<5ӽ<~~o,ߌg>lΏj_//Tc\g@Bɶ=!_43b}4Yg֕Ǹxmy`LH3h`L y?.$ø|>H&k uψm47b̙O;&_<ۉv$}$Vw ۜfv1fe,& g e3]Bgf* ;gQ쥜;wa-);̞ϧ;33Uu/ѰiaɄq-2mK'?lkgR$}AJtf?ٴ!+pr^㼉\{7UK&T!#|AbE'hŋ[04ѝ` <&c+Zy2ٓp4,7[2%fF,w.J(v x݀FϬ1\z:`Bq,G!. pkhRꙃk;A$Ȫ6͞wLȩk!Zt 2J] tMA:I>KieOrBt ۣ~<7S񴽼zeZa@o^. [Pc*K\ea{;*񶗋IlA !&Β23Ig v挀Qe,3NL!ҙOu^…O. V-o#2~vjAzcdY:Դ>O18o3|+#Qovzۗ٧%.lU'Ǽ VklUhjp -N]3SUҥx?=Tn!JW3*&1fy%l%x$G! 0(yYY9SwV+pE \oڤ"c4Y_-R樇8/̶_y%EH9]*ʐ k!yrI ;_vP9M 4ީ24i"GNeQL->"#|۫]9j,S*:g^uybO\8$f)XSxbyt@\%0$5}DP8qeyG_rS(-+Z {ʬ6-_ 7R\e# Rs>e1 Gh2D}AzD;Q9Jb̅GΒVlG`M)MG(&Hc:.~DU֌+$ɱp~!pF@ ~Lω1Z׶%91UgLdTA۴6~ 5Sl*A36g8cd[VJ֝ k,hդb5͖gj 9LQLPzC94fs jY٦8H;I9HTqmEO`D)KJLUƵVʕdI^A0$%wio'/^qy I84u'B[t 4DJX 4[998Y뜣L)dˀأLxupX,bzvY~arHktJ0Ve2ϪaT噘\Wm*y|HjiJ]FLM=Ufp% KD͓l9̓"? *hcFjm".xDPϪlDA5?Ul*ƈFg+U2qV@۳T s9l891frF`n{$eB.L!Mùa:,֚lp26ˀ~9e,YYGטFg Q9e*̋kET;]ߓ/%< Q?GWfU dU1+TfU!He+`.qxռ #γ|3Uz>hu=Pg R3O&әzk9#07eWrgcDUt2 ),-Sg2lcYU OB2Q6ŤgrXeA YTk^S6ti/re"jEu\9":sŧ*SY+AĢ<{S"w2%F0ҨbvQ/B1R"g-8`j9 e{Q'`?I;Q΀Y0UR%5A:{y*ԥ-%\뾬 3*Llr>Ӧ- %k4 蠩ӧu5ۂ@YMg2N5J^㰞˓O8זdi6‘,%yV0aIX9ZdmǘiFu<&T9ޫ{DzڝW^uPoډYiy&Mઃ/\VU9I5&pR̵8YGT59͋ YFy뀮6,x@2+{yÜ'*=Yx(sVOSQY&fUp6g%V$봲ϔOUVc {njg4QhL~Shqo2޺lr]Qӵہ%ZR]KEsEĎP̤ $Z̲JpQQkTgQW--Q5{Ps<2`edn(Ve^⌜+.UTgNHۀQ)^NʵREQ?De Iy%Em\I"x1܏B\^T'r ޢ>U;\0\*>Kz$9rZdq{KV-' 5FlyQ({,z,"8K8cSVed%rEGQΗ\3mNE&GyU6@Tua exT[t]u Ϧ{~b`mfPm¯y@oV }o9&zGBul]NѸ݂Vu;jurZwUe`GxJ0\L,G:c|Pq_> 8XUaWʸ TR I6* `0y*n.6Q/SE"lêuГ_PPpD\}&8ؑvoŨ=J kZ0^GIqsn3W_26 W֍kOSk %ȝTCԱc4kR͎ܳ2╽6njU:~dVŕtQ ײ޼[E+Ɇe+@>O; Q8H@\piRgqr=TlkKjH Q 'ʹ&ymV-&]aP9/f?D(S'ٷ8撽dJLlE09֊O|[ʕd~Vu4iWSrUe_4љޚ q'HgVPl]M.{uYOR"OASZ-@+P_yD5uc]65jp5ZET]uf޻W8rW_7 %G~2[iJnq;#]]e!TᾮU Q?s]<[(31ޟ+T:ͺUۣҷҥ/j0P/tufQE9KPPVFVr"tMy۽D\d΅Ervc[rLoNboe* лkOE kt7K uH/w.rЅw))9w/{6]x3OPw'̏Lqw}ħl-쎿=>=nN?ܿ=#8zރ ?q".|-ᛧx ~/zً^tG0i_{}beGa0qg[_PK!"word/webSettings.xmlXo0ObcMTR)K'~vҿ~mqƁߏgd_^}k`]P0ں]IݼQdvnM Wׯ.eo6MXŅ/>n$ڛV C|#~vk+s }k\LRJEM#"{Tj=PHۜ:B=_ں$-rR k{@A7~Lrd:1R<c!$g|LXγB4+gy<%TRәT8ҡCx;p྾44|L=X}PK! Y%ܪword/styles.xml]rIrLS8+m0c Rbc8}U@t 3t]7>LkƒQUs \"Y%[,b~~c b~t Y$[<˟j6˖ `|8?V^\}cmOWsqٛb櫗^"+|9m>o{,E1ΖK}} 7)ot=[-Ň~?W|L_q|aDcOp%KeZ/N/KcK,klr'iO<GUF E҆ RPVQlr nl݇E^,շ3xo$#oOI4&Wgq'Ȋrq@ {<0#]*s5Aw'zf) v5::UGGxW#@#ĆmΣU1UY'O zO8@z%3 'PV@{?q[yʒUuER}Wt18EY nJنY>ϒ~-B}H6y,O}*8T>ԄMf,%EzH t VɷS4ws0fzrS"u$Ъϓ(AO=77E1E4]Zo>fUSZd?zl4w>YuOjyD7;gb6_C:cY}嶺fOmgrS}DpԱc(u/c_S641E]'V'Hx>C~j=壚H&]xM{Y̊z@-<`х'xH|&1Xp>r ,Lё5`D k: ݏٗDCjN硃2p`o/^f_oCR2D)aj:j :rȇ۬:ѿ1`XZ OYt"M1{ݲ`M^dM^>9MZ#SC7Վx{(x{t=:5N⁷G_ 0Uo3F#=: v,fARFo^dG/qG_xK$h} +x{t=:o‷GGxW06LUۣ`x VYu%A&x{ PW0x{􅷄 ;dPqcDqۣ8Q9xw= *x{t #=: +xd:x{ =z < f֗oP^GGx˦(x{(x{t=:joA` ÃHo 8G3o^o%Σ8 fco٠#E!l#5N⁷G_ 0UoAtGG@R!_;<$?;*Ұa|=:wr*|,%uxR.t3bm lw11Hn$ qW.ܸ,BIòMx;6bL7f\b߰UxW17l/_ .&[|-mSw|VF>n+UVď;od19㰵_y;r.8.XVRr_ލֆ839Yd| (0cޮ2yHMa_aqfpCrr$r!ˆN cler>\ ` [-`M-oq:Y@5,:wϨZT*1nA o5b䷃(LG0V|N1IP|xu~Zaxo$m7GNf'cvC/MpF9hK+;b鱓ZcivR`)qSS36٠ c n``0^"{;S fuDJ~|\Ϡ!] JZUA),OGoҔVհb/(eh!%Z(M\3$q,>ٛ1H#\W&X/Wnaؕ]rb]%&TTXPe_Sظxe ]҄/ѿ̦+OGo;/O m8&vU%(~ΊP-~CWd;qs|e'[(`Iu_(6ݫьF?A7|Mke6.Wq+q">5-WAeUܻ_x|ПdnY~ 87 `;e)cʗo+&|qCjRKev1'`Q3rPm#ZIGͣcFRF\TSQ-GHi8d$df1`2NJ4j=P ZbQ`j C&QnDc"w/-r،#4"Q5Y'6K6/ҰդU,!ў"4 ?}RMh-VEhp, %PqM1p-5vVM4MDEXB|X'/+3aҰpX[)vp抹W}G j u{Л%.Kix Z}2Tpcы䱨pLޜA#$|״,N*ņrb57$R8[|Jmߤ&RN]H2TC} UE>YC%KDОta)QkϢcOK(ػ(R.ZR 4,yZ%A<4]{p/jS85к[r3lXO7O.fe uaSl %Wtf*_mtxċ2v/"BpB*HmteɴʱThyn:@C<Ό`tc2H_S3[.R ]'nnybaCXf#Ik%_ 5֚>ޱ%S4|4ʧmTMRpgx&hˮPhP\eJ&~NSiͶ)#&d g OBOT9.o&R@$AUX]~* pwh]jXYP TbIiŘr.I ך) IE-D&g.d(dsm&1f A34ǜr̜v (%hPɱ+dMT <.eڦ??Pe"޾.UM5,}0?+y xu< 4,k6vVWeYgwְEN5eWNsvmuH P`+j-'ą;SoZBTDkPUe&z4ŕ_tk{"MRr,˜A-jorufF44B؛>uNڼ%&ce9:.I4͠D@bG9ieoqh[}c3PYvHzk8Nk'ΐِ~ EMzLAQ=7z8'[ą>ya~T^{*clVs{^ڦ: J!_J 0<ā'iqnf c5`W"16/#G-º(O֗.N=VqR\uC$JyeFJut;Fo]XZǝ0/>Ļ7 `ςb cPxi<q20G;psA<êL$얄}Yy&2Md_r l 1cXYӇWE7Wؘڂ:nCDU[ ɏ0y*("xKoz@F]zu]hSzL+ޟ>Ȍr?YZKKX];Qm~gbv; d9dy[]LH#ufD߃e[(o9w/i*6.7Tn;Q(5:tvDI]pҬ^0 CA'hHN0dpS&SCi_*hTŶXzJN,~]Z-dRe" ,:^v#?N0"h/l߯2\JVSfGyWXVU_&ߏƚLJϒqeC TŊxXr.;d5sAcQ4ֶ5%ePS {Eu6\2J$DI0ծ`.]0,ZR>=hk$ЃOܩnILW䢳 jHMӒzёQ!3Tॐ-KVaiv`Z^$BO!}@khAFX3[s~QOJހ/ r?LslМ:¹nCb4DY<ư$oHnYM7ېҥ/Ƞ)ׂxe$J*PyTzn:pqDd:#a)_1AގDTVODu__[޿7Wr\Җ|yMjE<-CgM!ʻP Cäz8]f1rLS&uAA]o%C#5z`"{y%pL qBU%1]1VotIGd~&-{C,xKmZ3&6l>YM,fx)kTEzT ie'X46?QDGx6 Q 5 jXP_`έ#h9R͔~dT/==Ax * k6Hcu"&p ;7B 1mdm؟n*ţ<&\K͇דq4ob/@,@6Ÿ7BYCF1W@cQ1Xd1'o1i[< 8'K3$B6rcr9ꑛޘc. EuB k4h p:^E #'cbZ6"YB34HQLJISʙDzX£vjQf(XiF!!Tsf>£#5_xvGZ>oI䎡סRsf4 G'ΰϔ3(1O@$a!gʙ>5arqq=-k̳ k\Yf5;IXÜʚ#Ql.@3$aϕ5'*`A/w8qMܒ=A=ZfmmA 1d_-,,BiHO>,ڨ|'V(-hV3@&웵G1tH3McUǽ#1MZ5oJRaV )Iy)j!Fn[dm:dPp'0/JE۝4-] ߑm(vQ7eB܄rRK]%hhʈa.󥁜~PYEyT v/sl T74H!hA,,p},{l2%APe?Ȍ$BOi#c:!bᰶH\,Qj G*fBEe8aNvĂin Ԝ2|)g-'bQ<tR/Y5谧c' >ME+i2ķgG##lc ]ljN 88LR4"HjDRݥ35(z:*ÂuDRq!,l`ׯ™,eS 9IDZDs^{&ef:d>݇CVRV*_AϿW%E!h6e= 7Vk^R k{- Fj F 63FNm6͗ZFN{aLџ.3Ǜ3˹ ie (zj͇3F):EKc+k$y4 61{kNL\ЁO'S"l %x&^;T+\(D+iA#1E~|v;:IISs}L:2 iۜn#1R,T6R uOT7j5cfַy|އc PpAXh<C!#l<=yllJI:# 4EmShރxM J5A`QGL'( ]GfED[7DܑYuTxtXʚK5=M@z9#ۙ8jqnd>Wqfe%TC|a" TUJnNB e (hΦRFnK؍\46.4r\;ظ}LĬ慲]oyө-!ɭ1Oma|h8#̍OU-d}ѱS4vղ%[iiB\qX`S[P%% c[Sm#@0/l[VxO*Y]5O]Vzv.-~QviȌ`lshl<#hA2}l'rE; ]Ÿ"ƸHĺcu;ZmAv;A>[p,bpCvF6F@m.ޭbe6]B=!'Ii hd\<.Z*i{uE3"~AE{AeABi {#+!)YMb{X>i~ 30[ߋ_N'\ ֔۬lQ~/B};lbmf-E2%Xm~/Bv j?d!>-F"k;=51~` 8j~Xo[Bkgjpl?B`6uڳ{G=w"={wX{?B [¥&Y5– dHBP?bX#n߇uDvX#ډVb3ȡ5=hCHLrmӪDmFkxЎqg]YCӃ.4Cu8A;i{FٶkZs'>bXژmqB* HF# 3;C?F1ngw4Zژ\4Qax'/7oOsgMZm7# +@oSCkZ2:pc5~:lGÈ`5<9lGx F_^Z \vymxۮNLhJh}6[\#h(Qԧѭ<5(Dhx\NTLhm4AY{U'1q\h&eMD3uh ]ZPK!:Bword/numbering.xml]ˎ? ,f$Ef&AAn-D/PqVLVYrɢ""ˤ=ؖDJs~ެ_=a^7իb{{Xm?^]:zu8.n[^},Wf+J+p o?cY|+7#pY|ڿmn^?^ۖ_5^=ۛ7rwؽ?V޿_+JW.vOb{,vj8m{70tgϛs/{o{(/0Λ5/a_^]7wD軛nqB'K6| ?Okխ>ciyw8OW}lxy:wu]]yZW}qǻrC޺zٯO@;"ײַ7VG~}uȲ,x_ ߜ_|(WeepwA<՟OY_ʜնz*~[g_n2mqK0h~NuPDկQ-iY׻8ldxuIa~ֳM)!&mYnϿeò\}xϧ`i:M( [6d& t6횃S6 ,0ɣL2:et"R'r]G:\:肮9@t܂:n֞!d t"1|8A<{~@^j IgOCKq$,+QkHp'ͅ 4|Z^ h| Tz^C ud ؔ.`sr7S qI(i~4pY@nМ@qXiM6] ,hQӤs[u YWtgH$FM N3T?iBFQ@p, rЃm @7dǙ@7]@/(ih.HӴy9Mu l+L(ĽzrW#@Hh=[.BmG9kGr#c6# I4uf [w);F::Ks<] n}\.\$AʙF Յ ʵ `].4t ɂ9L 8.ZXQ X"^$N,`.y3l >S6OZt!,ջզ8xyEнVK曏1 $e*/~D 9q9=1Z_%j Fm՝e7%5燚.tV4CT-:9J!q`P)Mb:;|Xq$kHc@ظ {aR\>K()3f4qJinfnӠӐ)1T̉č0.ež/pR+qUVsmiW:sgcg\̓d|&F@701͇zu,M)6sD K hd3^d7_tVs o`yFV9P2jÂ$4poK`fOǏsN6GOR%Kc NT6>3>H6ޅO1l"80n6;'$j<g v_8;Ir$qR*89(ۦT;AD35+E>bI0jT@ߐVmC}xDCY?M,vϬ}ChT"4E_i_Wϰۼ{Ƌޫbt qĢozmvJu|^1K j7yQ%;"g"-I:yP2ET^ջ!Rz!i`& =ʙ0rѳ/_Fh3Q14(72`hH B M9hJePlߓiÐ&V2]ةrqhO0vN{L)Plqـl@PF=/ȟisR#ldIIl|K 3dœS݌8M<]{4s;&vS{Ȇ&a-v`5†H&Wŏx&؀'تB]O 63R NG15L؀vطtZlE@WyԙvU: 6tB;e)C`M[(lO׎@T&N xtx?KEI! f~co(ND:ș60&~6gtO l莾CgI~7w!ÛiqnK꜄6Nۖn-Q1RhiWH/M i 28j79=>N &q3W}Uݫ, wi@V>3DHe@! xv{vi\ۆfHLąuE@GH1(PéS'ni,MTӜm4w܂i <ͰHn5p@* -}aa ?;|׫Jrz##r̨e})'@I&ºr"#mXLFoz9fCPqb=szA']Z&D6D4rBXP)бIBqrNdI :9vAw'$W`tLP>>b}ڟXvF]QPK!9J}docProps/core.xml (]O0MKG 65\IB"F]m_uK[{zzNLEAYE=PRS#˔`y EG0hMxEya `GR*Ek+(鹄rN5߲5!.2, 0:":!N-@p 9Q/—]?UXN^f>I[?׶PfVP6Zis&rt'nu'50[joty Ǻ8F93cnY+ \L^6 ÖfM~ Da_}Jg:Zk'+P?ɳ<=/gċB2X1MFwNMvʿD_M['qf?PK!Weelrword/fontTable.xmlYN0wr;:iP)T$4:v.ؕ%vv[[^a턦a b4Z:9=U;"$,t-:EOe~v^7]Gq ӽgty&DtWhH,0lESS\`@#ṛqBXZک ƖC:ntަ\GGDJlL{Ι14!9#S#Oi0ŒKA Cp:F.pkh$iްU7Nh<ˣBۏh {11Hz e.,f5/tQWaR@?U6G7:"ORcH%BaZFjTA%4'5/1W Lo5:6D͠c/Hlp_& hP@o+vS*e%J( jEJBvVT G0J 5Ql\rgDrƃ㩬Z=?ZEdKn@ 10 \R(kQM(KFsnxc2QpWY &ZnV H6Xܱ9ѐ<'<=wN)D48Nk~{siZfQR.MfWN;vs9oB嬊}wΰ|ߐxBҷLnxн++;Օ)B)v1 bPa/;2u\YQ/A#hhdPK!EmdocProps/app.xml (RMO ݛ1-T]mqw8{?S|`UY/@+Ҷ[EY$Y\[5?<<1$aSWE hKL cm['-gBPI>oE_|i shpF$َY(` K4z@^ק51SO xuAE<6E2Q>XpR$ʗk\tm*(t6(߃N[^WlX |q68u20X dtW[|!;?8U~f.~M&|+ݞDe^.*Zߙ0|: PK-!h"[Content_Types].xmlPK-!N _rels/.relsPK-!6Hh word/_rels/document.xml.relsPK-!>c1ML word/document.xmlPK-!s$gword/footnotes.xmlPK-!`_gC!word/endnotes.xmlPK-!P"word/theme/theme1.xmlPK-!K'e)word/settings.xmlPK-!"?word/webSettings.xmlPK-! Y%ܪAword/styles.xmlPK-!:Bgword/numbering.xmlPK-!9J}{docProps/core.xmlPK-!Weelr]~word/fontTable.xmlPK-!EmdocProps/app.xmlPKC   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~zy?S9s9WWDVEoG8#"w%̛K0U|p#ַ$?`"S)7$w=Qݶ>p(XdUlbkEL?[ LA{}(ޣnʘ_tQ BYw&̱sc a]S\ܫy~ 'jG>h\6W؊a=75uFlyn~u(?-%<7aInKvcJ8omy=ֱȝ;j,{JiH=NzqG!]7($/^9tk"sdsk1xRA{s"h;^-C5hn9mw=X o/xȪp'o*l~Uf&r^~uVr?ʯ45y][eð};|~˱]ǽurNl/Ÿ7&n^lya; r:W 6yxqaLxݼh^kqQ_w^X'R8bg@Ucr <<ϋ(;/f]擢&X|Fu &|o:/l}gmǮ|o9ן+~L%bq"o/W/ Y{1_g49_x;n55WΞ;=_D9|u$6¾3ޯdL''yXO|߭ߡƄw1u dMl/=w>&W=&We͘0΋x;nM a߹D=&-6gi.\e2'ŧ׾IװUj۔ڥ {hXD'{u*9\mPCݺ-"ڪLY?gDN\idJ(nU~u01yblP,c NXПZtDdM$36UR S A@?"?"s/mk)/Y sF @=s/mk)/Y LX@ ZVsx tWudY$"H[$&vyE _r82ȱmlzeHbȃ6RvZB,hcz ɃLp)7ϣ#{]xsgsזk%uz\\s*aֆZ:{gUhu?]t'h4 욣L )΍-Q9(CC%k)]v׻n]JIeV hgV5W<|Iyٕ/*w6SRȳ5>L5*LeC0[c[66[NW;wf]-Wݍ=!Qn&wn7ݰ.{7^^ϛ/ HX:PJPӶQ\)[q_nQ={/|獽L0 X-(ǐ2,uån Cks } Ѿ[;hgAX2un{N2!\CwS5mswulUnXʴ+OTdAq~q9ҭwnreO[{ˢ<8t%^xsT֪tQzƗ6o27}us_{xor)^)CGxQ|~pƏ&JnA_W1H,r"4bX,[,V)-аiG~S0X'5ʏ(UVSUal]$ƮUa趌Ƨ2ԡ2/)?O\ާIx8>EIuixey|:r6>_dF U*^ձҥ"o(If3\-v]k$|2>)iFoeENЇ4}JHROBv TP`P]y5gG<4WGdƿߛFY>7i;C,רlDrs9.?d/G7<݁9+yݎ2=j7,3ѿs>9\`N3kZSNAWTϙd(˕:g~} oޤ9yݻ]t?zLR]6&>VmZ~^T_I8Vz ;~x TxsUs'j0[%s `j~)U[|اpx?}Jɰ74.U[pA͂]X͆g&4d+MhoJc*ioGƸ l"m2:o.+A'hYo<?',<׉OG<ZֆKo:5wN]־us-Xa<~;L}ԏhحGw%f|¨ߖ10=jU>z&]h~[:to!zj~4s$ ӥв t\n:yêV~NF2x?',<D5Dmqٱ'=_Oȵ2m̮gjoZnW.xޣtxs)yB穢hVI)=7& -;A|%gL!syzAt8A GcG)tCk(M]񼕍OQ 8蝹zNJg=xi*1X8z=kF ߠHqczX\#e!0ep.vln}ƧgLL=H"}czo;.gCd]-.|:xqa2qapaaw\_E^t\f ><0'}S=&X_S77 G%n|4g,2xb=0_#nxѶf;x޶xmaONlA!WJ[VQҏA}]έL) BЯK\>^mp֚킶L-y [Pz+IE\?"δ}?@Cn||gCn?rn δ}ٵ[5p,gVКPFj="P^sJ.[TY 0WE'UmoEWS-8g'?4ي\N5KQcga~SR}~V|Ny.a}ߓ ~$g|/0-5iAAhnR5I8аʒֻu!ܖ,U| h?p%#+}]ei=]ځ֩T,+2ȳi:ε3/nhح,s=h?6Agiykδ'w>%9ޘcdsE?'в ܆I=˙}DCCHr}q *ӰC*H,X"{"5ʛ0}eÓlC<0]çu<.bm*mT?mѶ"U׿܇Ώ=CF*)4F5_h=6^|[͇}c"dXCC~%{dWkdJ_А@l%}Li!8fq*XQL 78O8?d'~.^hY8tN}-}gtkb7~;Czo̺(h|G-٣} ? }Ujځ=Z~_淃OI2ձ٣5hY1{-Rвȥmвs7 O8-NEqP~z'#q2O@p|zkG'Q~,v~,~x@ T;D*ƿ{bC{z\kвصO{(^|0'4x֫jAWXYѝv63dO-.?|iOhYx⃾<žN|{zO} 2eӻ\|%P'~;+E_{AhLoM@{e8@ 6 LOn6汷a2Yç@7Saq1=1=yl<vË x\tžMc= 77 |bk7%j/l7hM;G{5 ?"#.&?3)_mE0wW[-ZjgXH$m? }Y]^ {oGjڕo~}x@C%OIC׻^& #S<АߪrvltM#{bLm uԷ>_N+k+=mS1 x /Zqt_cx(GyB zmD>;S^碻*3[>$y re%p]C'UyWC_'vT^[_m0jIWS=\nKpx#a}rꇒhd㜂68ԏyh뫾p?كiPGe3'ŧ:nؾ$7C)֩:6}YmFnO$ e,[OϾϡ K.Ѯ [H5^?mM>b\fs,~ \m~4 өt@Cy7Κ1y cH꾨J*wZK^w5[%}Ո{wv&Zo/w )|gg%rGs>7>,έ-֧˟L[YT}t%^j-QY#|D7H*.9Jwn_Z5"Ze;?G<ߝ:>zߋ{alq |>{v+~_ es$m1物ո_V<SЈSY,N[HgBCqt-H)eN&Sn]6Xũe(Kӭ$Z w |Ks!>f >{-Uy)4&McE1it곯cqX]2|_>nի.~LήS1=7fv~.NLEŅa٢x\td?o 7e |Sxxrf+><0πq {6i^ĉ <,̽/ $(r8նOlͿi{ݙkxaz}w0;a s+<טw' '&n*0.Lkb;n2<3'|:x}d27O9wO0̻O\97}aq1UOlMF}0YoOϻO6߬s`Daoʵ @K/]7+ݮ5z&2>qKugDžwO{i @SGU,Fw\ewS3gΨ'd~~z4nfUl޿Sw\z )?-[#啄}ʰgM_cJg{>'K߶+8Um, 9,~iy!9>4P2Of=P|VHx.7ܵuJp’!)?`GV}sH/:Tۗ]}" }GۼT6Ʌ!,WIEypKb8ezgc42Gv<1Rƽ =27Џ2h/gq^"8SE]gЈMh`S@_Яήwu~[x@ļDU|Kt/jyHJoW=֗}XeRbshEoA '>7S+<->ZO* }(3D?+tbJHZsgZ;Q%j)r4{׊hQiʈa6G6pd" ey9s89Z3<x6IWGTvI8o f4HˀUo|%h0OT_/^>Ϙ^g2v9nhح[_r?ݺWKJo_tUU-^HjO4^%_PhY3_`r}S)xX?A4?T]5bвG/7Ay~>5nLčِG\/FEnz}ƧgL$. N"}czoX+cwf;x\tdr>G\O"}czo#Ɠsl709DžO;.LIߔIyRӌ)EM"fA%nK|]3ٜ/}ggL=_/|lMpfsg6胎ĆOIedz'ù̷Ő3B"7nmi>v 8oZ8=[e͙/Z=eəZlj2o74oϾ2yލT8>hEЭQ+H\-= 8h~;xƂ;ے?@"7Q]95?4?羽kE;ޱ3ds~ˆ}ho8'7>OhYxGzm )4X:Mp=&KrE< >!-` 4lziM^ LF5Rڗ=2}TD &}涉nϙp#jt,%q۲ӽ_QRpP~zM "4:8vR>y 1 뷰 lg=oxcwf;x\tdrނo N"}czobxOcwf;Ͻx\td,7O|a>Zd '&#yK<.|:xqaϦ1O}czT|#]k<6vË0Jl7hMhk_hdz_xs-O.,rɞ/]Tgsϙh%~]+#rnl|в؜tO|)dd>Y<<hP+u^?Qw>E?Dt E 3СQNNв9q )޴w_/ gv [IyR/I^7sа[2,|\K} DyR7%ȃdt A!csghFX+x<2'_hG=s1J 4=VH&s \>vVJ2_|ctK曩XOb /:.L5><0%ç^b<.bh<︰gӘK?o 77 |bk7҅9MҼ OlRË lَ 6 |:!ѻMW滩s0"Nvy0b0j'ߢ lg/|:xdމo x`nwNE blǟNa3ߍ w0̹a+6WeM0>azX\LiwQt0=v>&7I{jh.$-JłN}C@_b?S>"fsRT=Qu-W{fn~{)'_~#G^3 +\3z~ʆZ)¯R*_ҥ"o(IfO~6_XCpT/<5gx%*V^-O \Yi{QyUfqBhUzp]SM㿒J&Q>蘦OI4>J&iy ~謝(r9N 9j7SS%VL|KVe|m%1d"{OlhY|2"w%g ~aSz<=i>O4MM2$k3SNhOU"P^s~?WK(OR؞ j3]yvDuם!?/$PU|'~@CwVׁt:`Ko+shiyA f''AV%\ rՅR}^2~w #|ӷ /?n>dbI -Ox>Zt$Vs@?yUDAO?2?7?:Wf9,GcJ:@g]2ǿ*I@$0=VD8LS9Xe_}v_ L)1kč᳔/2nLj&k70s" /Ϙf;Ϡxy.qasUd\-yDžd /:.L=x\tdıԞ]cvNg0qP\?ncRѶf;x޶[?O`Enz_+LӨm;8ѵuxJTֹОRWC.׮}"=vA[Wbud }TQ>%юg}~`˗ /ݫÂ?[>h}Zsz<`>e oeig^>DEûmPW Ti[q<-ߢz$LJTqo_;"9 H?V(Uш?i-?`cW<>vЁ4?D u??5xR5zM "4:8}8'/g2>⾙5nxqazXLDžO;.L&cqat{dSY Z /:.L q 4L GEZta^Xv2k&Oo^X{+>ç389g\سg,ETێ?v7=^f;x/L& |ct_м=_' /OSe;vd'LUOtm *QhEq oR_``gTf * 0 nTL,ףje: {v{j (n1>hcGٵ[ݳrP>]Է@nب&+L&ʱ}9}'ުwm?3ޫ\}]sfb8~}iT\)t(y5ZR=Y$Ox⨌_%{h{r@.yʬNƟrR ت9ub@#:T5->(e]ڴ>-cjQ7+%6gA'tE$]Q5phzV7~ա)i*^'5 سSm>c13?@[Ӕmh|nrLɫnvc!āXEO+#D@IzvпF/ :bɗkToD&}?F;z]׫7*^Uaxpkx~gV {w6ScҩHu #{yKjά媻'd;-\ᦸ6?w캑۞Ò+~lلcwQM抖&nN.mB2¹k MwM }(?&.Sx1ۤ%j[<쀀Ow*yk~C?!s@C{g]I%+& *MyhM yw{Fs'Ѽ1Lpd8,%QϏi?.ȷEy^7ԅ<⼚ɣuQP%O{ =>v=.kJUT4*ͤG\yV}M8c~t? |:3䑨Mkw(*c.3۱i>nh@[U9 4qQy_7Ɂ~Mejb@ߟeoa'p'4x֫^ZVoje5+Vv sth+lR4c;\g6AhM*;[jA.I4W kycr-njb35館:q1Bb/)}w&e٣q/|,>xnz8e닠Iħ'>Q4D ={߭V掟|Q!rz66O{b=v'=3zs, jW^wFZI艤b 8A-pi+ 2eg`)P**M%G R)r%E "` W=g~3WJ[j=߹yt̽w|y:c;X7 koP;`&T[Bm9OGͼ5^<7*u/j}3DxUx6碮SSMkzxRnJ\'<_8Rg Ma++KX'}RyAA5./ȄL.D绯P[d5ps7%G`0;^vQ&>2ǒj6K;g<{1ZOޣn;}@2$P_#tmهDtvzl\7;Ox̑r!6/wnQd22!sar4>~ߊu2 S$+ur/Pfm?PZsov՝O9{n|׼Uƿ&'ֵЇK?ɫF=w=]Nk/%i=eL/UA.!|w{ s^gz\]kz}?3,Qoyjj~{n>qOE~3^{}_{??>}ދyyɁW^)Pܷcw"p?~iF^|͇mÚ_NѸÃ?,$p{s~WCgƶ+Ïdol g a|8c$9?h>QCu]~\\?,!33õ?͇kK~~|ٮt?)ㇿ,!3{̇er[Cv%?~X)4+{a ںNJ~|:~qpfp͇3K~~| UnχJ~@7Wu2=óa><!̇J~@7*{cSlK\+?dYH/s~|8-̇jy+8Yr+{C7Æ?ds ){a!g ?0uW?dYa/AaoC9ەna읛\?d?͇K~~|ٮt ᡂ2l%?pO_? a>lWc a9_f>14=}P-o'J~ {\ ~̇sżsF?h>SC}8Cv%?p~!{\ ~̇ܒ09ە=1wn>p?SCf>c>;*Aܒ0/lWc a|x^<_x><!̇J~@7p\a>p?(!3c>< 0r+c 1?d{̇ ~%?pO_? a>lWñ?dy=y4+{a!g ?<0+!3&=%͇IC9ەn|:~xlp~p>A0r+ q?d ż4^PCr+{ u2Q=}P]N, ~dky 0n({a!g ?, ~̇ {̇ =}P\K9ە=|:~8||q\7=}0]vÉ?dE=E0.*{a z]N.ł2󁏌z>9?h>/{a!g ?*㇓ ~̇{̇z>\\Cv%?~]\; ~̇/9?h>-̇jipٮ?d{̇ ~|xzC9ەng aWpSp/̇J~~|ٮt2%%?pO_?la>T[ɺ]܃X\77 ~09ە=g g ~̇K{̇KG?h>\ZCu !g?)S ~̇=ÁqJ~~|ٮtO*'Გ|CJ\zgwϾ)fzګvFgI؇Q xkÏy{ƾR5a58}Dr8-t@^ij`n/^N.Sm دa"X1OWcHMo})}0?n})`-Y*W]}v{0XnP;$/|ҳwI}Om\{|?/}Y/ r?}y>rn^y<p.?aIv0Ó ~/BK~P"\^雗 !?ٮt#?<]v0< i?d+0c>\|{I+:4?p>zYқ`"OاvyDnT;O2M^daF&>2pZh #6@w29H!s޷>B5cEbF.>X"-dLx}]Y{%fֽ`x}%s)/ 3ek{x{Ġ1\N="vOZA~m>&|`E-ͩ}K&<Ѕ/R_{Z !.=(^|‰N'2r:;,5CO 9[.yħeN|kH5ℇI 6Y>[YWk'Pf x}pWw2ߔ ;$gwYpF&>2ǒeӛ$L=j4?L7)>Gُۡ;9؛3g3_zþY*_9j#w|͇1g 8G8KNupz}>LyK78y K~~h7ٮ{eol s5㇧쇱^+BK~=7x%?pO_?>=OxN5.C{ޫ~15X5h^"#_ y%{'I~+fP}kujKTۮkU~nQy xCE;k x=SZCLxRzP џ گ'==oQMCNi^3XgmaqU`zݰMخ?9]nɞi+p7ioQV7;[\Qbyނ޷O>b~5BnW $1ˌ/1&1V^-NΟ>~_?xd2?lF&>2:7K2a#[:3< ⵙ1 dLx}d!v'E8? ̱tȌӹn>ivEmEMc{j_M_y<]{ÙߓmQ[T3:2p!-"vHΣ7HܘJA2nqs7oLM3aݯt|sc5ۘ^ôe\msW;.,[DžqXw!]K#v\xL0qaͷv\Xw;M tzеc0}q6D̝[DžqXwΩ"kDžǤzazW0,yNqa֝c];.^?>z+77i޴q.j{Zwеuw~M8;tmݝsֺu1Jt7ZwеuwA[n~ Dwӭu7ݗ\4֨NUǥgW@;١H| ƿi^7}F2_41u+x'ꚶD?Xn]{i'nCc/TN32!oXװj;OԌNp>?yښ\dTc?}_ ;F+$ m̿cF>>?-̩~[wXIv'22!S]w;R:eK᳓8GXb[xDF&mLf{ldmEwӭ8wi\D>tԂ!ԂӸer[Džq8.qеcO`Cq1\ M p\qеcR 6P NDa^"G Lt0`];.<&y}oz4.qggqa r4."v\xLjji\lSLzt04."v\~\Us6oSkWm.5#ֺُusUrnt7Zwеuw>F^[n'jN1ȝtkݍúCUt7Zwеug nqXwk|wV7ٱMtw^*!Rzw޻umSÞD.Rjvm'PF.'I&ةD"/v6ӘZR ;5SOEC nY{XѯVo2Gn==Ռ|k_VZ=1Yﱍ1 f9eqa5—EC׎ I=ۘB=%yo,nḠEC׎ I>mL<~ɾM p\qеcRO6POIbbLM p\qеccCq13M p\kqеcRO6POIb)2er[Džq8.qеb㬪lcܫr /WWe/<nqXwں;W%Fwӭu7][wcnaݡk M8;tm\%?@wӭu7][w?;xֺuތKzh k/r*j|[2_jTr')]zXk*wȇ|uEj3k;lC]%^γ60L}NU"vxG`bgovִZةJ/bbgvS;;u^1g3ZSjavv*;=b(a׭31+zg56՛^Mkk85 =Ռ|h^]\ccCG.onu\NM#ȇ 1=JX&{F^[n9ȝtkݍúCUt7Zwеug nqXw辤gɺ+kQuWQuT>^ݺ?bO/|N2r rk~0̚l1Oki טLN=%^360L}NS"vxG`bgOvֲZةzJ/bbgvS3;^1f3ZKjafvΈ^1֙ez#9՛fM嵛 zE54,{L{lcz6-M ߩeqеcRO6POIbdo[Džq8.eqеcO`Cq1eEwӭ8,i\D>tS!SҸǾ29@wӭ8i\D>t)i\29/Awӭ8i\D>tS!SҸyTLΒt04."v\t{U.ۘ6ܫm.kŜdzAwӭu7][wnaݡk|M8;tmݝs;ֺunaݡkg@t7ZwЛ}IMuK?^/Y5)2,~q{ݠkbT=bwm[FXi=%A'o>~(bTDw|~!92p2ǒ+:ed#$%6Xm}oW'Kcn;.;xȔ k_<[i^ ֱuImtɭҿu|yf(7{>{w++5X>c^3bHX =7.`<vj`>;{0,ܨvj`>Ë#9;RS;و^1Y4f4V-`N}6bG %uyȊC/ԛrҼ> .F_T3N˲ZgۘB}6<,M ߩqеcR6PMb%YnḠ6EC׎ I>mL><Β,s4t7:.qAΒEC׎ I}ۘB}6yY&gnu\|0ȇ<ۘB}6yAZ&nu\\;ȇ,1=l=*3#Nwӭ8gӸ|qqVտNMcϢm.kŜdzAwӭu7][wnaݡk|M8;tmݝs;ֺunaݡkgw7nqXw辤灦ɺoJk'}UlxdyWw> OtmSÞ&K˄C| ܱyMh-a ةD#dfbfsQ ;5SO=`苝=9Yjafv);=b苝}#GNS"vx{;{ihZةzJ/bJuˊzMZͺGq_=&=1=zJjyڊ[Džq2Ҹ|q1`Cq1eCwӭ82Ҹ|q1'!SҸ2qa r4."v\xL))i\c_l qa 4."v\xL`lcz4.qf`qa r4."v\xL))i\l1=Jjyڊ[Džq4"kDžǤmL<9M p\PH"kDž$6PWIb{@d[Džq8.YҸ|q1`Cq1er6[Džq8.Ӹ|q1Ƀ!UҸفern[Džq8.ȵӸ|q1`Cqsj~29SBwӭ8UҸ|qqVտ[1mUkWCW\썗ڋ9g?[nUɹtkݍúCy%nqXwں; wBwӭu7][w?WtkݍúCnaݡ7&*~]xuWQ~s*'Kuu]SI1LΟvM{IreC.c(w,̚l1Oki 6m/bbHXm&va>?jafv);# }';kY-LN=%bG }o;ZةzJ/bbgo3%S3;^1֙=}MvZPsE54,{L{lcz6-M ߯>lḈ|q1`Cq1eCwӭ82Ҹ|q1'!SҸ2qa r4."v\xL))i\c_l qa 4."v\xL`lcz4.qf`qa r4."v\xL))i\ls˄L~)d?eB>L}0~ .S29o/IG32yG/t8WF&>2/N_dd#s,M|3^')Y&YȌtm'w22!Sp7_zg'?duqIMús:O/MSѯZ+> /InbHXO87Z+ةFk)pfa,ȁja v;=bXmvΛS-ZN6bG Ι_Aja v;=bX-b׭E5[ 洦tE{Kԛ^MkszzuqKŰVoثk-"RxLDlczu6[&k+naSM"kDžǤmLtS!SҸ2ۡqa ji\D>t)i\cg{t09K];.<&lcz4./Lt0`];.<&y01=zJ83LKt0v];.<&lcz4.6{"S܏X&gInu\zJ];.Vd?dᤵ=4W^ 8/s~M8;tmݝsֺu1Jt7ZwеuwA[n~ֺu<tkݍúCoF%=4M8OYqU;6~vlQ3]OW ]GO=R șKOų%]KmsnKkj ۠SWED2j3 39 ةD0iS;;u^1'kavv*;=b苝=4fNU"vx{P®[gcV56MMZ Gq_=&>1=Jjyڊ[Džq4Ҹ|q1`Cq1}eCwӭ84Ҹ|q1'!UҸ2qa r4."v\xL**i\cl qa 4."v\xL`lczu4.qv`qa r4."v\xL**i\l\ELΔt0u4."v\t{U_mLc{Zն{ebֺُusUrnt7Zwеuw>F^[n9ȝtkݍúCUt7Zwеug nqXw辤灦ɺ7kwruߦsK s*7Wrm׵}jؓ3Dt{(#ϩ 6;fMBZZ&5&5SO6M1L$c60sS3;ٓvj&`Ë#7}d-LN=%bG }ƌ֒ZةzJ/bJuˊÚHuYkh-stpyf݃ޣ~Q8͇/kۘB=%tS!SҸ2ۡqa ji\D>t)i\cg{t09K];.<&lcz4./Lt0`];.<&y01=zJ83LKt0v];.<&lcz4.6{"S܏X&gInu\zJ];.V=Ϊ۵_4mަr /s~M8;tmݝsֺu1Jt7ZwеuwA[n~ֺu<tkݍúCoF%=4MS|mu)%WwK]ҺGa"_/rߚN.cm$w,jMcI2,#^7>wu - )m6zO!sd!Lx}dBrR>dPq# 22ypJtN;229t_R8]|r>3[=sk|Lm Pw$K1L$c֧}Nm "vxG`׵C_pϼZة[/bb|7Nm "vx{;{੿̩ةE"]=<;WߥhZ˽GqyLlczu6Y&k+naSJ"kDžǤmL<nḠEC׎ I>mL<,t7:.qAΒEC׎ I ۘB-yX&gGnu\|0ȇ<ۘB-y-Y&jnu\\;ȇ1=[=wfG,3Gt7:.qA-ȇ+gU)Mc{Zն{ebֺُusUrnt7Zwеuw>F^[n9ȝtkݍúCUt7Zwеug nqXw螫9mL<~ɾM p\qеcRO6POIbbLM p\qеccCq13M p\kqеcRO6POIb)2er[Džq8.qеb㬪lcܫr /s~M8;tmݝsֺu1Jt7ZwеuwA[n~ֺu<tkݍúCoF%=4M}ҏv}= Ud{;Iuwu~f(ź|,ɟ7VYMְ zQ;;u^γ60L}NU"vxG`bgovִZةJ/bbgvS;;u^1g3ZSjavv*;=b(a׭31+z;467 2Wpj{/eY}\ccCG.onu\NMw>uQ,AhAh$mMED(W- ŝ?F0A'TRAD I]nl !2dlMs zd{ޙ9}3$_~1ɫ`&Ubc>㡻qi09/vpn'q*_Աtݸ_5Ki;8_xL*Ƹ y/Obn\/~z0/<&`lc܄Ju'qt7.a`E 1nB^%Udu# _W"mgYm=c`%%jmxLeGݸauZ57<;8^DwҺukNn\Zwܺs<;83ݍKnw@dM^e#vEeS9=UXW@S9L=w~=e8;usEuޥ9lrRc3;&9LɺřNSR{aٓÝwY.LN>%N[=Q>2wr&p'r-r(w6];9OIӖrO9܍n]wkjl*;H5:&ޡrXbn\TZ{LƸ 6u'Vt7ȾH)0?wr_~1ɧ`&Sbc>ۡqi0/vpn'q)_Աs{ݸ_5Ki;8_xL)Ƹ /Obn\/~z0/<&`lc܄|Ju 't7.a`E| 1nB>%Sdu#X _O"m%ُ>U~\Zm"~c*s';Н1);<;{Dv;;o6~&ca }aܑ|_D]cOt{ tGJ/ú;i;8c6M_s=z9}? 1>QrN.ݱ'=#yXw&H$vms1b7 c|0E]cOt{ tGJ Č9s I 7!n b3=ĭD9atǞs莔a݉s"m1nB.ĥr Ǻ1's<u=ѝ1)5'ú+D='<&Jlc|U_0*imdNw9au=ѝn;RjNu'Vω{NxmNCf*VYp\v ëJf+/& '/_N/PV~udΏ37r ׂߦ^j{VVOR:Tke]Wb?lk.ist ku^~>7třzƟ}BxO>91I ȭ7Wn3o{CW}z=׫VIU$*+ksUH|,maZ'F$`8"')9̱ꟲْdTsp݂sGwCU~!їP7:y@^UEb,DGUT=mmPћ?u4/>:euzw{U}.8$yEٓ:G>կ:<_S*V0Ҫ ϙ\G~Dr]ArB&{y6w&J]֋xwGIЙзy;%oۿGzTb'|dJsP+|{,Ww@%63wzNu )9&;]_M0|T~8qkEj l-8%#kuGDdo$33VR S A@?"?"Xn) 0 F}y @=uXn) 0 Fpu._ZCx U竛΃4tnBH i 5F/$&4A!y JVdp\Ȯ;F NݕOnsrS_թso۔$r'vdˁ*H_gK;IJg$iJVu=>ImIr +'L%Qt;i^Sr[[yBdas5q{J;y^K2Vݿ+}T9cҼQu-TO61JJ[;J3[)'?_e'>iIdQ%Ζ҆ -/ninۖoپ/li{~#3%%/3w6bsTM=}+[Fz?Wuʃ3z6iku$%Є׎>o_|e+~_nӵ>)?ÕĔf˕'=cK.XρcC~ߘhyL aR_roX$3!Y&SgR*8}4oszU'@6zK}~k׬鯭>5ڴT֐וǛ>ōP5%Akf^4{8&sQ-\#٢Ց<~7@ـ@Kli5gi2ؚWuTjcԖ97;"u.U^~M@쪯\3(oӒ$ˡL྘_VڭYMٷ҇rGrWu g\/m:=y/>`GOM骵"3*=h8ïcPnFS4Y}8Pc]:8Ƽ(8p dž8PqM,P=ay V1hÁr8Lw88FYSzq q@X5衠98nq@9s88,Ӿ{@ǁc86ā:mb94B8nu@9f8z^pИÁ:mb9ԠKzopp8{0 G8&C z(캄\C8;z3=a=v8HrA0P<8z=\!p=\qM,FC(v|( a=0@X5衰y+vr] @8r8v8>0 -s8h>mb94B8r@9Nt80Ca<=8&C#!;ap!.0 .8H]rh=bq78lt@9Nv8pqmb94B8v@9Nq8 CaCErA[t(vGa!54'V}urA=a'B8=PS=?B_pqM,Pؼ;ǁ6ppx!@ z8p=qM,PR(v|g=P=,b8H=zop0Az8!?qM,FC(v|:zDa C%rh=bq78r8p= `mb94B8>r8pzCxhˡGa!=?Azh8&C z(!;~G*ܛj/urA[P<fGu!!rEEEśVbpx! c=\Gzhˡ%ś-pvh_ opp!"pC<zopML+c9Vp!"pCt8@XP<obj}r8pAw֘ 8PqM,P}zyh9zot8px 4p@XP<=P79z8BrA?Obq78p=Bq=P .a'P<C(yGa2=P &NB>v!/Vˌ)u!n3>1?=L8&C z(4XBdpx!p1bÁ:mb9O7obW˙Pv8P<C1qM,([q#r8蟅JQkەh+;F+OR{@*8%-d_%JR_s o)Pr2Yms"+'u%6duCɲ/;[/N^RQ"y*]-J?jLOz_)IvYj-O^qiIu䊤[g+UW={,_{6Ӵ?.(%ӆrcnJzy<#SNi~&e<>|g)!JVϖl} J[;6Gy;>eS 2ښ􉯓F+1lSe 23>ov/UK%IiK鑺Wnq"yq,y2燏@ Iؚn76Cӎ> H'|W7 =ʪ+)S:v:n6^N$Z dsa:過dW:i*ByK:$3>ZNW(ٿ;N"sF;̫%}NowM:}cu#+D/+O$:R>ak%%7&'f,&ߡW%REu$lE3Kgߓ?*IXyIÄc(#O2999ؘg" Joc7&Ǥ0qbB0}g&W :6 oc7&#tLkyIi]}q}5?R9yrw^ۑO(|JʣH:T}ԒW|nM;:›Z+gOUp.Ѓxng}j]S*LƍtYv}Mveu2]L' y&ۘd|ly~q:^gW;],{awz]w=ϸ'҉Q㟶%Ϋ}ΉVyYMϝK1HnqyxtkEdP:^(%H7nkK@C}ٳ{X3_Z*v?CA|ؤãQÜرSߌ녺󢑩kX%uW7~ &ٵU@ 8>1X^w+6\Y+^Rgv7%:?ߑ|U>9"S{i>kߔ uE/va)U_KF/|roJltB:+֬>ky -6^soJ>g~*uoJ&3m`vu&F'6tӦK2N/oܫt]^K&E3JOZ}EƁ6G0h}plug5iˡ~z#| /"?u16oA}6 F>gm yi77R}t5蓺>/KƼ􅝋}Rg);'+1Csuꋹ:uhSm*:Yu+ZsS[g)>*Tgކ*;O|fOS?R Sf)uε8p.8UV璴u>sq>蓺>KMJUWo;"3wϯu=u>6W7llGƄ{äje@)ZYo:b_vy(=k}{|.y{b7cY{@{؅{ة:Wّu]7h.=9o+yr9c m0sz4uyhW?=,Mǁ6<@&vО@9np8.@Ac@ǡ>c9pLl+ww=U&7򘌗nsӫC fb2{g*C޳Mէn*dOʳ1?BUiR)m8=5d39`uӤ={ʪqݓ>oSH}rR]/ֻ/dVmyԪĹKJZ|nV7Ȟ}&xP?<$R)zby6O5x~ީԢKeg'%O)zO$9Q։k4%|$4mչ 3|ކy>.R\4-+'uXUwbE (@ؚ}ߙ~oHbOb~ov~)@ILߤ>MS-oV5Uu<=2:x3.޳A{? =S\z+~Ǟ[C ? <7zgs?ԳΕ<8:Wdz]_؅9 <\9iϯo<3'm,=P=sr dž8PqM3'Heg =aygob'3`J9>pq(k_W<@L z(h]~y p@9nr88Ҿt8Pq q@XP<r@9nv8CaM =8&C z(h4P<'=PO;z8.BqrA]P</=P[=ڲAzXqM,pO˼dΟ]œ]} !;=P[=r?̀rh=bq78wG6C@?ā:mb9Ԡ2+GvC@Gx8htǁ6Ay O:zq88H=rh=bq78ǶXbI=zopxpp:bJ ?Az@XP<r8pD8PqИ?!yhˡ/(g=\ =\qM,FC(v|o=P9z8)B'?Az8@XP<:zp=mb9ԠŸB8~r8p= dmb9ԠC(v(=úAzXqM,ZPqy p@9p=GxhˡpÍz!ÍrAk`'ץP< (fC@s"0gA9rh=bq78lw@9pcz=|@X5R(v|Ë71%ϷR/9z8(yT8Hzhˡ/;b|+pvJrplurh=bq78Ośì(Cva5_C{8cC8&C z(>ܧC8pvơ}Árplurh=bq78p!"p*pǁ6jCӡy r@9p8>Baǁ6jCa%ǁ6pߎ(=̍Uaǁ6jCaVC(vώ(Ã>O?|@X5衰v!;mG=tDcAz8&C#!;eG!C@'Imb9v94VI{-{Di}߱HaPwLN%HKK*=p|~Jԑs|4pc?GY}|=I|<'un~Kg6Iǵ*蟺loy{|JAͯunSbm)B]_F{56U(60qcGw!J|PvDžYRgnzk0=Y;5˿_ke_!f.ݮzE ;ub\X`=DžaỽR-_qav׋|=Dž?c\X: b+z\X[S-_qavϥ"_Oqax56ߓө%n3nR=7$=̽00ݗ_a/wpww|'_v}ZX{zfN~W|g uv%+*H5}^׍&5$?^u ye>׫wƩڮЖ=]2*oCYuh{҂4~]|ѯ6[R=NVoBL1$[ wObҭmvm(P3v4Q_UͲ m16ԝu>P3vE~oky0;; ba"_Oqad-Xֲb8['sM||Dža{v\=.윬e7ZVv\ \d0;l\p̎|=Dž9|#eeŮӣܟg|s{\6.Xʎ|=DžYjN?)s>w閺s+/3ww|'_vfNh}-_o|Ѿ5k![޾;]}#6ѥYO}.jzoTwZWڰ@u'hL>%iOk_V]I ~v"bm.o{ކ e;YlGE̿W<-1ή$-TyRކq6(YvmSy_ybFjqmNĈTϹvٵ.{>7;<1)zX!6fC#dc3s y[0\|=DžubcFXɎwY9f q'_snCl,6q1sR8[q3;.vN n:__<ໝqMv\=.N,[=@)YcY9Q}9=SZeZji]%kCYu/[N\J:﷤Y9@}a״,^Otk|/TV|% 3T1Ys&m.o{ކ() e;XlGEΚ}?kK'uI,y:4̵WQ&m.o{|FMڽYYks\nvZ={umDõl`ؘ ^p)OSny&z øs "6.vNka&;.ce}2w3&Hf q'_s^Cl,5q1sQy8[q3;.vN ^:O_sQQqavظ`&;.6g٪t=X|RbCns+/3ww|'_vfNh}-_o|Ѿ5kaE5޾];]}Y^ۢ>_sbf{kzU_P'95zMr/TV|% n3T1Ys&mdmPV%lgh(Y9Q}^sCjgvfu 3v^EΚ ^y<ۣS63{3cT/î!ϥvsy<\h^ClX!6fC#`f8')||Džas "6.vNka&;.ce}2w{\6.gE|z |#dpEOnz ד/z\937zMv\<=j~yFw;GDžaד/z\؜e+_'65j.S< [Yp;H}5ߙa/n'MOTc517o99|gYfl.˜}0;wpzav< dzE_/<7HV̹քyA&;w9 |9(|=5aYXŲyhM3 bhքab|'w;G5av<f5'_&<7shV[fx;քa D|њs{Jo m_Gm%$%+$]]d%o1ΖV!-/ninۖoپ/li{~#s.JXc#_}5~F&C﫺$ ySW{6Uw+;F$IMxHd}Ngʏ;prI_X&c+oR_}v--צ+ 3[>mg=kN:5c$$)t {} 1ͼqQƇݕp؈x`h<(Ō3k+(Y^'+~_nӵ>j-:Gwb.T7Nj(鯭>5ڴTG,|.-QCs9*= o0ػtNuIQWsQU]dگY}@lItW%4ZfelΫ:*1j˜ ߛӝ=,i`؅8ǏSkiҫe3?wYsTovkVfcΤʏrGrWus^θ?1 _ʍ6C[xm`0xCM q>(C>ghsczrplurЬx;b^Ár8Lt88F,z1@ǁ6z{6psMK}anIb-o <缏lH*g7Aw? O8&~2}CAz(v|CobgzpvƁ6/C{8cC8&JlaKzopppqӾPzdž8@XP<1(Q΅z8 =qM,P|i@y 8zG;z)B7MrA]kz(va0#^Fmb9Ԡ{y~C(v|þ71%u0@w=f;z@XP<obG > S7<P b'ץP<(ñ>k{8cC8&C#!;pp3B@XP<q(qn-wpǁ6Ay =P΋yq8&C#!;GxC@FV8pǁ6jCaV>ǁ6pr8t8p~u8H{hˡ=p@8r8r8p[ns8Hyhˡ=6oN8bq r@9Np8= =@X5P<=Pnw{hˡЦxSb}':z(s|!yhˡpMav}r8p]y3@A?ā:mb94B8p8;Srplurh=bq78r8p=p8&C#!;0Ga! Jaǁ6jCy ;z:z3Bw?Az@X5衰y+vǁ6phw@9^pzxkAzhˡ=~\(v|DG4C@wE.;z@XP<0Â=,@X5衰u ǁ6pr8t8z }6xhˡ0p8"6;zxǁ6jCP<#=P3=lF8H=zop8ppzx;Ctxǁ6Ay S=P:z;Bw?Az@X5衰4vr@8r8;"^mb94B8v@9^p=Gxhˡ=<0p8=,@X5衰vr] @8Ls@9r8)B?l8&C z(lފp@8r8;#^Nmb9Ԡ®K P<ñ(ý}^mb94B8;z8zxW.mb9`K=ZMU4>v`,u)&L뵽^[PwҶS;(*T#@Li&@ph5:( 1 H+C6ߨY/ 4#C9}vMQn\Tܜs>ggsV{oAd{z=0%q"Е"oPG~lz˒D'з{slTP'2tdGM)(޾ќ$e+}WdW{.IK"I(|.4gsIKsSsSI]/-M/Ɯ(v<#7_${r&gۄIM-T1~ [I{Yϊywg"w| 1!߆C7LvԘ/:mIc3VY1O_ԕYkg^|ڽ]ͧW1Y{jWҷx=+$xNc=s4u.*\џ}.LRZ|?Ǭ%KMXw_<#iU,=gbB l?+b#P4Fުj/P|c.^AnQ\:GS[7lo'̇Α-UڕCGYM{f5[͹{U78 ы,In"=T?v#61xKvLrbrL{kڛ"XѾ"BޤTF2K'wC>>B,f%ڲ]]{ZM*ZR]sߖlmdp''a|><u:?v_šAFцi dڰf(ˏM\ `]+w=WttS3Ն5 ԋ,Y=5S{@Z aa{?+Yfު5|w9~ozcqM(3/q6Ɔ2}Cma!:+iPuN}EN7Z6Yvlz z6G7Uu]ɸ% K_|\B纆18&\ߵ}ٻ-"r(Lˈba= d|&Y|k6U'NV/ Uaa:V'_DIg󴾓>&1BCzdž͟N왪h?=S>lһJN~~gige˧ֳ0@?UrodqxTGEIw7ȶո*V_}Y7]Ɔ=&=ȼȘ7|0$G=Ҙz8[4e}%ɣ0;8th=w~{801y80'/Ws@lpM!8pz =<|փgո;Wx6>췦T=,QG9E{^&r^Q/֗d3FEQ&zHGɟs?%oK,eW:*OxJHEKS>qA?W<;Q26_-sl##.x^\eɔ!;l87oѽm|kkOWXkj.?g-Fw Yܡs$ۿ'[w-~ 5e:7M(Tk;+J7vaz%+ߖޓ_yw'58Ȱl/OQ]yOI.槊 rR?)7Z\i'7okA#yD?O..&S?WFBp ?2VJ1\/^rw`٧~?0eѹkL~na n~bv멟=xr-Q{dV~d'$GaSu3>@jfa!w x+gr֜őZk沞lztQm~ }ȷ~Nt?ݫ:X{G^zUݫ} ƽ*ڨiFGb7W6W7"1 5qk|7qW/7#{UDͱ{$׽߻G p`N{$:DE@9/5Ur@lܫ:D&wrSL3^ӗÁ1Á9yq(L{oܯ6>6jٿ/ߗfb{6gkeώ.~سg*؞ s{Vu9qs֯{,wqÔo0g/WLV_{,4 06W p`N޽|Ϟ0gr@lm #=>8 sA|062š( 0Q vOKrp~ ` vd@|062a$C,wG8 ZcsPd-.t4?r@lvIzxB>A#9yqv^OKy80t>8!Rb-:8z1!;G9>#sÑ;/p`kbp 6p8کpC 1T_p`N^rb X< q>8spQ9(zp߽Μ8!;bw8;8D+9+AzÁ|ñN=S"ptz8c8w3Ty88t;88D9AzÁ|qN=z8&G=1Tיa׭X<;Nupr׊ S=4{\ f%"] q/ NP7-pkCށ} wSיa׭I=rAeUtpAkEc8 zhX<8S&wa ;8cp@R=r@l0۩pE=<"kA4[cp 6p8Q&wr]ÿ98 k=CC7cc80Á9yqtX< (CQ}pz&רo26=|zÁ]N=%z8{8h7s0!;bw;pp}0D=N=8Y -a\˝{zg:8Dx?T=1Tי:a׭9=;\Yz8 Q*:8hpCÁ|{z=z8!G=N=^gkbp 6pxSlH=|;G=|c8=LаVb˝s_z88DꡜAu漖!;bz:8D;9;Aa_/r@>N=zxgzx'pP=^gkbp 6pSaCQ (˝z"a6pP=^gV>˝saS<H=Q(˝N="pbz8zp߽ΜX >˝)N= "@zxc8zhy8/rpX|p!Rsr}:sb=4?!;BEznznAa bp`8|pXw娇wSיZX< 9V:8D pP=<5Utzκ0>e+w&goMǫ<s:=ZwGվ];uZB-zsRQd_eJD;mjw/=wρ]dy͙[C;Wc;e_m/2cx\ {b>_JP72l$]5W45%͓#&v[O=~,bY\?V}? :nHu&:Z. :v.p]D'2t4[Dϋ+zg6,߿Js -ͺ.V'ltl# myGTڈNdyt)= 9[,wJq/m<;"c9"(vcϑ >ϲ[ߒ$Ԛ_2 ~~gM5gƇt<j?67k+hw@#yluj? ?Ը~%Nn.2G/~oKúJx*o/=2loW<z:]ܪU;Udu:3õ#k>BoG˗nPjYlJ3Tmoᮍ%稂mヌFI=D\s)4S^QCYS.o-U~gsklnZSl=!IdfI<⵸7Mm~^~M `|(KwZKx}\{}~E][n)#waﰭIfݴӌyq!+|8*;|?+<n&b]뱷MޱX*~3Vn[ 3ٿ7ZteM)P(=nc qVYߐ]7*PYG%xA~O~扰9ٹB_#>VQy>d˭dߠ6ԏ /KV#t>բQ:gt>$Y|X,]0kт%dc[Ȃ^Jɲ6JʬmK+}MϧLRrl-S;W.} %rfD3}rgzGyٱgGn61!Y<}ơsl}ۘђh}t{;3EOB1x&:R )X*CؒK@+Wq'k}%]h'-}?hwNwOI[\xyCncoh'jK>j'{^YޚćmEmV}.~w{?%IP;[= wR5-Qw7?bK:]z`QSb_]]!_1e$>)c wOz[t/SU 0dAi-iީ j.wsߕ>I'dcosXDŽu3{.zjQm-7Lƨ%v3Rֿ0!oKv/>t~<;f鋺z>k*1{߻O1`Ԯo&+$L|&oǤjCJ5s}S <#҃\>[MXwۚG6le]joU86F'%];uj^\j9ٞ"13?V2dcz~k:^M};TdFvdM0C]##ekڛf@iPkX '>]/Z-م)ϰ/KAM-RD΂y:S=J[o!m}llV1A{ڏval˒o",~rF{dVY9[S*^v4)=JN$V{,PNQ >5X͗1 ?쏕 ;٘z2Z(Jv?h uhCר~[~pE-d: ?y~%VWvu v]-Ӹl>9qF0Ȱ0V%jw9rO :m'Eu"'s1o,%y`$Pv FWPc Mk \_ @Q:jr}E]_Ӯxc݁=s>9's}GbFϜzjZ{,пV7(B?Qd |+}\'4ͫ {ES~58[jw k٥fixbׁ`GX~NwKg׈oes%5 ß1G(yt9'SdR~欓"8ERNj,}~$#}eAY[%ѢXofZ ?쏕 ;3~X 5kwȏčJ gxϑQ7:]͛?5emmn3?E]ŏݒW a|rv{ s l˞$;POT-}09CIsik>HuaߠG,2ξ ˃GIs1k.UA. rw`- ?,Y=5D#]d5Sk\r}{dUvuu;C㨁D[gXju,OKá=}k^)zq#;#z /K"r"Y8O'zuo\sx()׍yb6.׍Wva7[K-n\qmH?9z0ȰϓF~g#D;S#~ ˓mjt>ፃcC'eOiu-Ѳ٩x]6剧$[vvNGƪ ~>IUn؝{oW]w e{:į0c^Uu.> ܶ@QOMA@?)|.6g$ݦ3&I''Wu o/o0ۺhMj*E6VU4k 15ߧ[>5e1JDEO|RyUÀUE;_s7LI`l73i|}öEFbXhݵ(,tw⌕z1!V`!cR(5Ώ#=Hр=Nk=8=Oggy˕{ޞϮ<ɦEWxY xkٚ?0nE[/;\8fn>7)]ZwaUOIF7k,]vޡyr}{B/Jڛ_c|4y ?l/ Q{K#/wqq_ME=]w/ؗ;YqT<9v|td+柙bٗ|ac 56I2y:\#&sP;wqorG^[V988Á9z.Á1Á9yq'Ν97#F}pW88 Á1Á9yqt [;w:tp;áO}|062a$C,wKzW98DpÅɋCР륁zÁaMNav"C4 Q?~8Q ;/'X<˕orG|p켴F};/11y80'/uíX< S9|p >u~{801y80'/#bp 6p8ߩpkz^=<:a׭y);N="PzxAs0!;b>hVS+=Py88\|pCyIkaÁ9yq ˝ zܣ..p`N^FB=r@lҩ!R䨇G?šzhu+~OrpةH=\C%kTx80'/uCþ'8rpĩQH=<spP=<8Q nOpÁ9|pCzsCCsPG=4R,w:nppc91w<Py88\|p!R樇K?Ra$C,w;!R?Q?~8zÁaS98DppP=\8zÁ MzxO{80'/uCî[bp`8|pCQ׬qpP=\8Q ;/'8rpQ&0aC~5?OyIsa$C,w|;r> tpッE|k?2!==1ZddWP-=co]}7 U jCȰnQAdQ$%BߓQ-:yb:S|L9g-x{d}[)9=}$oZyXiKOIIDGolc+3&>yP/j$}6adZOH\{O5RwlXc-هwŝr:7}os˒ى/ӻ~[ɾẃ {xȫ<2Htnz\C_7_6|4<,~Z91E1oWRqDfM78Q_t uڒFWEC%1hfmFêgmұQd#Fo͜/Yv%m"?r1rxַೇ/kAbT1x/[1j-;h霪vJ;Ї MT#:j.L{Rщ,Β|9WDf3b;1z}բSo8!C:Ovձb;;, pxEmY~ECy(ԉ i[d{}kwyFlq0v8- sIw#1߶F|(nkl̷ٟE)ϋS;sZB }Nޣ ķۦO4#6;V&F/Tk)<ɪkhk`jI)b{FF#aȶ4%R$]LD'2th\xS[ߏBi^T/":Y>E'9y&yHSCdLu߰\b[_>]"?^6[Ȉqu pFO`{{m>sduia ˛glhJ很UI1ゎ&>3yxIڻh6ٛEEq`zkj/A.+fmXn mS]7vsݘnĺ.LgQ3vLasL(5c6ygp=t%ݎ{]_\9n0禺' ~A/*n_n{?>bs)9ic7?,v5Av<ܱ;[{xu)ElB{ڟnJLJZ?W}5)?Yە11~I~^< {%n¶Wcºde_$ tɷ7gqִy3W=h-v~ 1⡳[Tk,}"]D腺S"zWMM%ѷDT(9 -J-U_~C;ddtDl!-mU\(+չ*: ވnWU|GƝ'#ݟOu9jpޑs&:^/OMѢq5:K@IX'߿nmJyOe?@Ě5 +uVmoIv&&ZEamG>8׍Mĉ//X(w-q^VUt 0%i_# &O/P,P{,%G=rrl511٘DwMN>p8f1CV1##&b.KVX~ł'Xt3w>x2Fʹ߹W41ε>۳D.MuDGgIz:DM?~*yMK<:SPS2k{{>Z3_Cf̏+~-/Ox֧Ũ a.c͍]u<1?,7txׅasNȮPqׅu Of jrck[z5a:NHv<عʮPqׅ^Xw|nsҫI$_40N !<T5د6XYqj"Af-ZֲV+V-H*UE$( wٓ;;q9}>{eyBT^ 2.,/unzbvkma_qEGK;37$*Lv7I}lk fv>@PI"ׯ2^pkwMϠUj*deC&LDxLoq%Oz [2!SwS<~V=ћ;! $dWU>RnޮYS^ֽS*cc^3G%<ګrH.n=bCyͦo\syd>g>uhJ$2|L=b%oGÍ*ݥDEҡ!%>{|e,[g|c>.֮;.L +O기5y7 a\ Qydrvka\|UDžAڋ5{)kK|U&_,֮;.L=s'j Ã3X8cø:gleva֨{0=vv"Ӯz5_kEU焝/ kםhَ?ms0۹[9iWo^jG%|aedsNoͽQ?˰z;qoj{oj|Dz3e砬?W??h]CD~y:׼z6!9UGE6>GZG&6QޟoJI(?"V_Kף♞ŃO-ӞXZ2+ޟ^a,oQXWutcq0yyLOcP %z3XdY)1&|߭G'}CO?ݱNMk]Y^kz޼/>gJ/KO>]g?3zձkTh3W5Ֆ&>3.YgcwwW8z-У<}PNǞ|(Mt7⃌_;v?vm{=_ę0DT̬k8ľ̬Cw>ҿ~.5ּcQdߥ;Æ/Zk_qEk?t[Xe-Ɂ9e 0yahߥqh>&;ߚQ@?8|a.=<S|o8̇΄}mp!888ǐ@cs0|h_w> ~pM?Aal x)Ct;Rp6p\w0`g8xx[>\p`NYFݗ!;l+o||vp;á~$?D>p`NY0} =Sp`8\);|3TW< {80)y80,#ȇy~̇< > ~pM?Eal x)Ct;Rp6pZw03TW<_=<SCeVd_JÁ9Qw0{`g84UW|m 0;8Ч $Ʀp8|H0{phxG)Ct;Rp6pVƧ0`g8x W26=S)y8`8|Rw0`g84UW<@al x)Ctf>\]ս=9Sp`8|Jw0>3TW<_=<SCeq )y80> ~pO3+w"~06<š[: 3*'8|p^w0G`g8x {80)y80,#ȇʿ_J0;8T]܏=<SnPw>|mIw0'`g8xވ=<S)y8`8(;|pMϻ@cs-·< >-;|S3TW< {80)y80,c!Rp6p,;|M"~06<š[:ԝ)y8`8l> ~pvCk@cs0|!;lo||v88T]p` cS8p`NY0{+zs37Ça>;pS]|-p` cS8p`NYFU}sf0~3+=<SnPw>|mUw0a}+?=<SCek's7Ça>:8T]0p` cS8p`NYCo||rp;áOu@cs0|?@?8 #~06<š[:ԝ)y8`8|^w0a3TW<_=<S)y8`8|Aw0`g84UW< {80)y80,aP9)y80(;| 3TW<_=<S)y8`8a#`g84UWT/'Rw[o||sp;áQ$Ʀp8tKaCeV<_> ~p}+7!~06<aPپs60_98T]p` cS8p`NYC60_;8ЧF$Ʀp80W:;Э3~{W~].x@{rjNʁO iGߗiO.G NoYwgzXy=jhQuz> Vwi_o|3~pxaYT]g@wV0sʞ3awSp6g6[3Tי {80)y80,l޸lc=4Qc@&Vq%ls><_Y{:U^>x)%7Sdr =)ZȲUl7Ժyh,L6Q,2/XORޱc{,~tƳUo<5~yCvNvUezz}kc_;ԨsT!Nlc_\%iB;{U"9;%s_uNZcۛ$-7S+=_os*gm꽢 =N|rL} g򂬟qӋg sQCD\@irchs.b]Scm42?`УQrrɰ2?GQ6?/߰m~>rghY{<;ȝ.r9kz骣 %ML4#hhm}5H́}ޓ⡫YY {)[WD_:Jd mzUrJ=5DznI:4ӭ)^.:H*ѹ}'~'%݆U'tg݆Kv't)IA#?[󧊀?vAEPsٺeiDɞ,F[\b\9ز^rCd~ž2!]=[>,S)ɻFgmmwWYݥ}o\FQU.5DLW\u s!g57;$saO{yۡ~0bul3,8gIɄLFml.%}x8dPckmzsESECuh휛2mϜ*DxjMfcxD> -Sb_lBʶ+9noM;ΏVٖZ๘gɑX{ު~%")󄹫4>5ta֧XeLu|g|&%} E DQ8>x 6m3<Υ?l7qz̵qmrCTkx8/^Q،kZgم:s::+Sg&o'L%-Q=+[^D3v&V٧:]eXȜ*>WFf.y#oxM.x \NЧCB1sl# 'z6u h!Sz+#3*I 7ܞИB."MȅWF׻t 햄vl[5n-dޡmRmoPTymYrl=Puv]$tWƮ.d2LȄWFf^LbB"mT!S㖉D|9?~b6!^]E*ѩo'dC&:z"g=X}]7>~`=} >3v@ %_ B\ڛ9I"EGL> m*xKէdxw1|ҎT.#"Mk:C)ޝ=]B殄LxB&ٷ<؁ր`TIƞA$Y/&!^P GtGgLwzou(b_C\bRw-A|Ai7'7\VKB_*c!s-u==d{Aݱ;@ k+Na|{!2ᕑ[%3>@!OTxe|2mbpd-rMtumKS4980B|3EEd:Ln}D- +ss;[$*Ziz>WyJkw fYWV'[u٢݇q'jLEE{Jdn9/"nۼ}W)|'HX{uƍaq!n̆*d>Yns0n+̙Oꜱ5z0fqa2o-lvqaz3¸ [ k/Po\ ү0 ۭ]w\f;Ȩ]u\|Ӿݯi߉h7꼛 w _g,kpbUunz_lvݶf;m=ۭ]N{8*G䮁 WxFֿRe}T2/Rs̱H}q2aI6~hhtƵ*5ె wxsDؐ7*k?~Ȅ'uД<޳7ݹS;wt?^u*cź:;tȰ|W!Lxed5C ^rJ]*:6X$"'i;|k*/mM|cl>gvk{C1vqaklo=ø{N֮;.L 0.b>7 a\ T1uDžaqu1vq8U_1612090864Lud@Kg2p"p"Package[ÈCompObj bObjInfo(hPK!h"[Content_Types].xml (UN0#(q!GD޴m߳I!\"Enɶ*58JE>f/= Di dlMts"6!cKDyKDHC_ + )oG;.A0cx "^Z4!$Ǣ}]M1\@F mQh UETI 缕VI }SC<}BJmo2fB.t0tuPvҞn3i+QIfU?WD]9DP`@I="wIyMuV\<7@iaxFd RX#rWͱ@:>b^ʂLKt`OZdzYW:l/PK!N _rels/.rels (JA a}7 "Hw"w̤ھ P^O֛;<aYՠ؛`GkxmPY[g Gΰino/<<1ⳆA$>"f3\ȾTI SWY ig@X6_]7~ fˉao.b*lIrj),l0%b 6iD_, |uZ^t٢yǯ;!Y,}{C/h>PK!6Hh word/_rels/document.xml.rels (N@@. U1]z1&*>GY;Uy{'6P qdg~6 >Ơq07Eͣi,tkmr}yVruӻS&꟤ty vIilK[^"9 %˽MY69<|ҙP H!C)xJ-BXqo#V+7f-Ỡ9`vJ.N{•ko^hfת^ tĸ@)W0e@%:W5}5 pV`=ἺqʣC;8ST5RM oG()Z owZTw?hڕ," &鶇ߓNO[O"o8ۭ6ÿR޲w`:F?0ћsvEw7{ek;'L ȅAV{Ŏh}' jin349ךk^0;n] 2h F 8OjN_4oqs|X>.rK_)Dz>r,FP9e@SDi.b ;&B TttN·R,1Ӡ[:`w M`E- ĞTsu9㭦L+}?_tk:)=zB: {]L`>gH*)gu ´$RKy @;p(7qa&'a$+{#. OB`@~&{ uϝk3@&J81Gx& 7s.5~PA d~4Ӧu0>IN0n7AQ)Cuhig.Y<@޽4}ruIJ*\(/ ^ׅHadZQhf: LuBSm@RN aA7/{p>|gBǽ6i}V:<.q!&Œ1?}eQ\$(g Q[1086("pH:1璅CY]r?ztY܌Frq_S$yX#0(l]bIҲݗeCǖfy.c4)7.MOiJYї1/$IZZ;0L׀@dSQ:c:RXW1-qaآ Tt,l.;JB0 ht_W5JX 퐦hyOC ݷh"s"DBU0v+9{1fv=HP[#G'A8Mz&%~#jsP8 N,$&.!p Y]9| 9<m_\jX`RT]](e02ovyovVhIfB yn6ZEͱ>wD; FwZ13Y\%RKF4_#eV-6z L,(9cOlEvk\Lb#)A0K=A!n5ɍKJ'V JzrP 2 Mk e||Э4Z* Y?x">vފY c_6Ti>W7fZqnFVG129+I)ʝ%+Ṯ($`RkBsWJx1w`K45#T}󠐫\4qۏ~zIm/02'] 3RDz̈́1J5.!iYKya9)d*!22/)%Q̬eצ,0a3PhX%IRiS%BrLs8 9 d~(o~DۻuNb3Q IaE*h[TKa>Y!Zٞ_i-EXo{6"!o-1ORZTU~6C:ZDZ˼MIk <Jmnp^s}˒7IkIFgrSfoJ` pOoya1G}OXau2Oq+Tcɸp;ZµuR9oY*ʙjϗ(,aO1WʵR}$4qxHbJSh1\"syt|QE?4VXjrnt 'ٷI0Xu5NHH렂/0ny2iǴx<Ba@`Ya*I\B rY2uءLFIl 6!g]Pm 5prE}|y.r$`jL$p4Np<+at>8ݡZvo rC~s̿Ѕ~OF&U Au_4VS~9yΟXqyYQ?y/GP`: O|a\BR/t&ߚRC“͔{UhukM ,~ D.O_CJ/c\XU-D`48\E""o~$9^&G)!9o8@3S2E]q1ЭZU빨7MāAjL!KQt&ߔҠ6Zb+m\geVHK:|+,6 ^MqRG2-LqBK<Pʥ/%2M?R&z%a9sϔ^bRf}žrgSac~B/xq:eG;S.fkNϼ2 h7`mR؞^C{ f"|2Z^HW%EX3;v.C^SE Bb0{dbp]\Ke^eκ {V\gVV9fXu$O n|Xl$ L3Pɣ4x׀ < ZEͰ >2VlD9vCJ>L9qqB9[;qa>9r:*a᠇4M6.U֊g'sӧgrxm ,^zJ,~)"֦+d\zp;%uʉJ\zpr:'B˸m}xο@3ESzp8҃C4+ D %U\doFe/.p2w(A@̟~ ^m{~EA[7>Gw/M1'gZg45F;DݽOSW&ч/urhv-g]N={!ǫvm8n0*v^2 8|-Z`a4]?ZVֹlh;H5r .p0hZ' !7p0ʅ\?>.Ntvzp໨0q > _~nM, %WbZsJH5#cT+O*G5=*FO5blx]@_X.r'lTu&ݓHZ՘d@*LV=? 7m D,Xop@* Hˏ9T DQ*l4I7%}hXMʢƫ_՛-ux o^)daaXsi 4zZi lxƈ(*PW(&ȏ<ɸSDT<3s`D!@;ާFyuA C+wK94!$̾*@0lkZ}hYp9zM ܦq i\:."cEOx 7U~6,v7+@H< Y6xNX5[m^U6)ee1Yğ$oI;-yDU VO5WkZ4n=$XYKX0 ~[@K[H,ۊ± IϽE}Ne<#oRYr+)Q)cc"R(ʆyݮGTWƆ504e*Oi7RwwTkj31A[RB[-"c6!*%ц˯&Y!ZD \!h66LӞ(H@5tzf@|pIӁvZjFOT>,LJy#_[M'Ks`}9ؙUXZJG Ԭ&w*Kw4_A|q%&k{f̫~[_^u6^}^YGo)Q|l_k=xeoO; JAyͮ6m G4-C ^D:#mݞ>jh]W::o؈0Z:X.$R)]wܡgNUfJ Ҝ+1td˝hdrP*ɺ3q=^`#.3 3[Rwc!tq6 K p"cdyjLx}}|*D]oel{7 !hy9ճ_ge_PK!Pword/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK!צeword/settings.xml[u;󜵊wZU$ l'#%sV '؇is~n_}O+xsW~=\;]_>gJSܟo>O7wwwwtxpw}x~{㛫σ~uxk|zt?_w|8vM2w/b~9,2xٝNv6iN=>>nov<OO?m޽=44=;t۷=|qywnqDo^[oGH aW6zׇO>_~vY,m~|se'?_rp8λ<^^߾zF/^? oǷ|eoƉ36Jl/חVi13\_!d자KyaHG|I 1q. gڬ3c\ 6{zc,.ů-t5i5%G'WDc2ϵ2K"1v}PoN{2+BT6S3h|U: 1MsFJ&ĸ-F3ŸvH&Y8')`o):-y퀳r^qmo+Hg+u*1$ f4&6Ƴtdfljjhs²)1/4Gug KWS(CF;bcMc'ʸA*[op|jEX iԚ41* %6FkSak:kXh ɠ$8ީrEdR-C_Y"SH::H6gYA yۦ8| )ym$c$"ٻ-ƬلaLŦ817 h=ʼPnx% Y&^]rEv D8gG–]D!%-O{܀O1wZeE3vΎS4Aukux 5-lfj)LL;ݘ&{>Lf^Wݣa/Mu +M2g mK'?lkgR$-l :;5ʳiCWbcmNynD9C MNu- ]]AQ 㖮) iݹSx|s=I3R.aKOvYPxfR̛)e8ěsȶ qve 1wM~WTx(Hׂ$ Qg PgIL$ϳ9#qGF2l qŋ'LI':Je/R']e[ޘ?V֗)4't_7xEK>NyA:+1ֲ'W$97Z8廼j.K~zl݆)Cf>UMcGJ؎&J"lI(Ba:P r8WlA6)$µI5Eh"z[--9q_̶_y%EH9+ʐ k!yrI x/ (CNG,#w̪c) vZ1UY2xgؑM>ծ UYEN5&B\FyjWl= YhJ-8(=j IsQ1+v9{er0*ñhA*gJhV- 2(aM3HE-BgꍲT9?%aY7F/H,F Q#QH^ľ x%K1AxK#gI+T0W (MG(&Hc:~DU֌+X)qC\&ùA˃ eb\|N%qm_Y)\\u3{FQDFUJoMkQ3Ŧ:csc 3bRꈷ fEIpAOk+G}T 2Ho]WRf2W$K.H h!)qFMd;yY/MS`PMZ1[>R\+H@#J2MCds2vJc2a[c9XT2>4I?׊ia@Lgj@@oYeWrgcDUt<q=O~Pg7O!g2u8c?U B]1Q٤Oa3r$X yF:UVT+py YyZ,E\3CdDT+Qez@87%7s`IDm׆45H:*Q.gV_[Os̼ ̑Y&{ճIr(/<JcΛ 9;ΣUl^ʵ:㠪vϴ3mjB;qUs3;=}ZzsTfZYH=,efEaxScY=lkgy2ʤ>Ӣ*;Ψ)vZ4sȰcI^Tbz=V\j1fxjQu ^cyGYfzjBA0ϩPX,eR@STދL)Q (un1ebQaw4X۪S|V3jlG/Ml5jiӒx -5-][bMYZ[Ttv` ƓAҢ"bG%{SX̤P#Z²JdڢEhSP GX^LD]ًEy.dz)ZFඋE1+P4s`K-;YD3 v`rEԢ>UnނE\/Rw1܏\=0 c%DTMrp:./VU(H"3$>ݻU~Pc,Rܜ_T D,-%j8/ʵ1J亍E]sKUGis*na8e]Us͢ZPD\AWG}Z94:5wFFeCq65"xD) Mdp%#b5wdh*%uīZXjbyug@FVͪ L "Lr[-LjW?hUiaZ^Վ1bt-ZӖ@ZQA*O+kVϚ>tEFERĪ Vy q*ǑU\M1]ƺ8$/V\Xg^=}+`ܽ;7p~w˲+C~z'ns{Y>Ouq?lwG|ݽv@Ӭ_zB5?Ϸ?~ۗQ@xW}> ~O\?^; >7WJ˟vs>g} eg?.?x~3y> /gY<:/IE߰xno'}ӻ۳>/4/ߦ?|yJ'?b-_Ow~ߞuק)vpF?7|hPK!"word/webSettings.xmlXo0ObcMTR)K'~vҿ~mqƁߏgd_^}k`]P0ں]IݼQdvnM Wׯ.eo6MXŅ/>n$ڛV C|#~vk+s }k\LRJEM#"{Tj=PHۜ:B=_ں$-rR k{@A7~Lrd:1R<c!$g|LXγB4+gy<%TRәT8ҡCx;p྾44|L=X}PK! Y%ܪword/styles.xml]rIrLS8+m0c Rbc8}U@t 3t]7>LkƒQUs \"Y%[,b~~c b~t Y$[<˟j6˖ `|8?V^\}cmOWsqٛb櫗^"+|9m>o{,E1ΖK}} 7)ot=[-Ň~?W|L_q|aDcOp%KeZ/N/KcK,klr'iO<GUF E҆ RPVQlr nl݇E^,շ3xo$#oOI4&Wgq'Ȋrq@ {<0#]*s5Aw'zf) v5::UGGxW#@#ĆmΣU1UY'O zO8@z%3 'PV@{?q[yʒUuER}Wt18EY nJنY>ϒ~-B}H6y,O}*8T>ԄMf,%EzH t VɷS4ws0fzrS"u$Ъϓ(AO=77E1E4]Zo>fUSZd?zl4w>YuOjyD7;gb6_C:cY}嶺fOmgrS}DpԱc(u/c_S641E]'V'Hx>C~j=壚H&]xM{Y̊z@-<`х'xH|&1Xp>r ,Lё5`D k: ݏٗDCjN硃2p`o/^f_oCR2D)aj:j :rȇ۬:ѿ1`XZ OYt"M1{ݲ`M^dM^>9MZ#SC7Վx{(x{t=:5N⁷G_ 0Uo3F#=: v,fARFo^dG/qG_xK$h} +x{t=:o‷GGxW06LUۣ`x VYu%A&x{ PW0x{􅷄 ;dPqcDqۣ8Q9xw= *x{t #=: +xd:x{ =z < f֗oP^GGx˦(x{(x{t=:joA` ÃHo 8G3o^o%Σ8 fco٠#E!l#5N⁷G_ 0UoAtGG@R!_;<$?;*Ұa|=:wr*|,%uxR.t3bm lw11Hn$ qW.ܸ,BIòMx;6bL7f\b߰UxW17l/_ .&[|-mSw|VF>n+UVď;od19㰵_y;r.8.XVRr_ލֆ839Yd| (0cޮ2yHMa_aqfpCrr$r!ˆN cler>\ ` [-`M-oq:Y@5,:wϨZT*1nA o5b䷃(LG0V|N1IP|xu~Zaxo$m7GNf'cvC/MpF9hK+;b鱓ZcivR`)qSS36٠ c n``0^"{;S fuDJ~|\Ϡ!] JZUA),OGoҔVհb/(eh!%Z(M\3$q,>ٛ1H#\W&X/Wnaؕ]rb]%&TTXPe_Sظxe ]҄/ѿ̦+OGo;/O m8&vU%(~ΊP-~CWd;qs|e'[(`Iu_(6ݫьF?A7|Mke6.Wq+q">5-WAeUܻ_x|ПdnY~ 87 `;e)cʗo+&|qCjRKev1'`Q3rPm#ZIGͣcFRF\TSQ-GHi8d$df1`2NJ4j=P ZbQ`j C&QnDc"w/-r،#4"Q5Y'6K6/ҰդU,!ў"4 ?}RMh-VEhp, %PqM1p-5vVM4MDEXB|X'/+3aҰpX[)vp抹W}G j u{Л%.Kix Z}2Tpcы䱨pLޜA#$|״,N*ņrb57$R8[|Jmߤ&RN]H2TC} UE>YC%KDОta)QkϢcOK(ػ(R.ZR 4,yZ%A<4]{p/jS85к[r3lXO7O.fe uaSl %Wtf*_mtxċ2v/"BpB*HmteɴʱThyn:@C<Ό`tc2H_S3[.R ]'nnybaCXf#Ik%_ 5֚>ޱ%S4|4ʧmTMRpgx&hˮPhP\eJ&~NSiͶ)#&d g OBOT9.o&R@$AUX]~* pwh]jXYP TbIiŘr.I ך) IE-D&g.d(dsm&1f A34ǜr̜v (%hPɱ+dMT <.eڦ??Pe"޾.UM5,}0?+y xu< 4,k6vVWeYgwְEN5eWNsvmuH P`+j-'ą;SoZBTDkPUe&z4ŕ_tk{"MRr,˜A-jorufF44B؛>uNڼ%&ce9:.I4͠D@bG9ieoqh[}c3PYvHzk8Nk'ΐِ~ EMzLAQ=7z8'[ą>ya~T^{*clVs{^ڦ: J!_J 0<ā'iqnf c5`W"16/#G-º(O֗.N=VqR\uC$JyeFJut;Fo]XZǝ0/>Ļ7 `ςb cPxi<q20G;psA<êL$얄}Yy&2Md_r l 1cXYӇWE7Wؘڂ:nCDU[ ɏ0y*("xKoz@F]zu]hSzL+ޟ>Ȍr?YZKKX];Qm~gbv; d9dy[]LH#ufD߃e[(o9w/i*6.7Tn;Q(5:tvDI]pҬ^0 CA'hHN0dpS&SCi_*hTŶXzJN,~]Z-dRe" ,:^v#?N0"h/l߯2\JVSfGyWXVU_&ߏƚLJϒqeC TŊxXr.;d5sAcQ4ֶ5%ePS {Eu6\2J$DI0ծ`.]0,ZR>=hk$ЃOܩnILW䢳 jHMӒzёQ!3Tॐ-KVaiv`Z^$BO!}@khAFX3[s~QOJހ/ r?LslМ:¹nCb4DY<ư$oHnYM7ېҥ/Ƞ)ׂxe$J*PyTzn:pqDd:#a)_1AގDTVODu__[޿7Wr\Җ|yMjE<-CgM!ʻP Cäz8]f1rLS&uAA]o%C#5z`"{y%pL qBU%1]1VotIGd~&-{C,xKmZ3&6l>YM,fx)kTEzT ie'X46?QDGx6 Q 5 jXP_`έ#h9R͔~dT/==Ax * k6Hcu"&p ;7B 1mdm؟n*ţ<&\K͇דq4ob/@,@6Ÿ7BYCF1W@cQ1Xd1'o1i[< 8'K3$B6rcr9ꑛޘc. EuB k4h p:^E #'cbZ6"YB34HQLJISʙDzX£vjQf(XiF!!Tsf>£#5_xvGZ>oI䎡סRsf4 G'ΰϔ3(1O@$a!gʙ>5arqq=-k̳ k\Yf5;IXÜʚ#Ql.@3$aϕ5'*`A/w8qMܒ=A=ZfmmA 1d_-,,BiHO>,ڨ|'V(-hV3@&웵G1tH3McUǽ#1MZ5oJRaV )Iy)j!Fn[dm:dPp'0/JE۝4-] ߑm(vQ7eB܄rRK]%hhʈa.󥁜~PYEyT v/sl T74H!hA,,p},{l2%APe?Ȍ$BOi#c:!bᰶH\,Qj G*fBEe8aNvĂin Ԝ2|)g-'bQ<tR/Y5谧c' >ME+i2ķgG##lc ]ljN 88LR4"HjDRݥ35(z:*ÂuDRq!,l`ׯ™,eS 9IDZDs^{&ef:d>݇CVRV*_AϿW%E!h6e= 7Vk^R k{- Fj F 63FNm6͗ZFN{aLџ.3Ǜ3˹ ie (zj͇3F):EKc+k$y4 61{kNL\ЁO'S"l %x&^;T+\(D+iA#1E~|v;:IISs}L:2 iۜn#1R,T6R uOT7j5cfַy|އc PpAXh<C!#l<=yllJI:# 4EmShރxM J5A`QGL'( ]GfED[7DܑYuTxtXʚK5=M@z9#ۙ8jqnd>Wqfe%TC|a" TUJnNB e (hΦRFnK؍\46.4r\;ظ}LĬ慲]oyө-!ɭ1Oma|h8#̍OU-d}ѱS4vղ%[iiB\qX`S[P%% c[Sm#@0/l[VxO*Y]5O]Vzv.-~QviȌ`lshl<#hA2}l'rE; ]Ÿ"ƸHĺcu;ZmAv;A>[p,bpCvF6F@m.ޭbe6]B=!'Ii hd\<.Z*i{uE3"~AE{AeABi {#+!)YMb{X>i~ 30[ߋ_N'\ ֔۬lQ~/B};lbmf-E2%Xm~/Bv j?d!>-F"k;=51~` 8j~Xo[Bkgjpl?B`6uڳ{G=w"={wX{?B [¥&Y5– dHBP?bX#n߇uDvX#ډVb3ȡ5=hCHLrmӪDmFkxЎqg]YCӃ.4Cu8A;i{FٶkZs'>bXژmqB* HF# 3;C?F1ngw4Zژ\4Qax'/7oOsgMZm7# +@oSCkZ2:pc5~:lGÈ`5<9lGx F_^Z \vymxۮNLhJh}6[\#h(Qԧѭ<5(Dhx\NTLhm4AY{U'1q\h&eMD3uh ]ZPK!:Bword/numbering.xml]ˎ? ,f$Ef&AAn-D/PqVLVYrɢ""ˤ=ؖDJs~ެ_=a^7իb{{Xm?^]:zu8.n[^},Wf+J+p o?cY|+7#pY|ڿmn^?^ۖ_5^=ۛ7rwؽ?V޿_+JW.vOb{,vj8m{70tgϛs/{o{(/0Λ5/a_^]7wD軛nqB'K6| ?Okխ>ciyw8OW}lxy:wu]]yZW}qǻrC޺zٯO@;"ײַ7VG~}uȲ,x_ ߜ_|(WeepwA<՟OY_ʜնz*~[g_n2mqK0h~NuPDկQ-iY׻8ldxuIa~ֳM)!&mYnϿeò\}xϧ`i:M( [6d& t6횃S6 ,0ɣL2:et"R'r]G:\:肮9@t܂:n֞!d t"1|8A<{~@^j IgOCKq$,+QkHp'ͅ 4|Z^ h| Tz^C ud ؔ.`sr7S qI(i~4pY@nМ@qXiM6] ,hQӤs[u YWtgH$FM N3T?iBFQ@p, rЃm @7dǙ@7]@/(ih.HӴy9Mu l+L(ĽzrW#@Hh=[.BmG9kGr#c6# I4uf [w);F::Ks<] n}\.\$AʙF Յ ʵ `].4t ɂ9L 8.ZXQ X"^$N,`.y3l >S6OZt!,ջզ8xyEнVK曏1 $e*/~D 9q9=1Z_%j Fm՝e7%5燚.tV4CT-:9J!q`P)Mb:;|Xq$kHc@ظ {aR\>K()3f4qJinfnӠӐ)1T̉č0.ež/pR+qUVsmiW:sgcg\̓d|&F@701͇zu,M)6sD K hd3^d7_tVs o`yFV9P2jÂ$4poK`fOǏsN6GOR%Kc NT6>3>H6ޅO1l"80n6;'$j<g v_8;Ir$qR*89(ۦT;AD35+E>bI0jT@ߐVmC}xDCY?M,vϬ}ChT"4E_i_Wϰۼ{Ƌޫbt qĢozmvJu|^1K j7yQ%;"g"-I:yP2ET^ջ!Rz!i`& =ʙ0rѳ/_Fh3Q14(72`hH B M9hJePlߓiÐ&V2]ةrqhO0vN{L)Plqـl@PF=/ȟisR#ldIIl|K 3dœS݌8M<]{4s;&vS{Ȇ&a-v`5†H&Wŏx&؀'تB]O 63R NG15L؀vطtZlE@WyԙvU: 6tB;e)C`M[(lO׎@T&N xtx?KEI! f~co(ND:ș60&~6gtO l莾CgI~7w!ÛiqnK꜄6Nۖn-Q1RhiWH/M i 28j79=>N &q3W}Uݫ, wi@V>3DHe@! xv{vi\ۆfHLąuE@GH1(PéS'ni,MTӜm4w܂i <ͰHn5p@* -}aa ?;|׫Jrz##r̨e})'@I&ºr"#mXLFoz9fCPqb=szA']Z&D6D4rBXP)бIBqrNdI :9vAw'$W`tLP>>b}ڟXvF]QPK!PC}docProps/core.xml (]O0MKG;>15\Ibƻھ@e떶01xsX8Ypmd(⅐j3Go2X sTA&%兆]82sK(g 3rsL0p ˞:=!58DsֹH֥+-7>XUՠe#z~m[ jf%JAѝ׽pl 7UqΕr"cƮܲC\LA6 N&fMEKeA$CB2 qJ":SB>!Z;I_1͆ISD/ $%3:z)61_O?3PK!F3Vword/fontTable.xmlXn@W?XV ccCq" RҪz0jϠ'd_蝱LSXxsϜgwö3״Nie#뾭 1`3 "͋ׯ!g4~&5a8iJ>! ~rQ#ܛ%Ӓ >al9iƽ7m`"G~_)3̺G"k27>G &qI,h3þk"*ȁ zXH& (<IT~u qaAq'=#ׄ#YQrDGlTt*?EtOXݮj' 1KHO%BaZG 5* 51wdEl75:6D5E}X|(L$* hx( < yHF PXqh (HisZ,>sp `* 9R-C/mӾHبB)YHd+S) Q`Á@Y*Q/')pw9`JRW& kZWӣ880.%/G܏jhgZ!y_RwR=5aD8 e%"KE1(.j] dſsJ(^H}D] ,Lh\& =`qbaxc>r(rHyuc\Qh,^= 2ӣ׵VP R*[dk6t5Njzn,;dZ1mN3뚙tF\(Hsc8牬fN}N]JG~'1!'ZЀ ӥx=%WD0Ni|Cy^K#X&)C"OCjT;]3P9+j65Ϗ|;H#]"9H,Z< PK!yjdocProps/app.xml (RMO ]mf1fWU-4wjn79ͼ77]3)me\YL*ae_=x cHcF6..%X".4."QZFKvGXU' ?ZOx+ŗz0{oDB01 RlBvIZ蜘'b%WTUl,aՉ dyyvx lFK(_~ep5){N"ͷFtؼ;m+ƊȏSk) (뽰NFg_!#٘:uk/$cxFrAElw3Jgmj/1D2P^Vwf[PK-!h"[Content_Types].xmlPK-!N _rels/.relsPK-!6Hh word/_rels/document.xml.relsPK-!A];L word/document.xmlPK-!piword/footnotes.xmlPK-!iq!word/endnotes.xmlPK-!P #word/theme/theme1.xmlPK-!צe)word/settings.xmlPK-!"@word/webSettings.xmlPK-! Y%ܪBword/styles.xmlPK-!:Bgword/numbering.xmlPK-!PC}{docProps/core.xmlPK-!F3V}~word/fontTable.xmlPK-!yjwdocProps/app.xmlPK->cYlyƢ='U}3_lvݶf;m=ۭ]Nj-unzc{BqxJ}U,*ƫqdxJϏoT_P-,CCsY37qa]9ikkg8'M&wlv H1vqako=5ø;֮;.L 0.b>l7 Ϛa\ ~U1-uDžaqf1vqagSooW^jzohsgM9maӮvc+unzۭ]N{8w~ʇewăfVyd9^2Ux1| uX.%5Ygx 5Yu5墽=q7B7b `ϓγf;XXd䢽U$/=N Id˄WFf.b9 Q:XKmcthxvTϏxƷU}&{Xx~ mdrc_0= w0.b>X{,Φ~=3g,k 56*:CM&)lg29+_6>V{>ߴÃqcp m~A{nqaw^֮{0=,'FvnkԽ_f;w>"Ӯz5wk{gܭ q$']wNe;vp5 lḐ]uNؚܹ; UUs֮;'LѲb;uaḐ]uNhIBcngw6[u"I UE}ރT+MT4_4[?{I*f_ :F_B0nh%'×ߧ~ k`}Ғs:u6ݧ"Z>:ӓt[J_ߥ9WfoʦGoyw\Nj"v.HA2Cr3XG׉uV2;Z͚̳x-tG)Z)MFh)[ Λy&CCz/Q[b5/)S_;[oג5[Pq*M}?u[ |z~شoz \{ړ'Iy`X yk$]#g'sܵoP?W_ڻ]X+V~u^Ƽ[Y/8_€>/Uodܞdrl1ՑW#lډ:wm~#ٵp' GqhΓ}_8''Igo%Yv=qHΝs{~;G S\k /q_6_u`W{٩~ǟ>ӵ]m80|(C3vC&vrYdɟ7q@pXv}9tj,p m=pOY űp`nM!8Ѓâ -а >4ֲACERq"78T=>w88||-C+|b`|x:zpxWNm燶v~b`|x&zpxwÇ u ?xp0><=8,ppV 0|JG%AvE89zpxOÇKK>\0.7>elŇa|0|lߊK^">88|.+eC^"? pp*}tk>tD8 5>xp0>(zpx_Ç5%k"E8~=8?|0./Ѓ>4ݡ%CZ[̇yڋ]'ЃÒ#JaDFD8 0*Opb`|i4úu|X0|lj|b`|׀{-K# 02aPqE8 88|X_ >a]gЃJFaTPЃ6Æ>lpj|b`|y?ku>0.BpAÇK>\0.j+>.C^";zp(%pEp`>ToOE8-zp8%ppph>T}/>>T*Ç"E8=zpX}>}0c"O%/vƇV88|X 1a]?>K>RpHp`>T_b`|U:æ|TMC^"'zp pp~8F8 5>xp0>W.>>\0|| ->|8aPCMaaMhɇZj̇%d]b`|hW<>6 V|\̇ ^"oa]Çq>:Ozz\E8 0*[^">U>A pUPpzpa<8>px9|*ŏwPgMP^5@mV:Vc]мI=ׂwVcKNWw.= :<_;FwMgkU|T~eʈ=c56|I#/?%$o+Q4矺}\YJINLf*)HLPl0I~ q1UW,3$\ڱM Ids1K ddX*'&5zN=Y['^_7[mZBjJzt䌴L>fb'6S3y|̶}eZ?Fi[A8lt$R~}\e\u˒ zҫ'JW%kD3N0GsOƥ \VHHMJu<"UWONOfQ1S??tXQǸD>:ɏC%wm-:t_֓4ZgGֿ7ՓqmT_%긫'4MYc$_a2zA_G#a^yTnؼ{6EV}]2M%)|۝;[a{?9D%HDJ|VMwҬG/?1/ U߫0_W{%}_=Gyt|6TnR}]GmKGym?|~٦G=R6'_g{nasE8lT]snW>sy\ʧIh;%-GplxDFk/ue\"9Xn&uvQӼٴ\ũ8+3toͅNJ{[;W*N3N{vh?)wע4sv61b|aD7Jg+TwݲNb2SO96+c6ly?&qį5IkℌP̑mbNg xƵkd]eɓ:l* ^&W8S$6]A]dl&ԕɚ;5 R2~wHqJJßaҝ%^~/i.?}<}K4}Vi>&ԕsם3Y06յr%ϱwdxȿcg%ߗ̐O;Rj9kgX.IlƓn1HɈlfQJIMb~VQ=gl6b|e7\mfɋ=-+V1?츙 8nlUftVlΘ6wְ,g挍VH8DžagDž|!0?lHnkirDžq 6sRc26olx.Aj5['{ yc;VĠ.!O2W68ΕǠ߷w볹D6ߗڼαI6u.{<]6lb>_ıO]o:yR-|ߥI&֧9cPW;nS?qlRj#e*'2[\t,|+]9{6n<Wz67hj-Z?m#d^4?_ʵS4BI4ؗV{"}_:QMooAq+JwLCk\K~we}wQ֔w}CU :OѻΈ4 A Áš|PobG ~'pH ,' š|h]*]s7#Y>O88|Z|@Pzpa 8Ö>lp`>T_/vƇKC+>,)ÒCe~_b`|8L>Ђ,'#_o1w]pzptÇ`K#E8P=>>->|*aPپ?YE8&)Ѓg>-p^΋pj|b`|x=8|6ç>]OG8 5>xp0>=8|.2phe|X0.Jzp6VЊ[ 5a]Hzp.rph|X0|lߊE8^x{|@88| 8>|&aPu~C=8|ph p~}](zp1g>[F8 0*.PW=>88|ЗK-S/vƇ.zpBÇρC >|pj|b`|x{|@_ ppp8>\0.p=8Zphk pmPzpRÇ .,ÅC^"So88|Z>\0|]zprÇ.*ĖuñpsÇ/͇b`|x{|@88|Z>\0.0]ph pCɺ.p=8a8Ê>pj|b`|8^n ppp#8Í|1aP~ɋ]a=8a%8>pj|b`|8AppyphC^"3oVaU4~rb`|x{|@w88|8 /vƇيpwÇK}K pIi/vƇ9pOÇ/C >|_p`>T.'ÉpoÇЂ :aPپ?]$zp&ph pSu.jzp/C`hŇ>F8 5>xp0>x{|@_ pp%ph/K/H |֫i0G(dΗg$,J,}TwZ*%<wIxN 6Mɳ/"+v?Q\ϓj$Jר~p s5ˏWk2:ʈ}+N],2yc26?QéͿO같}NbDeSzF=ͣ1yk2Y) ْYiR/}G:~PWvn`Ęt=c)1S:6+c.{$% >~ݐCgl.y\f]>',1 Q&4\ b\} ۩tR+wTIܧsH͏SIgTO{O~t vȗ_666&5&6V-bS.;kBS1y1wG qa~XllRn>.;5zUz3bXs-e bId0R4UVl[yn~nRmaso_{@՟;#c)_^79}^7]YbA+z{kksOQß5/v}稝yQC}G9ѧ} <zasNWė/-O|iPO.S>-ЂO<^rݬvx^Ϟ'4*sk?^[voc}I;%ٽbOź;'MHeR|X7e~4?u$[uJmm:l{4|MɊ|,}l'1+ݝ{ܒڼ߱I]k sX"ٞ/_0ź[x8LPgI>ue|=%?7ɱI]y Jbp?}?'dlޛc267! 09co?æ V%6Z=c2?CvI6JNOmNasE;WuSMg =LQ~cuprz|8]Jۤu7ȿn?Er_u0۸dX/U?֨+z:dgZki[i>rDIi{%{?Vl̸~qq+Cw:ޙJ-&6+c.{g>RcTJ~JȠ?_53lM *٘# 6Vg>&0? w=.>.lL+̳KGV{$An>.;.g=.>.l b-A2d0Rj=*JܿΝ10lOsϞGiUĠiՆ+쏖K α7VαH՜sX +za~'jē1as܎^)W^ؘ/EC愝_ +6';.jē1؜0?l쭲S6oYsdn2hID79}mod+s^̶2l<ߕIm&|!$[WU`ric`yLaҟx8+3)mF+}Tiu:'U3uÒ[DRsc+WN_yɓ_k|{`^ru?mQn?֖ڦ3lkzմ1_Y?2bߥ5o;y` 07) )rcB-A+}\Oq~M>E;uk|w^g8}{4Cfο^ԋ]¡^_ӽŮIr"гRM?MChO2方k M+'WG6wFKwh}\6=~C]w)8m8žCq|qo5c'Ivi pءv} [>6p.>eq*:'.Ùf!8,Ѓ>A|=pOY֥E807pxczp6zmć"S^"8=8a2=Za2|@8v]s7|>nG >)C?Pٺ^"o|@>M|8zAGG8Ч,CeOpb@pXPf88|-pǮao|@s>LG >Lo]D8Ч,CeV^"^N ppp'=Z]Ý)/v VN ppV| F8Ч,E807p8=8:]hA|+>eq.5}11)/v Ω|@88|-p7{8wG8Ч,CeV<.>ң] >@8]'8xp8t|>G >ܳ+A|'>eq*۷'8xp8Fzp85[aڂaZ}>T~ɋ]s5G > a|@88|N >LpOY>xp`nన=8a=Za{8->eq.;k>Ѓüѣa|@ ppp=Z>ppOY>xp`npFÇтǃp|}>T~.0?Wт_)C?Pپ?~b@pxOzpx}Çh ć)C1?sƘK~ڋ]s߬|@oppp?=Z~p}?]s|>3>@|8=ć"S~ɺ.>pnzpxcÇht~@8|b}5Mfңf)C?P~ɋ]s|>788|=Zk >|->eq.j>Ѓ[>̢G >fE8Ч,E807pXR88|x-{8D8Ч,Cei<.>ఴ=85lza|>_pp =ZA`}>T~=.òsтsA|@8Kɺ.>఼=8!zCt~x(>eq*۷'8xp8_ppp"=ZÉ)C?Pٺ.>S pp0=Z])/v .|@oppp=Z$'E8Ч,y>dn#|֫i03A+zM579G>2[jʚRKYJM=IJ.&UoڽkT3vQ+4?7YV7'ӣuru@Q <v'aoWs6zpxGo裿ey8Gy "S\?E807柳уâ{Ác\{SтÁ);7+xicu.9J2^ˮ4 tZ|u ܁[v-^-rx{n_m%ƭ]MHrᲅ)yasF<]m5kw7VhV5V5:ZVt^רS;n}0QI_R4{4-[nՓ'G 1}Xi2Ix"!;gqk9\٩=XMoRUz=yR]vM]r$k%4QKgƹWUxv~Rb&cgNrRJq$%!$Ci~ <[dR͹M ?#ר/kΩ63y~g˵\ԴlmS1v#i+T`Q>-uuE1zBu\]M.O~X8+k|sq]q l'goث*7b]>3S#ĂR&b:-^HQ;%6elY<6ᗵm+S2M_|́td[wڀ-<1voPƬEUF+t] BMOfQ'B=qhinp9 L9g*g$OI׏t$?)mSَURW(Yu;6lؕ}K{0׭\ץo<^mKGnoٿ߫{M=s}Q+N~{=^y|=kM履?~s{^\TqSu 8u/v¡kkZggÎ?M~ݞ}tEq-ҶţߖS8m8ɾÕ;i %Ϳ#ݡ߶$/((۔|l͕ӓ|ssFc(iqg?uk¾@:z&O(@z8P@8{a8v>6gn|?֌1>=|̀CʇGт;Wp\e28׳}٧J=Iޣ}Jo{`nNv*O,VyQg/O3]2!Mg+}0޳x1>%3ﳕNmV+csHS6o}3.ueƭk%~K(ٸ61Jn/Ii{%R3Gr$RiwVKaDS]OUyddd4c3uXݪcxjGMs|6?)s]CYB}/v>G'i~gi_4^c?ߵc bl8.:6ӴEd8v>k{SL=8lpؕ>.Yi' k6Y@5LJ(va]ڤx;bhח.p>A~[E8Ч,?.I, =ڎɹsn{ޯVs#!fl/V2JȄWGlawW2HȄWGf[T2Wy%s7R;6ƺrzǾ\Jm 9疩P5&l䇸[>}yJ;>ؘϋ3zP>g'%W ̓+g$d«#-369Ʃ&d:7oeޮM=a5vM8Δޡf8<[鹜@*xo}wwWmgTY˜qL>+U~OMo=o#}nX?nWMLߐ7OeD8W<{n#1-"zI11&87|٧qaC9KŒqۘPqa (JwMDžqXwa\|q>|FΘ~^79^mÙX鸰_Vn:.ú{ؘ]:.Ǔ_hHެ~kv&fr܀ss,}0Ǣ窦u7yDGtӺu.t7ݴaݡ'|Ŋ̵s/A٢٫tiɔ}=z^Us+byZ39xaG71j;P;ٶHwUYe TeVA :Xab}cb1dUagMvbH׫ËN\=_žPɼ4!^mɋQwoM2,0~k"4_;g}6: >dGwMDžq,GT¸Х}6:A ,5n:.qĖ.51=a\LvTgL֋n0{0.b>t^ilsJs,6bTr<8;ti=0Vu7]ZwnZwГ}rD暰<Ř-^%#UM?ޫ6C {z#}`H#^[%sW[hF`#J#c^=БJ?`'FJagv1vx1#2?2?֑ٖu}m4Iirn# È {7p}%>ۘ PA}ɼ p\06qKDždmLOcXX&k"t7t\q7]:.'Glcz*ø용:U=|魛׬FG;;{#m~ؙNcb13>Gde#-=3ȃY`49(ۘ PA}ɼ p\06qKDždmLOcXX&k"t7t\q7]:.'Glcz*ø용 %x6k/TX{.^b0xaΉA= "C/'Nlcz*;Ü`mU:'^cINn:'q1(ݱ'wtNugḊ.571=aN,^&'L7h:'ús"C 6n,~=WUCb2sfN< muDUD%gH*B cj#}?c@΁g6 }ܣg>T}Yz~r 2 \,2yz^jpl;3νòAH:}+>Tm_ak\z?ufyT3x?,iJ653T_;vY85Wbzg(c͋CM/`Mcۇ՞Ikf4 _t?Eah'}ҽ%4nhPo?Of 65cM*xMM7^vVLeX?ש/[cjij0Z1*(`AxhGR=1}Fա,gs/:߬ZիA/_V'j~Pg7h=YBUn;@@_F/UѼ7!M; ت_lob[6VqlVϖ*BW F<;y;uOm=wo^UO;+->1&l9;RszD%^CULi>m$+UۈjpW 2\U(fW&cQžN}xUxqL?];^uȯ8857Rn~6ƳsLY.i#4#;~yY.~6n/wנb;A;eyU>x!nN U]cz؉g{>+TFy}wVi΃QmJMv6 tj%3 z`PJ}˄L?+sxEņ7q1BPl WG7CƄLxs:p7U}\^U`B&:﫞-=v :Q-Wwh1K~eB&9??QTdrvo3SXo s,8w$r r [W2S}~%;'"y2WKbȼ$'WJޒ$dCDI[)V}ܙ^ށ-9"ŶWGj@,JȄWGf[Q c^c*à {6CmTDl^#?a :~kz{RugxۨMl_NJ*69vGB+~/ӱ#^{hf<^xc@(ƺrږ#TbWmWO$5j^lRd./c)VſEZڈ[ZV.mFC?;\mCzn vL3w im'y?!r'$J 9]-SIaEߺgU}*:3_W2gxՑٖ/TĆ?O穿U~4ڒEjbx$*8SypUxJ-SI9}/~JOR~~ ~m b]3Z'ȯ|ȌR<ư}n ؿ-TCG2Üf{R5D2!sX<3Lh_W}{ձ]W.Yc*K wRaN }o^}~;Gu?<0+#^[~:LxuebQl:R[7Q%Ο֨HEuU>wڴdd13mA,;kۊ~o;Bu$C,,d>/!2ØN<^_)এeIab<[9v-Pwq?W\xgxZ'dC/SkdV(T}$Ww<6͑,p *FQ0]~N_: ?.։셍 <7+s=Kr&Cn7Ẹ29kl۟~/CW}ww} $Ǹy@%s,!^? %oXmb"Tr*=cK_9=;⅟QX#zd JgN[2)#*{Ufv }{oW?U϶wچ2r^zMcf,ȽQ_;w>&\GG xt5 kU^>cMS y*#*ƱW ߲td[ 7EL}OJ 7R77ḹP`P".,ԡinRwtw|9>Z;1}&mc A.Jwݤaݹ?Ҙ]:.'#.LhҤmö9IJDžetqa/b>tpn<.L/nxلC;r ˼tqa u"C ] ;Gö9CJDžeUn0~(]:.#ZW5apT:.,CwMDžqXw/]:.ǓXW&nPir. LZ}WCwy8;tiݽg?8;tiݽVe͍8;tiݽc]8;tiݽ`8;ti=2u7=k^Pl^r 鷝u>gB[[5n}xKզ B}=ϕ|ji+>ռ5߸ri`{mygl=۟m|A U%e7DS~nO~; ퟢ?Tw4(w6zV̬iO 1kusFtw644|6s[not_9ZtCo>#g0~wgſK\gvſl=&߂{۳}-95:7wi0Vmy2a9/Y{/P#Z3@Oۥ0';)n#9P_sK}7es?Vv߷4޳Î32h9_k_|ſh-n/y0|mm {@;~x^3{~@{<ó)?ȇBsBon7Æ@;~x~|÷z÷r~p>z.t@;~xA|8 }pz[Z>l;fȇo>K!eS@;~F'#ޘÀظN8)|xË2~H5O>\#a"]· eT>Ў^C"ބÛzÛr~!e'{vpx|?ɇk{õ9? 8[ɸ]·wީ|?׌?ɇ=a}[Z>l=w*hGdȇC|G>\Ö)|xò?ɇ =aC[Z>leT>Ў|?ɇȇCv9?8Ñ?${V'#ޜÀغ)|;ㇿ!׷'0|('~H.dT>Ў:?$-O>G>%Cu!eީ|?C"n}pC·K)|x?$a/6ȇ9?li]·ީ|?$D>܈Í=Ɯ|H.eT>Ўgȇ3=gCv9?8>${v?$&'n7Cv9?8>,{vW?$L'gCv9?8.S@;~xi|?ɇ{9? 8R;?$O>G>5Cu+8ǥlᣲw*hC"n}pK·q)|1?$,'gCv9?8.S@;~xY|?ɇ[{í9? 8kq)e({vpl|x~ooaKˇr~p>|\N?$6_>#naP|]·KeT>Ў^C"ގ{s~!eS@;~xe|.~=wtG>|7--RpX|8?ɇ{9? 8dN.w*heȇ>|H.'eT>Ў^C"}pN·r~p>\!{vp||?ɇ{9? 8Kd\J.Õw*h+3~HùO>#aPl N]·dT>Ў^C"}pG·b!eS@;~8!D>y=Ἔ|H.çeT>Ў^C"}pgO>#L^})tvο} ɽ[=jow}yF/?Q:Aޜmwv*˫J,}1r,^sͿ0&% c }r8vbݚ%wkcF._\rJ% 9r;'+1\!7IoЯ=jzlw ڪkMƎ?R^;~FUDCZ; ~; ud\QIա}@mb 8R}*ɽz,rC_䆿!֭ 5v' =XخsUFuhx=b5yO%Cn?{45OW2}+:X׶ sJ˅WGna] ߇yu%Lxu}t~LNU%|`b?߭;Lxudƿsi%2Ց0\ɜ%c!_>~yrs+%d«50{$HeO*6/Wt=LeX%Хoȴ}==<mϭc~S>#9ٹpFժc«/HTwAl i?T;SDi|Hi;XFTWWi>4(o\6lJlB\('9mL7m|'zh]6l='ImL7mm^QᜧQХmdmL7mmn0nb>ti۸m5g`i@>M7atB2wt7t\ug"C m.qaWTn:.úa\|q{@Hmc &C 6q6|xh]6^V@杚kgö<Vt7ݴaݡKRt7ݴaݡKNt7ݴaݡK5 k+t7ݴaݡKynZwХuM7qXwҺ{dGwMnz2ל!bsҏ(\!;-{ِcz?W>H2Um/Hm.S1j;_z*sThIUˇ|UY*UA_O|6؆m5Uc h -RϕLVu^=P;s,Kad1vx1C]ix\ s$ǫËbg v~O$$Y^=P;{D3iݪcb1vu꛱h莙MҁymC%`9 ۘ f{0d^@wMDžqܛqKDžwua\ bjtqa a\|q>Y a#ZbRmwL3n0Q1t\O˰EöĹer eøХ}r_mL7a 29BwMDžqXw a\|q>aSm30,M7aكqKDž|D{Olcz*r=+S-sRt7t\{0.b>tޗ=KeLםa@sfRrTt7ݴaݡK= {1t7ݴaݡKu: t7ݴaݡK(kjt7ݴaݡKFt7ݴaݡK5k#t7ݴaݡKyM7qXw2+8s٢3zqҦ94~=z^Ut^pNP}jUI6,S:orєeܵ K__2Q0 ع&܏6cg}bHF[vxgs vGcb1ؙ[8^ ;w`~4/c3 3(عËbgvs v,/c=)Kawc 9zk},/Lk8莕MJ&W߼sHQd60Ge be n0d1t\OGp? ɞM7`MĖ.1=GøĞ2YϠ8 qKDž~ۘn8lAgX&g9n0Z6]:.'tqa z,s.t7t\ugĖ.1=Gyd` n:.q,]:.'T bgR>29EwMDžq8. "C }D1m.Pir 83)G}*nZwХunZwХu:nZwХuZ55nZwХuzu#nZwХunZwХu8;dt9QCĄGtɚ-3zzn 3%їF3ejCfxbV~܏rE.}ʨ zGKa܏c u3qv@h^=P;g`g.;Ps?cc1~Ka$Y^=P;{R3(Vcc1}޳ܧg7pТ4bY\$6NR\ma*܏2tqa;wa\|q>6hؗZ&{rt7t\5A1t\OBT b{vd= p\p'Ė.Qlc{0mqa堻8;k0.b>tp܏bMDžq68Lιtqa֝}B1t\OGT AY&gn0{0.b>tp܏bS~4ɞJT|M7~4]:.eNMcUãm.LJѽc8;tiݽa/8;tiݽNg8;tiݽeM8;tiݽb݈8;tiݽ`m8;ti=o2u7=kN1~tdpSݏ^$܏>;~jGC =V~܏rE.}ܶTݏ>6Y;1vx1v!dUa q&X ;w`~4/c㥰s vGcb19;p)܁;{.v`g_ ;w`~4/c=)Ka܏c 9zk}, i -J{Ӆgqw*8͇/%^ ۘ mLt7t\d1t\OGp? ɞM7`MĖ.1=GøĞ2YϠ8 qKDž~ۘn8lAgX&g9n0Z6]:.'tqa z,s.t7t\ugĖ.1=Gyd` n:.q,]:.'T bg2U}er> p\p?Ė.=<}` TÃö'g&%߱OEwMnðCwMn^@wMn^FwMn^onDwMn^S6BwMn7tӺu5'jp?g+=!ѹsUM$ GW =f#޳ZQr?~Kn[E**a)a;Ps?ccg}bHF[vygs vGcb1ؙ[8^ ;w`~4/c3 3(عËbgvs v,/c=)Ka܏c 9zk}̶>;6Eiro0$6NR~>1L6{Y&n:.~n2]:.'T bRdO p\&"C Zۘ a\ bngtqa øХ}r?mL7}f 3,t7t\ug-Ė.Qlc0fg=9n:.úO"C ۘ <2s0 M7`Ė.Qlcz*܏q13B>29EwMDžq8. "CV{_mLc Tãm.LJ-?,٦ <#*1b6g;čpC8n8(3>l49xa{;~}ѝXi֝3pХ ɹ1=εœtN L0tNbPcOt0^1tNO3ϭö̮tNLrt9a{;~} _9K,ۘn:'öἲtN \rt9a{;~} !9Kۘ ¶ᬶtNslrt9a{;~} 9K ۘ gaNpN]:'|>9a0ŠtǞG9a֝0'b>tplsV2ia}0\զu_^2|Xk׷NlZ;K[zi+>ug>ռ5KgwV+:gxϯʡ֢mTiڭÐ[{NczB]8v[7|؍?aΏ>Kfȣ7Ug:up}pɭ'sgo ^Uu}ĄKH0`^cUP[k HGp %}~LOJ֢*/ Iqus\)YُkZ/\7{Luthg+~?(~`*I%w PNn۵\^eu=DZ^m$ Z;*":kȭۺOj̏${^y]x}}"!AyeC|:cd]gg+O6Y R}j\o6g٤ڦ#WyF^:';\}gvʳGQN{26JER)S|Ǹ䜑=j";XsnvS&y<{d`:HEX:XY!:@H.E9[HU2y12YdʾTUU6cµzJڹvXo}3};fcܝ\JؖhQ. e0.lt]ŹQME,v6KyYYvx+ˎ>~J5'=xg}q,ߠ&vUb6x%TBhtA:C'/(Z B//U^^̷6Uy~hjۺU7tтUdm7ٺiX% ẎX&ЇVQqmqW܅+]z= WQt5}2p9g\Ϳyo_^a=n fsu[;3rŅ/z%cF>0/*hcGiz^A.d̾c\9ޣwCR8tľle^WFgf}: qV͖P1 sܹ_v;^zfc]x+c g8<.9n.|QZC~u`ˇ}ơ;pIe]볎@?8 98J !~06<TaP=ary8`8|Iwڪ0vsoAal x̩Ԟj> ;< nNaJ?8rp;á~$Ʀp8C>|mO7Ça>rp;áy p` cS8p`NUT^>|mRI}]|f;8Q]p` cS8p`NUKɞs7Ça>sphx {80)y80*R{ZzW8z@?8vCGu@cs-7Ça>sphx {80)y80*R{Ps+z/|pwR_W/=p訮x~ {80)y80*)y8`8*;|0 "~06<TAj7)y8`8&a/3:+Bal x̩C?Cw_> ~pxmW"~06<TAj7)y8`8wR_W/p訮x~ {80)y80*ȇڞ[ѓtw@?8phx~p` cS8p`NUT8<*a?Dal x̩4V<@?8,pp;á*$Ʀp8HCK)y8`8|C;>`g8tTW ~pXvC[u;@cs ?|m])菉^>98Q] {80)y80*ȇڞ[ѓ<ߓ> ~p w!~06<TAjO9y\w&`g8tTW<@al x̩C?Cww@?8,qp;áϐ@cs k'Rw8z@?8vCGu#~06<Tš!;lo||Fphxs$Ʀp8HCK)y8`8#@3:+=<S~ȇ< > ~pphx $Ʀp8H!;lKq|'u~pup;á?@cs0|>ܧSp`8';| Dal x̩n<Rp6p_;A`g8tTW< {80)y80*ȇߧSp6px@w0am=<S=|m_BO<?N ǐ@cs0|=!;Ã7Ça>+phx~7p` cS8p`NUT} =!;CRI}]|vp;á3.~p`NU!Rp6pxX_1612090865Lud@Kg2""PackagetCompObjbObjInfo   !"#$%&)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgklmnopqrstuvwxyz{|}~PK!h"[Content_Types].xml (UN0#(q!GD޴m߳I!\"Enɶ*58JE>f/= Di dlMts"6!cKDyKDHC_ + )oG;.A0cx "^Z4!$Ǣ}]M1\@F mQh UETI 缕VI }SC<}BJmo2fB.t0tuPvҞn3i+QIfU?WD]9DP`@I="wIyMuV\<7@iaxFd RX#rWͱ@:>b^ʂLKt`OZdzYW:l/PK!N _rels/.rels (JA a}7 "Hw"w̤ھ P^O֛;<aYՠ؛`GkxmPY[g Gΰino/<<1ⳆA$>"f3\ȾTI SWY ig@X6_]7~ fˉao.b*lIrj),l0%b 6iD_, |uZ^t٢yǯ;!Y,}{C/h>PK!6Hh word/_rels/document.xml.rels (N@@. U1]z1&*>GY;Uy{'6P qdg~6 >Ơq07Eͣi,tkmr}yVruӻS&꟤ty vIilK[^"9 %˽MY69<|ҙP H!CP^ۚ ]کTe '%'{$smvT66w]I:R0[kW{vͰ5ˤgLYUs U®Z5ߴd}idFl_ٯә3Mb{[[bgk>(i7Ui;g_BUj"[}|>6<ᴍƊtjXTݳ7i-k7-ZjSѕ7qꛪƾ]+wG,[[Z/ʱڰZR^ZlYJ^?YSrR+ŪX.orn+c qqў ͌}}s#W# 4S1\] -aKoҾCY\^k R5hThKpy6 jBqI_J㻓;͹KZKК-,S>H|"2ɔ F8c $.HlJ䢍6Y:x+j%[$[d _| Vk@g 3LdaּBpmXlz\$H ]i<ͯr)`9swxc(5Ȯ`#hSPhbINj.\WPk&{|fq>ſ[¿f{#dOFc?>v*r4Kױ2jb{D@vMt'8Lgh!93To&f2g0,{}4h-r]Ër/,4bf Wϐ1tW]yUnr]VDIgVNjkr#1,{bH_1*Xư\Ru~4r8O:`\3#1m;dydj2G&HE\0k)ĉ+h8?txߞ`6xX8@=ڀO0Iԭ&"tq$G.Nskf; !l@jѵ$цhB5U>1}ЯCȐS<:6"bς1PݘT2qhR(ehkg*K|Na߱$5F#Gm8{"G #˅TjUjsiX/4 9j6(9׏{ 8l# a J@q:2$q!B75k*&J Y*S(YvԦZoRtm$[&rW U |@EgC)ގ궵38K_0,RN3kE [M/K`2jSͳ#8UI@Ɯ2Ɇps;ڧi|EB-:reHઋ:>Nm_HbtHu09iݲsBtC%c7_ fS@{,J%Ź#'u3(3Uqx:8.Tcc!3ώmg}YmhH3϶)ABDvc-匊bxNO ' mJtVEI3y4@ i3gĹQrWǧ|*=*~R82v2qdʪ4߭[6/!ry_) L8:Ґ#b\[%LU1 -#l!2wCĹ"%X6~6q5| ["EH2"ӄ}S3YOEEX_!D]e;8V."δSnLg!dyeC/)Oq+xw/1$,ji.{\,l礞ۥ8OQ,TXHrx`/#7CRU6fOpRyw4&HΓySDb_x X 58[ܞWӤƶn(N:&>="+5UݝzrnAg/=:-7\m.Q[1%Od8c;FEbI/f4kqvFS*$w /^vP/fJ,$ v5ސ# `}"_X] D8T VM&䢒Ned<eǺ %OYO{^MjV"sXūoF h NO]?;8@ 2K~"Q%qK,]Z&lWdHBF8Ln;AS)3? ) ݺf ÖJȵŨD=]'U&_w7;IpN̆mSP£ 25SNoN̦#%\`,-1@@t`pV!Hɪ>l.QQJe|e$Pscvy<53Jң6ʇO W:U!}^ W.Tɒnm jCx=k v$U:eZ.QG\O,j/'d {s>sIO${$q7Е~H]1A&|.hC' -uf` ~<H"{'oG'g/h Eࢌ2ͬd}yDYBVas (7GYA2ޜ0:o4p |} [`!~L/n Vl W9Z1y ^h>/PNA& 䴀Jf:$Ewg@]kg|ᢗ^tpKV> Ӓ&cML4ܰTn J58r%j gQ4ɽ<*ã2FenL[Djiwu$ATe6~I3\a5_Z.sAuqrtE_[hJ4py}[Hp>''KnWArl#Wn@~'zN#EpJQf m7M/ gp'af[┠Qޟ[&Y"YڇG^U2.Z2ǡ9vp[BOy#LtqZVvz/r&;,=2z1-TA%B#X[0=e$eWϼ2tXiU.nVb8Ġ4/k$#Xu>`RU,boYԖ%d%C:u?vi!˧7DZQ8\u(~ X{jUs1~zbi.ZшR8Ey=2WÎmNu~C~Z a#IIюЫfW} Vw/j @t7L[M? -`}`@\/8ҕ oLL:d;>"Z՝L>Q)65<ss#^f4Yg=:_Ίh,Lnu& E)p p iqyvE*]ъn/PK!؇hword/footnotes.xmlKN0H!uZI7Uq cNBo8/J 6NAY:Qy-4K Y;PGceAK%ÑIL6"ZrS2*25uF ZZ?_ib=AKMZMqZXj݁+.GnpUz1g\#gIf̘g󟇷ѡ6F-eJ,-̱I9I87\ ~i'*֨pdF mxZ_Up0AߒsE(|I PK!b0hword/endnotes.xmlN0 x*[!Tkw38<@H5$m&I;;v6OSEr^#lY@bᐲE>ERvTmۛM(!' yl¹2/* gΈ@[wF.$+~וG6b0edD,= I(Tgp"w(k Si@~Ҩr4hL5k5r'Zꇩ-:{L\ŗr!k$9)1BÌs<>TEvM++t?fiG?!^O݁޴SӁ]4mxoA" u?"/zV+6R;= PK!Pword/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK!(eword/settings.xml[u;󜵊wZU$ l'#%sV '؇is~n_}O+xsW~=\;]_>gJSܟo>O7wwwwtxpw}x~{㛫σ~uxk|zt?_w|8vM2w/b~9,2xٝNv6iN=>>nov<OO?m޽=44=;t۷=|qywnqDo^[oGH aW6zׇO>_~vY,m~|se'?_rp8λ<^^߾zF/^? oǷ|eoƉ36Jl/חVi13\_!d자KyaHG|I 1q. gڬ3c\ 6{zc,.ů-t5i5%G'WDc2ϵ2K"1v}PoN{2+BT6S3h|U: 1MsFJ&ĸ-F3ŸvH&Y8')`o):-y퀳r^qmo+Hg+u*1$ f4&6Ƴtdfljjhs²)1/4Gug KWS(CF;bcMc'ʸA*[op|jEX iԚ41* %6FkSak:kXXzU{m} ^AsEYeҨ0-C_YVI:TU6YYH ަ8|>)ym$}B$Vٻ)1zƬلgaL3Ŧ8("{yx)'N~JXLPxvqΎ -!XV-i||Zɼ*+SuB[Sia+6S+Oab tN7tg2SU {9nfƨLXnGl[:IgdE\;JEm&ADgmakI<glڐX9q*jg%QZ*PM> 1ڢCE-@N 0rDv2؊E^Le$\憜rlY^-S,owrḘ+nI قt%~JZ϶x7nz:e_0hxTjg5tR5 W } dU69>Zl'{ R-]SNAҀsSx|s=I3R.a{OvYPxfR̛)e8/-HAPc*K\ea{;*񶗋QIlA !&Β23Ig 6sF(e,3NL!ҙOu^…O. V-o#2> 1]gE'f5/ShL!%N *k3؁E٧K>NyA:+1ֲW$97Z8|g.K~zl݆)Cf>UMcJ؎&J"lI(Ba:P r8WlA6)$µI5Eh"z[-Q-9q_̶_y%EH9+ʐ k!yrI x/ (CN,#w̪c) vZ1UY2xgؑM>ծ UYEN5&B\FyjWl= YhJ-8X=j IsQ1+B9{er0*gA*gJhV- 2(aM3HE-BgꍲT9?%aY7F/H,F Q#QH^ľ x%K1AxK#gI+T0W (MG(&Hc:~DU֌+$)qB\&A˃ eb\|N%qm_Y)\\u3{FQDFUJoMkQ3Ŧ:csc 3bRꈷ fEIpAOk+G}T 2Ho]WRf2W$K.H h!)qFMd;yY/MS`PMZ1[>R\+H@#J2MCds2r_y@stQYr*83LڳN}pG<~Oޜ%٫DVh kYQޔpV4[Y k2Oʎ3jeJ>3+2Xs>|;zAZ`yY+hTcBeט*4!VԺ:,JsHl*W$|r콗$gTëI We8+?P̮֠(dQٯsPx})sj-/9VK/SJB1J$/E[L!9eXTqآo/) ֶ*_=|rKS=c)[ZFcZ$;BK;zKy֭gS1]+XªdЛhQ3)H"YhQ(+:gQ2W--Q,jbaQls1:bQL MReNev e+庯\(wr i dQs;׋]b W/eLir Ѣ>Uӻ\0\:KዕEUGl' 9>Ljn5l.Ec27Ղ":7/KE~ɢZ),rmLncQfRgڜt[X8CmEU\qrQfWՑ8~`_VN-ͶN!p Q٭P̈́@wQ g܁dIHX Y8JpV8%C^Ъ$U5 V1Տ:ZU>6GV.ڄgm>\63)QyW[7{!vnR u l^GG$rPZS4`Fw!UZ](\cUd,G*Q(YV[EmDqjMRGe\نwr^ I6JVg^ } Ti欪۰jrtWE;Qjk$|U;ryGdaMFE7)nȭWrMlϼ Vր:kNS>JiT C}c74kuO͎bd?UI>zڰBp?a+ʃ^Ns.Ǩ$Go^-d'&NCTe8tW&\ e:8dQp ڒ 1>7O3MR-+)vHSߔrTp&OA @wpIV,(,ڢ_9P b.&9NbꭦrHʱ0$8hʖ35$Or^Vt \;ٺ(]V j&5Mͬ)OХri?$D [Ɓ VDuHjx u׺ {ip?j}+ s,h-w;Jm>mAyZAtGHtIeŔF"([W-a:8"|] .~z]{x 49c:P>tu 0,:K2UZ^-L+s/AK2j`9; '].2% ~sƳWœ%7#L]7s kdzs;M=P,-TÿwמV/6˷.?YWwO X7wͫ?\+_v 琷޽ pv}/;x4PMϿ߽3Ч|>^&|A_no~$?/7Ǐyxx»dzgǻfa{cssٙ~_=3}}_˳Y|y/>NK7,^yyp{{᛫{o6psIn{9p< :˷)ϟlxç7w|}og%6~I~3X˗f/z}ݻ}i݃pq>in$ڛV C|#~vk+s }k\LRJEM#"{Tj=PHۜ:B=_ں$-rR k{@A7~Lrd:1R<c!$g|LXγB4+gy<%TRәT8ҡCx;p྾44|L=X}PK! Y%ܪword/styles.xml]rIrLS8+m0c Rbc8}U@t 3t]7>LkƒQUs \"Y%[,b~~c b~t Y$[<˟j6˖ `|8?V^\}cmOWsqٛb櫗^"+|9m>o{,E1ΖK}} 7)ot=[-Ň~?W|L_q|aDcOp%KeZ/N/KcK,klr'iO<GUF E҆ RPVQlr nl݇E^,շ3xo$#oOI4&Wgq'Ȋrq@ {<0#]*s5Aw'zf) v5::UGGxW#@#ĆmΣU1UY'O zO8@z%3 'PV@{?q[yʒUuER}Wt18EY nJنY>ϒ~-B}H6y,O}*8T>ԄMf,%EzH t VɷS4ws0fzrS"u$Ъϓ(AO=77E1E4]Zo>fUSZd?zl4w>YuOjyD7;gb6_C:cY}嶺fOmgrS}DpԱc(u/c_S641E]'V'Hx>C~j=壚H&]xM{Y̊z@-<`х'xH|&1Xp>r ,Lё5`D k: ݏٗDCjN硃2p`o/^f_oCR2D)aj:j :rȇ۬:ѿ1`XZ OYt"M1{ݲ`M^dM^>9MZ#SC7Վx{(x{t=:5N⁷G_ 0Uo3F#=: v,fARFo^dG/qG_xK$h} +x{t=:o‷GGxW06LUۣ`x VYu%A&x{ PW0x{􅷄 ;dPqcDqۣ8Q9xw= *x{t #=: +xd:x{ =z < f֗oP^GGx˦(x{(x{t=:joA` ÃHo 8G3o^o%Σ8 fco٠#E!l#5N⁷G_ 0UoAtGG@R!_;<$?;*Ұa|=:wr*|,%uxR.t3bm lw11Hn$ qW.ܸ,BIòMx;6bL7f\b߰UxW17l/_ .&[|-mSw|VF>n+UVď;od19㰵_y;r.8.XVRr_ލֆ839Yd| (0cޮ2yHMa_aqfpCrr$r!ˆN cler>\ ` [-`M-oq:Y@5,:wϨZT*1nA o5b䷃(LG0V|N1IP|xu~Zaxo$m7GNf'cvC/MpF9hK+;b鱓ZcivR`)qSS36٠ c n``0^"{;S fuDJ~|\Ϡ!] JZUA),OGoҔVհb/(eh!%Z(M\3$q,>ٛ1H#\W&X/Wnaؕ]rb]%&TTXPe_Sظxe ]҄/ѿ̦+OGo;/O m8&vU%(~ΊP-~CWd;qs|e'[(`Iu_(6ݫьF?A7|Mke6.Wq+q">5-WAeUܻ_x|ПdnY~ 87 `;e)cʗo+&|qCjRKev1'`Q3rPm#ZIGͣcFRF\TSQ-GHi8d$df1`2NJ4j=P ZbQ`j C&QnDc"w/-r،#4"Q5Y'6K6/ҰդU,!ў"4 ?}RMh-VEhp, %PqM1p-5vVM4MDEXB|X'/+3aҰpX[)vp抹W}G j u{Л%.Kix Z}2Tpcы䱨pLޜA#$|״,N*ņrb57$R8[|Jmߤ&RN]H2TC} UE>YC%KDОta)QkϢcOK(ػ(R.ZR 4,yZ%A<4]{p/jS85к[r3lXO7O.fe uaSl %Wtf*_mtxċ2v/"BpB*HmteɴʱThyn:@C<Ό`tc2H_S3[.R ]'nnybaCXf#Ik%_ 5֚>ޱ%S4|4ʧmTMRpgx&hˮPhP\eJ&~NSiͶ)#&d g OBOT9.o&R@$AUX]~* pwh]jXYP TbIiŘr.I ך) IE-D&g.d(dsm&1f A34ǜr̜v (%hPɱ+dMT <.eڦ??Pe"޾.UM5,}0?+y xu< 4,k6vVWeYgwְEN5eWNsvmuH P`+j-'ą;SoZBTDkPUe&z4ŕ_tk{"MRr,˜A-jorufF44B؛>uNڼ%&ce9:.I4͠D@bG9ieoqh[}c3PYvHzk8Nk'ΐِ~ EMzLAQ=7z8'[ą>ya~T^{*clVs{^ڦ: J!_J 0<ā'iqnf c5`W"16/#G-º(O֗.N=VqR\uC$JyeFJut;Fo]XZǝ0/>Ļ7 `ςb cPxi<q20G;psA<êL$얄}Yy&2Md_r l 1cXYӇWE7Wؘڂ:nCDU[ ɏ0y*("xKoz@F]zu]hSzL+ޟ>Ȍr?YZKKX];Qm~gbv; d9dy[]LH#ufD߃e[(o9w/i*6.7Tn;Q(5:tvDI]pҬ^0 CA'hHN0dpS&SCi_*hTŶXzJN,~]Z-dRe" ,:^v#?N0"h/l߯2\JVSfGyWXVU_&ߏƚLJϒqeC TŊxXr.;d5sAcQ4ֶ5%ePS {Eu6\2J$DI0ծ`.]0,ZR>=hk$ЃOܩnILW䢳 jHMӒzёQ!3Tॐ-KVaiv`Z^$BO!}@khAFX3[s~QOJހ/ r?LslМ:¹nCb4DY<ư$oHnYM7ېҥ/Ƞ)ׂxe$J*PyTzn:pqDd:#a)_1AގDTVODu__[޿7Wr\Җ|yMjE<-CgM!ʻP Cäz8]f1rLS&uAA]o%C#5z`"{y%pL qBU%1]1VotIGd~&-{C,xKmZ3&6l>YM,fx)kTEzT ie'X46?QDGx6 Q 5 jXP_`έ#h9R͔~dT/==Ax * k6Hcu"&p ;7B 1mdm؟n*ţ<&\K͇דq4ob/@,@6Ÿ7BYCF1W@cQ1Xd1'o1i[< 8'K3$B6rcr9ꑛޘc. EuB k4h p:^E #'cbZ6"YB34HQLJISʙDzX£vjQf(XiF!!Tsf>£#5_xvGZ>oI䎡סRsf4 G'ΰϔ3(1O@$a!gʙ>5arqq=-k̳ k\Yf5;IXÜʚ#Ql.@3$aϕ5'*`A/w8qMܒ=A=ZfmmA 1d_-,,BiHO>,ڨ|'V(-hV3@&웵G1tH3McUǽ#1MZ5oJRaV )Iy)j!Fn[dm:dPp'0/JE۝4-] ߑm(vQ7eB܄rRK]%hhʈa.󥁜~PYEyT v/sl T74H!hA,,p},{l2%APe?Ȍ$BOi#c:!bᰶH\,Qj G*fBEe8aNvĂin Ԝ2|)g-'bQ<tR/Y5谧c' >ME+i2ķgG##lc ]ljN 88LR4"HjDRݥ35(z:*ÂuDRq!,l`ׯ™,eS 9IDZDs^{&ef:d>݇CVRV*_AϿW%E!h6e= 7Vk^R k{- Fj F 63FNm6͗ZFN{aLџ.3Ǜ3˹ ie (zj͇3F):EKc+k$y4 61{kNL\ЁO'S"l %x&^;T+\(D+iA#1E~|v;:IISs}L:2 iۜn#1R,T6R uOT7j5cfַy|އc PpAXh<C!#l<=yllJI:# 4EmShރxM J5A`QGL'( ]GfED[7DܑYuTxtXʚK5=M@z9#ۙ8jqnd>Wqfe%TC|a" TUJnNB e (hΦRFnK؍\46.4r\;ظ}LĬ慲]oyө-!ɭ1Oma|h8#̍OU-d}ѱS4vղ%[iiB\qX`S[P%% c[Sm#@0/l[VxO*Y]5O]Vzv.-~QviȌ`lshl<#hA2}l'rE; ]Ÿ"ƸHĺcu;ZmAv;A>[p,bpCvF6F@m.ޭbe6]B=!'Ii hd\<.Z*i{uE3"~AE{AeABi {#+!)YMb{X>i~ 30[ߋ_N'\ ֔۬lQ~/B};lbmf-E2%Xm~/Bv j?d!>-F"k;=51~` 8j~Xo[Bkgjpl?B`6uڳ{G=w"={wX{?B [¥&Y5– dHBP?bX#n߇uDvX#ډVb3ȡ5=hCHLrmӪDmFkxЎqg]YCӃ.4Cu8A;i{FٶkZs'>bXژmqB* HF# 3;C?F1ngw4Zژ\4Qax'/7oOsgMZm7# +@oSCkZ2:pc5~:lGÈ`5<9lGx F_^Z \vymxۮNLhJh}6[\#h(Qԧѭ<5(Dhx\NTLhm4AY{U'1q\h&eMD3uh ]ZPK!:Bword/numbering.xml]ˎ? ,f$Ef&AAn-D/PqVLVYrɢ""ˤ=ؖDJs~ެ_=a^7իb{{Xm?^]:zu8.n[^},Wf+J+p o?cY|+7#pY|ڿmn^?^ۖ_5^=ۛ7rwؽ?V޿_+JW.vOb{,vj8m{70tgϛs/{o{(/0Λ5/a_^]7wD軛nqB'K6| ?Okխ>ciyw8OW}lxy:wu]]yZW}qǻrC޺zٯO@;"ײַ7VG~}uȲ,x_ ߜ_|(WeepwA<՟OY_ʜնz*~[g_n2mqK0h~NuPDկQ-iY׻8ldxuIa~ֳM)!&mYnϿeò\}xϧ`i:M( [6d& t6횃S6 ,0ɣL2:et"R'r]G:\:肮9@t܂:n֞!d t"1|8A<{~@^j IgOCKq$,+QkHp'ͅ 4|Z^ h| Tz^C ud ؔ.`sr7S qI(i~4pY@nМ@qXiM6] ,hQӤs[u YWtgH$FM N3T?iBFQ@p, rЃm @7dǙ@7]@/(ih.HӴy9Mu l+L(ĽzrW#@Hh=[.BmG9kGr#c6# I4uf [w);F::Ks<] n}\.\$AʙF Յ ʵ `].4t ɂ9L 8.ZXQ X"^$N,`.y3l >S6OZt!,ջզ8xyEнVK曏1 $e*/~D 9q9=1Z_%j Fm՝e7%5燚.tV4CT-:9J!q`P)Mb:;|Xq$kHc@ظ {aR\>K()3f4qJinfnӠӐ)1T̉č0.ež/pR+qUVsmiW:sgcg\̓d|&F@701͇zu,M)6sD K hd3^d7_tVs o`yFV9P2jÂ$4poK`fOǏsN6GOR%Kc NT6>3>H6ޅO1l"80n6;'$j<g v_8;Ir$qR*89(ۦT;AD35+E>bI0jT@ߐVmC}xDCY?M,vϬ}ChT"4E_i_Wϰۼ{Ƌޫbt qĢozmvJu|^1K j7yQ%;"g"-I:yP2ET^ջ!Rz!i`& =ʙ0rѳ/_Fh3Q14(72`hH B M9hJePlߓiÐ&V2]ةrqhO0vN{L)Plqـl@PF=/ȟisR#ldIIl|K 3dœS݌8M<]{4s;&vS{Ȇ&a-v`5†H&Wŏx&؀'تB]O 63R NG15L؀vطtZlE@WyԙvU: 6tB;e)C`M[(lO׎@T&N xtx?KEI! f~co(ND:ș60&~6gtO l莾CgI~7w!ÛiqnK꜄6Nۖn-Q1RhiWH/M i 28j79=>N &q3W}Uݫ, wi@V>3DHe@! xv{vi\ۆfHLąuE@GH1(PéS'ni,MTӜm4w܂i <ͰHn5p@* -}aa ?;|׫Jrz##r̨e})'@I&ºr"#mXLFoz9fCPqb=szA']Z&D6D4rBXP)бIBqrNdI :9vAw'$W`tLP>>b}ڟXvF]QPK!PC}docProps/core.xml (]O0MKG;>15\Ibƻھ@e떶01xsX8Ypmd(⅐j3Go2X sTA&%兆]82sK(g 3rsL0p ˞:=!58DsֹH֥+-7>XUՠe#z~m[ jf%JAѝ׽pl 7UqΕr"cƮܲC\LA6 N&fMEKeA$CB2 qJ":SB>!Z;I_1͆ISD/ $%3:z)61_O?3PK!-V!+dword/fontTable.xmlYN0wr;:P)TllvSؕ%vv[[^aR갦*M-_& rrBޣl_; ב f=qFwF{|Y"x$T*2>" >s iHNy8 K*>B N`l9#馽MmEo$xHƑ/ƔG1̺Cc"K2u#̸$(pw =TU݊)b!I5lp4eQG4 Y|݈g$cE G~QwM DԕF|;O>DtPxj'} 1+{Z@ǂ0p-Q5* j)4b#5ѧ7Lo5:DG^Z||5 x /㤮,wYY8HɄ!/wF$x6?~:eIH"FFp : PVX e- EyTPE(JBLzlB&r*MldB2;3*ru9^@$WeG%s`ou~; }_j@JEalVqTkS+ijTR"J:M0KnZi FÅPlb#^z%5p/YN<]6e}0k:{ƅlzɧwOfr%N1|ƓlDkA=(1KA)K"€;bY*GMrYjjT?_3LP9+jW6%O|9&$.l܇[]**Rmka9'&sbxP,S'{ryPK!docProps/app.xml (RMO ]YYczcU^.[O9{#Y(z` KԺG^GgL=<#/"?,O%;L"/pR$ʗi\tM`-@lP6oV1"oAA.F kʀ7D^-'^㓯lTeUQ\P;nanlj/1D[}Qe: gUŒ>Tuhht5׀/P5QȼV>eC *=ٝET=n<|k%^̉mҗ/|kyr1Y%Wu%ZU}Hٶ`|jrkr|dx)˓kLx_t.ox-x^Z(NF-H ~(qRFEUs=]s?+=xV]{Zb@%8ᗡIزAA}G?Im/V,EEầ<t}VS|w`oׂZmR)˄L1L}M.X*|1u?WH&1qxDCGZ?72KȄWEf_IB&*2sI|ۻE?-e,ƶC-}\<|LqEDM1A~SX\^RM 9(DâƎ&ϫſF"/8?*^''_]_'IZhDd>L:'C07c:Ğ.2u9y\GD7*oRiaNnK2kj\qtޡ==>A|G--Q싸mfi qnčOl2nLQ0vk73;p31v9ckrA\Xf0\ yQi l,O5y/%.f0ߴ_qa2oc lAicc>|\9_n8.L 3uDžob l'Ȩ]w\&̎mti7|fG9ً5xv{ivl]v_ۭݴNn=ۭݴNnme/vk7maӞFDEg*szYmQZM'qr?WSUK'H+UBUۦAgCG}t֖D\xU1\%U2 CՍ;{GLGJsep xUtg2/QdR, `|xݟk45hYPi5YXcJd70.fdn:.L 0.b>來oa\ބn:.L ¸ [D|c~8O bJU/L&n<1Og\}b |sg/0ߠ'Ϻu>[} lvӶf;m{PlvӶf;m[iMvݶ^nvl=9\ X¸T ɻ$[0=,.8W "Ӯ;.왅g77omkzoh[~ae/Mnz=CMnzWnm7=vun{{![iMTl}H;/%y_Tӹ71%{jZs\+ڧ$׆̇7,̲|J =}񐳲,PLxUd;֐7.]e«e" tdxc) ̥z.)3w:bpFvdr~?œ'bPxhw^<3ҝ32t,^{CUѝ=.9#Cwbź:xWygjCMGKh== X¸{S ;#[0=,.8? "Ӯ;.왅guX߼{eͳnV&(mg2yC𹓶?r:jo>%Eč< ;i,39/Lˉb;Mλz~i׽_ؚkHҫ/.Ǩ\#EST /T'첿9QG.秣9kec}]T2g蕯8MSβj].}U9pa~+qҥ^}Κlp:_ l}AGg[2ւtu*6Nէ:Fv߳kN>ޗk>sǟo:ʢ`EkuəwJkW"Z-jM_(?f͖곴)j.K57:/(Sw ԛLl ^vymYc5^)f}r~QKks,_?#C*Mm#Pd_1*3)4\|t$Vڛڇdi]En˥j#/r"/dc/Z" sODdZ$31UR S A@?"?"6:*+B,kZÐ @=}6:*+B,kZi$+ZKx E{& HH7JN $!+ Cɀ8°72B@Awe"@_HWeC Y^Y_&:U==吏z|_}WWUEB_zu3GDѣ{";'.|KU?(j%:5F[$}*#9*OjښǃDWDMUDw`Ӝh#E#\I\#ڞ-h6%<9$ieĭ?g>^˜/\3Vh>Ô)jnڕQ<cwDO}#wEʣ{;T䞟, m)K͗~tO? Ihvʆf9`5UmkfbC6w۩Oˊɱ\.͋vmef{cï^7b*C^.{VytYkZL֋>]'PU*ѣ/yaRd~lzy($Y Dbˢ[+DUڳ駭52i_kjh֦s:%aMӉˣo~sjz-FI?3oOcRlMJ!d#U)!iR]6-vԛ4o'mhkg(Rוu+uwxMW~DE`XS|-+2o(bEGX1P 7]u_uٓMIj >$zm˛:vW+;OhAQ&ӗyny뼫#W;ֵo~!^Sz0i}i )ϟu^{(Ց|󣳖7sxH!ѰBkQ A)j;hgdQ߬ǭqxYЎR뮺kȠEʣ\j1yK_5-qɁGֿ=K:o亡X5ߟ!#4PŁrx?5@=q87n8p7vߵ ԇ@/ࡠ{BBq6Bw8'=8x0301㡠y)w8`qX8xqeaP7<|@߅`x'C|&g!xP z$ ߅`xIw0}D=q"s~pP CaVd](O@=qxW <L$x8,<߅`xLqaV<ìPؼmK>߅`x3q!>g!x`<nEO](x8|(ȁ#2pDIx(l^2<|Q+KPe]X Q ޿﫪NQh(>g$/A_zG_*O[k y )32e勚DN-~G׊6~="<&9-~ZʏMtF2K;EYJe1wJRg~vu=!Y<#^?=Ẏ=2!EBz"Kc6<I/OFo/zd#@P߉ԍMLܼŤE@LZty~{c}_^hޯD@߯V̞+O+"++|/oypJ9IwkeB;Zg>M^hkx}Ay|$ᣡ8(v}qP^y6hٍCt)=ɨ$VD=Oh'Uj\['^ dqg ș7垯Բ^,dӇ^]<@PUn]1g?2/Nl#2]'r /ɃD`wntVkR~3t׫-J\U x܈tL(1wlW]aQ<i̪ _BCol7]G7C'}}Oݾ=k,ܝhWcS-^FePGŞkW=+ӡP|޷οݲg kcaXۈ5+-{:qز{@'ׅG^ByfqP>cO7+cORQ{a˞`/tazOG=q>=qHeF!}f=!$ϚalWugwJgHxԬv".=-O39#.\x.܇[%ȼRD5ZC.jl`ih[.?X):0}4]H=tYUwB6z.&! ,^~yrtrsF'mH֬\g_CE tGoz>qJF%:'~cczBy }WR/;/;Й~h}/=gX;ܿ&~kҷפrפ &޲&}X֤s!={ q~eM?[֤ߐ}kR'BqY!{Mzdƚ4Ȣ֤<tOز&.dMMYROn š~Mzb<KCA<|[C=^qP_ |V8| !÷x8C=Nʁ2pR0+oX˸?|Ca94S8($ <CcPܼ$=y]0 !ӡ8d$sfqrNơx(}>៉CqPRGgud#;/_y9楌=tx.}4/9 ]0 ~@LJPp*?SqP_ \/n`t x8|&Ů>c8(q8& y0CqVI| A'x8C=Nˁ2pZ0CA㶜|C@=q+r xxC0| !Ïx8|6z<1ޘ7㰝`<<Ppl<w3<|C@=q'zC=ˁ2vqH'šx8$<.O@=qB(x8>84ŭ['qH'kBq\Oü`W}?D-Gc`<,CqC{dO$3o.>'PxCWIx(|]0 -×BqC{dϸ?ȶ3<|C_@=qr(xxs<9oQ]0 @=qJ(x},'g!=⡸>]0x8|5z<gd>ac Aqt?ԾG)xL2w8$xk8x83g%y`<2CqC{dx֭ғ8|'PxCwIx(\#w8$xuCqPCgg:3d6P8| !3Ay|BqYHKgeF]:ɔJg{O_aAhΟw]}/Qe|\Gnٮ{7e9qc'2Ǎa+ҏqc61.L&v+cwf 3.rј>R?Lߘc_dHƅ~|b Oqa}҄o69qazoVKDždMV.{\fgm\|E 9O)y0=7ߋ&v+=.L?m\|E UְNQֺٻ2m+*s8q^wx^nkm7=vEnenm7=vEnnm7=vEn+s![lM>^8PH[e_׮fB~d(3E3JST}\c`ݜ$]Jꃾyع}UU&+LxDVH&z~X*7)qL}HbQmb|xytQ"]SzRJɞݝ:hcU:NmCnG.<_ܟ &J=5y uuLM#AgwnTc8Z)> n?sCA t R@4TJt7cOE6q=1{F?[N2m2plMIPGHi|fcQ{}c{+֎e0p˧\o7>o}cu' 'V7{WeO|^+jA?enz픋ˬ/enz픋=Cenz픋Wnm7=vEn'lrٶf;m}F|}eQ*˝}^yb嵪ק߾숦#uDc松ykUwR)prOӆk_3U@ME8}饨yDr_նfSmZ_ݩEܲbr,v9>c[ha\y1͋ODkM~]mг&&tYo폿8Iߒ]?*OTTbY{Tuw^Qt̫*Щ}-JD$SnEqk$2M׺CY2{;6z}K]"l0LR&2ݐ!cZ?DBrLxlQNڊ6@6]_CѢ<<}I{GSz#DW=2呹DrF':"O{d#"9&`|<ƺ Q;q-5ByW+[c'*z'uGWWDEmН{xQ/LtA;3?KXc J5rVgi #3|W.gȥNq(rVT7N%Z(J!W&7Z3+b}5mST~HvS^_||"s2!S7D˔"zhgE+s)Jw;\Ṻ:tsnn_d[T:3=잾IpOO?Sl|0/>Y+g i1OnDžaq==.\>Dž}Xy0Dž3|cʗ9FM&gnDžasO Oqa}7V[0=7830Ye l==.\>Dž3|cL!}^`32nT2gr>hXؤ)|F2yRdY#6NVgix\)ry\'S܊ƉD E<7@^Rȕ -ޱцO7ht#=}ˣ2_<#^AWaȉ{dCO3`ߐ}#^]ݿyx09A:̖ ]эyXw_Fn|Jv n'{G6pQܟMdyƹmɹra3Io7ij_Meڀ;gι;o+shd2c κS.z\X+shdov+=.LS.z\Xwj\=04b_o2Y`Ι{z\|E s|cp/#ϺdrރV.{\6.8O OqakY#+㛕2jA/@JBܶ^c݉V.vl\&amV.vl\veV.vl\voV.vl\6rv+maSk>L:KFq)9A? &ludqRdY#U%Vi8G.\K_"esWnED]o8GtpeC \"i~-@wDu D|Gq~Sʏpo)ڒ6껔~/ݱaOk~A.Nsi§ m妾wJydq.\ocޒ7CU+ɢ,ݹwqdQsKsuwuJ犨?;t9vuWwDžɹ4`8NFL&Jlrq}?=.\>DžzXy0KE#&5 [qazظL8=.\>Džɹ4`8NmݓYwL#e q)=.l-˚&9w`+< Yszu'[lMrѶۚ[lMrѶ}[lMrѶ۽{$[lMrѶ}ۭ\Ny[lP0\VY$Q}s+s>t2=?$JE<7Cx\ڕ[4:!, X}=W#t,=UUDEYs:t9wuPU?;ât9wuPUh(ܳН(9Fw]Ṻ:Tդ"ruϳ/5F]t,Džy8`8OFL&Ylrq}?=.\>DžzXy0E#&5 [qazظ,:=.\>Džy8`8Om= ȳ4` S.z\Z5D_oV4=7+< YsLlNe lg/^e ەꛚ{5ƍ^-=.؏Pn/p\˞/L{lǟNܭ lg6_|E'T|cOMcXјT0a1azظhۉQ6&Lq.rј>٣+=zCƄm٣ + ElǟNܭ1az 1) |cp>{1az'ƄaQOl'G٘0=vEҘpƄ `8Ic1ag̀ + ElǟNܭ1azK1) 7^)vRzHsY2'ե]#TOOSzyb՝^Xӡt#zѼ7/"_UvDG+uG*^E\ W J٪ !׈ץ9jDJEVTMJ{t h1>uHK8^D uDDVG;@mMnQ"8 xy\tE*+ŻMEԧ{5qYyB{Z72k!HB2zO9{ogƽG{p{5m+Z2dk]dfͻĪ]DL[L)Ia2c!~/T,w_N,ܘt&LLOϻ֦)̓4 VzgnZǰ/GUPW&grf&y#X2Gɵ~hOQZ.rhC]Opt=Rp|aQtcO#clU,_E רn;Е>QMy^Ô^18.wV/2g^΍i=' /$oy;e85f ӿ${JvîjJ& 뙞50z>o]F Fguɧv-O; I~R_55|~Sm6(zT'Pm~nS>28!?-Ih̖yrgMҗ1kx6cxޥ ]6cnK]3{n6"A} ={OQD%cxyfzjYl4;7zGu{bwO&2 Jpٿ|W ;Ku-ˊm ׮M}7HVl\呹)5u?xd#Wr&ȬHHwO +hO[G(Oh&y%[n1o;Aizl)b:TU:cwW"wG.<ǃO.2??#^KEv^sJ:§xd#u#oHd~#2O'|="q"^jc\쪪<RD+j !(3R.XB RE-1ұ> |iiS83+hV%~cUٵ׭S幞o뜵ZgsO=^ېd>ɼTc6_][ñU}ˣw_dUB&<2/ ,LxydV%qqʈhCN'>h_;gt\ӱBr]zDt3:렙Ӿ;{}ѕK%?x^wFwF]}?plhi0);2yS,XĘ60=&_XYsFZK5ˊ:01 p/~^y+}ꑿv+=ضNPjn1󡋎Go[c0ТDžl7qaz\'c\}o0<"&vXf1qa}7 c_eH4ͮպj4,l+wo8q^~EVmaCmͿ#ntٶf;tѶ|FmaCOvd!oTTw;+ 8lr0;_Uݴ#:Xdݯe9 xmژ_g*Ӫ{meC]C6?+ǩ&dӪџ*x{DD?<}LxDwtx Wv7~r}d>ћ$Dwe22qGo(ҭҧbzI6z/M/ކ!ztB&|zWULK/wH%/loxydn$ LȄGfU,%d+2#x/lj:6N20'3%ވ'tNޱ}NO~Cw@/X \SS}2=nPY{;N`).(ߋ~OߋntuGM|6Aڬxfw;Ww$7XS|ܝ~!GU Q?V,=]ë EMm/yRY ts~;^~>Jc䯋nLxa&[՘*ه̏}/=֡&aS%}Su3xyҷJ3]Ϡ6܇TlOG7H9Rt^W"u=aQGy|;QA=En싘BXѭ]gI04&ۍ.{\f;p\|DžIݪeqazowMu\̾v]>]2.ܹ04'0܏ce l'w]5Qh|F5[7=E6`enzEns s%]]Gntٶf;dlUȜibgj`nrg~Sw0;_U>dH~%TjT5v~X-s{۩=}!P+[Y ~<qXhSAV }OM8gL&s۬2ŲiD{h}d}ˣw5 ,}f2MȄGfUC cEE|2e>PC'!_e>*}>ӥr{tOU~C4}zٚ3*]R1= vEìO)|ctei>d2/`e p=1qa}7FO\F8.ZG5ϱDžaス91qa}7F^\jzo&ϳL]DžaĖ.z\ۯh|F5[7^5_l7lMhmav˶0ۡۍ.vl>3e{/t'wֹA"ժeܪ6دBͼ0 &U⓯'GZ>j hIF&b!WUS?]:gЕg\bDxFk]mц Y\<ce~V[ے t}<+T3tވ|ALʩ/w{&]gR7w<;8'>ήtA|Uc*X/Fz}2kW{ kq8vjj#o͖XϰbѬ߅R,^~sJ}W3֋٠6Xwx5<}*D[U߱ti\k[Sm=}(1}ƞ̀HK8)GU|1z":lWR>YѭaiO&yۍ.{\ft Ė.z\Xzѭ~de]0=vp\|Džɚĸ0U0>ɹ04Af<7tj4ae l']5}fJk,oЋ[j/]]60WbenzEnq|FmaCO^HcxoR!b*>Nݻl}wꅒ޻; k\ɼP} } d?eC,DNj㟃LXQ}剾?Wd2_̉b2]yb1I4+q#RK /-a3d~0!2u7j:{2_IȅGת!8W~E>a-?JCΕKr{P#OLrź:ԤT|F~!>ߪ}KsCѹ_Vm J7uRfèj0kĂsoб/bڮfbbHdo9VLl7qazظ o]>!C174}F=.LḈE 5qaΥfyJIۍ.{\f;9p\|DžMFM*ejA/R:FmaCm1̕ntٶf;tѶ[1`enzГW1J ]1=-E˝ܻuSn _%YW޻ۖK.u*922I1 t'9^qx !yWzVl}P9Nm`e~plR:/57K2/2<Ϟ!^^y~x\yRƯ7sa'O**4vRSʩ;UvcW;%wM&3 9ѸbHV@'ˣI2yB& ȬJSG//Cl3?ޢ8Mk9J^enVAVّ]25M%"L/cI?쁋duPS%/ /OUL˰.ѹ/Um{3=#z9*]üLGo|hRĞd7FOLh{+&4]0=l\ Ė.z\Xe!/VM&ntq]>Y!/ދYGL&antqA^&1qakk,fJk,oЋTkͿ#ntٶf;tѶ\FmaCm]=۹2}g鞧[|s{NS񱗗C2<:w#/OY[OPhAeb9Ky2eVGJȇ&k^.2Lȅhd!D&C žGfUrg>SSrb,25\noFVvy\;@#㾌OK/㷐~LrE/@&v],e\e u7r! /OUL'Ƣ|F2bź:ԤT|F~eoU}>ӥr=:m?!R> l.ЋTwƇqVT.>Y0roZ3 nt0#"C=.OrE+&9]0=l\07"C=.O$|cteb<ۍ.{\6.e"C=.lmbe}7lR)sV z*r uۍ.vl.vc+m7=vm8b>v˶0ۡ'c{b$ȇ}/Q-Y8{C%\7em?WBju$˄LҎ22@ Gs (we2OȄGf2d&d#*9UJL񾅇L\ĻT d2Nu>] /9,ٯd8!2o.o6C:P+s3v3WeC<p_~[e$Vm ؃옶pN=N /}&#sD:. #Lr\ź:ԤT|F~q>ߪ}Ksf=:wj2&(e"z.X#Fq'|c:LWVM&&nt0/"C=.Or\ E+]Lf_fe ss8.b>tdMb\}o{sa}]udrOF=.LW8.b>t&Xw&2Xl5ߠ{"PYGm7=vm9ۍ.vl.v#l7lMz2sϻJ ]V񇪻E˝-Nqލ{~ş5-WALr\LxȜcI?{duPS% /OULŰѹcR>l.ЋTwƇƇ1RT.>Yg0r1oZ4족Dža Ė.z\Xb!VM&ntq]>Y;YGL&^nt0ń"C=.lmbe}7lT)sV z*r uۍ.vl.vc+m7=vm8b>v˶0ۡ'c;pEL}nѪ[GԽ'$\̩޻{Y/3֡STs@ePee& 9Ky23Q.T37_ro")d۩XW~;GfUW/*> w&dC&*vY/~^_}5ic^hk^oTrN|7<:O:ܓEB&<27JA3 X^U/ƚvs{!{~Źm*\˱U~,g;I.4XXtw/g[U߱ti\({=:av?Ęy^'e6^ѦKQPdoL }ӊ8ɼF=.LÝtop\de]0=l\07"C=.O$ƅ;YGL&l7qazBq6Ʋo6bK:FmaCm1̕ntٶf;tѶ[1`enzГW1BG.b&#~AuhUܻu{U:KHnP޻jkWݯ?cjj?raC.yrx:rD9Duﳾ^'y}]&@=m;Zi<ēO+_eXOrN|raǴ}^sUy ; vժc{aO쩉WU1mys:˄t'sxo|˔ dϥ{1P*=}Û=7IE̿=xT gB[Ƚ+i:.EǶ^^ېOm*_Paq.k9/QOm>YaY[5DyPڦ 76q[UT(G.gfI&^{CM:Ogf藼M/V\d~KB*nW[~PS[UqKPA.䞡: /㕹 rUj\A\xȝ<}cCtC;|2mrf7풅 2YX/d~1!2W{>nI׬G}ˣv|dj~tj[Q ;Ɏ{UD屇g!oPed! )Ѯ=(+ޮzJJ 픳%ר/ο2dޜ /̪d%|9[7O1.yWܚ.< KT 9~8<6b2-̵R4256 7%7)A*Ca RVVߙ<^ߵkxKeR6a]셦nFSL:a 屷*y%n$ͫ69RƢ+綩p-Sɫ"0ڝC}oCMmS;Eyո_xye*|=+p[ȝ"j;XXtȝC~鷪c\yU{tT۽cR=z0:̫|/EU=31C^5&yۍ.{\6.i"C=.=hl7qazظ`nĖ.z\XI m/w.5=7%YGL&yl7qazUq6Ʋ0lR)sV z*r uۍ.vl.vc+m7=vm8b>v˶0ۡ'c{bD~U_*#ޢ,Ft%V>A&L*0; 4;e+*O}fE}/WTsYg>㚎$鞻VTN$h9 N}]mz-ڵhtn j1Wmloo|{窱K۲ BaT9'6_t݇5:uooA.#eߪ=ctzG] ۼ&Ry6++P;~+f]m_Q9awܾu=9owoT[Uj3t^LnBLt۷A١J[W8L%`rO)s'߽]7Sz|S40y ΍1߆IxcnX),+_Ɨyu=n~C}2VGVf[T<7~'4 Ѝ/TռcOlԞ;gn<1Vp YaRQOS&h`_&粩bcCL͸䋏V`bY>l>rۧmGrۃm 1+Vz4ɬamh[ussn]eGo}UذzMCwܱ5ǽcW!kvSzt@^*5._WkUhmԦ|1˷.q7,T5^x裯S]};_Uut啕#GTDdܢmKת~ z|^=oУ[y~~ ZoUI_ޓzyiW/tL | W~MUd3N_JB&$?.e~uf:$l*߯LQ[UTY *ź:ԤT|߇T>ߪ}Ks=pN܃C5KOqxTTL2zT5zy|; ώF!W}|v6C*'f|ctI@ai}Tm7 nt0y 1qa}L1U$wMS&/Dža37"C=.O$ƅ;fMu\Lv3 ḈEiRG&k,fJk,zoЋE&?Ne lgMEpm|1~[à mg]丰= {/ ˞/LVَ?ܭ lg6_| }'1z:;Ø`oUtL~}'1at1azظh(;&L}f1蘰>sÞ; EDŽUsFVَ?ܭc0۹c"Co]SL='o٢T>\r7ZWSt wQUcU_rYH.|.zKjgBow<*#:_zEeh]yNsh滋c^7gty=W\'Wn{Nr?ل\Նc s90b1i &.aϋ{0?sh>5l.y/Fqg{985/=Ϸa^]y4y,b-Kj^8'|o[xNz*{98}a^Gpإc3p3F {8p<Qt(gMWw^G{wp;a5Cù)y8p 8( Cw|a#3vXy;hpMÁkfR<|m@;8 :x~hpMÁkZ)y8`8#3vXJpÁs87<ia<6/'kkw\@;8vp`;u|>hpMÁkZ+ao|vpx ]:x {8pp53)Rp6px3vXyhpMÁkZ2Cw9@;8:8$jp xÁkfR<|mp#xX#րk<f&Cw˜x!;rOx53)Rp6p8x G<\)>c㚙)y8`8C"׀ 5%CaVl!;W8@;8<9a-pP+Ԫ>k~?{~3gΙy{g~{9߼sX4ޝ,|lFORq|`8c"01%00No"pS|'M8p·ʟcKۈï$g8Dr8p·%d].!oe8S"p3>W=/YP}+zRqpyoƉq v[wx*ď^*\u =Cw8p qNƉ?'@,t|~q`<X5O]*F^';|ƉCqG,tyG87OŁkڝi_.]{x_1612090866 Lud@Kg2""PackagejCompObjbObjInfo5PK!h"[Content_Types].xml (UN0#(q!GD޴m߳I!\"Enɶ*58JE>f/= Di dlMts"6!cKDyKDHC_ + )oG;.A0cx "^Z4!$Ǣ}]M1\@F mQh UETI 缕VI }SC<}BJmo2fB.t0tuPvҞn3i+QIfU?WD]9DP`@I="wIyMuV\<7@iaxFd RX#rWͱ@:>b^ʂLKt`OZdzYW:l/PK!N _rels/.rels (JA a}7 "Hw"w̤ھ P^O֛;<aYՠ؛`GkxmPY[g Gΰino/<<1ⳆA$>"f3\ȾTI SWY ig@X6_]7~ fˉao.b*lIrj),l0%b 6iD_, |uZ^t٢yǯ;!Y,}{C/h>PK!6Hh word/_rels/document.xml.rels (N@@. U1]z1&*>GY;Uy{'6P qdg~6 >Ơq07Eͣi,tkmr}yVruӻS&꟤ty vIilK[^"9 %˽MY69<|ҙP H!CC˽ &^|.i7 t0CӐd˂Ig[xWL'Qս uߛM-[xXtzF EhSh*0jmwYmxqAkgM0|h<4ny.jղxjC (B Ėᑵ: ֛ޏG# #p.T>6O3ۭd|iDw_swەCz`:=5Z aIک웪sVu[ܓށGk-Gx?|6> ЀLVEnC0N]l{Hi" su8h*v*!*&dwj: S-,C]v.׆:̻NU}hn mm ;pBJjn"n |ٮovjVꉪi2dgp.i!//|,>.vuEOuru,@6"%]^JoQ3mʖl˕] =y&|u{%)/?2>}\&OuAW&7_B&,oc(3^{Q` ۿ 9Fg&(viˡwHĞ&m}a/:Vjڿ@&ۍftq:Od ˞u;C=/mb{?,ME @X|2o{:eg^ D) |#pAJro4Y,HfZ(ȇq,o>8jH~~#hr6s!1 FATnÙ$dVAa3/ࣨpNf*'3#ꔜI4CDM.1W] Z8> q"wj9>z|1jwb58/8>C?)Mg` }M2bU(ڙ6|Byb5样xY:&] d )xvCs^l5#``cnfx B6j6HGЄZ

U0s|V`GF6k04o >X5I}Л|Ѯ53C4?uH5}2fOJ!(c*S?A2/{)ff4Nw ;QNbFmdV~0:L@91hhRnkps&ȿV!ՁF1F:罰|7Xq-.R٤vX!n= 'n ^%;9|">Ucӹs/B9[Xjsm1iSERnK!K)H"gJ7 *TV w1v*5ذHc}$_~Py4tˉrQPLX 鷶\fY2,ãO/qgZE U y1T#Bq B[7|r}ֺ79@@ttPo#LaDjd)K$=L C9dJq"IBro2R1|=IۢLB.@{<&y 9k9UhN Q͉mC>9Qkr|;bjW#q8$oOG{60o!s/@e [2#1L"w tD` M%|+G!|'F1سRypy56-b)ID=BsR=dr"SU4 ۿUT}źҁ6 x?d$vJْ@2R+8uRxs m.#8\c,ɍhT»> YM!u%CSojd/*OG?_$%YOf<{77/U'ql + *e mQölamX2]I4n| ̒=0*[N\|@6 ['sKнC6!`廀三;}8$K? iH6?oJ sn%l3@L ͘;"Fate8NU]}<.%KDE /&n7Gw8as |iimEN _6.Q9#Sn֪⛳,*ad@4Oc9 +}Pd"HS^$`ègWyN%G}D5IxoF |[,`p^G0CH[%T$T gƢbYr1 ZP'=VLSy9r`obf^uuKLlj88M9y=u!Z-SN*b%2e:y??l)@]:5f!AoVфi"N:騿7dO$ut '>5yD #Z)Rxĕ7̍ѥ `9RAbu.D]fFdBu;AK; :װP]J:e AUEs*[J,{SwIf|_Z,0);JtήD [tf$ m֧\SnqOũBFhĠ[R*%e0^ i;K9zhwg{P Lv@ϻOhsq3uIK#dCtUu7]1Ee>$p4)ED:x4 e8 P`y30kdtl T"^ ɟ,W.>2tۂNT;?n9(rڨoCJ?G5eR"ɜA. :uRDv9գӗG#U9<!sGiN)Ng*My|9&]T ~F]g3T,/`os!TW,ٜ#ES&f:p#y .xQd1Bd/E6V17믅BJtND@[݈7'浈B;4AdJ;4P1/Ű=}V M<鄭ȝ4 nTZx0CYDX< Gy "焜rNsqN9!*D,9R$cty)(AXo+IsA E]E 9&,Nmc>0 ߩ O 5% Z3|,X0y6V3֎G^Qۋ;Kʴ:wZDqY4KMeH 5e/˘%,t,> H_J]NiH0`$#m ;}Č;Gr}rdHઇYqZgZ(.^>q39d0}M=Aac˅0JӍ2=0grSĚN Cn@ &n3eK6I}J஁J]sǒJWϋ c|cb6\#"狜/ n0 _6.Z~mZ @H)AIX6Pb5MbGv.eXT/޺IѹףqfJ!^ &]}g;\W _cwp+4뼝[pݝ80pZ>8]Ya{cS~H߻pSq[&Ԭk6H'YxOݏ䰚I3v*W(F50P.r`(Hс!#2HPqUh5z6J d*>PH7cc?|^zmԿɝ+:?oI.:BڒZ =J\0ӣ%Ǟ6s#)o~T:9bksϼOhI#c*`6onUS'D¦~(Zu9 HY9[[*mRD_?\ Z%XSkVX!XLRpPK!:*iword/footnotes.xmlYN0ߑC)HT`9qX3FPU?l?JZ2%0Ji9y{/H3%S`DN“mq{ '0>k]`3J=f~ VtV4 xuh삃,wd8һ4]9iFBKCbJU%?ShaB_:P_K'+ ['H{V)T+p Z ;puh ΙJ/0"k$9)Ll8<:ԦEqLIE942'igZ>!]߯O17DN<1h OOk &H[rhE/CT_|PK!ciword/endnotes.xmlN0 x*[:&T4]#;JҖ=q0iϿcg4U(5BV˘E $){{/X䃀\T*eG6ٴ0(|Ґ &{Y*#runB"w]pwqf#SV;HFhcBK5~wM!r6 B;U_j'+J,'HsTӹ^-w~jݢ˭C'npU|)xbFϜ#4̘n:?7oICnޡN]dY$-‰I)cv43zM;U <uLن6Zm?o$BP#rg=/h#c˾PK!Pword/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK!eword/settings.xml[u;󜵊wZU$ l'#%sV '؇is~n_}O+xsW~=\;]_>gJSܟo>O7wwwwtxpw}x~{㛫σ~uxk|zt?_w|8vM2w/b~9,2xٝNv6iN=>>nov<OO?m޽=44=;t۷=|qywnqDo^[oGH aW6zׇO>_~vY,m~|se'?_rp8λ<^^߾zF/^? oǷ|eoƉ36Jl/חVi13\_!d자KyaHG|I 1q. gڬ3c\ 6{zc,.ů-t5i5%G'WDc2ϵ2K"1v}PoN{2+BT6S3h|U: 1MsFJ&ĸ-F3ŸvH&Y8')`o):-y퀳r^qmo+Hg+u*1$ f4&6Ƴtdfljjhs²)1/4Gug KWS(CF;bcMc'ʸA*[op|jEX iԚ41* %6FkSak:kXh ɠ$8ީrEdR-C_Y"SH::H6gYA yۦ8| )ym$c$"ٻ-ƬلaLŦ8(")x N~JXL}Mx|vqΎ X"-i|Xɼ*[SuB[Sia]oӧ01tc:c|3{\u}7M3cM&k7y#|F dij "IΒ RȣtV^(Ϧ 9^u:m<Mڻv^2 %Y-:MD;.^'c1!Gk'meAZ finY.v2%ʾfF,w.~QdDW짤lw]|aᖨWɭS(][g9*He?حvf߭ Kga`*'c ڔ=ﴙQPB`;ѵاd{@8:Bhu ܝ |=ͷQ6~ #xGd偗nv(żRٗZvji ACylA gWրSYx*[ۣyN\t-Hb REq6 ua$H<[^^jd.ϦgRqb 4M}2T.,|rijySwU:+3kui}Bc )qbLgPY<0G-m>__ur Y`m_%Y*;3Uuy,]/Ce6LN3"i_cFxWv|0QgKrD Ӂ5m39dgRdrF%M)2FMel!zhɉd,ʫ()B<(͐\QY;m )c1,OƳ|M@Ir8ffiSOcgNi2Eʢ][|>ǀ>m%x8vd(Eҋ'Q|$/Ѥ>Ea[9J9sŀđ8"s4G&X e ڤeSoK-Ņt ADJ( 3ޔ\TO1Dv spS˒M@48_ZDRW e4GSO&dd<ΖC[@dUEc#Q"ʪ,vEz.xDPgUorD3)(Ƞ([cQdU1F4T=ĬP gT {ٹRx6UbrF +SdGlKXvH4bfo*C ,u7yY\Ǖlp2זeqEN)?:4D2DE퐪ia%W0kt"S|OG ybzd db]ɪbkCV@^đ Ǣ|3ZNUcK9Y,*ӮtZdf]vx,w(dFT%Hg̓uvrF@ .(6U! 3Ձ *ѪMZf1#LjgYuluN+lدKYd@~rDFtOU V| Yy DvmH(X3T;e)f4G YlW=lޏ(grX̳jdT)>\Lጚ 㽳:<^%\> 3*L,o>Ӧ,gyQ573蠩ӧ:gIeU4ZfVv7>c8ָ*y'ڬLS@>-\[iL3ߊ ;Em-&cN^Xc֊6MPٯ/5樮J3w.:MU _乢Kj3M*UBkq2lIkPsZf2(]AV9(>9V+L H{ ї)%J%Q-UL,8lQeπk[x`ʞQQbp>U[3쥩ӔF-1{ZRO<`zV)uv*昮,aՒ2ZZ4WD쨘op jU RXVI,\u(5sJ3(˫K5{(x6Xv(&Ux&rlqej]W]m³6 XԔ+譛X=݊;]7~tU:DŽTPUN\)uVުn`}Z.@W汪B2U (Q)5V,?dѪ,@\aǢ685Φc)VU2l;`9/UQ$Y~J3/TMY>cwsVUZmXz Q΢r5f޾*{9lV<أTްU uě7W+W&gV+k@صA|)uHN4!1û fG1UA2w$xe mXZU ٰAsqe/9]cT uij7 RkTY ؓP{p!fio+.2Ml(M qmImij'&A;TPi9 eL| [Qq|8$+\rQIK|mѝ0KkBL|[Ua~V-1VS UX4e˙ޚr q'9Hg+Ol] .5کfLOR}RN9AS-@+P:xDuIkэ55]p͂>T9]hѻWrW6 < D$w2bJq]bT.U Q?s.Ѝ<[Xg1vTp:UQ[ҝҥ*-P/tQŕ9~З%mY5jek.d?r9٫aΒ]529v(}߻kOkit uow.__wY/w;}bsO^}8mno> Ї ?N|יO.H{<|zxqV_^v^>{2^a?>//g}7cw7_?yݟx v<<<}Gv\vny 0u=L~Oԯ{y>/gY,p7O_}?$_vwVӾn4A_84a⦗|PK!"word/webSettings.xmlXo0ObcMTR)K'~vҿ~mqƁߏgd_^}k`]P0ں]IݼQdvnM Wׯ.eo6MXŅ/>n$ڛV C|#~vk+s }k\LRJEM#"{Tj=PHۜ:B=_ں$-rR k{@A7~Lrd:1R<c!$g|LXγB4+gy<%TRәT8ҡCx;p྾44|L=X}PK! Y%ܪword/styles.xml]rIrLS8+m0c Rbc8}U@t 3t]7>LkƒQUs \"Y%[,b~~c b~t Y$[<˟j6˖ `|8?V^\}cmOWsqٛb櫗^"+|9m>o{,E1ΖK}} 7)ot=[-Ň~?W|L_q|aDcOp%KeZ/N/KcK,klr'iO<GUF E҆ RPVQlr nl݇E^,շ3xo$#oOI4&Wgq'Ȋrq@ {<0#]*s5Aw'zf) v5::UGGxW#@#ĆmΣU1UY'O zO8@z%3 'PV@{?q[yʒUuER}Wt18EY nJنY>ϒ~-B}H6y,O}*8T>ԄMf,%EzH t VɷS4ws0fzrS"u$Ъϓ(AO=77E1E4]Zo>fUSZd?zl4w>YuOjyD7;gb6_C:cY}嶺fOmgrS}DpԱc(u/c_S641E]'V'Hx>C~j=壚H&]xM{Y̊z@-<`х'xH|&1Xp>r ,Lё5`D k: ݏٗDCjN硃2p`o/^f_oCR2D)aj:j :rȇ۬:ѿ1`XZ OYt"M1{ݲ`M^dM^>9MZ#SC7Վx{(x{t=:5N⁷G_ 0Uo3F#=: v,fARFo^dG/qG_xK$h} +x{t=:o‷GGxW06LUۣ`x VYu%A&x{ PW0x{􅷄 ;dPqcDqۣ8Q9xw= *x{t #=: +xd:x{ =z < f֗oP^GGx˦(x{(x{t=:joA` ÃHo 8G3o^o%Σ8 fco٠#E!l#5N⁷G_ 0UoAtGG@R!_;<$?;*Ұa|=:wr*|,%uxR.t3bm lw11Hn$ qW.ܸ,BIòMx;6bL7f\b߰UxW17l/_ .&[|-mSw|VF>n+UVď;od19㰵_y;r.8.XVRr_ލֆ839Yd| (0cޮ2yHMa_aqfpCrr$r!ˆN cler>\ ` [-`M-oq:Y@5,:wϨZT*1nA o5b䷃(LG0V|N1IP|xu~Zaxo$m7GNf'cvC/MpF9hK+;b鱓ZcivR`)qSS36٠ c n``0^"{;S fuDJ~|\Ϡ!] JZUA),OGoҔVհb/(eh!%Z(M\3$q,>ٛ1H#\W&X/Wnaؕ]rb]%&TTXPe_Sظxe ]҄/ѿ̦+OGo;/O m8&vU%(~ΊP-~CWd;qs|e'[(`Iu_(6ݫьF?A7|Mke6.Wq+q">5-WAeUܻ_x|ПdnY~ 87 `;e)cʗo+&|qCjRKev1'`Q3rPm#ZIGͣcFRF\TSQ-GHi8d$df1`2NJ4j=P ZbQ`j C&QnDc"w/-r،#4"Q5Y'6K6/ҰդU,!ў"4 ?}RMh-VEhp, %PqM1p-5vVM4MDEXB|X'/+3aҰpX[)vp抹W}G j u{Л%.Kix Z}2Tpcы䱨pLޜA#$|״,N*ņrb57$R8[|Jmߤ&RN]H2TC} UE>YC%KDОta)QkϢcOK(ػ(R.ZR 4,yZ%A<4]{p/jS85к[r3lXO7O.fe uaSl %Wtf*_mtxċ2v/"BpB*HmteɴʱThyn:@C<Ό`tc2H_S3[.R ]'nnybaCXf#Ik%_ 5֚>ޱ%S4|4ʧmTMRpgx&hˮPhP\eJ&~NSiͶ)#&d g OBOT9.o&R@$AUX]~* pwh]jXYP TbIiŘr.I ך) IE-D&g.d(dsm&1f A34ǜr̜v (%hPɱ+dMT <.eڦ??Pe"޾.UM5,}0?+y xu< 4,k6vVWeYgwְEN5eWNsvmuH P`+j-'ą;SoZBTDkPUe&z4ŕ_tk{"MRr,˜A-jorufF44B؛>uNڼ%&ce9:.I4͠D@bG9ieoqh[}c3PYvHzk8Nk'ΐِ~ EMzLAQ=7z8'[ą>ya~T^{*clVs{^ڦ: J!_J 0<ā'iqnf c5`W"16/#G-º(O֗.N=VqR\uC$JyeFJut;Fo]XZǝ0/>Ļ7 `ςb cPxi<q20G;psA<êL$얄}Yy&2Md_r l 1cXYӇWE7Wؘڂ:nCDU[ ɏ0y*("xKoz@F]zu]hSzL+ޟ>Ȍr?YZKKX];Qm~gbv; d9dy[]LH#ufD߃e[(o9w/i*6.7Tn;Q(5:tvDI]pҬ^0 CA'hHN0dpS&SCi_*hTŶXzJN,~]Z-dRe" ,:^v#?N0"h/l߯2\JVSfGyWXVU_&ߏƚLJϒqeC TŊxXr.;d5sAcQ4ֶ5%ePS {Eu6\2J$DI0ծ`.]0,ZR>=hk$ЃOܩnILW䢳 jHMӒzёQ!3Tॐ-KVaiv`Z^$BO!}@khAFX3[s~QOJހ/ r?LslМ:¹nCb4DY<ư$oHnYM7ېҥ/Ƞ)ׂxe$J*PyTzn:pqDd:#a)_1AގDTVODu__[޿7Wr\Җ|yMjE<-CgM!ʻP Cäz8]f1rLS&uAA]o%C#5z`"{y%pL qBU%1]1VotIGd~&-{C,xKmZ3&6l>YM,fx)kTEzT ie'X46?QDGx6 Q 5 jXP_`έ#h9R͔~dT/==Ax * k6Hcu"&p ;7B 1mdm؟n*ţ<&\K͇דq4ob/@,@6Ÿ7BYCF1W@cQ1Xd1'o1i[< 8'K3$B6rcr9ꑛޘc. EuB k4h p:^E #'cbZ6"YB34HQLJISʙDzX£vjQf(XiF!!Tsf>£#5_xvGZ>oI䎡סRsf4 G'ΰϔ3(1O@$a!gʙ>5arqq=-k̳ k\Yf5;IXÜʚ#Ql.@3$aϕ5'*`A/w8qMܒ=A=ZfmmA 1d_-,,BiHO>,ڨ|'V(-hV3@&웵G1tH3McUǽ#1MZ5oJRaV )Iy)j!Fn[dm:dPp'0/JE۝4-] ߑm(vQ7eB܄rRK]%hhʈa.󥁜~PYEyT v/sl T74H!hA,,p},{l2%APe?Ȍ$BOi#c:!bᰶH\,Qj G*fBEe8aNvĂin Ԝ2|)g-'bQ<tR/Y5谧c' >ME+i2ķgG##lc ]ljN 88LR4"HjDRݥ35(z:*ÂuDRq!,l`ׯ™,eS 9IDZDs^{&ef:d>݇CVRV*_AϿW%E!h6e= 7Vk^R k{- Fj F 63FNm6͗ZFN{aLџ.3Ǜ3˹ ie (zj͇3F):EKc+k$y4 61{kNL\ЁO'S"l %x&^;T+\(D+iA#1E~|v;:IISs}L:2 iۜn#1R,T6R uOT7j5cfַy|އc PpAXh<C!#l<=yllJI:# 4EmShރxM J5A`QGL'( ]GfED[7DܑYuTxtXʚK5=M@z9#ۙ8jqnd>Wqfe%TC|a" TUJnNB e (hΦRFnK؍\46.4r\;ظ}LĬ慲]oyө-!ɭ1Oma|h8#̍OU-d}ѱS4vղ%[iiB\qX`S[P%% c[Sm#@0/l[VxO*Y]5O]Vzv.-~QviȌ`lshl<#hA2}l'rE; ]Ÿ"ƸHĺcu;ZmAv;A>[p,bpCvF6F@m.ޭbe6]B=!'Ii hd\<.Z*i{uE3"~AE{AeABi {#+!)YMb{X>i~ 30[ߋ_N'\ ֔۬lQ~/B};lbmf-E2%Xm~/Bv j?d!>-F"k;=51~` 8j~Xo[Bkgjpl?B`6uڳ{G=w"={wX{?B [¥&Y5– dHBP?bX#n߇uDvX#ډVb3ȡ5=hCHLrmӪDmFkxЎqg]YCӃ.4Cu8A;i{FٶkZs'>bXژmqB* HF# 3;C?F1ngw4Zژ\4Qax'/7oOsgMZm7# +@oSCkZ2:pc5~:lGÈ`5<9lGx F_^Z \vymxۮNLhJh}6[\#h(Qԧѭ<5(Dhx\NTLhm4AY{U'1q\h&eMD3uh ]ZPK!:Bword/numbering.xml]ˎ? ,f$Ef&AAn-D/PqVLVYrɢ""ˤ=ؖDJs~ެ_=a^7իb{{Xm?^]:zu8.n[^},Wf+J+p o?cY|+7#pY|ڿmn^?^ۖ_5^=ۛ7rwؽ?V޿_+JW.vOb{,vj8m{70tgϛs/{o{(/0Λ5/a_^]7wD軛nqB'K6| ?Okխ>ciyw8OW}lxy:wu]]yZW}qǻrC޺zٯO@;"ײַ7VG~}uȲ,x_ ߜ_|(WeepwA<՟OY_ʜնz*~[g_n2mqK0h~NuPDկQ-iY׻8ldxuIa~ֳM)!&mYnϿeò\}xϧ`i:M( [6d& t6횃S6 ,0ɣL2:et"R'r]G:\:肮9@t܂:n֞!d t"1|8A<{~@^j IgOCKq$,+QkHp'ͅ 4|Z^ h| Tz^C ud ؔ.`sr7S qI(i~4pY@nМ@qXiM6] ,hQӤs[u YWtgH$FM N3T?iBFQ@p, rЃm @7dǙ@7]@/(ih.HӴy9Mu l+L(ĽzrW#@Hh=[.BmG9kGr#c6# I4uf [w);F::Ks<] n}\.\$AʙF Յ ʵ `].4t ɂ9L 8.ZXQ X"^$N,`.y3l >S6OZt!,ջզ8xyEнVK曏1 $e*/~D 9q9=1Z_%j Fm՝e7%5燚.tV4CT-:9J!q`P)Mb:;|Xq$kHc@ظ {aR\>K()3f4qJinfnӠӐ)1T̉č0.ež/pR+qUVsmiW:sgcg\̓d|&F@701͇zu,M)6sD K hd3^d7_tVs o`yFV9P2jÂ$4poK`fOǏsN6GOR%Kc NT6>3>H6ޅO1l"80n6;'$j<g v_8;Ir$qR*89(ۦT;AD35+E>bI0jT@ߐVmC}xDCY?M,vϬ}ChT"4E_i_Wϰۼ{Ƌޫbt qĢozmvJu|^1K j7yQ%;"g"-I:yP2ET^ջ!Rz!i`& =ʙ0rѳ/_Fh3Q14(72`hH B M9hJePlߓiÐ&V2]ةrqhO0vN{L)Plqـl@PF=/ȟisR#ldIIl|K 3dœS݌8M<]{4s;&vS{Ȇ&a-v`5†H&Wŏx&؀'تB]O 63R NG15L؀vطtZlE@WyԙvU: 6tB;e)C`M[(lO׎@T&N xtx?KEI! f~co(ND:ș60&~6gtO l莾CgI~7w!ÛiqnK꜄6Nۖn-Q1RhiWH/M i 28j79=>N &q3W}Uݫ, wi@V>3DHe@! xv{vi\ۆfHLąuE@GH1(PéS'ni,MTӜm4w܂i <ͰHn5p@* -}aa ?;|׫Jrz##r̨e})'@I&ºr"#mXLFoz9fCPqb=szA']Z&D6D4rBXP)бIBqrNdI :9vAw'$W`tLP>>b}ڟXvF]QPK!PC}docProps/core.xml (]O0MKG;>15\Ibƻھ@e떶01xsX8Ypmd(⅐j3Go2X sTA&%兆]82sK(g 3rsL0p ˞:=!58DsֹH֥+-7>XUՠe#z~m[ jf%JAѝ׽pl 7UqΕr"cƮܲC\LA6 N&fMEKeA$CB2 qJ":SB>!Z;I_1͆ISD/ $%3:z)61_O?3PK!Weelrword/fontTable.xmlYN0wr;:iP)T$4:v.ؕ%vv[[^a턦a b4Z:9=U;"$,t-:EOe~v^7]Gq ӽgty&DtWhH,0lESS\`@#ṛqBXZک ƖC:ntަ\GGDJlL{Ι14!9#S#Oi0ŒKA Cp:F.pkh$iްU7Nh<ˣBۏh {11Hz e.,f5/tQWaR@?U6G7:"ORcH%BaZFjTA%4'5/1W Lo5:6D͠c/Hlp_& hP@o+vS*e%J( jEJBvVT G0J 5Ql\rgDrƃ㩬Z=?ZEdKn@ 10 \R(kQM(KFsnxc2QpWY &ZnV H6Xܱ9ѐ<'<=wN)D48Nk~{siZfQR.MfWN;vs9oB嬊}wΰ|ߐxBҷLnxн++;Օ)B)v1 bPa/;2u\YQ/A#hhdPK!|?docProps/app.xml (N0HC;uRZh !I lٛ±- l Aiw֙~1?:cU^Ί8^*'|{ ̡?qLU\\\dI4y l(`炊|\Jش""//HpR$ .:e_$-ʷӞ-iKQe([M8vZ~ظ Pk|!}[өz!)iXL`K\Pn`Ae z4Z|:PK-!h"[Content_Types].xmlPK-!N _rels/.relsPK-!6Hh word/_rels/document.xml.relsPK-!"L word/document.xmlPK-!:*iword/footnotes.xmlPK-!ciword/endnotes.xmlPK-!P,!word/theme/theme1.xmlPK-!e'word/settings.xmlPK-!"<>word/webSettings.xmlPK-! Y%ܪ9@word/styles.xmlPK-!:Beword/numbering.xmlPK-!PC}ydocProps/core.xmlPK-!Weelr|word/fontTable.xmlPK-!|?ЀdocProps/app.xmlPKDE{SjBCc=ڏ ⴢ,N1Rtt eCrS2╢ɏFE:Ąz)Lo.v {LZT/mnۊ=]<QwoM˺&k>.NY*?_3>lkEv.6iD` 88c["Z<1xϳb<~*׈w]aRYe]4foʞ'UMw7Rjy^)|Z?Sћ/ :&\` \/1pހc?6hmlDW=(D.28n~@4O 3{o~/5.?u{އ"{~ʣw߳]d/?$7>ԇ}(1ipuL_#zLftR56}Rc"ʖ9L}3rt LRǁnMMRx'3yR?G <>_zDcs ,z0?gjaq7Vjd[1=;tLJز>|;5ȰunEZ_ >GD 1ha3O2f,2ɦ.X/Z%ÜOop>]"lwclN~LJ߇kd4kO{ƆE="1v}@TN biݱN ֛sޣnVZ-"; Dv=}9^'g|äo,eٵDIJkR P~G \cG,KŲ!^)b=^x=[G]|Эs̶[(LM-yfO(wBY=;{|;+:53sCX?;>7, 1ѭUoꍾ9~ _/G'=۹&<03<ottt|Q ٨{X'E(Eطl_|c@ EyczXP!ŏ*0/r[9cz ,oГ:w{,2cm7=vUn/[nM~նz֯vl?y_JĜןS\}дGsihLu}E,GcqXD0 z>-|h#xAԆ2!CMRFC /A ?o٘\DAݢKE!|x9:-¾a~[~&yyL<|>#xTc6}\A~Zpc{邝zf/R "r1{IwI~9Ϲ N3q8otw}P-X6oƆ5.ST rHpGqL.'͔ /Gn)!\>cC_̪|IpgBCҹ=^>#gYR8o>&I_w9P S҅jj6>v;ɤo (7 qh+c N ϋO0Pb! ۭ_w^` I= XQ~^9#g1LuayA=ϋO꼰=f=[7ŽT{#nm7=vUnk k%[nM~նmY٭W؜ g1K]oIͥ_ji ?hYW|FrU2!Ci1&xno>aק-utA#:C'ԩ!Wglp?`,\r<0J nO*2?\"rtanVv&<0zRxVYcK\x9#E\FB y< yAFrW8_rcqX;AFʅ#!\>cAk\U>&5Pwx ܎Ϩ I(^RCB?!9H&u}΁cﲽlJ_Vʹ|h6VU#A&5|c:tBB&nnyW&Xj$~^,Ľaa !~ya2wBϋ>#3[0=,/yW7Dz[{:Xl5ߠRU`0Wm1nm7=vUnۭ_N>h,xbNC&'ZÞ?4))NOBw 鸡cx~SH;x;tfcjxBk͒_k;H4N!kN>aVxl1QxDL*zӺb!bQ b}_ѻ2(r V{isOW[K hl&wNiNwqޥZK%wosx~[o8\Ҫ5ˊOտ|S5K@?||I/)6hcV~x_ns7 }Oq81)_vظkgNв^/wKz/%q`|uB]_yּWs9 {N뗯c1u8sweԻ2&@L68Nġ0qh8l%!ƉÉ8|WYϟ1OŁs87x8pMnژ s.l#:&q vQ>Sq΍^*\6CEܾKۈHb>0NNNāYXfx*ù8KŁkr !T8!1'$˘;Rq81*bKۈÅ8qxA"м;|'C;f&7ṁ%dM.!%a]"8h>Cw891'&f|H~,TvߊmK1ߥ5qpz"80X5O]*F~=1'q̇[3í?͇[Sq8qT|.l#[q!|WFGۉ,8tRw8`qxcb>0Nq̇ḋX4>2bKHƉ q̇aA!\Vd.!3q̇ḟLA5͇ʞ㰍8||`8(|,c>\F!\}=Cw8p qؚ3q̇ėLAC5͇K1ߥ?ÛqpV"Us2bK|`88||7%ƉKq̇@`<.)o#8E1ߥ?%7Ç'g'@T;,Rq|.l#&᥉8;1U>NOŁs87x8pMnڨ/U]*F%e8DîP"8Q_=y~.!qˉ8Dᎃ8h>Q|q1ߥ?Î|`8<|Ș?.i>L5O]*F.KƉ98DG2G,IŁkrPY]=YbKŁkøO8qxE"piď^*\NbKۈ7ÇD]pQOA9QT&7ṁbKۈ|`82bgq +8p/ɍC'̇Rq6+1'J!2̘wLAT&70bKۈDb>0N^Cd>\1"pU*\6Ce4zO|+qoq̇2]q|+ɍC'̇Rq6peb>0N^Cd>Θb>NŁkr|y:T8\&wġ,w5qhc>T.'Rw8p q؝_I!2wXG_s(/IŁkr|=Cw8p qؓq̇aD45qhc>T.'q.!{qp~"7c>=T&70bKۈՉ8qN!2ɘpO*\p>R os6;RGZzߴĤ3LL:/&F$֨{]ѿo^{y!^~o}Ñw?0^^lTMVα߻{pocn>W8qؔCOAp/Sst1ߥm(;|qpA"~GA+? 8p/ɍNbڳqϫsz8^W3Ε@3~Z;x4ƻȆE"=^#0q_1׏x%K$*nRfZx9zu=VLeq}hP!d6!b]/:a\4u^[eqmxG3t?^|EP8ĞrW=:0oVjӲq\?wni:oЩ5?_וr3= aP V8>)'c-[Wv}# VmQz X]_[usc6l!sV zq/e{a{#nm7=vUnk k%[nM~նz{O{Ԇc=R^FueyLl=)%6"jT X0/G0&3Lx`TWV}Z0~8wDdۏ߻$#sQ} LmIG6ySuA~}:?<\s׈avC|bG=׶qaq KȂS0w9#r0K3w8̳>\3Ov?u.//2/~gu>z = nooj3s9& - ?1" ^dZ"J՜oٯR-FxʍQs3[9?%^.W:44N28ԜCr䖒=$g#{ƪ|F]LjΡBCҹQWF.5P.d>ӥY5g'uj>9<gJ>єj7=OrVIԜ 5g7 l uaqg"ӯ:/L&5~'ԜXZaa :!~ya29wBϋYräƄ֯;/L j~^|UM7EujA/Cmevmaӯv[cX+unz[nM|l`E~KoS@sی3D"˯"?wg̶Kt^ʞ1N/^^[ŏUn}U;K| xNhhhK v c/sTa~* E:/e'8.ߤכq>a uWa~3 /~T]y_'\V͚*i4qcs eug<[:4t~;5j/P ˑ[JhP{rXW0˄ uuhHv|FeBr䖒=$tiV]hɞ:vo.^NIM?W|WUA&u|c:tB]BS&nnyW&X2~^,aa 򂚈!~ya2wB]ϋ>#s[0=,/yW7Mj_b>!.^=_l~ݶf;m5ۭ_Njm`0v/xYn9Ǟݨ$ 2CnlXsRP9"Q{L E:/ N.>,`/H|0'X|LbHl7}B'Ɩ#td"lx9<$\aa^y5ӱM2f=r>&9q52+iψx-kuh!xRa #2/#Iۭ_w^? ۛ&/[yjA/Cmevmaӯv[cX+unz[nM|lB_ssBt֫1Sqٍ%¢y@o. uhhl#Q9g E:/ NYd^wBϋx0L>l~yazX^P"ӯ:/L&u#|cNy1g}0yNvםu#?/B>&Xw:Xl5ߠRU`0Wm1nm7=vUnۭ_N>h,xbNƟzuͩ8Fm诅Iy-ucş ;Ft<*:aR7 1ၹH0IՍ:{6><[ x6U5oV.NChhPNoI&? /_|oT&w~Xg 9=ǚoT]\)hܵǩ*lx90GEO:0u1uW/G{<$g|< L5ɜ 7Q /Go>;FX0E0r}6Z:?y_F0`;c<̯8E0`[+->ީx8`DZ5uI}n0DΨϭrcX;&jpP ˑ[Jh.qσת|F LsBCҹQC.P.d>ӥY9O&u=:9^v5%]V'2=O2ט#UI}L ~'|,ija\֯;/L;떟!~ya2Y;>Bbd>ӥYJ]:)B>i|<<ӡ},=ar?onyW&XX5dvם~^|UXl>bc z?/B>&Xw5>RU`0Wm1nm7=vUnۭ_N>h,xbN)ȟ+{0ycAUU>&Pwx ܎Ϩi zG(^RCҬzZQ}iJj}O2 U;IߘP@/Bܫ&n+/LuϋO0Pb!c ۭ_w^ IX~^?g1LouayAϋO꼰=1`r}ۭ_NjmavmaӯvGnm7=vgŢ~]纼ޫvrg5v Z9:}V`ذX74VЈhLD=kԆ/ =PXc828?q,} j탇hW~G[vUsu4RrZ}%(=VKmf}%5҈*ЕO'' -ck+՞+B%==[x)\#r϶a}ϋc+=d b㛖7\I ³ vj XXPCt1Q x ^,Ƃ+x dEc,,|;~c@ڋq#~jp\ e\faB|оvs%#Bzv|S< dI߈3 k; 顸'mKF9!=d;pN ϓ:'$57}#~jpN:'TfN;'bTӟ.qΉyQd7TP,w@w0X N^ xGB=1m>)kE nuЙ6heh&@R6H@qi-1u[}/\ջ ՚LKG4Ǘ<`H46ߣs<{3#?1D\'z׀W8o1^ƜWJDuj!-xjV/0!i;akEO?1FRSҒEEc므l$U[j.=5 ;ltrux{Dd\$32UR S A@?"?"~A`iW^rml~6 @=~A`iW^rml4%/Zw~x \E9C'&!g2AHrx4fDyHL $JB& >@^-3yxG]`Yk]uwtI!=kU_]QJشi3J(%C5(̢tEQ;/^{ 92W?A,;Vuj8D(W~RզYK=KiutwC5{XGtwVZ>}t}e]E_~o㳏ҮJÔke)W>8SLh 6}51W|8Sq_L-^^7ڇُN-~wt!ӷO-{ESEԡ.'Y,kcR1:5!T6GcmѹN^]+'V] 1tG.\6GnWX~:S^}%Tm.u|bS1)v)bYhxEQ:Lw# ľI6cr];t" iQ;n/'_/xa{t czC]Wv*&L{vR5XQ/h |Ċ;,:^~W;Wwǒw~quിZ< ?9xfUru?Wj7P!Sc:ryh~9+x?h,jFt].P'U]5x#i ;3cÌ]>yq=Q[qFޥUӖ.JotM^:ԅ/ugep{?oЈaØ'1Z] H`mcs)Ď(pЭz>rZ8P|r9愁c8068 U1FWK<;ԡnā2\-衤{؁c8068;Kz|%;ԡnā2\(vcFp =ppЂJ_C;ǁapppUU>ZCi%5==`ՆCJ* 8ˡ=UC9 Ía =\ |r99 #! =Az8ˡ=vJ?.EsÞFpaEV_Z8ˡq`lpi+ @c20Fc|r99 {=`*!5z\(vcFpMzx#8ˡq`lpxv8\o8z6C? =\8ˡ=vJ?9apaln4>ZCiqQ|యv86=AzX8ˡ=vJ?qo0zOop9rhAq`lp;n0=*aO.vC;ǁapa|? =wzb8068;u8h~q'C;!0;>e8z80C? =8ˡq`lp8;>m8z>C? =\8ˡq`lp=`g @|LbKKq&8rhA??DsF=`ÍCg8HwЂJok8z8H|r9נ\9av8|p =|p \(vcxp = |r99 =` @7dG|r99 !!z88rh=Ds2z[ @'q>8ˡ=6OO(v>ph_4=C7á>AQ6!Ú =\-(vc!Fp =pO.Pu~r]b8C!ç2Aç|r9['Bs"z 8xO~,c; @v=p\-衴DQ"EÍ.!çq9ie>q`lśF=`ZÁ>}/@qu#9rh"ԡGJ }ym:g>ަE|G_2>4Z )u)WZ\N,.J.z=O#dOiϦ}Q~2A\?fQsM6IYN }Ƿͯ|:h6+勈\LjSQ (!JngxTxY.hP:ZqOOѱeZ}c1F/|Zb3YiN3[J׫=O"X T!vk}so-?Fǧ- ;}L6P[,IA)J3Tbajmg&e9mU{ڤ-VFQ[9YOMmAyxMzC͓6)i!~zڤ6#a?\m*O ҹA1~3je7ލJVo}ZFfP%y*[~ 84*%[#3_􉲜q>tZ^oMr\qRx&e9mV=bzousfA;;^PO/-7w&3cP?5\Om$h~QU{9]7c98e9~`x67e٩=Ce69`6'hs5vϨIYNbe7sS:o6).%7~Y* 0[)i2~׮L Mu=ҟv,P3_QcG٢ݾZUʚhZ:uuT_NՁ?u_]n^]Nufƾw'u߽NݸyB;Nu괿^o:kzC };nΏ ;Omځ۽^(-wk WtKbqf3UyfٱV^?bcp9`wؑz Z ;[`B]{x 񞠄9[,lΡ 7k|Į;W{~ {`5|uԡn{:S;t}Ox'0Ýŝ:'t^FNJ0Ec%)+FUw֪['5 /_^!Cx*1Ƶ؞]eqy|5Up}Pʹ=<nv^_t96>KJs=D t@(NNS7u&UVɏ_Զ]hW.#oD͏޴MhsmSʶ'"X-'+k 屬=on:7i?q=Um9k&u*TWJwwo>Ce]juawҹjWp d۾\ZnruƝqܤ951&9e\ۘPYx9dZyuSJGidM}ϋ:O韕Rz^G ]ʓF/Z>=劢1om̥NJP0ԯ/hK?]91w1J1jO~;by$/Ik{72Λ42΋}ƽ=Ǟ'4_f1vĦk-Z5}yZ:C+[3󂱧so{=#hi(%\ΪLFhy=S6O׫YpF<_[Jρͭ8ψJ}Pj59l%7?,Xx'ŽKs&gQY]EiWۭY6yfinx\,+'(-?By%ĝgSɲ2Vmn:Oi;=\ui"p]ɲ9Sq%pm;\{F#YtYtaul;eOPR:~+uoR _DXsEcN1aʼ1F FϢi^Qsxd}^6oti=WxA}a?m)~rxH乊ؤvxj'LwĦvn$\K9o~;\K2ϋt Z"oEGĶ;dpO׋ԏ4v}H-63u]ys|&J\X|v3y oEUaߚPb|sz';ozqʨoviPנΝo6//}m$N׵g}U49 _>emy_+}k* (mA?F^kh7W^nxYY:Kf;o'&U0)ۗo:"~p,{=ؗ-NTϩbossv[J@S%4r@e}VsQ\?V^\>wkǝG\VUwU?}NUy}w(>V=[=Vڣsy|$N`aj(Ď9^ sU/qG-`wC݈e>ZCIssU1Cp %|+Z8P|r9Kq`lpj %|<;ԡnā2\(vc4p8p0%CSz aO.PR9 Ӎa z8ˡ=v]\ӣ9;6={ h\-ᮮR{گ(vcqFp =[|r99 =`áC>곥? =q'C z(~r]b80!ízpҭ>AQp!1z8F8rh=DsN2z# @_q8ˡq`lp8;&ñ8h~8q'C;!pv8L6=ܖqnsЂJoQ|cGobwk蜟ڣe>ZCiqQ|pv8pp{n5|r9['9mF!ôaZ =LsЂJ)vp8ppGt]pzb8068fe8z8H|r99 =`!ÝzN\(vc;h!Cwq|r99 4z]8Hw9rh=Dsf=`1C2p#q>ZCQw=`ñCzX q'C z(~q3a =c8H;rhE]%=.F0ppwݎ>AQYF0ppBNAz8q'C z(} u)m݆C{2pO\(vc{8!Éz8F':rhA/Es0z @f^G{|r99 !Iz8 '9rh=Dsk'}8H9rhAy:g'Ts_:pNvzb8068i'7zq'C z(y:pv8b8z8%C? =8ˡ=v]\9lp1=<z 8rhAݷO8Ds9Fp'C==8ˡ=v]pb8=` @f^Azxq'C;!pv8ppjNNuЬOPy09 7;;7TtN&;TO:tt]]խp عoo]~?U~bk?j|Į>vs?gO`.?}[寝]̡ob8p]Cpom`wtGT9Sým;ǁqo77Kzv84`Gj uqq'`!¤':Iy7;֒Gwt!u/O->7uߛ6Y'_5=t/]xY?wuq{OJ7;DczM ]LJzDkoGvQհhfҨf`RTך&ҫp[1Ic6)W5^"4f25?9ĻqIЉPuo](v\o@kռ\ ?h.fSQf.r|r{*$ ӊbsXqOŻjp3 媗8{ӿvwOEF(s0(v>pMar0p]Ыuqq'CzUvGq^$ɸFW7g/9{;ʜ.Fٗh|ќkԙרws.nQרNsvCX&vĐbp\\uԡn4WP8;W0g4' ;ǁ1g/Q1llvCsC P7@O.9;C%=K!pv8c8.qX/@F(szb8068\f7=3z \-衤~=Ds>f7zxq'C z(D?[9av81=^Az8ˡ=S;ǁav8|pH#>AQˍazx/#{|r9['ץ(v>p;ã /=8ˡq`lpXn4=/C|r99 W=`|!czx 1\(vcUFp = 3|r99 W=`C+z #W|r9['t;80z @ge^Az8q'C z(9~!1z1=ZCiQ|pv8|ppv5|r9_b80684z @_Wo懯:rh=DsV=`ÅCs2p#9>AQÆCek8h~O.vC;ǁzpp =>AQ=`!3uG;rh=DsV=`G @f\Gs|r9ҟ9 0zo? =|q'C z(~q7=`ņC9zk8Hs|r9R_(vc'a =<'|r99 kaz#|r9נ\9SFpz*A7|r99 6zņCz >ZCKQ=`!÷2-Go9rh=Dsn4zK @20|r99 7=`eC'3$#Ó>ZCi4db8cCfჽA\(vcgaa}aO.Pt;ǁsFp0?Cq;rhA]'ץ(v>pv8\n8zvpm\-衴V (v>pv8\a8z8/Cy>ZCi% (v>p;28rh=Dsn5z+ @z腿z|r94!}z:7AIIߛ#o~(z; +P=,N3h,zq]E%m?-neїll8Mmzߣ(>WQ̒aRqtqXQ"jD!%AcP18; UޢD{ST9mifmRFjڼUe'EjyxǓ>퇵!͓}{=xj-\[ޱQse+R o>㔈>X7)i#_l&)Q7 U-c*MSMwNPFl*z?*Bb]";ERՈ8R,*/h@%if9j|/-Z~]XA-=o'?KqzIoTzK=X&P'Mq~*kl3ȏT4DiJ#|Yn\=?H[W9?KeUzNF Cԡtd;OlZA=s;;*GEUAW :~%IfĖS"FRu]҄hU-2Ɖ͍s*Jc1ͽՁ6)Mڜ)F5uLqjRzM GY&JL]p:{!h%OՉ̙2}Xߡϥ7YIϳ{4{v9܏q*9ަrn}Fsmunݨ9mun-Q\9+4[qlέT ΍{ Hssz-kP>ZeᵬX{ULw>%]{f{?xe1_!SMu/owNjgXvєE#8eQs%a wZ]ŊjLcs_.^ >}I8bbSJ/<$BE-[>QޥVM[(1}E7=x:P>RwԦ*lU;kwm89b*Ďx(pЭz>wi@F(sЂJpM!&(pXi8.qGŴqu#9rhA%]pv82`8({p8P|r99 =`uCzX8p:rhA%/!pv8\o8z~;rhA]'(v>p;>n8zaw%&<@O.pWW)q!v86=<qO.vC;ǁApᒌGK|r9['ץ(v>pv8`8zA~c8H?pzb8068ZCiQ|v8d8z,CM0|r9_b8068AQG᳆Cec8Hszb8068I}`6N&˒67vʧ2|*k>)qs{1:ru+=8:Tϝ{3T\R:vyy-ݵ$?;N~KcyVuS)qi!e3e#>)J+w,oJ _tӘ_ʿ^y0I6X}׷i9^Aڞ4fVܡvݘgԏI\q 2DwͱXoz{zw޼MhX,Ug^'Km%w̬yn?Fƌ ȧo=?^FʆշSSg|=?K[D!Vw|\1.q4;ꪻj?86lǞtG) =6,T>(=T>-e7mqzp ʶ\8Ch.5_۝ ~ VP0LҌV)>P|5-V1Y0igVYhx-CY,F&\+*adпLFmK!/sJU]Emo|fO6\>frNS}iRݞAחF,VokxSL(#&b2CeDp|%}GĚhn2P=TۣMڢڤ,͊I\mޠ{~RF{B5A|xbSg|mFS6Y'_ʮ^I1TV +1 $@ DZ鑨u ZmoLuĔ@`+8ը8m?L+6F@6ceh| *GD2߹k>v[, _翿眽ɍM>^M^yW^ f&?0>fIyxk` m]Vv]l YWDDufk$7vEi8wK+!!Ǩ {@v&ɅlE=2>&S[7KgnپA Yxo~C{,='}t2)ӳk7*['X|tj~y߶*obo` ~4f|j~olW#W4 ̯ Է;6%xE{P\梩mCv! ;þ?T.3r/mh"?pM7ۮ]~vXÝ~w+"?І1?+פ!= mD]mnJiѬ{A[AވԞF9oklx:.ㆿ֫tHjV`<\|Llq-y(JZM C%:cyn. K*2Uש*sj>ĄRC9(YULk}kJ}7n`YvPW~vTlo@|Ϡag~G,]=Wg2; # }RV?ې`&<0Ȋl]5y >6u}2&9Arɿx/"?O}P-̏Y=uΒ!./\'ckccuxE ~OB]=ta}s /skw#R03a>,Ql~TX̭?ݘ}Df9cru]8Gn0$^gk\->OR;k~/-<SsD=sBٮvkD!&8iRt{Mx)r,= [#R03qKV2CyuH~XUJܮ2[zRg׹+XTk9A?{"c+TE|3f K.E /-²]צm##O6揋dhoUqcr"֗ӡqatrnja揙Oc݄rr&fkt\&tr07;m. 瓚qarmxjt\Nw+7;.LNwOqa}6g3ͳYރ|3͐=Fc{,۽ٺ;Fn/tru79Lwʍtru79Lwʇ{ƈԩ2uqa|{yQ~xj'p>4\UzHSsOm!_VwCwέ\j=vZv[[ۯ?:ߓ7<{l;;p?<^R8*)3llE-Ө yَމ~;-=|쫊?ܛ_W;vj?>?<}T8}d*{w㡾~;ǧv`P_6w5?KDe~{nxTv?@=~|aGAm5~|b nKVO.ʼH3fV)𶪮UukD<熲˴BMNj2'UR7S(Ą/\'haor*٪Cy.%=)LO/7}ew:E0`fYQy6FF+mb2.G&L>,Ql_58bAym:+]!imRן*n+re嵖)}7Kj:q= f|Yy߾ts"H~ѵDenE˪;RI}L5 _o7,uJPV;ܒ{QO~/S{ ^sIUˍy {|.mdU[:_>{M봶ֶ_RD,YCcosyҡGOgx)~cODa^s`2wQ[į@?]_!Ǡvu_9Zb(GY<wb3rLv"E|x)6o"TxJ"wf. /2/˟{~E|l #d|p"G#mQ"_D+RY5(RJFw 3FtPDjrpJOc׃Ʈ%.ߩ4EX;ϋm >0`8?|ai&!rMcommyEW r}Xe#}ݭlMӝru9ݭlMӝruq|Vn&NPt:w{./TuGݮz]Ya^t0֟TG@(CYr_TJ4F? /s-ux0}&L9Ar}rF'x`N'/yODpwEN0_0+Lx);_0׵MR0։:7[5r7hKoIhwox)P6:aVNyCD}B}*3,hߙ{tCy"ӋQt{G/E{O8D0၉Ec@W[zFȼccH$,0F0 t}/r-r/ 8HRg~?M<0Q(Omׯ1) /E?nuɷ< qlUR䃲x|_nRlu"sAA)<@ux|[k}{UBخWdyR72|6"!?Q9wn@0`K̄AuR106b{HɚSsl] a+y0|powsẎ29_oڧEDK7rQ=]*ll3~d⡇>*ʰcaޯ@vx/iPQ[컅__2ɾrr/PxWQ{kKdno钼['aϾ[^]Wd-SMw m¾ۑ|Pbo |B|xOEn\^˲x(SKXwUQVnWj r " ]4>eXCu:5C}7lcaͷT&nfDža~YOqa}^qmܩ1crmb=0Ϣ&^!rd XhwC]kN&nfDžaq!rMc+m"j=]6I#6rAw+7[wthmaDw+7[wthm1aS>yҐv#~]uGݮھEo`*Rx_U5j+ e(ſH1hэLx:ja-0v컅K!'n!&n)d=E쭁^X /OEnW}70+LR03loV~&<0;Ԯ(ܖm3^~X_mm/E~fEB'bg"7_xޞ+U]Ku}^_FWӒ DdCu蘨/<0; {ȌnsDA6ro/EnboXrD)VY?7C7F7" &aujWkel ,a̷ U:Y"xv߀wUaU;mʣ/#Oo.NNjc_G0`n^ rK^ f&EH| +-s=ϑ {#9ޅrţt3*ʳ.{#!.M7>{#!>{#).'_1612090867"Lud@Kg2""PackageCompObj!#bObjInfo   !"#$%&'()*+,-./012346789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstvwxyz{|}~PK!h"[Content_Types].xml (UN0#(q!GD޴m߳I!\"Enɶ*58JE>f/= Di dlMts"6!cKDyKDHC_ + )oG;.A0cx "^Z4!$Ǣ}]M1\@F mQh UETI 缕VI }SC<}BJmo2fB.t0tuPvҞn3i+QIfU?WD]9DP`@I="wIyMuV\<7@iaxFd RX#rWͱ@:>b^ʂLKt`OZdzYW:l/PK!N _rels/.rels (JA a}7 "Hw"w̤ھ P^O֛;<aYՠ؛`GkxmPY[g Gΰino/<<1ⳆA$>"f3\ȾTI SWY ig@X6_]7~ fˉao.b*lIrj),l0%b 6iD_, |uZ^t٢yǯ;!Y,}{C/h>PK!6Hh word/_rels/document.xml.rels (N@@. U1]z1&*>GY;Uy{'6P qdg~6 >Ơq07Eͣi,tkmr}yVruӻS&꟤ty vIilK[^"9 %˽MY69<|ҙP H!C&lv߭mo{wTmq;>u4U}iZ].ьS/\&ꘚxΩԜSSWx}+.;n}pl0^Z'mkFټ8Xyersx+㶺G?Z,[ 61b. {QM{ J{ocSh,5%~MK|=s?>/-T^8Qk zaZ.Џօ::Tx^:=ty8'~b堈nz޴б)*?wpitM>R,[]h Tu\/R|TRg bioR<W_äjbx!iĉ&K~,gx(ҡnГVLuնv`ttC?:x0zؚZ)ܺg R9_=pj>eLwnS1\=4TA>[Mǿ-Jՠy!oo1J.0ns #dư9a5W@EJ x;%BIj)H5`^h<I6{򇿁0jLGЕ +LOJ31xe1\NawMɩ܀Cm9b97[@*}S7&>̶ >3`vQ_O@jUm(:(qvI9D U* :hcD)\fՈ#@h<"vvs{jAə>zgBpHdxVE+0pL.`@׊bpLȻ0Džtvӭm)عZZyPS l~ZU(-x3ES-V e8S fgz "s{&)SӲtxS|>yc 7#R8ȈSq|cl->]'զ8OF01i`XMm0 ׃6ϴa~&wSO]=6^&4Cb@z$O6SmAi#41Z\#gN> A4U,Hxd(4gtL5>(2I;vLvt$4\Hcp|_wҖ>~ANbiG6n/HOo{kRΕIjpo ľhrBq &rܱ R'g/``-~*=(= .&~Z_1Q[_pjrLOgz 9%Oم1(Y埻sO?-}V*X"Z^; ,Dv+K Oh>ȲgW*g!NʴDUmjl' LD՛7Y #'řk.RĀ> I"y] Bv1h攔E)^ڙYLϑu$Yۜ5"> )}6ڧوGPY3SfF}; 6*7/WQ@p@!۽aw6")ӈP $p=yP A)!/Kpgm)zp=Eēb!\nDxVp=yu[wH,>i4'r_1dRTS:E"r9 7r p/ZYVMҰQHQcQ#D1Y#z&2ΆI܎k] a |؛ Cs!Yϟ:It=D#!^̕9W6tɭ֐M(DCt=rJ7D J j er-%Xz@L9(fl \D׳Kq*iL3+lzK׬ai" 4YcLk*_%5_ C "gz ^xjz3Uۮ5DjvVXO$::W`=`8S)lH{{ҒdSM#8tr q4xAfXXΨ9( HNh7 \;ԛI9Gf YJ[j̥Jޛ$Q ઺R?Wpԟx iW+Z(rDqTiRŲ46X]2\93#E"9q ,Djz6[BށKL8J,yd^?|W*\eќcd]/ٻE]MX>^gqaj#"܅=@-MfYĻ\= Y j6mH|ÂT"|kx ,0Iq҈qH?JGB¥!<|\J(CB.qsdRY?^gw .}7I78'ϝ3lL!EYDU$Oako>ChoۿaA}Y6_IB>|,qOCjJ&,fÉ'1ia0u9 ,\ݖ<y 6 $D s'2 ׋3SkY_P%/xAŋ5/$^93^W`*97p&p$q| V3$z5hV( +MhV||""K/ϊB)BDJ&\-wnc"o7#&bil9@2Z\؅RzBM@MtbNJzAcVy% rYFK1yI%8VTJ bhbALM)16"i熑"3~-xnAlcx^'E9liᚣtWB;t׺QVd6?Iw\7,y~9YXN7gi%`ɓIOC;auZIR/MCk!J0 K©;q%` a9& HГq(~&%L‡0{H$f @p0 )D%Bdx) D+٣Ux`9dٲVia&26%'rn0rNRI0y秃gΩ:[qK2/9Y)W`m'(/G΅9\FȾnz[}ﰀo?0dB4sa3KV͊P~Nn6MF`׷7ir%nN;>E's20%o~OD mt2)8[M m-&am\'% I{HuхJW9ސkȐp][fkި@K:F!2z[-Kҥ8õjCZ4Nˎ]. 2 V="N 6C5|?tְՓHkT~Dc24l$Ȩ6:T163!Fw q׷+NۃLm{p[3'߹`(D_,]9d'-Ϯ KG b߷m, "ʭQr#"'2>x~PK$-UCAN\kIDLW!H`.p yTwZd2%_"-u)) ZC! k ,]oXeV+x*PK!^gword/footnotes.xmlKN0H!C%&q cNBoIPUƉ?>NZtH"RCN^V$ ےk2'GȮvY-DdؐctA'-:+G54n%8ջ*cd@No 2JxP>%RBN9_Sw܃hqHԨl 3-3Dk׹kw8Gy2GBL٥% ?kJ Wvq6exkkEqLIţCR{42'lsxe-6not(D2vTۛm*(!-ylʹ2¯* gΈ@[wFƮ$+~׵G~l`X-z,CbYj;FQ6FA2rjҀ+mL3Q i/њz>kNtS;tu(dݏ΅ėrO#k$9+1BÂK<>=TE~K++tx8fiGZ$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ireword/settings.xml[u;󜵊wZU$ l'#%sV '؇is~n_}O+xsW~=\;]_>gJSܟo>O7wwwwtxpw}x~{㛫σ~uxk|zt?_w|8vM2w/b~9,2xٝNv6iN=>>nov<OO?m޽=44=;t۷=|qywnqDo^[oGH aW6zׇO>_~vY,m~|se'?_rp8λ<^^߾zF/^? oǷ|eoƉ36Jl/חVi13\_!d자KyaHG|I 1q. gڬ3c\ 6{zc,.ů-t5i5%G'WDc2ϵ2K"1v}PoN{2+BT6S3h|U: 1MsFJ&ĸ-F3ŸvH&Y8')`o):-y퀳r^qmo+Hg+u*1$ f4&6Ƴtdfljjhs²)1/4Gug KWS(CF;bcMc'ʸA*[op|jEX iԚ41* %6FkSak:kXh ɠ$8ީrEdR-C_Y"SH::H6gYA yۦ8| )ym$c$"ٻ-ƬلaLŦ8(")x N~JXL}Mx|vqΎ X"-i|Xɼ*[SuB[Sia]oӧ01tc:c|3{\u}7M3cM&k7y#|F dij "IΒ RȣtV^(Ϧ 9^6s6s^t'缉SnD9C z~0QgKrQӁR5meXdI%M)2FMel!hɉd,ʫ()B<(ϱΐ\QY; )cKOƳW}M@Ir8fiSeVcgNi2Eʢ][|>|gƎlovX*2v\52Pcϼf>4pHBSmЧƑETπQK`Hjp](QE R9'PZFcVjhYE mG@*j:So( ˺1zada5TLj/D"eD(Y [R|9KZEb@i>zG9A{q#f,^zN g2XE^(sb.Ak[ʒO蒘窛3p&2Rʠ|mZG)63mgX9RGu9qjdfQA\3MF5ȍJey'bAn${:X 1v4[o79fAmt, /AV)Fl0+NR2u@sPbt yN2>`)^eJRhi@.ʄ LS5, rq\[Rs!CIrFI*se%Ei*U;TZ*x.)VAA|@6Σ2Ɋ1%cTҒ%_[t' sb;ڢ9A,rUX8gUILTiU9ƁMrDC\Iيnk'[W˪Aͤ5 % zS#GĔa8 ԣ6)Q o;nRZwAt/ GM\y3qE}tGգͧ- O+.(.̶[Bqe8lWUKqBB\k=t/f9gL<FUVgt鳼C湢J ]iTqe%(tx[FVl"gtE;ax[BrbArLoNbe*wӪu&w}]>+[qyt_ N_ӻw=Nwۮ'vzasuG>mvfr#L]`ln.;ӯq?|}^3Yxy>/ǟ }I/?/no_v߽<|sw͆on?m7ߞG=~A~6 xtt?\WFxM{.·09GC+PK!"word/webSettings.xmlXo0ObcMTR)K'~vҿ~mqƁߏgd_^}k`]P0ں]IݼQdvnM Wׯ.eo6MXŅ/>n$ڛV C|#~vk+s }k\LRJEM#"{Tj=PHۜ:B=_ں$-rR k{@A7~Lrd:1R<c!$g|LXγB4+gy<%TRәT8ҡCx;p྾44|L=X}PK! Y%ܪword/styles.xml]rIrLS8+m0c Rbc8}U@t 3t]7>LkƒQUs \"Y%[,b~~c b~t Y$[<˟j6˖ `|8?V^\}cmOWsqٛb櫗^"+|9m>o{,E1ΖK}} 7)ot=[-Ň~?W|L_q|aDcOp%KeZ/N/KcK,klr'iO<GUF E҆ RPVQlr nl݇E^,շ3xo$#oOI4&Wgq'Ȋrq@ {<0#]*s5Aw'zf) v5::UGGxW#@#ĆmΣU1UY'O zO8@z%3 'PV@{?q[yʒUuER}Wt18EY nJنY>ϒ~-B}H6y,O}*8T>ԄMf,%EzH t VɷS4ws0fzrS"u$Ъϓ(AO=77E1E4]Zo>fUSZd?zl4w>YuOjyD7;gb6_C:cY}嶺fOmgrS}DpԱc(u/c_S641E]'V'Hx>C~j=壚H&]xM{Y̊z@-<`х'xH|&1Xp>r ,Lё5`D k: ݏٗDCjN硃2p`o/^f_oCR2D)aj:j :rȇ۬:ѿ1`XZ OYt"M1{ݲ`M^dM^>9MZ#SC7Վx{(x{t=:5N⁷G_ 0Uo3F#=: v,fARFo^dG/qG_xK$h} +x{t=:o‷GGxW06LUۣ`x VYu%A&x{ PW0x{􅷄 ;dPqcDqۣ8Q9xw= *x{t #=: +xd:x{ =z < f֗oP^GGx˦(x{(x{t=:joA` ÃHo 8G3o^o%Σ8 fco٠#E!l#5N⁷G_ 0UoAtGG@R!_;<$?;*Ұa|=:wr*|,%uxR.t3bm lw11Hn$ qW.ܸ,BIòMx;6bL7f\b߰UxW17l/_ .&[|-mSw|VF>n+UVď;od19㰵_y;r.8.XVRr_ލֆ839Yd| (0cޮ2yHMa_aqfpCrr$r!ˆN cler>\ ` [-`M-oq:Y@5,:wϨZT*1nA o5b䷃(LG0V|N1IP|xu~Zaxo$m7GNf'cvC/MpF9hK+;b鱓ZcivR`)qSS36٠ c n``0^"{;S fuDJ~|\Ϡ!] JZUA),OGoҔVհb/(eh!%Z(M\3$q,>ٛ1H#\W&X/Wnaؕ]rb]%&TTXPe_Sظxe ]҄/ѿ̦+OGo;/O m8&vU%(~ΊP-~CWd;qs|e'[(`Iu_(6ݫьF?A7|Mke6.Wq+q">5-WAeUܻ_x|ПdnY~ 87 `;e)cʗo+&|qCjRKev1'`Q3rPm#ZIGͣcFRF\TSQ-GHi8d$df1`2NJ4j=P ZbQ`j C&QnDc"w/-r،#4"Q5Y'6K6/ҰդU,!ў"4 ?}RMh-VEhp, %PqM1p-5vVM4MDEXB|X'/+3aҰpX[)vp抹W}G j u{Л%.Kix Z}2Tpcы䱨pLޜA#$|״,N*ņrb57$R8[|Jmߤ&RN]H2TC} UE>YC%KDОta)QkϢcOK(ػ(R.ZR 4,yZ%A<4]{p/jS85к[r3lXO7O.fe uaSl %Wtf*_mtxċ2v/"BpB*HmteɴʱThyn:@C<Ό`tc2H_S3[.R ]'nnybaCXf#Ik%_ 5֚>ޱ%S4|4ʧmTMRpgx&hˮPhP\eJ&~NSiͶ)#&d g OBOT9.o&R@$AUX]~* pwh]jXYP TbIiŘr.I ך) IE-D&g.d(dsm&1f A34ǜr̜v (%hPɱ+dMT <.eڦ??Pe"޾.UM5,}0?+y xu< 4,k6vVWeYgwְEN5eWNsvmuH P`+j-'ą;SoZBTDkPUe&z4ŕ_tk{"MRr,˜A-jorufF44B؛>uNڼ%&ce9:.I4͠D@bG9ieoqh[}c3PYvHzk8Nk'ΐِ~ EMzLAQ=7z8'[ą>ya~T^{*clVs{^ڦ: J!_J 0<ā'iqnf c5`W"16/#G-º(O֗.N=VqR\uC$JyeFJut;Fo]XZǝ0/>Ļ7 `ςb cPxi<q20G;psA<êL$얄}Yy&2Md_r l 1cXYӇWE7Wؘڂ:nCDU[ ɏ0y*("xKoz@F]zu]hSzL+ޟ>Ȍr?YZKKX];Qm~gbv; d9dy[]LH#ufD߃e[(o9w/i*6.7Tn;Q(5:tvDI]pҬ^0 CA'hHN0dpS&SCi_*hTŶXzJN,~]Z-dRe" ,:^v#?N0"h/l߯2\JVSfGyWXVU_&ߏƚLJϒqeC TŊxXr.;d5sAcQ4ֶ5%ePS {Eu6\2J$DI0ծ`.]0,ZR>=hk$ЃOܩnILW䢳 jHMӒzёQ!3Tॐ-KVaiv`Z^$BO!}@khAFX3[s~QOJހ/ r?LslМ:¹nCb4DY<ư$oHnYM7ېҥ/Ƞ)ׂxe$J*PyTzn:pqDd:#a)_1AގDTVODu__[޿7Wr\Җ|yMjE<-CgM!ʻP Cäz8]f1rLS&uAA]o%C#5z`"{y%pL qBU%1]1VotIGd~&-{C,xKmZ3&6l>YM,fx)kTEzT ie'X46?QDGx6 Q 5 jXP_`έ#h9R͔~dT/==Ax * k6Hcu"&p ;7B 1mdm؟n*ţ<&\K͇דq4ob/@,@6Ÿ7BYCF1W@cQ1Xd1'o1i[< 8'K3$B6rcr9ꑛޘc. EuB k4h p:^E #'cbZ6"YB34HQLJISʙDzX£vjQf(XiF!!Tsf>£#5_xvGZ>oI䎡סRsf4 G'ΰϔ3(1O@$a!gʙ>5arqq=-k̳ k\Yf5;IXÜʚ#Ql.@3$aϕ5'*`A/w8qMܒ=A=ZfmmA 1d_-,,BiHO>,ڨ|'V(-hV3@&웵G1tH3McUǽ#1MZ5oJRaV )Iy)j!Fn[dm:dPp'0/JE۝4-] ߑm(vQ7eB܄rRK]%hhʈa.󥁜~PYEyT v/sl T74H!hA,,p},{l2%APe?Ȍ$BOi#c:!bᰶH\,Qj G*fBEe8aNvĂin Ԝ2|)g-'bQ<tR/Y5谧c' >ME+i2ķgG##lc ]ljN 88LR4"HjDRݥ35(z:*ÂuDRq!,l`ׯ™,eS 9IDZDs^{&ef:d>݇CVRV*_AϿW%E!h6e= 7Vk^R k{- Fj F 63FNm6͗ZFN{aLџ.3Ǜ3˹ ie (zj͇3F):EKc+k$y4 61{kNL\ЁO'S"l %x&^;T+\(D+iA#1E~|v;:IISs}L:2 iۜn#1R,T6R uOT7j5cfַy|އc PpAXh<C!#l<=yllJI:# 4EmShރxM J5A`QGL'( ]GfED[7DܑYuTxtXʚK5=M@z9#ۙ8jqnd>Wqfe%TC|a" TUJnNB e (hΦRFnK؍\46.4r\;ظ}LĬ慲]oyө-!ɭ1Oma|h8#̍OU-d}ѱS4vղ%[iiB\qX`S[P%% c[Sm#@0/l[VxO*Y]5O]Vzv.-~QviȌ`lshl<#hA2}l'rE; ]Ÿ"ƸHĺcu;ZmAv;A>[p,bpCvF6F@m.ޭbe6]B=!'Ii hd\<.Z*i{uE3"~AE{AeABi {#+!)YMb{X>i~ 30[ߋ_N'\ ֔۬lQ~/B};lbmf-E2%Xm~/Bv j?d!>-F"k;=51~` 8j~Xo[Bkgjpl?B`6uڳ{G=w"={wX{?B [¥&Y5– dHBP?bX#n߇uDvX#ډVb3ȡ5=hCHLrmӪDmFkxЎqg]YCӃ.4Cu8A;i{FٶkZs'>bXژmqB* HF# 3;C?F1ngw4Zژ\4Qax'/7oOsgMZm7# +@oSCkZ2:pc5~:lGÈ`5<9lGx F_^Z \vymxۮNLhJh}6[\#h(Qԧѭ<5(Dhx\NTLhm4AY{U'1q\h&eMD3uh ]ZPK!:Bword/numbering.xml]ˎ? ,f$Ef&AAn-D/PqVLVYrɢ""ˤ=ؖDJs~ެ_=a^7իb{{Xm?^]:zu8.n[^},Wf+J+p o?cY|+7#pY|ڿmn^?^ۖ_5^=ۛ7rwؽ?V޿_+JW.vOb{,vj8m{70tgϛs/{o{(/0Λ5/a_^]7wD軛nqB'K6| ?Okխ>ciyw8OW}lxy:wu]]yZW}qǻrC޺zٯO@;"ײַ7VG~}uȲ,x_ ߜ_|(WeepwA<՟OY_ʜնz*~[g_n2mqK0h~NuPDկQ-iY׻8ldxuIa~ֳM)!&mYnϿeò\}xϧ`i:M( [6d& t6횃S6 ,0ɣL2:et"R'r]G:\:肮9@t܂:n֞!d t"1|8A<{~@^j IgOCKq$,+QkHp'ͅ 4|Z^ h| Tz^C ud ؔ.`sr7S qI(i~4pY@nМ@qXiM6] ,hQӤs[u YWtgH$FM N3T?iBFQ@p, rЃm @7dǙ@7]@/(ih.HӴy9Mu l+L(ĽzrW#@Hh=[.BmG9kGr#c6# I4uf [w);F::Ks<] n}\.\$AʙF Յ ʵ `].4t ɂ9L 8.ZXQ X"^$N,`.y3l >S6OZt!,ջզ8xyEнVK曏1 $e*/~D 9q9=1Z_%j Fm՝e7%5燚.tV4CT-:9J!q`P)Mb:;|Xq$kHc@ظ {aR\>K()3f4qJinfnӠӐ)1T̉č0.ež/pR+qUVsmiW:sgcg\̓d|&F@701͇zu,M)6sD K hd3^d7_tVs o`yFV9P2jÂ$4poK`fOǏsN6GOR%Kc NT6>3>H6ޅO1l"80n6;'$j<g v_8;Ir$qR*89(ۦT;AD35+E>bI0jT@ߐVmC}xDCY?M,vϬ}ChT"4E_i_Wϰۼ{Ƌޫbt qĢozmvJu|^1K j7yQ%;"g"-I:yP2ET^ջ!Rz!i`& =ʙ0rѳ/_Fh3Q14(72`hH B M9hJePlߓiÐ&V2]ةrqhO0vN{L)Plqـl@PF=/ȟisR#ldIIl|K 3dœS݌8M<]{4s;&vS{Ȇ&a-v`5†H&Wŏx&؀'تB]O 63R NG15L؀vطtZlE@WyԙvU: 6tB;e)C`M[(lO׎@T&N xtx?KEI! f~co(ND:ș60&~6gtO l莾CgI~7w!ÛiqnK꜄6Nۖn-Q1RhiWH/M i 28j79=>N &q3W}Uݫ, wi@V>3DHe@! xv{vi\ۆfHLąuE@GH1(PéS'ni,MTӜm4w܂i <ͰHn5p@* -}aa ?;|׫Jrz##r̨e})'@I&ºr"#mXLFoz9fCPqb=szA']Z&D6D4rBXP)бIBqrNdI :9vAw'$W`tLP>>b}ڟXvF]QPK!PC}docProps/core.xml (]O0MKG;>15\Ibƻھ@e떶01xsX8Ypmd(⅐j3Go2X sTA&%兆]82sK(g 3rsL0p ˞:=!58DsֹH֥+-7>XUՠe#z~m[ jf%JAѝ׽pl 7UqΕr"cƮܲC\LA6 N&fMEKeA$CB2 qJ":SB>!Z;I_1͆ISD/ $%3:z)61_O?3PK!-V!+dword/fontTable.xmlYN0wr;:P)TllvSؕ%vv[[^aR갦*M-_& rrBޣl_; ב f=qFwF{|Y"x$T*2>" >s iHNy8 K*>B N`l9#馽MmEo$xHƑ/ƔG1̺Cc"K2u#̸$(pw =TU݊)b!I5lp4eQG4 Y|݈g$cE G~QwM DԕF|;O>DtPxj'} 1+{Z@ǂ0p-Q5* j)4b#5ѧ7Lo5:DG^Z||5 x /㤮,wYY8HɄ!/wF$x6?~:eIH"FFp : PVX e- EyTPE(JBLzlB&r*MldB2;3*ru9^@$WeG%s`ou~; }_j@JEalVqTkS+ijTR"J:M0KnZi FÅPlb#^z%5p/YN<]6e}0k:{ƅlzɧwOfr%N1|ƓlDkA=(1KA)K"€;bY*GMrYjjT?_3LP9+jW6%O|9&$.l܇[]**Rmka9'&sbxP,S'{ryPK!qJdocProps/app.xml (RN0#Qj8lٛ±- lM=>;}`U^΋HR:u#lW"}a[W~#7HRִU|a`K̄7aV:} L%umAlߡq.;EdvxpÛ#Rd`a< +cݓSKoPDv}P"?*J$ /t>ɼS\0/6lD.zIIy9^!|)r )^sZ*Z);m /3!]љ+X/zp[ɸ3 o&g{gՙY{e(IX'}㾠_$z6cM yY(:c{l]qgI*2aE;3 !><!~Ee93 PUu(G~q\$R7ٙ9s&!%y}LI9~1Dl™&I8^;3 !><'Ţ3 r&!L-u|Y/sw^wukJW+n#%%ȵB2t(/tecm-!g3 d8$d/ ݭ09< q)7:.O;59fLT5&tr09Eȧ踰>9m|4IC݇K&{nfDžaq?.B>FDžݛVlfelӭ{3jA.Oy[ٺ;Fns s%[ٺ;FnݭlMӝ;ƝI -zy/ocx?w2 ҇rQ{c^e(|VLw$ \%uq3 8a`K\-3 R0cgН3 !&gR03{8'9)Iq;f%əL:`&˅+xzp^ f>0?I.'uJ6GԴZ8*m+UW]oRe~#>W&O=dF#2K La*Ze~}h4Z|V2na}.95߯5onPV6k? e7L}/ճ|Rd3tEW2n os M78Ou >k!><*į@?Grܮ:h#GYk!>k:3G{>b|C{$6X5bњ/RǗe2Q8w{ިR?Vf>ʳ=,*Ƨksn YO|p4U]ݭ09< q)7:.O;59fLT&tr0Yo"Snt\Xb+ k|q)dݭ09,.X"Snt\ؽ{,V6{DͼǢx?i=_#nfnr1̕nfnr#tru79Lwʇ;TZDM]UuuG<w{3X}1J/QTGڻ/CYkDpYֈS 7S9G70G0`Rnɚo?ؚ/rb曂IF{O:l T .k!.}[d7g][& L-SE<'0n ny9"?r^Rt2,:!&<0QlåLgw4aMw 8/Eo4 `1J udZ.{c }&L8]""Tڢ,/s\_#Rd]8Y 0Ȋ4ܝʿ@xFp;CֈE"Ne7w6Uij'3;PYNRD|m' }N`K̄O!A?ͪVvWu[#j|{U~&#.'}&7}>":̛#Z~EUPK̛}L ef,-Il?zvQ^zDE#Lx)6D_&,q7/#Rd0in LؒCW3"gB|xw!~E\s$g3@weׯ: @ /~3!>gR?]ח5GT|<M8ڄ3GbAً}~9KŢ3r -(˲3Q8wغoW?Vͮ " ]4>eX7uh 13mb0ٻAw+7;.L;~\|ʍ g lcN݈9fLT&{tr0"Snt\X6V>š{G =?tr䰸 !rMcO1m/t5 '}ݭlMӝru9ݭlMӝruq|Vn&NPtJKKZީgD?.B_tVF7׸YUzVW~Om!U*{yЃ[iC[|c ~U/sϵS:J3g6rsi|گ?9݅u~jc0ᛞ[Go(H=+WTq_^:ty\թ6oy\)I阆D{M;"_JG'u>)%پK(hU>|+nޝW,~+ٲQ@n+\:. uyU{6}uK>r+u'NϮݴO^1_#ܻ*ٽYUWOr|]2 GogdrXw^^upy~xrF(K7ݽuW_5o5s ;?;?xpr|؛ g{utk{o9bfyO֊%0ƌj;pPvS{aڙg̫@mC1?pMA+eol'1)avag'ikR{6RwJ}Ae8j='(}RϷZUFĻ¨.Dp9 .}?G4f0G0`RnPx)qG&&[CLx)c?q9sbs2?o.}; G09ߚI.*&ijWO~7,ק2>zExWN/YV+qx4Wd|cg#B|xU"2ZDF Gk9?~9.g#Bos6"lD 1og#lD{u?#=F`F6lđ|P?Y,!.g#m˲x(uY~UlNnS~Ȩ.2,s|ZM.x E"c+Tv̱Ԯ%c7EX|X6V196uWwdO ݭ09Lw'@ʝ3&٦ޞƅar?Aw+7;.Lӝs ~\|ʍ 듳Su6"u0967. Ptr09Eȧ踰{XmyEW r}Zej<{a~;}4;.L.ӝ{*rOUm;ն1EXhxur#žYxbr T=[͞/Lӝg-"Sn|a}܉m|4=&Lӝ L|ʍo3:}-"{#ʀڞ.Βo(xϊG|xNǕJeUdQL՛!W5:v3핶}lK<~uP0{0Om/,IAt¥{Gv\Cjyuju;1a Sdx{R4MX91ၹP0oC=\xz:b{,n(!Izx\{:^ |?է bN{[cګȿ(UU-(PiWl {8M֩flSܖ]^V -9RǶmOkq(֏sÓ3cadʎ)} %oꦩƃeǩ#¤GbWo8Y Z$WE~?+=/}K}gPdS'o!쟨ߝ~wO7&[_-l5/[[u'2meOW蛱_W7w^LG䗫nY84?(EY21[ʾ4 غ7/Ol}Y -x(u⽶v_%6td>1(? u?gL ^?z}u'c}& / 2=e<}>:Fi]LBDAϸ>kP}K==K/r$dž,x۠1|W6]NV6/] $a^0wF0`fN.?-":yd`wf/ԻCJ}QuUZ:=3cK)gooO՛KܟӛvʛK?ZlOs[ +뿃/9͓Q^yDIiO;<<o+#Ϯv|,/!eԮ&?ߥY|Wؙ<4O%m!vCEv@ÓΉŪl~hUZ']M&[G6ǒiTMko wg!Bţo?n:T6¼;]=Jl( m/ .]sd&ĄԶ(gHQ"/"[$_c_9f&_+ Ul*Eֻڹ-WzX[[P] pVzVkq9%龍26@OxYk|Os]ꗭ->=ebWG=XٮuUg?WDmaך>ϗmp k ykkOkصCF r \MG<1[t@Shgm7~Jf4).e,MH2"JS YZ6r5 \*AYSEcu`K̄/0_1Qx`r)sxT8lS/}h~N|-Alr^MB;W&L'B=,4gd,yxkjqhclBd1h:#rf 1"T}W4C#Q]i[ KY"\GAуEX)ۜ媣oTyrۚ Lw~ "zfE:&<0iR %%cy{g#Rd>Lx)|Ü>gg123pP]mҢ13֧u@@7;5 ,\[(CYW ;s /31ۋ "R038ɼ"&<0n1" C+#Rd c ,0* /3l78oG0+s?|Έgbc޼8mBE0!k{L#(HA#IVUwg&֖;.U y3K ˲0,영lHZwD Y̪PbQP3 TА2%7Z2U kU MO==wξ}wMz 譳{s=^o[t91ff^_ krbjfр{˱.P5O*oRxݻB[1/fQ$m:O7VaywU2/ s&nQ|83^O9c}򝈼y"Qa09Gfs)q^x=bcba:/ g |8/zya}k3tV]1vC6k3첼;d_XvfNjߍ9GaSw߭>j>9[~KD6tk].yo{c}:jK:*9-5w?glCKɦM WϔWE_B'K0`^&9.'r0z1\.+K0сo<ϭY6Na˱ۂLt9pm0`\ ~<.VtZ+2%A68t9v?X ާ$cF:헲{t[;t뤧žZ) ]S.;K0`7n tvSq񜗎UN}[GJrHә+k%u 6%p Rks3}Zmڤ p&LIhGN.TδBǬ*=&:0U) ?\Q{\t~)[=6 %uM꓾.'NlSy{Lt9E?JRs7kT5F}ծOc|7P~g5ϳYkN"[ڦv;P;$bڨK$ڡ;{' g%DSDިOD5E"]h/߿Kn];;~ml8I䷕Z'n'vӰ|O1<S`]J tHGɸ{Nq^Զǚ*/Omo[rpT }XW;y [4J$~[⿐6w^#HNyې7>Jl@'4_az|O &}›0?/DY)9ޜXkku0y$;F*l:/yHc+/pQ:r G7J?CXB塕\gY8@=jˉs!D0?=t0cʺplT[so~k]XM'ՙ_E2J*37S?hIrXoر|J60J8?gV./cIc-/9G~~K:rFe< %rUSҀLt9 9?`U & Lt9FPˏ:0U$`^}ʄ%vc!ƥV\m? %}L\+)~)[ܛKSXlۛC5_[an Stcj#xRsl/ͱJxg:l?y8֝?/;xv4W*-|A- AR!Z;.]~7zsJlƺJ6(Z?7mm_X3]mLy1KIL /|с~K.CV8cAzݵjS[npο1_$~[; o\>vؿp .'~|96>YfqpLJ+q_1+qpLJ+oyKW Wx\B~\€+bچ W/U2UWx; h%]++<.\A\>\A\>\ _\AL bWWx|ƀ\LqpDž++u+P Vj++<>\T/\pA p WoWWx|"WWx|"W&P.\q psep$5=cTJ*ɤGTbWJ "ZAu;nLr- >&j=boMJ}7LcGfoBq^x=bcz!7/M+ #[}yavjzվnQnvԫ|VfNx|Y#9UYœ~oN^#Mޜ`pO7HgvgœSyѝ:xzZjg&\˺~\}q x0Y1`^&ɺ~.l]?b &s0 (N<'Lt`ϲu]~]?%r0 ^b%r0 o:¼3`~]&oɗ暱c /5aeo]tr@GT̒>^YLt9vN4A2-`.\ 3]e~`7q˜-l=_9 K0Z>*1Fy"\Ir]f/]tn'6+=>*]LI,g <&BxMÍsYf]@2}6򡥾V?U<1a.ґkG~.K/HW331ȉs!a77c}J?wT[{cva3֟q2ұ> Oy_ErJwx 'lJlNb_j{dO>v'Cj/}ߕ~ʼn1u/x` >}>.'FL{Lt`H?/>_||Z+Qh96':eC*dGr-U{\p.uMf,mt`]퇅ژUƶWi=qο6fxmU?U?/g:l*iC[2~`3cGK:n52~ˉ3~~&ތu~~)ʑE鞏r g|LX?3L*^3r1~\y\π[3- ISB'og0哝j\[Cu++<>\TItUqv;~mpEA\>\|WWx|)E鞏\AL bWWx|A p W[3- ISw ߭ӱ\rQf.K_$~[; o\?9مmpEA\>\|WWx|)E鞏\AL bWWx|A p W[3- ISsEC>c8?|⿇p|>|J+6V'x;4)>>IN LJOr LJO! 1O|Labn|>|b'[4GJr+_S_WT?^s8gϳ7;Y!&%G$O uԹdq=JmDbs$p"< f51&k8 ƝFzUo'³q^O)[}yavX^= ^u^X< @l~"< yn0YVu^ʾ8/zya&α׹tb9_-6uj;N |?|/[Tr]Wbl1S\G ڋpUf 9ZO|gܭQas͇^Oj>$6V?;9Us®׸dNX}s찼X-߉'3Ǩas ^>&6V?9ues®UfNX}s찼X-߉'3Ǩa}#^O9a}b[׍K^%7\Pu3t:=Ӡ<~% ݯ:fmxuei{l1'T?} +٦skfc1S>W>ϔ{׼+i7<[cF6 E7+af mNP)kEƽ5':Jmo*_Uxc6]8Cٶv;=z->]b/Sth7*ɤjg7$N9MŞ=l[_v m9S6N{t۲1ɛÊCϨݭPMR,cX𙔰s e9Dde$33UR S A@?"?"Z4hʐaxR6 @=.4hʐaxRLX(PFZx ]UO=Bd$t,NUW0Q#վwı $@ A:* 4jv|ף-cGwDeuk{Oս%M:^9]$(K^wD|ԑN7$I_&IWrHOr$m$9$KK$w&HIR5ܕyyާM2]=]Rppo2W wgXQc ϮzsBay{y_ϱOIp@}s$pI^&YqHmk?*?/ʯ__I6 ir~rNrFSY<ՙ#\|㫓5yxc7NPП1K[fx;$)VsS:"f?9]7%݇ͫ&MÃG>zÛv,:3G_x.uݪ;soUyhYCfı'o1$%&Ic$i->&;bKjaMZ7"OAe=Ir>«}@mpNP+nKD[\5eF7*Yc^_Lmwi߄6ߠ+z_+c=?>b~5Ǽ]4Ef/s{o':0lxH4 c+EWֽ` 0ѕL`P8s%耶s$v}8QZ>_G*WמkJ.s6+]cv}Gw\ {w6]u_k{odc]y6$so\:6{kxc/ ͗V'_q $c];m^Ir~uՆdhc5;5jۂ{: ~uSb+Cmop|W{mHaXq䛇$I7,Pi'Bvގ8O9l{^~,ןrxp,XÝN:bw/u'4Λ5msW>b=85h롱Pq"S׆98Oġ,VX8c.)iC }s#7Ç~pw$ q=A=96Rc܈yz8|+z88438lPXΏۑ8%pq,3\m_"`pA'߉ġ,Qg63cqzh/a'8Eak'DPPK%8p=Uo[>k"`-RFPPJú.|Åz8CA=\Z.mP0жV섗|Ez8|/zX_78lPXG~p_$D=hP;bq8w8X=9RGPPo,QolPo`"`pq'?ġj5~?}Yz,|%z8S$D=lhPbqzh}+vr.],VF~ϑ8[J\Ҡ Ca'q(],V;"@?q?z8D=ՠΊamVEH=OġJXza/.D~H pvz8;|X'{#q(K Xz(],VG~H pNz8'|z8K$pEzA=\VEag'"q(7757pCbqzÃ8A=a|Õz8<CA=[mP0жV}\bqzxk''zUv5]8t=y\bqz*RGPPK1|H=O~CA=\YlPW0ж5^*],VWG~H aSzԠ6pCbqzx['?ġZڠ C|#@?qH aszܠ6pCbqz&Rġ*QW5bq8w8X=\H aKzҠ0ж4vr.],V8A=`"`H=OġFKhza溜|x'ġ.QW7cqzh/a'TX#8y%p^,3\moNPX|q&2͸j_cޢsGaܫҝ+z Yge_"ݢ\Zm9y].ι-I˧Ծs.lblՖ6yCI'Ͱ2XnתN찹n܍0wkwzf͝vn0wkwzf͝T>\GߧgytW*Vף}Y8o6gI>mW=~ZDoMcFG7&a9&9\y5.5o}IEmn}YFHv~Ꟶ{D7|G{>yHT__.\%,zď"]*9\*|̇eD3u,#^ӟڮg$IԿY{|J(tۥpVK?CۉϘc_ JJ#򾡼=2MGays 90s%%K$$ɗEg͡sNJ׫o}Em-O?Ze¶>lBlZ[`:lOԦtIY^ n=$ܸFjɷ_׫w8:Ϸ$ir|2;D} n>Ƈr"[Mc'V YNT)]ɬYRy؄sN4w3C]I|[MWrq옰߁Wt5^+ БY=Ht鰶6R6OW%7ݹWcظظٿ S$|,K[|v*݋4i3TYG,Wqb9#>[ R k l@WƷ'ɳ`+N`a{ 0ѕL7$jN5<|L[L}|dX۩'MʍK2t*[5_)pr^%\+͹.1ߠ{сMvN,]#59Mm\~%KU1+3TxCVZ̙%kc:oy agqCƝnr [8|m1/xpt%%iƻ` 9HHF5Y7P3lWo?߯䧫 ֟.>gh~3$v\>go/83j]|Hv s4'l̕};h=m]JuRɠ݀:91^ϳPf#cJ^}}U;Kt]ov# o>H΍sneo`]n:ly:~ERO=w[ cDG`Ƿ @ o1p??te| yuKSb ѕyo/fKw~thJz%/;!'+U~]6ۆ a~HgPϗ+7 >xf|tw븘+ҭ3_p(E~҃ ǃ]>9c|s踘#o\>\ W[Fi+v,>Xp +4+[|+_ܪm>o++<>\t\O wչ&++<>\~\qpDž+O4Rɐ$2 ب-X!W^}=WLŸ|KůJB3pv;"6qpDž+{WeLWx|tekfqpLJ+K:W\.mC a<3]x|>'p V|n\>\ yEW Wx\ܮ&~s>+w{S'|u'p,_ ''>_(~Uv v';" WU.|qѕ_O.VpGW3_x|tɆ0 }~;}+8lUg]+>7>> "]'VgnrR;:Ʀ/tK3|RfM^D]{FڽOWw1%'1;VΘL|,뿋oyruژo=SoU|h=tndt^6wχy۝6&kEg 4* |h$|& Ƙ;f͝5a^x=v煍k |ht0YCܭ0;lʾ0/v®MTsXjd};ƿ\G;=wNs7+;=wNs:;=wN{*sP̑KJIx3N|C&*zI?WsGm^}`oZNx~H$#s_(~E4xwKZ'`o3:0gVOX}cߥpo{tpI%ϒo(6&ttiLڪ̦Od+/Lm7j}6?^*ɭImX 6zvއގe;$ﴼm7$2W)}|[kd]6.:Oݿ~\pz]~Ϛg|1_kg/Wqb9#R؀Xm@WƷ,0Y &k=&2[f'X`c+&Z+%r<|mo6k[dyp/}03S6}ƭJȵ˥$m8.:O4OI<ܧ>'g}GW&35|'z|teY+0KX&k=&:0tl_Lm3,2sI5<'@wr>yal\tW%~H>ύq N-gi߄Q >k=>:H75όǚg?kϭ4n+|E,?mXy_̧t1鰶SM,?%+D}VZ,'HH>ngVK5-_|3Dz A}S/WWx||UWx; h'{|.\qѕ_+pQ]Z|&7p3;.jm']o}[>AW_l\>\ 5F5 p Wۜ+>Εp>xDpOnyoY8#}5߸|KKUvqv;'(Wܹ" >v k | W?ccy;.}>+OV|n\>\ b++<.\.eE4InHې+KxC GT38ҁatdkEӾ ''>_(~Uv v';ŐY68\+fSO<>|R?y?.]|28{H8lmȱ>cѷVW%p>OOЕmx|nyEOg?2"|]Fc/ JJ58G۽֐tr}v$JhNӆ -kps>7fa n蛙X?dbt^wۆy۝6&ORNՌaUgcڝ κ0/vd .a nS]wVfma掹[yavX^<*¼z 6r7ta_ߐQra;v8d;v>`;̝]s$}4)gu`p^g}{ކҝp}قnm=>:WK%K$:=0oxLt`n&SVpnMng%SoV螑iXY>eV¦Y.Y$a_ӏ m[ )jsk<YH s%EdoYF\@_ےu|2~LikE ,Ix_ĈB<'$CETHmecǟ6XKI}Y1YSt|>'}t"~7d ken#l3?.ٿ#n|z|tˍQt_/[zX/[ƷzƚX0Y1ѕ\'r <,0Y/1ѕL3$ɽ.ɢ|_}Gȵ?UL0ߙ㧛Iܸ!N7\m]ZN=gmGWoe" %_Dkt馻^qY/ǭ\R=$i%poo& <%wy8*{5Y/сMt^#Mu,^֏z2~L5fL5)b9&ܜD,6ԍK,w' |8+ߌSS<>Ro!+`QzY0Y/1Y/[3nD.w.}a>^|S OcW%_IJ¼_{L#XIڎnš6Cio}-YOeϡW:aTzҭȭVbϡ<ƎvTc>mW\C{\te|94<<.o1$Bm] <<@_Ksfm ~C?$ 3]x|ܪg'Zy >ϡ=>:u\؍\ֵx\tvFCf<vUg0X~W_cH L7pREҵ+v,>3]5 WX0c\>\ \O WWx|f p W*W& Q_pREҵ+v,>1pE5 Wo>+ZqpLJ+o1pEA1~xe|cT} LJOw'x;h x\ LJO7d|x'|'7ŐOE%z;,>e/~zGe8g3SY/z}:Ֆ~:X);I`Qyi]e,c.JRM~oSlOC٩c _v:ٱR}$+N;s7Lj[ywrf͝a^x=v煍sr|c'zY|auPgcҩ0;lU i;/lLk?ˆy15be2㘻AN Qnw^صiBkNeA:\Gqnvi{1p%svnvi{VGsvnviOe#,|X#.bsnu` ׫,5MY{`tmXM˂zYzY3_.,0cn3gn&]<ݪ5$_ߪQ6M.L׷J򍨟| 8v(:;Χ>>.(1wm}t|Trf 19Rbdns%Eks~Ur}{mլ={b1rM /z\2߆R* }ec¶ܡ1_h爎92+ҥ} H|v02-0?FCjc½\,BPn?/l&uqYi0.ٿZ5B. gݭGWUvzXw[Ʒ Z0Y1ѕ\' xX`c+ gH2՜4ȵ#Z̼o&Xa %wyX5Y#ѕoF|y|ȕf pdݭǤ ~st]w˸; ƭ\Rj ^m| DG?qCƝn'&馺Xw1՘aE,(|,󾙈ein\bɸӍeU>!^)]f>2~ 9^7dݭDWs݂y[&n``~PD6:%3u̺2Me3>^?g7vvJ7WW*[(LU9taMxȡ47~l>Kه:aTzҭȭVbϳ<ƎvTc>mW\g{\te|y6<<.o1>1ҁlltϸt'drb2?)_쟜O7mK~>~o}$q aŔg'Z58,CbAqpLJ+*_]\pfampEW͸|e->V7fqpLJ+3ܧsnv{E:^X)I`QyiHz9X}B݉_;vxα1 X_$3f0Y/ܭ0;lERw |>TttW<|:W'k^&+ڟ'[o^<_?U+߳c86B;t!d[͡[NPN#ձiujwݔt1W[7'ri>?!37|g5.uݪ;PvCo>0۸_$Ez?=!}3Q_h\k{wU!y ~3|<`^W {jɚdo'2=va~%dMD6Qz.d-6_O}+tejH%s%pǀ:hOؽ?kJ^<0>mZDwš64yj߄ݒs|{|tKUǯJ"qZYo<]`C"󫪏g]5{>=>[|~[C>=>y>>>!'<>9~+>xV>=>:bx.A,+ҥ! Wp35l+<.2k(oqpLJ+o1p] bY.4 ˱B_h.VkW`\+Y|b\.\q2k(ߌ++<>\+ \}Ws W,c\.\q p)axqƁODx!Z `|OY c|.|q2k''>)ߌOO<>|O |}s,C>vc;i16}{͊tq%32 toO[}YWmkʽe(<ٱ2o?-vEka-V·̮*5Zܪ[ Bl=ugzp '!!38B!qT@yOh̴ݶw^vݜ˩BJ79\Wcac0v+W=.L}qnryc|cv=o:_fص:_&bW/B9DžMߡA-UjAwJ2 YGUnz˶Jlrնf;m8b>v+WmaS=S}T^f WxvOlFd oW^sLkNj<2nX}MPG{߾kٍC=Tn[q؎V&Mu(09&ϋ_)l,>}:˱Co^ 7^^ko8:SpC|dzKVii;h`b"K-RGzo|[yo!oJOXĻ `~Z Len/Y﹑~UbKM}8%1<捺ou>ca3 eoptbi!>2𕹜Γl暈~Zkswt_)׶GvpQpL/\o\'>sJ,9|9%o9yyLޅ 1`nx$wwBLd)u0y i 1̍u]—N˶vzrbخ&696{y"E/3{k0fיי[wIߦ{xpFzb qubQ6x|C G~OKb|bCϓx|C ?X,>"!<"Wc.YMicWb0O^\u#zCrm"g_"W~ʚ+Ѓ"cc$~l41\"KHs!>sE 3W4gd/ƹ0W>a\>sE\Hcћ+eq+he]RXa0Wt$ݹ||^=+B=+c$~\"#3W)#3Wrǹ0W>a\>sE\2\V ޡXok's$C]ݝOg> OOЃ$ԃ=ZOe> qOR7|>I|?|>I?/}O I'3'4DőwLW>/|~7ʙ_^}9]2[;ELc۔ީTVRTܓ JSL7)GOOl!֮y+}Tߘfzja;[qaz;]q\re '7V~jc04{qaa;Bq)=.Oޗ7VnRai@0y?ۭ\0=H6 jOCZث\c|^{emDžeW95*䛡n\{1n<s}Aqa,\{1_Xhz0=vPNXy,\wckc®׸$&\uL6.e;vx> l:r1a}r͍o<1ue1aת\sV:&Lb;[UDŽasQPN옰>~|s~{jSz6PU67;I9lIVB iS\]ʟ~g`лn \΀: ;*7~gPC;c4:{|N';:={www:0kb]Y H귫Lwշ]@]$Sx6gw(od>wWeY]5%4d75?ĿTkOh?~ U0΄_zV򏿍86I[VA,_(.d^*f79ENf/OK]/qNr|m 6ط o[]ds*@uZk=(k^VAwwwaǷ }仡;ͻԿ2{[ڤ}vHݚyA"*i&]2l{ }V'/\<4]!U7Ç#]@=<;wvk<_{ cJH>z}%)Q .Gy>Rb"=̭Ck~ o.7^)PѲݧ6X]?̖-> eS;6ul{B烲0^wMȶ)?5*'hjO3}KhkTy>plNy^]cx"MQlmb[;J##QO{[_+LNnY<砼L^Jޱ[4>>I6jcY[D W:>~:OK,VbjǏ9?{YV˖#1kckQT ;:VGb=RvyӔ(ԭ4CL^UȤ;"7Gc:z7Gzߢ:< :4Φ~ÞMi[W]::tds5?ټD3Վq6ߝ;vlmT1ј娻Wgdϩ_^$ 0I+9:)r|d[=92y8Sl9|#r9etb?plqؔщ)1ev 3G=J9pңJs^VȲ+W6<";Gu]ʽqstlzb#2M>z}%)/SY O =u/ u/U6A>*iF9<֣cxn=)-/Hv+yFBuvbӆ.I!.2pxn7xJOs& Lʧ*ԓ*\t>),Et&̚p^1`"s$θsl.]# ?1cWΐ`քOJ{+qأ^ctB81޼9ʆW0$e/kNdl :u5:B9]ZaPr1=4=p׳g-Vz.ǼQ׾O)_sћ>H1-Op9Syd'8CՅ}OEpK_x~{u.X`DfWLt\4/~WyOE@S1R>!5g||.ތ0Dc?bOeJR]ʋͪq;fƠE-_},þHc2EY bi~9\DYcWH3_+| Gg9.xҙ2a(2#S\xih2ޢ:G=Vgv]H¹5.ov*?cpC[٥CLtWf HU6*`䘟`"K\*ƸKLd)51XFdv&=eL%˳W<[?_:[~~Fo57~FЎ2srcGYs~D׏oH⿿ܮ2e5;<6N9l|Z2 o!' uNJzNXג/q2Cx(ԑo@OĞ~6jn<#@9+wx[[׬Gz$kfLꟽ ٔ2yfaGeK7Ϥ|þ>|7 -Կ<{_?uS|I i,u:ˍvkVF }.]z9}bӪMùKpyϷ&9#bx8vև⡹< q#;RS Y:SaCM+Z ù1y<&m<%JZa!E.}5 o^ M0l|-jۡJ<=U,{uH9_[=y}J;{գ)JU@a>wj9cfځD)#S5'Eץj?*Rt ԫ!v\ƟŇ8_۔ԉQn.I=ٓ ̱,+-Y8XyvW+MQ2=ޔ==9*T60Ku`$aڽ]}N7V>_QqH1n̆2ƅaClr1czs-fB9cU+oV`U9.L .-{\Vz\f;iq. 'd\XDža.v+W=.L6_re % ]{P.vø9k3q^OHX`v[0)mͿ#nm7=vens [jMhl瞏{nJJ r 8sc0~~ z?WlxOٜO3ԡ#sR;̵CLd` ΡYM;-uL<a6'z:Ϳ3nz\d)*b>cvIPWd)56M IE0`.9["R0-~01o١d;D/|ھU yۭ\0=vˊ"S.{\X+k0u\f= ۭ\0=v'krSDžaivO0LU lg8.B9DžMܹ29Y5[7ŵe6`0)m1̕nm7=venq|Vvl<{#u+q5t~ :b*<ݻXXoW%{7dWu}şuq/@sa!=Y.7+G%~Y -"Gr̃u,KZ7=O·?YYt/̾&208O<5K@iJJH WYޗz?c~H+DwM7)H>߈xyIY R9]{i%,l,s7DZ"0KWd>w):UʾE^}ARcẽ,_&{Iϐ:ԥs+>c~K },ߚ}I{I?ʷ)̘ UyoS?\K*Zql}ro<:0U 'q)=.O^Rq\0?v+W=.Lq)=.O$|c屰TJYG {Glrq^Rq\re [F[ߜTZ5_lrնf;m9ۭ\Nl-UnzGc{b$KzHq8{%->E?g xMy}JsP<ߐ1<zۘųLa_Sy}%[gr}8EugLc/DYz*iػ8-8w?&o3ܫA^'.%ˢuյro=78܏"K鷦Rj3uk|=7܏# uuKV|=7r?,ߚ}IGmMfLV@/7\/Zu?N̵t Eq-a nDža{'c~8.qe\cb 'kX/^#7[qazظ~8.B9DžMZX߭oNRrV zq-Uj/[jMrٶ\Vvl\Gnm7=vʣ'~-k˕O\lkZMP;ݻq',r[|du}ǟJE*}UW 0F0&8#=__쯔^D_koF0ϘV\Y ™dz2ʥXC>qP@\acYJ5nho<{5pMV }gBCҭ@>CoM}>SL6~4:_]0ɔ.IU^̖>6sNOPc>4'|c:}1Llrq=zq\re }|c屰OP3L}U ssq\re 5 Xy,hSۭ\0=l\OPr֦lh}29Y5[7ŵTkͿ#\XjMrٶ\Vvl\Gnm7=vʣ=̲J5*L &SIF] uJ\~%d Da/E |<%{{lo,,̎P6X^86k"}#K=;u01?( SCǵgdgٙ}M3tl%lQ|L޼ft&H/lhD?d)6ߎ`"s1T~@XEL0'C"K~#mS;0'MY fM8pV}s8g>5<<);`G3M^ {4>%xC]u7{4aR_z,&{4BCҹCф"K鷦Ci kF۔SfL~D[K\ܣ)ZGCt {4Eq}iMnDžag |c屰GS6L;U ssq\re 5 XjR|3u0'v+W=.L=6 fC뻕IJUjA/\CmeUnz˶Jlrնf;m8b>v+WmaS=TOqN4ƽؽ0=ӕ+wCvb^קzPW\~%ad&D&zzx{4$j ? <ɦtlNvڟ2 H5A_,?D|gy LA? %CVwa~,;?SrlQ_-Q﫼A:a]Cݐ?"ٮuN}f 0~^ҵ3,&zVS?P-$xF.WMUVqoCy]TQZga ~[SG)5}@Y>c LB! uuKV|7 YJ5LMoַ}oSN1A=Xc(/D7U7>)ko>7X؛*ގjۭ\0=l\/Tro<[qazظ`n.PNqa}&+X:b܋b "S.{\45d*Xl5ߠRe6`0)m1̕nm7=venq|Vvl<{#T:_qؽc1PXMP{7du}ǟuսY>*+Z!&20ۛZ/ـ0;!>2uKϗX'jG?T [ ?OWb_z{ГwOчo K"|&=GR0kj>M yJsvvV'+/zt.]yVoD0`֤߯1`"Sk?~doSW)QOڔ?,ExpH9kq ̑8 9Ac,7,E8JJ&,Ǖv(іcwx LSVq_>˔~SQZ;aO ~[SG)5õ}Y>cO LBݑ:ԥs+>cO~o EoM}>SӤ&[֬oSN1AZ=$(CT7>)k>7Xo*ގke>ۭ\0=l\Sro<=[qazظ`n.PNqa}&+=V:b_b "S.{\45$*Xl5ߠRe6`0)m1̕nm7=venq|Vvl<{#TzFqxn]&b*<ݻ) +wCvl^קzPWl%ԯĞ7D7oid9>%# ~] U^b R|{YE_ | 1{guu. a]5tn YƷ5R[# JgҔ?tLfLMķom33;m4M7c/i<,?޳\[x)*\V{VGЉ/EG :)2Q :Cox~[Zn{uـ Sg/ v1\'x)vVrٝJ>1:uCWڶЋw ~$^ʸ=G)8{2gѲ|2 uP;~$^ʸL]GXctR g7} "?b`7C+܏m\Vn0=l^p7Q!r~XGb4ν&3?[y\!rdO7Vng}dQ;dr?ʄLtd"ǻo0|px˲xtڐW z@s4\4^&KŹ2!sy>Z.޵&[El~{J]D EjvLVNQWRƐ7+0ڠy2;~xckbd+ߏf14mv)uSzBzF!Rlܨ@E.Eri22!sy#glRP]ΧGK9ݹ̧"2!Cz3wc#mcl/Eoc0"^keC2~aNt&bKWWa:}Cc:wrNGJԯx'd^׫z u%;q᥌[sD"l,qLB uuJF|ƽr' ^ʸ=G)2kҝܥ{^tR qt$>rNGo|h1R֝cp7C+m ɺVn0=l^pV!rT+\q^Ƴ9ۭyazؼ`m.΋Oyac'+kaД}d Vn0=v"S.{^޴C{WDc|^Cmev+7vl\ưVbmaS.v#lrm7=v{b xt];D/>Έv6Sa>|v[|]2CۑY|v.kW+ŸUU =.W~!JC;VSפ;jmJ)w(yD$+wzCxߘpS}4Χ&uۭyazؼ~8/B>煍٩@7Vn;ۭyazؼ`m.΋Oyac'+Oq^sM>b2yv+7{^6/)΋Oya{QV7Dc|^CM&,Vn0=vvl//(p4}cxpbX^y옱3 g/ +7{0= Ѳb;^/L3zz)^ؘ;[Y VeDŽ8wVnvL6/Fvnc4;&Ln1&B>c̍o gbLp,;&ʙrcy1ZOlw1azeutggǕ!fe>:f'e-W*e7{y٩*w+?wƫiC[|/<7?mP^KeC >_m ӱ:nC}Y>{uAU{sW9'߽k٭랹?g.yFeU/U]_WhgM9'>^cD̙_3D:]4Mt;OlL0'^b ?Kl^@1ia"|{QQECK.FC>cz(Eb݈LxP;O&r*Wӡ<<ٌw1ܻ 2|#"^̊䡳f.Lx)2KeV Rd\&gH| "2Ǫ"RLyU|'Jc4R/ rLx)2WHG1l("f(/jx'Ylj/4| Cc5G$(3cBCjb :5y~D&əC̵RdH̛rEdKs /EfE:훔\*bR;!FūLCqj;By97?3Gy2m\/{{ߊ/W)x!n8땸_~7˅r@ {sVr|?=mkV'WܲfږH~hϞm{=ۘZ`ۼfߺ$+uuuy7LKρӻ+u<7<k|=K>?>BJKt7HM+uN჌q]1幹+³ %":3j"i.CN zgI3adQ'Ed \=Uf%}wϐA}xO[0+zGiC[-]O[h7vV?:j\'gœ4ym8008}෥ʃpC}uHÁ6Á>84% #a!8(ԃ`g8GHÁ6Á>84%K#N8B<|mిԃxؔ?a}Rqh J;'RwN8B<|m)'vp?jxX@Tέ>}aԃyxx-!^qpP<@TJ|~@'^H8B<|mpC$&Vx@T5Гu);NpC$N?m@<.'Rwcx"pGB<ܱAIšx:'8|@p8ΉJH'/98Da}B<_xX@TZ!bp6peH<?@Tx8BJ;DVt/'L%ʄ""Yyd27y_ 28"2s3=sGKѵD.s^퇇L%CqꊽqtGD2{4~Y ^ߙS$\zͳ?x$nl>,#Fa]i3Ea~we0_D⋊N!)+%}?m"ᅺ:ToE;Y{̮W5njQR;_gE$]}JU\l:Tվ"beBC9!/""Ew5*B9Nǡ[XUx* @GDŘȸRmAHڞFL-qT3xU\YCD :w~R>ԁ=):sstwݿT[N:̏ڻUy}3)^}zpWSox|wۘSw(sᅏt+y>;[tٖRVۑև1^%DQyCdi柝yB4WZOҬҖ]/>gY~HOA~AtS)y*돭bj6Xл[3m9% 9[!I"QȆ*!oc1.2OQ:gb8bf|򓕿?|TZ٧6B1o]ӑ|޽`/L?Y1Table_SummaryInformation(&PDocumentSummaryInformation8CompObj'yOh+'0 px MrKien Normal.dotm tthithuy2Microsoft Office Word@@fŋ"@fŋ"2R#՜.+,D՜.+,4 hp  Berts-pcKo) Title 8@ _PID_HLINKSAV<0https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_m%C3%B3c  F'Microsoft Office Word 97-2003 Doj 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH P`P jNormal(CJOJPJQJ^J_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List 44 Xv0Header B#NN Xv0 Header Char CJOJPJQJ^JaJmH sH 4 @4 Xv0Footer B#N!N Xv0 Footer Char CJOJPJQJ^JaJmH sH H@2H 70List Paragraph^ OJQJ^JPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] )r ))), f !Rii68|DXci5768:SUWprtC )::::::::X $&,!h0 `"$xñ0i so܁"$oiޱ95jD}"$/mk)/Y s"$Xn) 0 F}"$E*g.bShs%"$6:*+B,kZ"$A`iW^rml~"$4hʐaxR6# AA@H ,0( , 0( B S ? OLE_LINK101 OLE_LINK102 OLE_LINK103 OLE_LINK36 OLE_LINK37 OLE_LINK160 OLE_LINK161 OLE_LINK6 OLE_LINK7 OLE_LINK8 OLE_LINK18 OLE_LINK19 OLE_LINK20 OLE_LINK1 OLE_LINK2 OLE_LINK3 OLE_LINK64 OLE_LINK15 OLE_LINK16 OLE_LINK17 OLE_LINK65 OLE_LINK66 OLE_LINK42 OLE_LINK43 OLE_LINK24 OLE_LINK25 OLE_LINK26 OLE_LINK21 OLE_LINK22 OLE_LINK23 OLE_LINK109 OLE_LINK110 OLE_LINK30 OLE_LINK31 OLE_LINK32 OLE_LINK168 OLE_LINK169 OLE_LINK170 OLE_LINK171 OLE_LINK38 OLE_LINK39 OLE_LINK47 OLE_LINK48 OLE_LINK49 OLE_LINK50 OLE_LINK51 OLE_LINK52 OLE_LINK61 OLE_LINK62 OLE_LINK63 OLE_LINK56 OLE_LINK57 OLE_LINK53 OLE_LINK54 OLE_LINK55 OLE_LINK58 OLE_LINK59 OLE_LINK60 OLE_LINK83 OLE_LINK84 OLE_LINK85 OLE_LINK93 OLE_LINK94 OLE_LINK88 OLE_LINK81 OLE_LINK82 OLE_LINK91 OLE_LINK92 OLE_LINK95 OLE_LINK96 OLE_LINK89 OLE_LINK90 OLE_LINK97 OLE_LINK98 OLE_LINK99 OLE_LINK100 OLE_LINK142 OLE_LINK143 OLE_LINK144 OLE_LINK104 OLE_LINK105 OLE_LINK162 OLE_LINK163 OLE_LINK164 OLE_LINK155 OLE_LINK156 OLE_LINK147 OLE_LINK148 OLE_LINK149 OLE_LINK157 OLE_LINK158 OLE_LINK159 OLE_LINK145 OLE_LINK146 OLE_LINK150 OLE_LINK151 OLE_LINK152 OLE_LINK153 OLE_LINK154 OLE_LINK106 OLE_LINK107 OLE_LINK108 OLE_LINK112 OLE_LINK113 OLE_LINK111 OLE_LINK123 OLE_LINK124 OLE_LINK118 OLE_LINK119 OLE_LINK137 OLE_LINK138 OLE_LINK127 OLE_LINK128 OLE_LINK129 OLE_LINK125 OLE_LINK126 OLE_LINK114 OLE_LINK115 OLE_LINK116 OLE_LINK117 OLE_LINK135 OLE_LINK136 OLE_LINK130 OLE_LINK131 OLE_LINK132 OLE_LINK133 OLE_LINK134 OLE_LINK139 OLE_LINK140 OLE_LINK1413333sssGGGGGGrrrrr - . . . " " p p p uu????ssstt444QQPPP&!&!^!d!d!y"y"y"y"""""""###e$e$$J%%%%((() !" %&#$'()*+,-./0123789456:;<@A=>?BCFGDEHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeijfghkltuqrsvwmnop}~xyz{|22277GGGlzzzJJKK . . . * * ??WW44OOOzzd!!!y"y""""$$$$$$e$e$e$e$$X%%%%U&U&((()  #$)*-389?@CDGJMNRSXY[\bcgilmqswx|~  $%()./57:;@ADEIKPQWX[\`afgjkopuvy !"%&*+./2389>?EGIJOPUVYZ]^bcfgklpquvyz !%&()+,0156;<?@CDGHJKOPTUXY]^abfgiruvy{ !"&'+,015689;<@AEFJLOPTUYZ^_bcfglmprwx~  #&'+,/03489<=CDHILMQSWX\]`aefjkmnrsuvyz~   #$&'*+/03479>?ABGHMNTVY]`adfklnoqrvw|} #$'.0167:;>@EFHJNORSWXZ[^_cdhinoqsvwz{      # $ & ' + - / 0 4 5 8 9 < > C D F G I J N O S T W X \ ] ` a d e i j n o s u x y }       ! " & ' + / 5 7 9 : = > B C      " # ' ( - . 1 2 7 8 > ? C D H I L M R S W X Z [ ` a e f h i m n s u z {      ! " % & * + . / 2 5 8 9 ; < A B F G I J N O T U X Y ^ _ e f i j o p s t w x | }      ! " & ' ) * . / 1 2 6 7 < > C D J K O P S V Y Z ] _ d e g h l p s t y z  #$'(+,01458:=>@AEFHIMNPQUV[\^_deklpquvxy} #$'(./39=>BCFMRSYZ]^`adeghjkoptuz{~ !#'(,.1267:;?DFGKLPQS\_`cdhnrswxz{~ #$()+,./3489=?BGLMPQUVZ[abfhklprvw{}  #$&'*+./3489?@DFIJNPTUY[^_ceghjoqvz{~  !%&+,/04589=CGHLMPW\]cdghjknoqrtuyz~  !%'*+/156:<?@DEHIMNQRV[]^bcghjsvw{|)))))3VY<?U . 3 5 )))))333333333)))))+(. 8.x06s#b;/?8?r@sEHNKT{KP>6SNaX;fXvX&uZ, #"U^FvC%R7jPWo%4ms<Z))@() @UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial?Wingdings 27@CambriaA$BCambria Math"1hrGrG2R#K2R#K0o)o)2HX $Pj2!xxMrKientthithuycument MSWordDocWord.Document.89q