ࡱ> 6}5> 2Nbjbj 8X}} *Z11%%%8],4%RXL ~ $%WWWWWWW$Y\FW!m&ANm&m&W11" XVVVm&.1WVm&WVV@Vʥ"%cUlVW"X0RXV\V"\V\Vm&m&Vm&m&m&m&m&WWVm&m&m&RXm&m&m&m&\m&m&m&m&m&m&m&m&m& : EMBED Word.Document.12  EMBED Word.Document.12  EMBED Word.Document.12  EMBED Word.Document.12 HNG DN GHI PHIU Cu 3: Sn phm sn xut v tiu th chnh nm 2018 Sn phm hon chnh: c hiu khng phi l sn phm trung gian phc v cho qu trnh sn xut tip theo. V d: Qun o l sn phm hon chnh; vi, ch may& l sn phm trung gian (cn gi l sn phm h tr). t l sn phm hon chnh; khung xe, bnh xe& l sn phm trung gian. Doanh nghip ghi tn 5 sn phm chnh l sn phm hon chnh m doanh nghip sn xut trong nm 2018. Sn phm chnh l nhng sn phm chim t trng ln nht v doanh thu bn sn phm hon chnh ca doanh nghip. Sn lng sn xut: doanh nghip ghi khi lng sn xut trong nm 2018 cho tng loi sn phm chnh. T trng doanh thu ca tng sn phm hon chnh phn theo th trng ni a, xut khu nm 2018: doanh nghip ghi c th t l phn trm doanh thu ca tng loi sn phm phn theo th trng ni a v xut khu trong nm 2018. Tng t l phn trm doanh thu ni a v xut khu ca tng sn phm l 100%. + Ni a: c hiu l bn cho cc khch hng hot ng ti Vit Nam, bao gm c cc doanh nghip FDI, doanh nghip nm trong khu kinh t, khu ch xut. + Xut khu: bao gm c xut khu trc tip v y thc xut khu. Cu 4: Doanh thu bn sn phm hon chnh T trng trong tng doanh thu bn sn phm hon chnh phn theo th trng Vit Nam, xut khu nm 2018: doanh nghip ghi c th t l phn trm doanh thu bn sn phm hon chnh chia theo th trng Vit Nam v xut khu trong nm 2018. Tng t l phn trm doanh thu bn sn phm hon chnh ti Vit Nam v xut khu l 100%. + Bn ti Vit Nam: c hiu l bn cho cc khch hng hot ng ti Vit Nam, bao gm c cc doanh nghip FDI, doanh nghip nm trong khu kinh t, khu ch xut. + Xut khu: bao gm c xut khu trc tip v y thc xut khu. Cu 5: Doanh thu xut khu sn phm hon chnh Quc gia xut khu quan trng: Nu doanh nghip c xut khu sn phm hon chnh, ghi r tn 3 nc xut khu quan trng nht theo th t gi tr xut khu sn phm hon chnh (V d: 1. M, 2. Nht Bn, 3. Hn Quc, & ). Cu 6: T l nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng doanh nghip t sn xut Nu doanh nghip t sn xut mt phn hoc ton b nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng phc v sn xut/lp rp cc sn phm hon chnh, doanh nghip c tnh t l gi tr nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng doanh nghip t sn xut phc v sn xut/lp rp cc sn phm hon chnh (B) so vi tng gi tr nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng sn xut/lp rp sn phm hon chnh (A).    V d: Mt doanh nghip va sn xut, lp rp t (sn phm hon chnh A), va sn xut lp xe t (sn phm h tr). Sn phm lp mt phn c doanh nghip s dng lp rp t (B) , mt phn c xut bn. T l nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng doanh nghip t sn xut phc v sn xut/lp rp cc sn phm hon chnh trong tng gi tr nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng doanh nghip s dng sn xut, lp rp sn phm hon chnh= BACu 7: Chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng T trng trong tng chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng phn theo ngun sn xut ti Vit Nam, nhp khu nm 2018: doanh nghip ghi c th t l phn trm chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng c248:<lnprtvߪ߃q\JFBh]h #j h:4.hX5CJU\aJ)j ` h:4.hX5CJUV\aJ#jy h:4.hX5CJU\aJ)j` h:4.hX5CJUV\aJ#jh:4.hX5CJU\aJ)j` h:4.hX5CJUV\aJhX5CJ\aJ)j` h:4.hX5CJUV\aJh:4.hX5CJ\aJ#jh:4.hX5CJU\aJ:t ~ f 2R4z\$d x`a$gd]gd]$d x^a$gd]gdX  $ | ~ 2 f 2Rtvx\^\ȺȺs%jh 3CJU\aJmHnHuh6h]CJ]aJh6h]6CJ\aJh]h];CJ\aJh6h]CJ\aJh6h]5CJ\aJh6h]5CJaJ h6h] h]5CJOJQJ\^JaJ&h]h]5CJOJQJ\^JaJ- $d $Ifa$gd]$d xx`a$gd]$d x`a$gd]  FH L!V"X"Z"#23344445p66,8888<9;P<\<==>ɪɪph]h]6@CJ\aJh6h]CJ]aJh]h]@CJ\aJUh]h];CJ\aJh6h]6CJ\aJ h6h]h]h]\aJh6h]5CJ\aJh]CJ\aJh6h]CJ\aJ%jh 3CJU\aJmHnHu, rrc$d $Ifa$gd]d x$Ifgdkkd$$IfT4F!`7 t!6  44 apyt]T L!t345p68<9;= AXBooooooooooo$d x`a$gd]kd$$IfT4F! 7 t!6  44 apyt]T hia theo ngun sn xut ti Vit Nam v nhp khu trong nm 2018. Tng t l phn trm chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng sn xut ti Vit Nam v nhp khu l 100%. + Sn xut ti Vit Nam: c hiu l sn phm sn xut ti Vit Nam, bao gm c cc sn phm c sn xut bi doanh nghip FDI, doanh nghip nm trong khu kinh t, khu ch xut. + Nhp khu: bao gm c nhp khu trc tip, y thc nhp khu v sn phm c mua t doanh nghip trong nc nhp khu ri bn li. Cu 8: Chi ph nhp khu nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng Quc gia nhp khu quan trng: Nu doanh nghip c nhp khu nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng, ghi r tn 3 nc nhp khu quan trng nht theo th t gi tr nhp khu nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng (V d: 1. Nht Bn, 2. Trung Quc, 3. Hn Quc, & ). Cu 9: Nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng chnh doanh nghip mua nm 2018 Doanh nghip ghi tn 5 loi nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng chnh m doanh nghip mua phc v sn xut trong nm 2018. Nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng chnh l nhng sn phm chim t trng ln nht trong tng chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng ca doanh nghip. T trng chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng ca tng sn phm nm 2018: Doanh nghip ghi t l phn trm chi ph mua ca tng loi nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng so vi tng chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng ca doanh nghip. T trng chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng ca tng sn phm phn theo ngun ni a, nhp khu nm 2018: doanh nghip ghi c th t l phn trm chi ph mua ca tng loi nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng chia theo ngun ni a v nhp khu trong nm 2018. Tng t l phn trm chi ph mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng ni a v xut khu ca tng sn phm l 100%. + Ni a: c hiu l sn phm sn xut ti Vit Nam, bao gm c cc sn phm c sn xut bi doanh nghip FDI, doanh nghip nm trong khu kinh t, khu ch xut. + Nhp khu: bao gm c nhp khu trc tip, y thc nhp khu v sn phm c mua t doanh nghip trong nc nhp khu ri bn li. Cu 11: Kh khn trong vic mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng ca DN Nu doanh nghip gp kh khn trong vic mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng phc v sn xut, doanh nghip nh du ( vo mt hoc nhiu la chn ph hp vi kh khn ca doanh nghip. Nu doanh nghip ang i mt vi kh khn khc nm ngoi danh mc cho sn, ghi r mc Khc . Trong s nhng kh khn la chn, doanh nghip nh du ( vo ti a 2 la chn c cho l kh khn ln nht ca doanh nghip. Cu 13: Yu t nh hng n quyt nh mua hng trong nc Doanh nghip nh du ( vo mt hoc nhiu la chn ph hp vi nhng yu t nh hng n quyt nh mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng trong nc ca doanh nghip. Nu c yu t khc nh hng n quyt nh mua nguyn liu, vt liu, linh kin, ph tng trong nc ca doanh nghip nm ngoi danh mc cho sn, ghi r mc Khc . Trong s nhng yu t nh hng la chn, doanh nghip nh du ( vo ti a 2 la chn c cho l yu t nh hng quan trng nht. Doanh nghip m t c th v 2 yu t nh hng quan trng nht. Cu 14: kin ca doanh nghip v cc chnh sch Nh nc cn thc hin thc y cng nghip h tr trong nc pht trin.   PAGE \* MERGEFORMAT 1 Doanh nghip Sn phm h tr Sn phm hon chnh (A) Xut bn Tiu th ni b (B) >>>"A$ArBtBdCDEEFF`GGHHKK&L8L&M(M*M.M0M4M6M:MM@MxMzM|MM$a$gd]$a$gd8?gdXvgdX d x`gd]$d x`a$gd]MMMMMMMMNN"N*N,N.N0N2NgdX$a$gd]NN*N,N.N0N2Nh]h]CJaJhk hCh]h'h]5CJaJh 36&P 1h:p8?. A!"#$% Ddw$3-UR S A@?"?"uC xkCQD{ @=IC xkC70PsZx UUn"`v/(/Tq d akR^ԫfIo,{ݺWT4|kܲ{oeei'+J{y,{s`O0g%97osjJd7l]2T_&&g'IM$MG$&Bu{nIҾg|Ohzm)% 4)K>J}6J9JmJ2%<։=6`1쫥\ 'vX21٘]SRxP(ᓊ~Sw\OmPߥiƠ׍gEɂRz˵,mvpc̸䕻Ʃr߸䩻%Ny6?xϸd[crYФ,/:uUӍIssםtiީeW҄Whsb$ר_EĔ<VLE:6E-b};˗}ˇ|MsRiF_&k~eӸ+k&>;zqj{yhn*/];7";%t ڸ֫ᕲv1znػĖFM4 `c9[n^KkcO)qJs h y))ދ͡2NMq vܤ߮/-#'IêW{崹wϑeʷԛd衋ǡ`mG=#"pD8ܮ['%+v8z; =tC =t84ywO8 =#3pǡ`]Gnz薡nFӃ;C=`Qz8hzbqzpx`1K3PrnV<AO8zFGatF{ CnqV<A?p?r8zz=2Prn zbqzpO1z1bKV<AO*Ĵc>ʯzqh4=X8=i>ޛz8hzbqzpz9C;{MV<A;~p0pL1FӃ;CÏ=`&;/3^zqh4=X8=<;; = =8y~;q8z%b~%Cx Ë-9]Oqy~x{ px`GPK20P@?`3ś)v8C{ Ë-9y~x[z; =5=zqh4=X8=Vpx`aR&eaaK:TiJ||mNǤXVymgoqQ>bJ~k'YvDUiRRx5'VЧir`뛓R2CNJNvjrS|TmG%#ɘ,4]٩gW߇<D?C˕JJ<"D]4c=\A?eIJɐnMWZ:CM.JkT7qSYgC]6u}SxzReZg5 VXg!vHy4rx_^/[Zw3H'r\ĬwC7Qy6wcξX/ *؛uGeuVh=cwIZ@wB @p.*^s._NQ&vĐuVV| ;pRoU3I{C]ef!9!;v?)Ď!0WNC=pǁ6!Rv<A:z?; = C= @C!ώ/CbÔ =L8[rzK?Š!/5?`_EaPy Cn% +v*s8z85BfTCz{AV<Asw8z(/\g~#C{xMV<Awp8zzq(X]=X8=v8` 2C!៎aiz8-CyMV<A=`Ck_C{Fa =qh4=X8=$=%phr8zhC[<+v&ś%phv8z u^u+!v8p0p:{ =q(XO8X8=;Z7fukЃ;CCpp0zzibKϗy8zC Q5CFӃ;CCWG`azgaǡ`v8[SZ==읡=+váÌ= C!衇pp0RJz(yMV<A==`CoÛ3fCz!agG`apgaǡ`=vJ?bqz;vq8z8#Bgd Cz!aG`aHdaǡ`v8p0=%Co8ܞkOKV<A:z>CDa =qh4=X8=q}fFaffz CKV<A}=`C?}#o84y9zΌ !"#$%&'()*+,./0123479:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|Root Entry F"~@Data -WordDocument8XObjectPool""_1612090886Lud@Kg2""Package8‰CompObjbObjInfoPK!h"[Content_Types].xml (UN0#(q!GD޴m߳I!\"Enɶ*58JE>f/= Di dlMts"6!cKDyKDHC_ + )oG;.A0cx "^Z4!$Ǣ}]M1\@F mQh UETI 缕VI }SC<}BJmo2fB.t0tuPvҞn3i+QIfU?WD]9DP`@I="wIyMuV\<7@iaxFd RX#rWͱ@:>b^ʂLKt`OZdzYW:l/PK!N _rels/.rels (JA a}7 "Hw"w̤ھ P^O֛;<aYՠ؛`GkxmPY[g Gΰino/<<1ⳆA$>"f3\ȾTI SWY ig@X6_]7~ fˉao.b*lIrj),l0%b 6iD_, |uZ^t٢yǯ;!Y,}{C/h>PK!6Hh word/_rels/document.xml.rels (N@@. U1]z1&*>GY;Uy{'6P qdg~6 >Ơq07Eͣi,tkmr}yVruӻS&꟤ty vIilK[^"9 %˽MY69<|ҙP H!Cx(VMWnm`S-^]EP7n[N|zi9[׭~{x)pەR .uFЬ2~me3˅~e9 󦢕]u[[M׳^N[T! Cl&*hraٶ y%oGSˑoB$6P Q n%d叕яN)O_)B>v E{ķOrYͅg_zzd`>~zP͕"+i]0sD{BAҦo*ux@Q^fJQ:8,~| ڌhkgHQމ\:4(5U](,bJ vыA%[5W׍K8 ۘdCH4fbDc4!Yzf{c)׃,5;MŹM[w3:رwn+^-nRn+G1ýRΓ\֥|doAA􅣴w`aL; ȏ.2xS!ۑr, #ɅscM0 W7ŀMHU@id<\<7 e!{o9Ni0Md7ґ1 W㏏Cxt#_, fiPã8n A`|]aPBb(.;jXPô& #S 5tv C+mEgHFnq;Nۻ̹B(=eMwM~Jr]wo8싰 fMM}O?D!*h%>.wg<ԳT矀v'ZJIٸч NMJo\u;x\@j/O: rNrt z^>`;#}cĪ8o-R\Nh@ +L^\DpEEr2xȨ b[L'WFJAT tH(Ԃr*\j!e-O.#ZQ3UhNZ+ Tu|"Bb/Lr"Gʰ-U=2u57{]G݄Ph+&ϣ%S) (Ab9ZL ^ LLQ4+ *E5 QclHD1< )%/~.va %:   ׳vpRc2)>6gPy1!`G߿U~ӶEPʼnw(Zô xWoX".IiWIٱ$lxAե_~!!Ք"1 h+Ex}P >! m~quA.*3ȘwaF&1` MȴǍR^$g6y :6Enxp^Ta )/ΑKdJy(r -UU`k˦ZB.;ɶk\LB7g$rIbeYu8Ibд򒟛ϸ\sqK~n.?7u'rho2m<_x xpMNw1DE9e7-FkݍV2?T%?72ߐA,Ήf)MO8ϾTdGφ 2Of) oJNd)8*A& 1͖A>w("Uh b _A eyϦ2A&8ˠ?f94gGe´A A2)~ e/~AX/ʠ"|Dt_&Y9 $2w qx=lRD O/ZD71)gA?~L?|D6$gt ۭՋeLؼ Tv)݂ +)"˼}xRl<ԝK˹wM] ]ԝ9q$pn`N[Pȶ ƯgFȖҴ9ߧއpl]7f+WTX 1w1L4䢀ۘrCmWS oTo=Q꺫\zЂcnQӣoZڵ㣓'3ݷ-vseIM G1),TwehUF| yHܔcc,PD#OpL 9 o$LBU 6q%<Jf} 92YDS)Tx_!,̈́O0$y<@;t>*4ϴ;MQQNirZטcljn=O՛s I 6:ԋ:reM }g a0vsh٩wBn5WJiz{$]$(`'DvHXx㕸&t/ijJ1x c#,cGꆒ&2"~/EU2SI矬&LTb*No/R;u~,( `eel ?LKOo7Y, 'y"N4$ehb f`v+ je݋pKd̈́'(ԃʓϠ un+K3u-/PMTs%c_T7t3 >+gsTLw#a%K}6MגDO%R?M(pԀ5\O6[*oIVr4f{-c5QLCH_qCފLm "9ófiX`6DzAV40B2Hu+v 's3xSs Sޝh/l . B-8piێ=s[ohzӤ 'P:Vb%(E _ttA Y:/skZWppՁȝujA񀺆=8=f(}oNϡ֍9z" Z9.B+nE((etys7ntJNY.1\b4/rb} =fXq+,rdpff$进 +@RƊ+@Hɲ&,"+x# PU{t[47\Q`}LQNSiQH74*.[._$.ٹ7/y>l&c)2(WnR=W4>em"/YTd x $E #XZ~2/txBFTxncʾڤ(V)79'gw Jb-ó v2 *p5%7n@:wuNzKєHo/x@[arl..rc |PK7h6e}PNM=t9m#/~TNV^:n_SN0 Tgڮ2IhcO U 4BS%i`+/q9=dnI\NgY\-oNsiPpf; k^j>1!ZGnυZ/[K?KynyqvV}E@]5tt+8!4r0uCr 2,!;CtUJ˂Zѐz?[Jʪ]O[x3*rx=‰މ0Q)؃B 3rþ"/CKi/."lR b/[p+DWZMZ7tV2[ ɚbOc\%mI+XRWUO,+ŸE>q>OJtD̰63krjވGz@1QA?p(v _Z%p^fD4ǜ=v$񁙊)0"''ɡx|Y dunB7B3+ &kpܺ#}vA[T26MȌd3b%wCIu-?w,Z0vN(7Hn]*=*zV\ep=F)7 {F%I`{\Gt@\ߢ83SgdepCI:CV/HweZnѱs5kU8 d7, {:pUL]zhEWɷԡ(PK!]Dfword/endnotes.xmln0 (6B^`P;Jo?٭jb?;×V9RY,R pLj"FP);)þKAU6JhDgD;r#gcWAZ0A2!VFKЇ$XZ3G{9(CFTM|i4*!"ZS:{O‰aQv\V{q9g%FhX0t\iޚܼG γuI8Yye#.R,hT2Ļ<η4)WhӃ],4`_ fK=JΏ-PK!Pword/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK!V@Deword/settings.xml[o7`h_7q^%Er&dv1 mЖڶ0Zn|ɏEbisOw/>n tb{ܿ/^~w|= Mqܽ<\m_\wWW۷7W]<ؿx<>\|<^6׻O#NS|nZYi~w=ٻۧmnny͛f/&VŧˇJՙ{޽^pVinzv͛݃’o>i7o66WzxqO7W^7WyUww^{#y>nqD^[!7÷.;?xI^"7w^]/)>]n_]<#WOtOCןyi|xq̇q?U:M5ey3dl[ u. K1ω!&.!;LcZuf]yˁf}O Ƅ Ƥ{B2`4_c4gāCBL;1gR-xm)Z]Rq?s, S2%k[L`gqe[+iYy9SoB`J,~]دx>tϧ֔z=\ {jnlIf<ׂym]4z{HwړY )R eF":Ҏ1zctkc % r1l1ƸIU'$~X7IH;ƻy>h|U&,#U2lb1Yb\;Jז4`o9SteH+C| IGr&;,+˥ư).+BJ7;OHolٻmN3S2.bMq3LYv"S|R4S&ޡ-b,^ABEtbL 3N[N {8nO6S+Oab tN7LUK{4}iZn2aE\[3$'MqLuĵ/H̖#Y<6x.6Y|7qk力:yDcBt-:9:D;.c1aHN[Ă+˶!g9xn"o)QV4[5BtgspeWG<]nƳ4Z|fJԫi(]l[g9*Heխvaݭ Kga`&'c 4{i3㖮vkѱ* Ztp<5#$ 8;{ ,˗q1~#xGdKAyज़J1o4i{yx-;o4 !޼\@ )+cٕ5T.޹ʖ w^Nm/##] ؂D*˛ϴ9 E3-,:hjp"˾ *F{(KZxScY=rl+y2ӬZ:Λ)Ƙvʹp-˰cIU1l:=V\j@1fxj|Q N_ݪ|WԿ`V3CbS Ӥ^LA*&+6_4 yq}@!˨1/~]HfSc_e!/'}Q%yb Qe)Ĭ*fU x4X۪S|V3jl-Mm4jiӒRx -5][bMX+~cV:U{ɠhQajU YVI * 8s?=Je"꒢-YgS6]E1),&rKʖ,;I0u_(7qr- i T.1Q뼋j^@8F\N!Zԧj9 +P&Wk)HUT[v 3G4Vvoɪ d(Rܜ.dEu@o"_E~IQEeʪӁD(߲+U}|ͩOqآnc]j⓻oQfWw8~`_PVN-ͶN!pߪQqP̈́tvU:(z 3RdHX g) _dZxUU-U!NU hتYBIAInG7 *cpU`#Lx.8F,[xH+jt]2m]Ipte܇j`^PbFERĪ Vy q*ǑU}\guG1PX®qc-N2 ϧ(„躞\q#>ʦH>UyM>jˀt *GT5譛=݊;]~tU:DŽTUN\e&שVުnz`}Z.@Wޯr1U (Q)5ISʈhU`J |Ý&Atp,ŪܸJTƵ\=mx%\PH8P?BUܔ%l]l`>_pJ0gUE؆U+렿*8,ډ*JLqЧWey#'ު{JִjGxZ}Z۪Se Xh84壹.@TکF0D=z TdDK~NTf[Li] 8ur*וոj`@!gB,@\ӁU5N[.}wO~4k=>P;??|x<^@~ܟ&|A.j7?Qx˫?lbyuq{\nǛwfa{csuڙ~_=3w~>?gp~>?g惾W}Aݧ_]}ÛG}GGб `n7?> +<|>+N+]?n$*x'Au,Gm~{u/o߾tJ堔xn$ڛV C|#~vk+s }k\LRJEM#"{Tj=PHۜ:B=_ں$-rR k{@A7~Lrd:1R<c!$g|LXγB4+gy<%TRәT8ҡCx;p྾44|L=X}PK! Y%ܪword/styles.xml]rIrLS8+m0c Rbc8}U@t 3t]7>LkƒQUs \"Y%[,b~~c b~t Y$[<˟j6˖ `|8?V^\}cmOWsqٛb櫗^"+|9m>o{,E1ΖK}} 7)ot=[-Ň~?W|L_q|aDcOp%KeZ/N/KcK,klr'iO<GUF E҆ RPVQlr nl݇E^,շ3xo$#oOI4&Wgq'Ȋrq@ {<0#]*s5Aw'zf) v5::UGGxW#@#ĆmΣU1UY'O zO8@z%3 'PV@{?q[yʒUuER}Wt18EY nJنY>ϒ~-B}H6y,O}*8T>ԄMf,%EzH t VɷS4ws0fzrS"u$Ъϓ(AO=77E1E4]Zo>fUSZd?zl4w>YuOjyD7;gb6_C:cY}嶺fOmgrS}DpԱc(u/c_S641E]'V'Hx>C~j=壚H&]xM{Y̊z@-<`х'xH|&1Xp>r ,Lё5`D k: ݏٗDCjN硃2p`o/^f_oCR2D)aj:j :rȇ۬:ѿ1`XZ OYt"M1{ݲ`M^dM^>9MZ#SC7Վx{(x{t=:5N⁷G_ 0Uo3F#=: v,fARFo^dG/qG_xK$h} +x{t=:o‷GGxW06LUۣ`x VYu%A&x{ PW0x{􅷄 ;dPqcDqۣ8Q9xw= *x{t #=: +xd:x{ =z < f֗oP^GGx˦(x{(x{t=:joA` ÃHo 8G3o^o%Σ8 fco٠#E!l#5N⁷G_ 0UoAtGG@R!_;<$?;*Ұa|=:wr*|,%uxR.t3bm lw11Hn$ qW.ܸ,BIòMx;6bL7f\b߰UxW17l/_ .&[|-mSw|VF>n+UVď;od19㰵_y;r.8.XVRr_ލֆ839Yd| (0cޮ2yHMa_aqfpCrr$r!ˆN cler>\ ` [-`M-oq:Y@5,:wϨZT*1nA o5b䷃(LG0V|N1IP|xu~Zaxo$m7GNf'cvC/MpF9hK+;b鱓ZcivR`)qSS36٠ c n``0^"{;S fuDJ~|\Ϡ!] JZUA),OGoҔVհb/(eh!%Z(M\3$q,>ٛ1H#\W&X/Wnaؕ]rb]%&TTXPe_Sظxe ]҄/ѿ̦+OGo;/O m8&vU%(~ΊP-~CWd;qs|e'[(`Iu_(6ݫьF?A7|Mke6.Wq+q">5-WAeUܻ_x|ПdnY~ 87 `;e)cʗo+&|qCjRKev1'`Q3rPm#ZIGͣcFRF\TSQ-GHi8d$df1`2NJ4j=P ZbQ`j C&QnDc"w/-r،#4"Q5Y'6K6/ҰդU,!ў"4 ?}RMh-VEhp, %PqM1p-5vVM4MDEXB|X'/+3aҰpX[)vp抹W}G j u{Л%.Kix Z}2Tpcы䱨pLޜA#$|״,N*ņrb57$R8[|Jmߤ&RN]H2TC} UE>YC%KDОta)QkϢcOK(ػ(R.ZR 4,yZ%A<4]{p/jS85к[r3lXO7O.fe uaSl %Wtf*_mtxċ2v/"BpB*HmteɴʱThyn:@C<Ό`tc2H_S3[.R ]'nnybaCXf#Ik%_ 5֚>ޱ%S4|4ʧmTMRpgx&hˮPhP\eJ&~NSiͶ)#&d g OBOT9.o&R@$AUX]~* pwh]jXYP TbIiŘr.I ך) IE-D&g.d(dsm&1f A34ǜr̜v (%hPɱ+dMT <.eڦ??Pe"޾.UM5,}0?+y xu< 4,k6vVWeYgwְEN5eWNsvmuH P`+j-'ą;SoZBTDkPUe&z4ŕ_tk{"MRr,˜A-jorufF44B؛>uNڼ%&ce9:.I4͠D@bG9ieoqh[}c3PYvHzk8Nk'ΐِ~ EMzLAQ=7z8'[ą>ya~T^{*clVs{^ڦ: J!_J 0<ā'iqnf c5`W"16/#G-º(O֗.N=VqR\uC$JyeFJut;Fo]XZǝ0/>Ļ7 `ςb cPxi<q20G;psA<êL$얄}Yy&2Md_r l 1cXYӇWE7Wؘڂ:nCDU[ ɏ0y*("xKoz@F]zu]hSzL+ޟ>Ȍr?YZKKX];Qm~gbv; d9dy[]LH#ufD߃e[(o9w/i*6.7Tn;Q(5:tvDI]pҬ^0 CA'hHN0dpS&SCi_*hTŶXzJN,~]Z-dRe" ,:^v#?N0"h/l߯2\JVSfGyWXVU_&ߏƚLJϒqeC TŊxXr.;d5sAcQ4ֶ5%ePS {Eu6\2J$DI0ծ`.]0,ZR>=hk$ЃOܩnILW䢳 jHMӒzёQ!3Tॐ-KVaiv`Z^$BO!}@khAFX3[s~QOJހ/ r?LslМ:¹nCb4DY<ư$oHnYM7ېҥ/Ƞ)ׂxe$J*PyTzn:pqDd:#a)_1AގDTVODu__[޿7Wr\Җ|yMjE<-CgM!ʻP Cäz8]f1rLS&uAA]o%C#5z`"{y%pL qBU%1]1VotIGd~&-{C,xKmZ3&6l>YM,fx)kTEzT ie'X46?QDGx6 Q 5 jXP_`έ#h9R͔~dT/==Ax * k6Hcu"&p ;7B 1mdm؟n*ţ<&\K͇דq4ob/@,@6Ÿ7BYCF1W@cQ1Xd1'o1i[< 8'K3$B6rcr9ꑛޘc. EuB k4h p:^E #'cbZ6"YB34HQLJISʙDzX£vjQf(XiF!!Tsf>£#5_xvGZ>oI䎡סRsf4 G'ΰϔ3(1O@$a!gʙ>5arqq=-k̳ k\Yf5;IXÜʚ#Ql.@3$aϕ5'*`A/w8qMܒ=A=ZfmmA 1d_-,,BiHO>,ڨ|'V(-hV3@&웵G1tH3McUǽ#1MZ5oJRaV )Iy)j!Fn[dm:dPp'0/JE۝4-] ߑm(vQ7eB܄rRK]%hhʈa.󥁜~PYEyT v/sl T74H!hA,,p},{l2%APe?Ȍ$BOi#c:!bᰶH\,Qj G*fBEe8aNvĂin Ԝ2|)g-'bQ<tR/Y5谧c' >ME+i2ķgG##lc ]ljN 88LR4"HjDRݥ35(z:*ÂuDRq!,l`ׯ™,eS 9IDZDs^{&ef:d>݇CVRV*_AϿW%E!h6e= 7Vk^R k{- Fj F 63FNm6͗ZFN{aLџ.3Ǜ3˹ ie (zj͇3F):EKc+k$y4 61{kNL\ЁO'S"l %x&^;T+\(D+iA#1E~|v;:IISs}L:2 iۜn#1R,T6R uOT7j5cfַy|އc PpAXh<C!#l<=yllJI:# 4EmShރxM J5A`QGL'( ]GfED[7DܑYuTxtXʚK5=M@z9#ۙ8jqnd>Wqfe%TC|a" TUJnNB e (hΦRFnK؍\46.4r\;ظ}LĬ慲]oyө-!ɭ1Oma|h8#̍OU-d}ѱS4vղ%[iiB\qX`S[P%% c[Sm#@0/l[VxO*Y]5O]Vzv.-~QviȌ`lshl<#hA2}l'rE; ]Ÿ"ƸHĺcu;ZmAv;A>[p,bpCvF6F@m.ޭbe6]B=!'Ii hd\<.Z*i{uE3"~AE{AeABi {#+!)YMb{X>i~ 30[ߋ_N'\ ֔۬lQ~/B};lbmf-E2%Xm~/Bv j?d!>-F"k;=51~` 8j~Xo[Bkgjpl?B`6uڳ{G=w"={wX{?B [¥&Y5– dHBP?bX#n߇uDvX#ډVb3ȡ5=hCHLrmӪDmFkxЎqg]YCӃ.4Cu8A;i{FٶkZs'>bXژmqB* HF# 3;C?F1ngw4Zژ\4Qax'/7oOsgMZm7# +@oSCkZ2:pc5~:lGÈ`5<9lGx F_^Z \vymxۮNLhJh}6[\#h(Qԧѭ<5(Dhx\NTLhm4AY{U'1q\h&eMD3uh ]ZPK!:Bword/numbering.xml]ˎ? ,f$Ef&AAn-D/PqVLVYrɢ""ˤ=ؖDJs~ެ_=a^7իb{{Xm?^]:zu8.n[^},Wf+J+p o?cY|+7#pY|ڿmn^?^ۖ_5^=ۛ7rwؽ?V޿_+JW.vOb{,vj8m{70tgϛs/{o{(/0Λ5/a_^]7wD軛nqB'K6| ?Okխ>ciyw8OW}lxy:wu]]yZW}qǻrC޺zٯO@;"ײַ7VG~}uȲ,x_ ߜ_|(WeepwA<՟OY_ʜնz*~[g_n2mqK0h~NuPDկQ-iY׻8ldxuIa~ֳM)!&mYnϿeò\}xϧ`i:M( [6d& t6횃S6 ,0ɣL2:et"R'r]G:\:肮9@t܂:n֞!d t"1|8A<{~@^j IgOCKq$,+QkHp'ͅ 4|Z^ h| Tz^C ud ؔ.`sr7S qI(i~4pY@nМ@qXiM6] ,hQӤs[u YWtgH$FM N3T?iBFQ@p, rЃm @7dǙ@7]@/(ih.HӴy9Mu l+L(ĽzrW#@Hh=[.BmG9kGr#c6# I4uf [w);F::Ks<] n}\.\$AʙF Յ ʵ `].4t ɂ9L 8.ZXQ X"^$N,`.y3l >S6OZt!,ջզ8xyEнVK曏1 $e*/~D 9q9=1Z_%j Fm՝e7%5燚.tV4CT-:9J!q`P)Mb:;|Xq$kHc@ظ {aR\>K()3f4qJinfnӠӐ)1T̉č0.ež/pR+qUVsmiW:sgcg\̓d|&F@701͇zu,M)6sD K hd3^d7_tVs o`yFV9P2jÂ$4poK`fOǏsN6GOR%Kc NT6>3>H6ޅO1l"80n6;'$j<g v_8;Ir$qR*89(ۦT;AD35+E>bI0jT@ߐVmC}xDCY?M,vϬ}ChT"4E_i_Wϰۼ{Ƌޫbt qĢozmvJu|^1K j7yQ%;"g"-I:yP2ET^ջ!Rz!i`& =ʙ0rѳ/_Fh3Q14(72`hH B M9hJePlߓiÐ&V2]ةrqhO0vN{L)Plqـl@PF=/ȟisR#ldIIl|K 3dœS݌8M<]{4s;&vS{Ȇ&a-v`5†H&Wŏx&؀'تB]O 63R NG15L؀vطtZlE@WyԙvU: 6tB;e)C`M[(lO׎@T&N xtx?KEI! f~co(ND:ș60&~6gtO l莾CgI~7w!ÛiqnK꜄6Nۖn-Q1RhiWH/M i 28j79=>N &q3W}Uݫ, wi@V>3DHe@! xv{vi\ۆfHLąuE@GH1(PéS'ni,MTӜm4w܂i <ͰHn5p@* -}aa ?;|׫Jrz##r̨e})'@I&ºr"#mXLFoz9fCPqb=szA']Z&D6D4rBXP)бIBqrNdI :9vAw'$W`tLP>>b}ڟXvF]QPK!<{docProps/core.xml (]O0MKvm$jDƻھ@e떶0>(`L9}~,;Ң) vBbCў鯝S@Mz ;4uΕ",C~٘hMvmE ig g>p"acB>!Z7ɾbMO伏V 4BLVd=ꚴ_ubh_x?PK!F3Vword/fontTable.xmlXn@W?XV ccCq" RҪz0jϠ'd_蝱LSXxsϜgwö3״Nie#뾭 1`3 "͋ׯ!g4~&5a8iJ>! ~rQ#ܛ%Ӓ >al9iƽ7m`"G~_)3̺G"k27>G &qI,h3þk"*ȁ zXH& (<IT~u qaAq'=#ׄ#YQrDGlTt*?EtOXݮj' 1KHO%BaZG 5* 51wdEl75:6D5E}X|(L$* hx( < yHF PXqh (HisZ,>sp `* 9R-C/mӾHبB)YHd+S) Q`Á@Y*Q/')pw9`JRW& kZWӣ880.%/G܏jhgZ!y_RwR=5aD8 e%"KE1(.j] dſsJ(^H}D] ,Lh\& =`qbaxc>r(rHyuc\Qh,^= 2ӣ׵VP R*[dk6t5Njzn,;dZ1mN3뚙tF\(Hsc8牬fN}N]JG~'1!'ZЀ ӥx=%WD0Ni|Cy^K#X&)C"OCjT;]3P9+j65Ϗ|;H#]"9H,Z< PK!3docProps/app.xml (RN0#QI+T8ٲ7c[[φ6>ٱaLyV:m3߫쓂wf?~PK-!h"[Content_Types].xmlPK-!N _rels/.relsPK-!6Hh word/_rels/document.xml.relsPK-!7!L word/document.xmlPK-!U#ng word/footnotes.xmlPK-!]DfI"word/endnotes.xmlPK-!P#word/theme/theme1.xmlPK-!V@De*word/settings.xmlPK-!"Aword/webSettings.xmlPK-! Y%ܪCword/styles.xmlPK-!:Bhword/numbering.xmlPK-!<{|docProps/core.xmlPK-!F3V}word/fontTable.xmlPK-!3wdocProps/app.xmlPK, Microsoft Office Word Document MSWordDocx9q Microsoft Office Word Document MSWordDocx9q Microsoft Office Word Document MSWordDocx9q=Ùz8hzbqzv8菑c/2ǡ`=6OOi+va_AYz8hzbqz;vw8= PCz~ڊ!awG0`==!d0v8 r8z?BgaCz~!ap`=s<!RЃ;C C|=q20hzbqzxp`=s=[.; (߯jg>Htҩ2ܯ7,-A]2tv>+?4MkX(c_ծ]k|u9*9DP}qVpJƈj~/mTOl)4%OH_F(Me+9J? ֎2|7fibEZ'U {U,&g=MytE1G?7m*+%/%GkH-VebKVᤲfM:J$&Tmk;-Y$daZU֬)%O=.v ȷ)}S>[׬2~JמW`ι!8[͝+6oSz ;7 ;"Pz5T5^ClL8j bIz ;dlqqs}IIe%f*^%E`r 4Ri:J<;Uj=ꗪU9Iil)cM獱Me%IJz)QdvӼ|좂SbHx%9Ji"zg'*F_ VJ׮vRC^ڳ*ʗ؎TN_ĒrllӶntRvGq3ӍST-JYd()MRꧤ&LisIBW/eߖMEsT65I7<ƱLOHʳoҽr̾d2;iXk?nllssӷ\qFuNLs"̯$Oi*pQH=+0a:IOOcN_k8(kխ"}mfeBLU`$)P$Z>w 0;RYcB*mbCL@9S:*'=\{y^2W/]57YVe*?HMsW8=W+ϽĻ\\&??6NW5Vh_h5j2Kyukq@5w>/w84'dk qO!!_aիWlsz:z56PGf@a}0u0/C<6?:z8(Cy CN-;zC;=C\5n3Mz8= G~zupQ.8[=:!z8=Gx=\ :z8C{vaC=C=ۃF8zPGo<;Iz:zu?r= |8 =8㶙륑pzq(X9]nw=pzXq(XKPG20=HGx=,C=,B=lap2pa{hGÁzX:zXEz$=:z8C?C?AJp'&pNܛToŽM)JӔr7m4X+A!ԵrZcgJ8UVkZ QJbg7c}Wn8v#F73#c{Gs_8uWߜsQNzfYZ޵kZM=0VvpTމ:zxgqW\ >$5ݨZoɦpo]Mϵr5ckk$m(z9$Dׁ>9c%}BYnZ'hCl_i`AJH mg*Q㗴#eY()wd~I_2)oI VyumbgCUD/R˰yZc1k@e ݆ MW*% ]+Vv5^3+1:UM7&;wmirNkv//HgZ~y6]=5Z3{"ޓ^XX5knjS" S3bN eA;ڦȮj_$hJ MyT u _ >槩l:FUtTC;OOڼcqlr<c'l07;DyO"z\_O: zT靣g{rQ֜mݷ|˗ׄ8[t]X;'[87>s;%h˵_kџwUKGF/襵(⽕K܋͡>vG*#Ƥg F\37KSMLu\+5>/^9 .[z︋:Cwu< L"|;CZsg*#9pemfDUM{C5@ǁ6km==Mbq 祳obG 9~ەv8\Vjp5{t_eĮY:*>im}1ٚͺ:fT_FzmkR_巤KZ%|ZI>{klWٌOAOWV9c =@eRuxW)7 jGY̘j>>)ç6XSҖqWb Uj\gO}/+T6_3> T>6uXHX(I~)SԤݺVrrlƪMe|׶/ee_6.Ugy -z>sf$>m!y%cb۫>n,gI~B|g)> Nm,(g= -UĂpb8IYϣ~^T'e1>KnU6Nml)SBsz槩luBm>c|tm˞4x &g=&>xmgtw[IЃ.9scC?a zlXgog=un ;⽕KX~33k|3عݏ5ij~-XeE܏q/o|ś{ybs\;^6zr{Cp@<8N9 ٱ806Q1L??jq]Юk@Z(8fsD!k=X8068\;^v8.pX@Z(8Ц`0v8J8v@Ry9zW&&$m Cn%j@8;z?: =uv^m kpС+v=`ß:zx=@F҃;cŎU>m Cn׭;m6GgPG't8zmIV< =`_:zx?=@F҃;cGWPG' =qM#ǁapPGA<i$=X8068,rw8z8 up-Iܮ[';mv8`p;zhSrpbq ;p00u0yAzqMz~ǁ6pv8%C=| =|@%+vK=`C,NC= g~8@F҃;cGpϽaz0u-8Ц`v84; ='pJS<i$=X8068,s;9 =*;zXqM#ǁaphq8z)8HS<i$=X8068p]u8h~@;cÿ9zCFT[S=)P]Oyhw8znCGG<)RygNG`ajTmIV< 9zCGoq>qMzd@8\;["pJ<i$=X8068\;vv8z>Bܯypp0懶= =yhHzbq`lpv8p0=| 8Ц`ppp0pzNAz8@p>qMzD?`@8\;X4*~zFft8H3<i$=X8068t>Oߙ>q[g:˚^yICm{tdyEes2Se&K^zo%vImߡsQ(WXt 3+t(%K-ʰLveV~uʭ*P.PQ;ZY61Jl)c{ɳ mL居vm36U7M;+UGU۳%gŗ83LqnR)JVd/)/.Frwmkt}YNr8qϕv ȟS?z$7e/>kVRg)7omWk"<~m~=H?zR?.+׬5C}5=. oXeB=+L"q>LUS9S9h|Ze}z^J6d?s*zP6,%_D_W*=POSs&1 IRP ӏ,flV>/ߩ(çc;Ge~ߴ}3&As,~Rc/e1c]lMOb|}sRytKPOϒꚎi yQ:F;9FѶIbqqЇfT}e1l,e.M>c%t Tf]ƚXsͼX8D(%~$ cT>* o޹sί}NWd}9ǫq1a':a?>gw},f|z>o6|R|ZǍ}P4kV}N9᳇y|f >㥏18F!x}s>P3u>V鼪eL>7*mE{IdWCX0'GŌ?=>Yy.O>C9Dž2/}OYLk5Czw3elQ( 𜀾q7}>XC~4AYLoj8ϒ3>?m,&֕_P8w>b|gkGg߬kXSO]jnS4MsE*Ɩ\wN v#Т߂YS_so]U&=/c=em˳,j4azm:%nS^/CCwV:ɜyl!N[XbsC?C{v+]5WZ/];rgyN Yxu8 4qR+vJ~D㛢U^s5 ߨ/͡M2% {>']zԡjs%~D!;v6˗36>M!:U/p>'==ԡŁ2mb?gzzȎǁzśC8Q᰷vmt=ԡš\sXzc@{K]YJCz:I竜>G.w۸ؔdOH֜}[OVsTǜIϚs1uc9FoؒsTĜ:Vlso0=gc>0WS^sL<` Pך+(8Ц9;9cζbq`lS&v0=gcþkלy<`8PrYsvrЃ;ç=`~0|&{C]e=X88|v8 u8z)B7 =q^F!ǁ9zΊY8HgyhSy~rf@8oG0`=ܼ =qMzm F +vGpz8{Az8@F҃;cjG0`=$=qMz~+v᳎@s"p:pǁ6+v9zDa =8Ц`pp8`= pǁ6+v;zCní8h~@F҃;cMP"p-yܮ[';mppp0p[n[pn8Ц@=vG?`@8;F: =5Bo]pqMz~ǁ6pX;F9 =|!B_XpqMz;cí0Yzg~qM#ǁ6Gp=AzXqM#ǁ z 4y:z#n8H{hHzbq`lpv8p0p~·Az8@F҃;cazm CV< w:z1CD[ <)P]Oyh=`CwF5NmC>%{ +v=`1Cs"0xhHzbq`lpv8u8z+Bw =qMzd@8;9 =\ 94?\qM#ǁ>G0`= Gw{hSr^bq`lpv8Lp8z [o.-\mIV< _t=8h~@F҃;cÿ;zcEa-<m Cn4dbq v8p0po]p8Ц`=`Czhvm CV< _r}8HyhSr;/OKV<×=`Û.E.8Ц@=vJ?`@8<;Np8z?Bq8H{hSr;/O8X8_q': =\9=i$=X8068|v8p0=|Em6Ww|\۸VM ~5|A[ڇu!){Rm( :^⤤+V t_< -Ԏ׾ޣ/kAGʆ)##Zmﵑ] U >oᓲ|c k_i|zf FK߅UUJT6ȇq5kab+kD稪ɆOb|~\yᓲKyU>)&'e1>Kc5\ ew(Y*$ f3TXUc.Nzu(Ob|/cLT}מ)'Ҧ%%e=Wk,I{L;2|V=*[GȆc|z}@lC˜Pyƒ1?,~k}O)coGlq_i,ϿQGU}CLU8sAAe1]?>bbրIWIqBYLkG7< EA<8a k(XC~Nj~>ߤEj}Rzz䏾WgWEn<樌X<[kb%p^-E>nX)߷5sCtIYRu 4P2'ewaN=3[ 'H5UzwelQ)Jl+}_Q9,| Wx&.}PVRjᓲXsX?fT៲>s_KI jRZ6Sˬ]eU4j}q"6-g_toWF(0cUYjLwvѳp+ZP* μC ~Πmʣ׎K=E%sxʣVL AQ%<ZK&QQD@<1/6L ?G:mnC"ZeWu$˩M VY{Z[kϮ[6xώ}9|sw_-u񐿏kαr&sDĀEKZ-M5"Ljz1Y1m _[XtS"ńxq~T>>*γg~Ƶc[6 }c:/ /(L<3:BǪzg/dE#" Z~zq-yɽܗ>Џ݋EI:NIct5qxLR'5e:-" Mg@F:H,3 DVrmyNj>P bwۖ.bNdUt.l[ DVEg[^#:^T`]9Ԯkn}GKs>>:o,sEaQtsolx}dЧGD\cD sDAϱz.!sZ۸գyIw1niƤ<qΩՅ;wT.6Gvu]ZezP״Ek^d.t^֩1$:y7ٺH}w][sߴ}PGރE"nx.9Cee?Y"?},_}ͥȗT\NMؾ_ 1CǞ b_?4wʭhֵ_zTzu_bN/rk=ڙ.諼[oinvy/O_=L r0[1!ֻhֻZzA=LXb?(޹ZoE>VtOeWj&!|cA=o p.pET\"\? vpX0JWF8j/MC.v vpxSCPWv+#z\K\"\? vpxsCΪPgPgE8j[ E8vpxKCT5]aMT\"\?vp8!!SgW=歮\"\? vpxkCPWu"Z=bziP2 .VE8~L=|B=|K=|&aC.v@;8, pßU?R0!?@;8+]CmVdޚ]_zs*9]Cm8\"\w@;8k*5]CmVC.vA=2pnz8K=zR.vzk+õ]VE8vp89!SUySrpp=pJCPu"Z=bz7L=_RG8Lz.hw8d p}z>aC.vz4!S*ê.*¡P!A=pg+gg#z\[u\.v A=8d]cZ;۝&spp=2aICnP7t"Z=bzUPzB=\Х.pq=^;rpp=<pFCnP7v#Z=bzuPL=|B=|K=| ¡P|)ÃA= p*"Z=bzx(zX]VwSrpp=<pfCnP7u"z\=t.vGz8d]Srpp=<_>ߥ>zmފ]aSPYzB=\ԥ.pq=6.rpp=<pvCPХ0!ÿ@;8/!S|~KK=\TT?WyŚƫiW3o@3OϴcTL{.v1j3&ri1cԇEƮ\⇺QU35ĞP.vy&>{ś/ pOud؊;EqLm98rHsHu"$胦KvDVEg[zfx` ٯFD|ϔl+^dUl{:] kBK}SdC׍r{:?#4tN;~-={l 2!o[^#ڜ (~"xOcd.ڢD˅Οdt"%عHBA,:wu9QOe:bqqJ/qXя|aҍŢ7:D]7" zrr.IIYgE,.DV+{,'~]V_2} bw{-J:wR@-KK#GJ^φ_vV(fo<@F;Q\Bp5] ;1QavE6J,3W:TAw⇰J;},)zl[: ѿYuZDḵQ۪~"lM~}AxIߣ#vFrga]Z^6|Eo}cyr1| ycr%Myc;7>>ԑy~kvw.{fR9|5>!^ Xuu~|ya;;y zΒoɼe_yaGo:/l}K9/R9|y>4q#/p^džuuRn鼰uO9/R9|y>ּ0/lc;:+|7t^~LͯEpc3I+ě1&"o#jr-]:V='mӾ_1wMn;;|ݾ{N 7u.|7ߴþ-<|Ӿ5kl06}7HZ=tdK57ՏO[OM4g]߸4u٥ 8ngp rg5ݻ[Kٸy|o/im]k<{֡ pw;m uotó>}iP.K9pYGtyO状SiCE Ȫ"^s9ډ ?=w9DZ]ʜir:l3z 2U> B)Iyزk9U.Q˸"haY~e8^c*ql}Qd7 +!Sۑx6JB}?u'rL>\RF/4&9X,k Vdu#"Nl[z_enLȪ~yKxyaF'*1^.]L>H5:5,4fBUMV+dUVı\<(E^ݭW⡺or'ߋC6S4(s1\OGMЛ"}_96^7#6曎plg(&XMv86k/&XMv86G˶rlR9|ݱ#1tllc<T_wl{49#>MŶña]Hl]2E:Cs_K' vt0 ԶFD3akjxho "@G~BE%~.u,dž5>aL%6eؔ`cj;ԆQhd;kplgLI'߯cj;ԆFvƴlSKERSκ pڎ,=-1.gJvd U%z^65cla (ÃS~zt'>1߫WJ?wжñ\:Yvwr^r}{|~j^Ǧd ay"ם'6{{Uv86XZ'_|7t^Μp^?1߫믚ñ:y7 aߙ"ם}bc~2 Ǧ&n鼰v9/R9|y>W!6'þJ9/JuN 7yJ9/R9|y5k7]ybBZ _bmO!6'~J9/zNvn鼰 Hud?ؘ ):Yv8/"םbc~2짔bo:/l`9/R9|y>O!6'~J9/z:y_ `]΋T_w^OSɰR΋}Re=bKwMp^R΋T_w^xZybRZ _bmºlgOImGڞPvXV`;)RSκpvSRۑ6T 3e;{&~Jj;Ԇ*}WI6g3Vݲ~"i9<ёJV~ }2S'~J96['|7t^_΋T_w^OSɰR΋^oo:/lj9/R9|y>O!6'~J9/zNֽn鼰 ,Hu<ؘ )ź:y' `>X΋T_w^OSɰR΋^3Nޗv8/k"םbc~2짔bkߧTYX'|ya;짔"ם^V{#fɵ:6x*ZbdzwMn;;|ݾ{ʜ7uJ|7ߴþ̝|Ӿ_~2?wMn;;|ݾ37[~׾y]Σ]ՆYZaT~ zOI^ꦷ-Y"M=udaOImG mvwpca]g짤#KmOmj;krlg,vLvd Umg݈EuΞ ڎ,=m.3vSRۑ6DWYx˸:`jr>"{n?SA~T9:2VjOO{b~ dO)Ǧsxd ay ~ 1?SyыuwMp^\-E*;/')dO)E/~ɺ7ypa?X['|ya;y ~ 1?Syыw|7t^sr^r}BlOr^l*]o:/lr^rkj+6JQk5|ulUyAlO`^wMx j|5a;x;kvwޛk"]w7dxwS O]~j|5a;x;kvwk"]VdxoU ]~{+j|5a;x;kvwޗk"]wvdxgW K]~;;j|5a;x;kvwk"]dx_Y ]~Jj|5a;x;kvwՖk"]K i'xB[;Ӛul뽭wNl6.ړ{oy[8u7.+[kj~ygj?ngp 'nNVZGw_/_]MPpC>w}; 3pQ~|Ó}޸]^qɒ5Lv9{g}^+pw;m?9.^ě{;=7&5ɪw3&'g^Ҫ oc- <Ƀ*z/^֋x.=B/Fh9^(?>HG:} њ޾]G[?P5#msc2Mt ag750&#ϩVؚbBɶ7j<ժ9I9wW~$:=uxno$zbm[:cG_}K1m*?'.srα5ōxܘ%76ݡ Vu;A6`0 3mܿ舓[?v;3u47W8PơK vȅqZϸ5؍Z}vo8y կ[;{zF'/>YϿo-p-rq o;o'o/[=soxE[m髇0;pSq!ntþuqG@{pmdC/y ?P5=._&vh8q=h=k6a=4.u]A=38lй@{pmd3!|h2pozw]a=4_\" v vp?!SP>==%dL.{ahL=B=b]znyD=bosPzxz8J].A=L=W"Pۼ;rpp5a8!SP'"g*C.v@;8 p~J]3zK+åApiLz.ahzP6=6D8pT\" vp*eApYjb'\" vp80!SP\zej[a'8b=WPAzdz'#Pۼ;!hzUzպï"P\" @;8 p_V3!|A=8d_UA@Lz.A=OUO=>=Srp7pL=B=s8~=Srp7p;ztz4pP=|:{R=bohC2`zxs8pC\" L=\^.#Pۼ;Y?b=OPázxB=<.APޏ.aߠh2pEzz"{R=boh8d 0pP=<==k`'R.v3z^++Õ|2{R=bo_PzxB=<A=<==KE88L=k[}5A&{R=bo0L=<=Srp7p8 zB=\9TWE8pO롶4v.{pDC6VT#g*C.vA=/ pg*g?D8pOt.vz0!SPD8pO롶q ;rppxnP2puzzCWG8pO롶y+vC.vz pæ i]aSjrpp0?!STk68pTE88pTCP|x,{(>;]ϑEKW΃ϴ4^mLB<ʱCA쯯SL<@3Ó33U>Ӟ]~Lo$v>F\d>;oQ屨0\8L|obG ˟i^yf_#\gTY,{3;|<śgiW8?KM+#ks8 pm@`;Gfk6u_dU跭E\-=;йHcL:׵/_,?'͝'5hiLq[gYy?tvZl{l~!a7`q0Ѡy5M,or;ĸ=n۝kuYrq>(j9r F6Md\OT Ȫrnr-:ިcid-ڢ<5mEY!=dž" jS8\\(qL?0պCG{T1-Pn*F}rъEl癰^WQqlpFǥNԱf>/l?B6~8"s8Tk8Z}ӆ>(_C<Ye=\um;71~Yo{t?p2t*$ Ow g^)-!"會}!NeCVŇ4:?> ClĶ4 ݗK7vLȪ]jB봆Mc :v/b}VkVۼ~oZY541/w:߲~!Crjlh]؎_NP?o{l2ME/<- M3tX^clQ'2}sh>{йFD-KCm,W~CGVfꑼ" E>t>Չ [znRĞN NgPvܥ{U_G(Q2;jKvuIzߑы :t ړ 7dt"Cp^iҵhlGV/fL?+t^ Eu] ^bv/r̍+8E"]YyLYۺsMNdUtN!zQ|(Y =9.tBI [jn#ĠWfb{fF?*6? ^vYʌNdUtohXH]-:T'{.K${x [[9S-"^D{Tu,Mcˣ_jsz7oۿ&N:vdLlOm2taun(t*SȪd]F,s73:Uٖ΅::_щ θ|g],]B/[Wd"b+2ҹWnSdE˰:}3E[j7_Rv)ȪO%F}9_əD.mdcg_g_}NVO} qX%{;2v# <ֹXO*ti,s@׍89mA=R1CsɴdUf bWKE,Nssй^$Yn rw087cޡaYdUb nt.-/tޑщ ;/A&򌼂γ}5ͥҷ\:1A }*ĊZ&v9>+ Wd#C?}FJ, :?ȑAZ,S<[h~@<4zDg>k3UD`:d3E"񒂿GG\3غ8[E+zXcMޘefv8o7Oofl}TT_w͸G4ߦOlc\M a+|X =6g0o:ީ#c_z?jX=hNkU⇟";AmSԶND}>e%*;G]o)?GJbп+ҿIu}yRmca%JϔGN=+_*~e"O|Cp\^sOWSU.S)W:qC0E˶fS˥x~DeOd,M$fh<_rb3[c <|[zq^+ܽzL:׫ɡ~Z* rt"+3>fA4EOb"m*OPk^~82ׄ풁H}Twc>/dIlOԞllño['$|7ߣXBuqwW6/b9|ya9s pl[Gi^X'kH|7_w^}gϙ͋X_u^< |Q]cƸx4D\q|8;|վ;nnߍþzзw%%k qzje-YS{1_V:vMSc8CmGD ]☣6p@6޶{Ȱ"{-x:Go:O2tH'.iqWm oI7q$2ۥAЩw l܈"T*L~G(f-BD_VC\ݯH7q8ߐclWCU)5{\+"sq=+gqto gCcch5֪t<_GYރhοPK=:]X{m 6'#D\O;/yE,:/l1?ټݵ y,12u;/y#\zbc؜/s.W\\ݿ"zaC6_w^}gurWsهXdfHc&/>QO|m8;vpzUؘ Zuc|c8;w6aY[eD,zLƟ[lNmߕUkP]͇I ߕh\|ަ"ޕxQ] Jo,~=N=t=\tcGBڲ)17^}QC:zTX~\Ufq"'mߥj3ΖD/yqW׍AOc2>ذ]dv7[UStR#cN[:}#}5/=jY7Aڕb[;^":HDl™i3O_W[_VzVі7U%q6Dv(-5E~~Q"x0'"N=8Jd %G3zuGՓ- J;#d3eccG:4MwhvWq|sc*vdש E.l"6c{`Bl-SEtpʟL᭫kn|ՍS_>SouucD'&Xx|WԱެ1.z(}K#&'6/.3m`ěs{O¹,]o/|_א}.uKǬl9`lY{:v7d&U~MU[gH{F"T_dնI-dRQh%=}J'X'2tNqEsQ/p0`&KD`85A;st"C8$_Yth٣3qLtq:? dep>B"I}e{5V ~LYCA>7}atC\ߍ{{1gl7> :^xWNdܴI߰leSzqPta&q +WJǃ d:w\Geuj?Q mmHuƯ-9}#*{M2tʽg5~np/ʱ e\t:55nIviiNzߞYޜ%) z8uȯ*Q^ {Z2ڊԖd^q1}⋝}ʫr0Mm;('oUzooձ蜣c|[ѹts0G'2:9N:ɗH5'q_DiZq{SmмY?}L.t:"?KI~qIi}]`9vuq|SE/Cy}8CDR*cf~NcAcu"Cg+ꃖdcMgfCA+ds^* YgщN9"W\/b٣b.M{J߾82P&ɱ nvQw%eyQ:qE%cͬ h>uC/c@VƯoɯsGλdNd{~y޴OIN@vac!ÞD%˛Q77X68L,# )蜪q,SSqoafbiI/я x<. :щ =]b"9oMܡĦ7#W!‚`BVxt5Odl"?7JƵ7Uoد>m_nFo}l,fo̙µCt=ʢ:77VtS+3Ec?#{Kh9В0?9 :Rb|JC,stsYNdet&t٭=[{s"+5^Zt~Y;)2t(:,Y{=YU.J/ǕoЩ)ic^o(csD_mc@VƯ/t[TaL:ٹAy9:sW9ޛ8Ơ9z /l`lLG/xMŸ@V7{n!A'3/det^*=t~0G'2:3ؘFW u7c۳F_1612090887 Lud@Kg2""PackageCompObj bObjInfoPK!h"[Content_Types].xml (UN0#(q!GD޴m߳I!\"Enɶ*58JE>f/= Di dlMts"6!cKDyKDHC_ + )oG;.A0cx "^Z4!$Ǣ}]M1\@F mQh UETI 缕VI }SC<}BJmo2fB.t0tuPvҞn3i+QIfU?WD]9DP`@I="wIyMuV\<7@iaxFd RX#rWͱ@:>b^ʂLKt`OZdzYW:l/PK!N _rels/.rels (JA a}7 "Hw"w̤ھ P^O֛;<aYՠ؛`GkxmPY[g Gΰino/<<1ⳆA$>"f3\ȾTI SWY ig@X6_]7~ fˉao.b*lIrj),l0%b 6iD_, |uZ^t٢yǯ;!Y,}{C/h>PK!6Hh word/_rels/document.xml.rels (N@@. U1]z1&*>GY;Uy{'6P qdg~6 >Ơq07Eͣi,tkmr}yVruӻS&꟤ty vIilK[^"9 %˽MY69<|ҙP H!CEѸFZ$)Pt2?_sf"%$XA/3s|gxë~\cXf D75mg¯>=,UͶڳLQ֝‡͟emiþnna: 뺃uY݄;W]jU|8լ@u3RX+X6}C-xIt Mv+OmcLk nw)v\̛Ew9󴶭^==6KnlK'wTo1"gz#髆9 rGٳVӉZ4ZV?~(jI9Cav<9xwaϝ==vpT' Wm9{q~i*Zaywz3P5Xg8A:A)˺a(^ή/]2Fq7/Lr5|$ףMé w;3`C< rfBcEr=yl|%b7أ~&|]t7&`m}(*IVԐTK$B'jH3[p mt48j0ѻp?{-S|2SI_43O#Œ C7XFp rX_; 7ɞ\ F3pPпwH X<(qKfW6N)iP,Wg̟{->Tp"{b-m 5㯳Lpyc\d^1DFOv4|'r*?Tf`Z 6zICum#®mKy7݇BƷPIkaVr[=ൾVOȳ>U[=#hcLN epWW䄏iNi!r5t'w+}zu?lMh#hU&CpiU[xWbl13<7tSVHF]ƗMBG1dY.aΛYbq]zl-@@&5\By"%6@`dC.dt.2X%Q. 3=_Rpc Z6h.̤#m 3FZ6 V+.p03!7iAq<kXq8J4nT:<-ε]JЬÖDke!)F; %o&O0w| "R%j}sJlmWmLPUGfUL-r'*Uܡ ,U:d5rrJ|6h eSۈlA<֜ JXu?I[ȡƒ,=:Evn6M}:D#cQ, 6jJ&k]/2_z҉vTfs_rϪȅe񅷌 11JY0ͳ5}lrH1~biBƷ_XCv6.moj=Pp}'X57.v8#!y8%ChKn;:_ҫ-_+'kIi4R"zNT1}CȥO^LM>4":sCpM.f.+HDpuracE7kFϡ {@<xJ;5E" TG/by062Wd{Vdb%`-ؑk^r'|焹y3p9G5goq=P95A%X"H45R}JOXY2Ӟd/,Fʍz䔑[pA/6beF*˨ۀѿϕMF>H@0e{*q9 MN F) ?[Q/j[oA-Fswy\F43 .c<.ŤA;dͪwiۨ'6KҠ'i83Vei@z}lyxކР6{r~ȀA8Fbh?+ݯ)'S{B("@ۆ۠C n2fҪILRq&LWQ^UҳhAʐ[ݵ5K'}@umP)) I٤C3a_TfJ e@;x%nֺ'#4pOw?6 cUp[am0vI*GдD5ž͐oP_((P.\׏֗_wDr6?382J W=M5W]bx՚%`r-p)%( Z- Ӓkzm 1@%|`cn3,VZAJT{W Goʸ $2lLnPw/15!!vC~8z_[bRw"ݭCW*r+(3|VjU<. B"\jXbrTCs6$3Ronj)4 tC)Ѐ['16_&C[gȒK8:OPsB2JlUef6ɇ:lwz{l*{< rJw,REEA]P&(">v ѱ`L1 3>Fdn)i6ZɰZ׬QISkS*x5jLwPkzuZjgY#8;DyVQxZ0|wu g}om4 pE|JQ<V Ci&o"Lcs2-\P[0s7H>#kܔ+s$jefJ;jc+؞u]&pp~l՛V;A.p!۶l(AǶ1̜Mo̙xȦ+ƕ` 9dvAkJT aiR7p|*Q#FTR-?ΉI.-='2Nȏw?VKF&%%Z~&yJ$m% ߖJ.rU gI0g 4ʄ)k,TЪTMyJf$G><`%gfݰpfI%hkXdvږd s}H^Rnd$ݎJ$)CX+] ®Y5)1MR-Ȝ« *åcF &=ٖm$%+'<7_PK!_Ghword/footnotes.xmlKn z}*bgc}bwlEQn70:j LJ5#4 e)y{^mI7Ȕ'n%%@0a|Ң &zQI4,iTsؕmyPVH7= )iI&J+CR 9} wK13hiP:Y0R4WX͐ZRpÁz݁+!Gk>:b̮՞G,H]sV2 _/[XF-e$-I)aC.k7L,ySOOvh O;k|Qi-y=WGE5u(xoPK!,hword/endnotes.xml]n0 '(mڦ R8@BF( ~ݪ@cg2u*5Bƒe" =/,A@!jlmTA>m[`Sν~V9KtFں=7}6v!Xu8U?k#bat }He?S%1r1 ;U_i'+J&H{ӹޒp~(CWXRyO9Z{q9'%Fh1tnޒǏy:Bwf)p ':F&]d,YѨ/dU~ *ESe|v44ÈI"6R;=PK!Pword/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK!m,eword/settings.xml[u;󜵊Y$ l'#%sV '؇is~n_}O+xsWNvs{߽iw/r}ڝ镦?]\}:_n>67f7Wׯlǻ맑pnw~m)>n7g-qpz;^ehn_~Lr8n6Yep;ٻۧm/Ӝny&^՗Fՙ{ݽmt:|z|qݽ}j=x<ow7nڼ{{>mק˃睟^}(XaN~5Mp?wy/a}s_<5ӽ<~~o,ߌg>lΏj_//Tc\g@Bɶ=!_43b}4Yg֕Ǹxmy`LH3h`L y?.$ø|> XV| \;hn =3UŘ3vLfKyZⵥh-gv)>cYF^ޖ)^b;+4 :^ANʫ)G>zch,~%{>̜x?jpSib6WkUnwCӞ̊f ,Lqz)3ԑv% 3E\;qm-W`_덍 fy0M8!ZHHHG1ޕ+5F6:4!g)gL§Qdux|ff;Gmv%s2޲T#>y3]߬ɰc,YXlnKa”z=lyʫir53\1A&굓^\ 8ܩ !Ys/BEJ&M 2rB:6چNe fsEcR-C_YSH::;6gYY. 5MqYRly$E:|c-LosYŘq0%t }maJ̲ⳗAd '2ymc |8gG-H%gNn՘wZe2vNS4Aukux 5趙Z=} SH73v`>Tս?Gއ1&Vĵe>#|N2~YΤ\QgI\l9;ȳiCWbcNynLDiH@<&D 1ڢC\@N 0tdpE,HlyZrg-6eEU#Dw;ǫ\v%{c;im<[n@gD Onf7hxT\j@Tzaar1M69Zl' E]S0NAҀsO6.zZ`/]l)(tC)͔fe策x@>$;ě ee8Ԙ;W@+IbdkA[(Ʉm k&Aق9ReqDFFox6~8+ŌStibqpa)KU˛芟]eZY?+jhui}Bc qbLgPYbWޣ/OK\>NyA:+1ֲW$97Z8^|g.K~zl݆)BFf>U$McJ؎&J"lI(Ba:P갲 r80V܇lA'$µI5Ehz[-Q-9q<^m /5J$x? sD3$T!AG[C=x8/fw&$s8fiSe<cgIiE2cG6Wrn*Te;XsUruϼfŞ4pHh8bO!qݣ<'*±uE#g^Ep8,HBgBiXѪ1dU%liaeXLQ*ڢ$,`Ižk)%^8B;d'Eҳ'ډ7d.(>rBf8Js&_>z\F7A{q#f^!yN L34& eb,~Ntึկ,nΉy=(* ʷئ{騙bSZ91 bRꈷ fEIpAOk+G}T 2Ho]WRf2WJ.H h!)qFMd;yY/MS`PMZ1[>R,K%RRYX9ZeZL!Kt7E:8l,ǼS1Ue;s\,e$O9 uR"(AZ%^;Lh*|Z堲vfTVUzU:JYabR̳ᜭUq+Q(s084jYno&kURȾ,3!fU vg]c1DE_2/=07t "S|O: 2DCU/0UCU6 u\Qy5A Ǖgy`Uu=huPg RO&ә:k9?e=rg_DUt2qL~P3La^ "*td1@+M'A.&E,Q]%O{Qe)2S ZOSri/ʹr-E\!8su*Sy&A¢?"]6hx@@T~WD.YT62Ks`򢞮~z_x?-~a,jaRm+{K6s`t.j(aU?$[J\:}Y(gTAV|M-Ph .1kiifASO+1^tCa](:1p-fk\G_a'u fUqv,OIĴlciYK^f'rP/ȬR)1kV{*xLgurVE3wae5.5-UL|\uE㳏T#iRZ>G>\=`.Kp@eW*Ѽ>eԫz jB.A$3ϩ}WXyRߓUtQZ%yb Q(ĬZf x4X۪$S|V3jlMm3jiӒx -5][bMW+qcV::UɠϨhQPU YVI* +sҀ?=Je"꒢,rVgSΊ]E',r>KʖJ,W;<0A_(N7qrŚ i kT.1Q*[@8\.Xԧj, +P&d)HUTAv 3GA4V#voɪd5(Rܜ.dEu@o"_E~IQg_ʪӁD(Ҳ+U|ͩO֢b]*z{lQW]8~`_VN-ͶN!p=ߪJwQ P̈́tϵ8(у &RJdxX )^d&xU[US!N hتY(IAInHG7 *cpU#LxsZ+8,[xH+jt]2`]Ipte‡j`^PRbFERêgVy q*ǑU\g@1PX®qc-N2 ϧ(„^\q#>ʦH>=UK>jˀ.tcgf!*՚Mn@{x?e*kcB*{\s*T'uQ}BHoU9>VW@ ׫I{pWUQѪv稔Z! %erGa0% j~tmsp_ Sl:8bUl\ *Z6QO-KA($`([Uy*n.6Q/SE"lêauE_PPpD\/&8ƫؑvoŨ=J kZ5^GIqsumrZmb{mUL~=]{wΜD*v*Q5 Q'%>ЬT75; 2s/{WІU [Q4Wrӕdzm&Ku = 5wgq3a-=y&k`ז(V~nʜo"h4$'mv.ߖ)>A|@Σ<Ɋ1%cTҒ%_+ŅαVbB=';֚Tjӈʵ*8T)[֔h>y@:[Mhrdj`tY5f$?}DC_ql8?Xմ#%ysWsg\.k±x4α 5޽(iQ%"9%S}p l]]< ue5Z(P:uEzyPg:9c:P>tux 0,:K_2eUZ^rL+s%⭌5DΎƉ5z̷n 2t9œU7~0g Sm\i.Hޜl;NS?K>UݵUE2euO\us߼/e7v?wOR>{Ouq?lwG|ݽv<Ӭ_zB5?Ϸ?~ۗQ@xW}> ~O\?+>7WJwvs>g} eg?.?x~3y> /gY<8E_xno'}ӻ۳>#/_?0 |\yJu'Ǐ/b-_Ow~4ߞuׇ!vpF?f7|PK!"word/webSettings.xmlXo0ObcMTR)K'~vҿ~mqƁߏgd_^}k`]P0ں]IݼQdvnM Wׯ.eo6MXŅ/>n$ڛV C|#~vk+s }k\LRJEM#"{Tj=PHۜ:B=_ں$-rR k{@A7~Lrd:1R<c!$g|LXγB4+gy<%TRәT8ҡCx;p྾44|L=X}PK! Y%ܪword/styles.xml]rIrLS8+m0c Rbc8}U@t 3t]7>LkƒQUs \"Y%[,b~~c b~t Y$[<˟j6˖ `|8?V^\}cmOWsqٛb櫗^"+|9m>o{,E1ΖK}} 7)ot=[-Ň~?W|L_q|aDcOp%KeZ/N/KcK,klr'iO<GUF E҆ RPVQlr nl݇E^,շ3xo$#oOI4&Wgq'Ȋrq@ {<0#]*s5Aw'zf) v5::UGGxW#@#ĆmΣU1UY'O zO8@z%3 'PV@{?q[yʒUuER}Wt18EY nJنY>ϒ~-B}H6y,O}*8T>ԄMf,%EzH t VɷS4ws0fzrS"u$Ъϓ(AO=77E1E4]Zo>fUSZd?zl4w>YuOjyD7;gb6_C:cY}嶺fOmgrS}DpԱc(u/c_S641E]'V'Hx>C~j=壚H&]xM{Y̊z@-<`х'xH|&1Xp>r ,Lё5`D k: ݏٗDCjN硃2p`o/^f_oCR2D)aj:j :rȇ۬:ѿ1`XZ OYt"M1{ݲ`M^dM^>9MZ#SC7Վx{(x{t=:5N⁷G_ 0Uo3F#=: v,fARFo^dG/qG_xK$h} +x{t=:o‷GGxW06LUۣ`x VYu%A&x{ PW0x{􅷄 ;dPqcDqۣ8Q9xw= *x{t #=: +xd:x{ =z < f֗oP^GGx˦(x{(x{t=:joA` ÃHo 8G3o^o%Σ8 fco٠#E!l#5N⁷G_ 0UoAtGG@R!_;<$?;*Ұa|=:wr*|,%uxR.t3bm lw11Hn$ qW.ܸ,BIòMx;6bL7f\b߰UxW17l/_ .&[|-mSw|VF>n+UVď;od19㰵_y;r.8.XVRr_ލֆ839Yd| (0cޮ2yHMa_aqfpCrr$r!ˆN cler>\ ` [-`M-oq:Y@5,:wϨZT*1nA o5b䷃(LG0V|N1IP|xu~Zaxo$m7GNf'cvC/MpF9hK+;b鱓ZcivR`)qSS36٠ c n``0^"{;S fuDJ~|\Ϡ!] JZUA),OGoҔVհb/(eh!%Z(M\3$q,>ٛ1H#\W&X/Wnaؕ]rb]%&TTXPe_Sظxe ]҄/ѿ̦+OGo;/O m8&vU%(~ΊP-~CWd;qs|e'[(`Iu_(6ݫьF?A7|Mke6.Wq+q">5-WAeUܻ_x|ПdnY~ 87 `;e)cʗo+&|qCjRKev1'`Q3rPm#ZIGͣcFRF\TSQ-GHi8d$df1`2NJ4j=P ZbQ`j C&QnDc"w/-r،#4"Q5Y'6K6/ҰդU,!ў"4 ?}RMh-VEhp, %PqM1p-5vVM4MDEXB|X'/+3aҰpX[)vp抹W}G j u{Л%.Kix Z}2Tpcы䱨pLޜA#$|״,N*ņrb57$R8[|Jmߤ&RN]H2TC} UE>YC%KDОta)QkϢcOK(ػ(R.ZR 4,yZ%A<4]{p/jS85к[r3lXO7O.fe uaSl %Wtf*_mtxċ2v/"BpB*HmteɴʱThyn:@C<Ό`tc2H_S3[.R ]'nnybaCXf#Ik%_ 5֚>ޱ%S4|4ʧmTMRpgx&hˮPhP\eJ&~NSiͶ)#&d g OBOT9.o&R@$AUX]~* pwh]jXYP TbIiŘr.I ך) IE-D&g.d(dsm&1f A34ǜr̜v (%hPɱ+dMT <.eڦ??Pe"޾.UM5,}0?+y xu< 4,k6vVWeYgwְEN5eWNsvmuH P`+j-'ą;SoZBTDkPUe&z4ŕ_tk{"MRr,˜A-jorufF44B؛>uNڼ%&ce9:.I4͠D@bG9ieoqh[}c3PYvHzk8Nk'ΐِ~ EMzLAQ=7z8'[ą>ya~T^{*clVs{^ڦ: J!_J 0<ā'iqnf c5`W"16/#G-º(O֗.N=VqR\uC$JyeFJut;Fo]XZǝ0/>Ļ7 `ςb cPxi<q20G;psA<êL$얄}Yy&2Md_r l 1cXYӇWE7Wؘڂ:nCDU[ ɏ0y*("xKoz@F]zu]hSzL+ޟ>Ȍr?YZKKX];Qm~gbv; d9dy[]LH#ufD߃e[(o9w/i*6.7Tn;Q(5:tvDI]pҬ^0 CA'hHN0dpS&SCi_*hTŶXzJN,~]Z-dRe" ,:^v#?N0"h/l߯2\JVSfGyWXVU_&ߏƚLJϒqeC TŊxXr.;d5sAcQ4ֶ5%ePS {Eu6\2J$DI0ծ`.]0,ZR>=hk$ЃOܩnILW䢳 jHMӒzёQ!3Tॐ-KVaiv`Z^$BO!}@khAFX3[s~QOJހ/ r?LslМ:¹nCb4DY<ư$oHnYM7ېҥ/Ƞ)ׂxe$J*PyTzn:pqDd:#a)_1AގDTVODu__[޿7Wr\Җ|yMjE<-CgM!ʻP Cäz8]f1rLS&uAA]o%C#5z`"{y%pL qBU%1]1VotIGd~&-{C,xKmZ3&6l>YM,fx)kTEzT ie'X46?QDGx6 Q 5 jXP_`έ#h9R͔~dT/==Ax * k6Hcu"&p ;7B 1mdm؟n*ţ<&\K͇דq4ob/@,@6Ÿ7BYCF1W@cQ1Xd1'o1i[< 8'K3$B6rcr9ꑛޘc. EuB k4h p:^E #'cbZ6"YB34HQLJISʙDzX£vjQf(XiF!!Tsf>£#5_xvGZ>oI䎡סRsf4 G'ΰϔ3(1O@$a!gʙ>5arqq=-k̳ k\Yf5;IXÜʚ#Ql.@3$aϕ5'*`A/w8qMܒ=A=ZfmmA 1d_-,,BiHO>,ڨ|'V(-hV3@&웵G1tH3McUǽ#1MZ5oJRaV )Iy)j!Fn[dm:dPp'0/JE۝4-] ߑm(vQ7eB܄rRK]%hhʈa.󥁜~PYEyT v/sl T74H!hA,,p},{l2%APe?Ȍ$BOi#c:!bᰶH\,Qj G*fBEe8aNvĂin Ԝ2|)g-'bQ<tR/Y5谧c' >ME+i2ķgG##lc ]ljN 88LR4"HjDRݥ35(z:*ÂuDRq!,l`ׯ™,eS 9IDZDs^{&ef:d>݇CVRV*_AϿW%E!h6e= 7Vk^R k{- Fj F 63FNm6͗ZFN{aLџ.3Ǜ3˹ ie (zj͇3F):EKc+k$y4 61{kNL\ЁO'S"l %x&^;T+\(D+iA#1E~|v;:IISs}L:2 iۜn#1R,T6R uOT7j5cfַy|އc PpAXh<C!#l<=yllJI:# 4EmShރxM J5A`QGL'( ]GfED[7DܑYuTxtXʚK5=M@z9#ۙ8jqnd>Wqfe%TC|a" TUJnNB e (hΦRFnK؍\46.4r\;ظ}LĬ慲]oyө-!ɭ1Oma|h8#̍OU-d}ѱS4vղ%[iiB\qX`S[P%% c[Sm#@0/l[VxO*Y]5O]Vzv.-~QviȌ`lshl<#hA2}l'rE; ]Ÿ"ƸHĺcu;ZmAv;A>[p,bpCvF6F@m.ޭbe6]B=!'Ii hd\<.Z*i{uE3"~AE{AeABi {#+!)YMb{X>i~ 30[ߋ_N'\ ֔۬lQ~/B};lbmf-E2%Xm~/Bv j?d!>-F"k;=51~` 8j~Xo[Bkgjpl?B`6uڳ{G=w"={wX{?B [¥&Y5– dHBP?bX#n߇uDvX#ډVb3ȡ5=hCHLrmӪDmFkxЎqg]YCӃ.4Cu8A;i{FٶkZs'>bXژmqB* HF# 3;C?F1ngw4Zژ\4Qax'/7oOsgMZm7# +@oSCkZ2:pc5~:lGÈ`5<9lGx F_^Z \vymxۮNLhJh}6[\#h(Qԧѭ<5(Dhx\NTLhm4AY{U'1q\h&eMD3uh ]ZPK!:Bword/numbering.xml]ˎ? ,f$Ef&AAn-D/PqVLVYrɢ""ˤ=ؖDJs~ެ_=a^7իb{{Xm?^]:zu8.n[^},Wf+J+p o?cY|+7#pY|ڿmn^?^ۖ_5^=ۛ7rwؽ?V޿_+JW.vOb{,vj8m{70tgϛs/{o{(/0Λ5/a_^]7wD軛nqB'K6| ?Okխ>ciyw8OW}lxy:wu]]yZW}qǻrC޺zٯO@;"ײַ7VG~}uȲ,x_ ߜ_|(WeepwA<՟OY_ʜնz*~[g_n2mqK0h~NuPDկQ-iY׻8ldxuIa~ֳM)!&mYnϿeò\}xϧ`i:M( [6d& t6횃S6 ,0ɣL2:et"R'r]G:\:肮9@t܂:n֞!d t"1|8A<{~@^j IgOCKq$,+QkHp'ͅ 4|Z^ h| Tz^C ud ؔ.`sr7S qI(i~4pY@nМ@qXiM6] ,hQӤs[u YWtgH$FM N3T?iBFQ@p, rЃm @7dǙ@7]@/(ih.HӴy9Mu l+L(ĽzrW#@Hh=[.BmG9kGr#c6# I4uf [w);F::Ks<] n}\.\$AʙF Յ ʵ `].4t ɂ9L 8.ZXQ X"^$N,`.y3l >S6OZt!,ջզ8xyEнVK曏1 $e*/~D 9q9=1Z_%j Fm՝e7%5燚.tV4CT-:9J!q`P)Mb:;|Xq$kHc@ظ {aR\>K()3f4qJinfnӠӐ)1T̉č0.ež/pR+qUVsmiW:sgcg\̓d|&F@701͇zu,M)6sD K hd3^d7_tVs o`yFV9P2jÂ$4poK`fOǏsN6GOR%Kc NT6>3>H6ޅO1l"80n6;'$j<g v_8;Ir$qR*89(ۦT;AD35+E>bI0jT@ߐVmC}xDCY?M,vϬ}ChT"4E_i_Wϰۼ{Ƌޫbt qĢozmvJu|^1K j7yQ%;"g"-I:yP2ET^ջ!Rz!i`& =ʙ0rѳ/_Fh3Q14(72`hH B M9hJePlߓiÐ&V2]ةrqhO0vN{L)Plqـl@PF=/ȟisR#ldIIl|K 3dœS݌8M<]{4s;&vS{Ȇ&a-v`5†H&Wŏx&؀'تB]O 63R NG15L؀vطtZlE@WyԙvU: 6tB;e)C`M[(lO׎@T&N xtx?KEI! f~co(ND:ș60&~6gtO l莾CgI~7w!ÛiqnK꜄6Nۖn-Q1RhiWH/M i 28j79=>N &q3W}Uݫ, wi@V>3DHe@! xv{vi\ۆfHLąuE@GH1(PéS'ni,MTӜm4w܂i <ͰHn5p@* -}aa ?;|׫Jrz##r̨e})'@I&ºr"#mXLFoz9fCPqb=szA']Z&D6D4rBXP)бIBqrNdI :9vAw'$W`tLP>>b}ڟXvF]QPK!<{docProps/core.xml (]O0MKvm$jDƻھ@e떶0>(`L9}~,;Ң) vBbCў鯝S@Mz ;4uΕ",C~٘hMvmE ig g>p"acB>!Z7ɾbMO伏V 4BLVd=ꚴ_ubh_x?PK!Weelrword/fontTable.xmlYN0wr;:iP)T$4:v.ؕ%vv[[^a턦a b4Z:9=U;"$,t-:EOe~v^7]Gq ӽgty&DtWhH,0lESS\`@#ṛqBXZک ƖC:ntަ\GGDJlL{Ι14!9#S#Oi0ŒKA Cp:F.pkh$iްU7Nh<ˣBۏh {11Hz e.,f5/tQWaR@?U6G7:"ORcH%BaZFjTA%4'5/1W Lo5:6D͠c/Hlp_& hP@o+vS*e%J( jEJBvVT G0J 5Ql\rgDrƃ㩬Z=?ZEdKn@ 10 \R(kQM(KFsnxc2QpWY &ZnV H6Xܱ9ѐ<'<=wN)D48Nk~{siZfQR.MfWN;vs9oB嬊}wΰ|ߐxBҷLnxн++;Օ)B)v1 bPa/;2u\YQ/A#hhdPK!?*docProps/app.xml (RN0#QIR*BxI lٛ±- lM=>;}`U^Ί~PK-!h"[Content_Types].xmlPK-!N _rels/.relsPK-!6Hh word/_rels/document.xml.relsPK-!H22a6L word/document.xmlPK-!_Ghword/footnotes.xmlPK-!,htword/endnotes.xmlPK-!P word/theme/theme1.xmlPK-!m,e&word/settings.xmlPK-!"=word/webSettings.xmlPK-! Y%ܪ?word/styles.xmlPK-!:Bdword/numbering.xmlPK-!<{xdocProps/core.xmlPK-!Weelrf{word/fontTable.xmlPK-!?*docProps/app.xmlPKK   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~#z/ay-zX< =1Aϭ?O/HӛU4;'Tk2&ouC+IS3 +ٿJlWøV!2;der9 v_OϘ͒m*TU]3uωQSd+]%8XڎmfWƱy\l*/6%yc{uq8oH؇*:=fþs+;fb9|c6|b pl"\|"[FE$wylо"͋Q|X86Ǫ:/ߏ | 꼰b^*!o~"sm. v kUݾ}0rI}|W|7_aw~y"!jgq%Sa_dDst]TlzԶNDcR[o$鳓tZOE~yqS d"-b|>WW5:˃3<,chDK vr*f^HgWkEăo:љHE{k9J_CzCu^R"}OH1[6[ao}B}\6 p^07d"WɜHlO>*{4/kϋ|aW&{4/?ټ5Su^wuq[ E,:/|m{fo bsk,8pNt֎'||\a+=1S_GwUq|8;YKu<ǩ7H/DWvxzԖe1 I濕Þ`QHu1 -ђ,{~GV">CcbϲZґv]9 ;{D;1# `'֊cL'G뾯|xkz04EElUGl$60LȵO>c>F Օ~gnE,:/l9ؘ Qy!|U ]i^מW'/8-&k1D`]91l>&οI𕏉`5w:&?¾:/Ve͘0_0x;=&þȎX_? ks{ǩ]g2p{H<^%.cCTrͿ5j/(z1'VyzdoDNS~wǞ|ܡLkM;{66/P#o|;vM_8fӺɣ6Cthc8/:_$B~(՟o>]R_ɷ_ʷɷ 䛪N:NZ!s\uhOF:؈ kEj`{P?UѸorߚPv#n3p{Ts,)cNI]]JS`Yvd1CYQ!c_2;{,IOMb1_%`B쯕.Yewd1CYKk}\U ;{,a*~t`Gc1auYE)S9"z}\N*s ~\:ZCv)2z "9/:Y, uƱyǹfyk8yc݊_yc֍9wuc&W=fl!6 plXW8;kl^r6h|a0džOya _y ۼ%|ya ʪ:?|7_w^}go͋X_u^&{b Wռ0H:/}-;/þ >ib9|yao 6/ñR̀j%j|ya{"Wɽ|ya͉W|a'םa߹_͋X_u^&߱'/םp꼰 ܋E,:/lL_#/םp꼰γ E,:/luq86:/wuqG^wr6M33^UNDtb} [74~fNcX=+6A~;^(gg=~@ST,yy;.s~wvQ+D·To~QLn }S_w/Eu[>/݃qmRѯ)%s^{DdQ$33QR S A@?"?"z6Á R"eDz_{ @=z6Á R"eD,1 ZZzx U;@:`%&,EiрM1=!2 H `Fƅ 8<QPdQ@a$,NwMSMw>8[{9oU}KWU%I2W-9|X9R5lJ$)tǓ*i~ʭduHGI7{$W64G&d'II"wRlv?h̨}4K;vJM2Tm^ Sɇ'M.)Z>y̔)I{3Z2XR' 5$cUUjw$YmOn$nڴnQz]9|9Sq{Mj4%76cXrSS{i~#?./i["}˾\?u{!dryt:JW}ɍcUUW'CT9gDz e6yI5zi41+V\)hyfe]r"Eqo&$T&I{[X$" bҨ}8=L(~H?]᳊^Y3nnJ9nVm֔}c/Iq>8\U/ .ǖM4ơ+W8v;=6vxb=ZB=Z$J!H4{Δ}3[drSC/;gd;=RR/A)I?63YR`od(Olx>v`rΞ'$Xm$w4eOVČ.Ӧ} Tu&U1/E%mAbC)9)E$Y\Ӱ@-r[җq>-G_ӱ/3 |pe ޤm~ b*Yl% 5Pu99`XgYx>W6v!UAlz/*#_j%P^_櫟Q>j31mO=б5;>q?RmdxFGq1ZIx3V 0X="mWiK \!ٱ&I^q (W%Q%%mO3S;-WLܞ 9'!gˏhk[ cAA>`[#[˧YZ#4/Wib}@=ȜK#]6єpӈ9rU>dy٫>dXބY_]:ѻJI6粥4!o29kM5o&=I^ c!l|s/޿ReU~fMVޔ'zt%5v3T+ea$GmM4s`2}ơ͊+{MR]S̾1ކI7fJ23ʘ3:5&Uo nVjdv>^"ɿԓVUU'K*^u+,g9 .wKy൳f]i>Z^e^] {dnYZZX~&=hjj7u-3kO4XJ@ |0a:?g{boK?q, :dt~K:oGjOÄXPo$6L8]qQdWv0Wwј'LboĚDŽz&v~k.L_E{l+$_Ѐ=$,moIg[d+uo#Je'571|.6bƍYt56˿sy9Ayu/cdDm:g.ĉKI mʼn8éYK%'y5m69I|}`Js!67xzm>Ps.6Z'UPk?)t~^߬oz[K8=]6}$rV|6Z*tͯ-ḽS;68?k⑿1+SIjۏIbxx]q\6ΐ<+ l_͋-zL6wܭ4$61wy\ƒV.]%;H!ws50TH^M}1suT< ^JJN'vqcO{S1Ʊ[F 0'r^ϵjFZͮHufSoJ%3JᚈMk)b|pBRS~qbç(#ec}L*d>֒ gl#|7 ̍-&fR|bYR2q.O} s F>|rl'k%?I}]Kl~޺'9rnounAI W|Kq'>p?1'0l=> 㳔,]hPg>o߹C[:VbP/%9eVbMJK}9/lTzn^{K!o>30o8k|%Ol1q]'^Zu=&o>t csylR wez ': :6\Gq`8^|4D'6|jI͐c߿q'ӹt:bu>/jOl1>K:O/ɸ'׌8ľC/U*NLPWI]MVy [t'6|֨T [{ZK k Aos`l1q_Ӑa9b|.֖U!m8\[̼Z9#b|Z>V/[֗fߟ|6[ϒjlsSiĆOp_l?c~tf-?;yg'6|n6S\YpQ֞ża^N}ۤz㳔ܼ^qP>_YkP%.)ymeqzρrIb|^Y[OlQ?/Nbkm[8Its`c}SG{>ᚫ>A&/-&/YσX>fl~^k߸UL9^3a]7_r9!0/\Ž#ι`çLn.Ԙuc(r!r@ܻik +w àEο,';[L^w^ ϥ: 2yqΩ_i_>29#í8>6|ns!Rr/oddp ۑqGZ(u-&ؾ&V }bç6.~-NI9X9m# Ā-&_oa>J}-gIjZsŐε[ Gށc-,MĀ-&;t~(*~s†M޵t Yb>sLmϦ> w.bt{s`uk/<ƆO-'-ywlٵٵ3:1sA5y'6|W ):>pr"[)\baC/>>㳤%#$ZJ>i[} J;t|iVa~tFo5e]o)>'lj8ñY6>2Z?^cyn'6|'skt葯j0C[L+3>oI}-g)Y^O-ߦ>_U}#ιc~_s'_s~>sykEʵߍOj_S4A4?q\[LnW WOJ.K}ZrOH폓囸 ́-&n}E>>W|bç2a?o~bez56|nw|n.SbraZ5RGv>koc7q[Lܼ4+syAƆOܸ[dsV}M6xIkz!T^vJץ>J~ma1[6~$Pr Ɂ|>'sH"aɹ[Vs&gDM~˿YKF x ȕ۞&|uPi{8{8Áz[s1#s\'o^vCZz76ÖЃ98FP>ևpz8:0>6o=Ӄ|(DCp` 89|@;8(f;8<C7O5wCv>O:8poz80&n Cv#>O988!ćX®[Rv>>?y80&P< >C|X%A|XXBp 7p=8|C8{80&P< F9|@vp> !ć=C_Cv[;|@><?cbq n%Nӡy80F;|@98pJN >X®[Bp` 8l=8Lspw|]; >vJc}Ѓ>Sg;8z80&nϗBp 7pzp#{wp`L,}y88l=8|!|X !ćš/!T;r;|@'hFAÚ/!T;r:paYacbq |Áa{aCE! >;8pš|(캕8ycaN8?>A|8Á18tE>#|CXBp 7p=8|!|X!ćš|(s capCD6p`L,}y88Lpvp>p`L,CKy88=888hãš/!T;rFΌÙA3=C_Cv>/98Xcš|(<š|(tv;9|@Ê> >v\"NKy80vvf98&kt~XX®[Bp` 8=8Y|8kpcbq ;.'8jpzp>mspz80&P< &9|@s|8;gs~8Á180^A߷7mOt^{l-]%T}ۅvDh4{μ%mwK# m9=Ͳ$GKdK>sm=e I* {2I; W*C[OpM_4!_kOV'fLg뵧*ǔgUvب:Vca|/<ݕi 1էmGw@Ź6]}R`yŮy{$T7V|SVؘwy+[\/Ȯ$/ĹBR|ɽqb#Ͳ, (p3+d^煳~-Pnfc!zIZ_gm騥Gl-nHTM~x ~HJ[$Vvb{No+MespMz9N7s1`#m5,[I%J|}bۥLyWݪqO k95 OO_gL?n\~I>/lj1~r XJ곧wjMTg}6?9j5Všcƽv-+L}ǹgR-e|uΝܲ;k*5Cx_i4v{d_K,rЗ}کtwIu&iIJ|!jt="n3z:a/ky!ÏEBqeE~{3jk.{mdl&z GyLwF0)M$&# @i[j;*Bc3rF56RTu:Hf1|lM|i>|U翱C b|S3>OlVr箙}_j?b]-&ֻܰ6m>o5ņO8"[|.(_0V˃}17lo$` l1=P-: mlnxGorǫmR?*t곣Y7_G^TNe.Z"zq^gd|Ozro-org)[L\g}J>IvӫWr?bIk횁vt̕I̵vul{PFot-ھ-6;W`st޺kmXSk>UH}NR8F8>chz7 ́-&;Nny\>nlƍE=\8I6VOnm8ց\?7U>7lnn3d\-k'JܐFÁt <,93[ϒXݚ@&bjqjKj޳zk TUiY~c#~7UR#_ k/푲+?% m"'h`3s0/5lQm/>-ҳW5 =yJLRLOh_}dLNkdk%IݡͶl>O?I9~ضI,='%NNnjNxO$_{6kgZ۟溱8llX7C|>~os9e9_4glu6]Ն?^4wuaqXIsci~x6QSw`q|zVΩX1YL6賘Njlw+⺦Rnm~ҵMjݬKf郎}ޏIr`xozn2yEqenv&Y|6XvwӶ6Z;t_ז~y$3'T '$ctO+J2(Vdžm\Ͳ =?A_}b(b^"_,ѧ}4Ih{~pGYs~0O՟I$aa߄ajا$ > l›"j4Nymm3:/fA]l^̉l'zZco|MW:{nϚtλF~TS3 ?S }7ԛL:_ܬuT"c^]=Sz۹6C(;#V!T;~#g*}DQkVR;wku<[l+{R~-[ejwYg*]p)7҇#?ؼ3&7pw].CvGUojj84 9x}ca@=L/޳ zjpWv3jS_T3 =C<Ӄ|(u< >>yyٜ~Ѓ2s9 ^Cv>|XA|XCa%capCGZp`L{'8jpzp8t|8A|8Á1Bp 7ppCß?t\Ca׭ Bp` 8=8"FkٜÁЃW|x!/Ç<9!T;r>>|=_=9!T;r;|@g98.?<9!T;rsvpaUVacz]'P<pqp>X >CaBp` 8=898>|A|cz]'8jppC/EZ% |)T;rO9|@_up|&;oz80fsCvS>|x9/elN|ÁaCߊ÷?p`ćP< uwp>!ćW<9!T;rO;|@_sp|6p͉y884;|@_wp/| pCBp 7p8zpX|C8x80Pu+q!T;ƀ4>5upCM!~:T;r>o:8pa.z80fsCv>o98j^ëA>qr\ Á1>\t~Á1Bp 7p8zp!";|xÁ1=ȇ¯Bp 7ppCGb >\͉y88p.rp>!t~xÁ1Bp 7ppCD >\Cai<cЃ%>7jć7<9!T;r/8|@:8pi.z80PP< t.sp> !ć7=Ӄ|(DBp` 8|zp!"pYy80Pu+qCv>+|x+o:8oy80Pq8!T;ƀЃw|<7:8{80fsCv-ЃÕ>-7tٿoTC%M)m :^7*q {$LOg\? Ifk 'MF${f$ܷJh>'>{Wܲ/''w^rrIq d(%!Wb6WF>bOWxmcɝg97yZ'Lmjlj ϫgl3݁ɡ\8JL욶/{<%9J_mul_ dq+WE 0vuiYւ|Nsŗsl:a>fg$sOl1>K(h4C>v3f|>9'1(bPu>xNC%[k'}_})^ضI,='%NN֧(h!Zm\66'h6Ssa>||rBr^1!.v^6:j&g, jjckNOHܹkv].ıt'(zXJV^0q w-˝s'{;wrgSrur_wS~V_ľצ| 8_ ,_?Rme׀VJut6^_IWѳsnT&iKme?9`'kk.:Oc%ٸot^`l1q_װϕ>\8I1Ol1>KC lqm@!m:v|0hd\]ea6~K~c%ba{Nv{{C_Wj˺a[f\_dchN;@[O}bYOs5GzK\v~R}/7u5f!ec7hfm,MO'&k.,~eE~ ^&ˉMvyo>n#wuaqغLv].ıgS $y,%W qq>,Xi>4wuaqY;+{a߫Metm α lG/r]عs, aܩ' rNv/xasr}Aml/\_d99hNy 8a EON=masmD~ќ9fGC4>ЦU[Z]yv'nsX<7%;ig$=n:,fjm//=W:3̸)ynVm֔}o>/&??5tL2WM,8KEgo<&jco_| #97ԻQq C(w[o:*T;YojWyJf7BEGr_xRl1c~L@_d|CN[lem8;LJkơR;~?~M!WiSЃ88,W?Á1{olš|(u< fԮ\D0[mp@88o}cbq :.u];r9ЃÏphS[ {8Ї!y80&P< s! "plcbq ^Cv;|@:8PjwPK|(DnCp` 8unsp>\!~NA>vpP<>rp_98‡P<8=8!"p;|pĘCa׭ Bp` 8=8CMjćw Bp0zpCGbwω1Bp 7pg>C >!T;_v~C~Nq&C8`p`ćP< Nrppa@acbq®[tvЃ/|4plcbq'8jpX=8Kćć®[ Bp` 8,r~e| C%czbW>FP !ćw Bpzp!c6'>j@nppC"0C8-|Áz)Ѓï|"W lN|ÁT7>FoӚ !y80&n(z)T;rЃ=>|'w<C_x2> 8? >vJÁ1ppCWFÕš;|(淔Oj@nppCnc z80&P< ;|@;8pUUš|(lš/!T;r޹@UTtC`$؜ &B5%"-3WF HMQf訃 ! PGQQ2P.|+U'ᴧ.M6uvծ:U}|3C$.-".M8@>Tykw) > "{ Þ)S1ߥp6pX|D>\1t,c0!J|OFʇ?a)Cei>] ƀÇ@;84C$֗ȇ8(֧p`LYB>|D>'pCD>4?)CR8`8K|D>\1p`LYv *[Гu)$vpx C$pHu thO8@>ToEOp.cᣉ|Lɇ+J8(H8@>T.'8|1D>[8DP):%pP>tp`LYB>|D>[8Dp%'Wp`LY|}yk}ӾߴrY.7]6E iGocQ~M;Q_6]u_0a4֨EieKYg/c=V?[Xg?{&ks)3*]k3*_x]8Yd6yU&\ ļuyxd!}ʄs7eէeS#]}okͮպZ./{]<[o6kVevxh9NOZw ;uuSvPDeERߙm)[JΉz2I9]뎮5 l>g7sOMZ5-Ԓe/(zLs_^Svչ8mCҏ:sk{\4Oܹ!Nn:K=o}bv?rC%\D/i6ku>@}cCdX+Gk,}-E uƖ\Ę>Q^Ca#wbAΪ"z}Y4%N]RՁ5gZӥY lh*!6#wP v:A :)7ϞqQ=3y{4êex.+O>e hZ|џTo{󺮋Z]ƍo:n~moؼxi簢k왟^kNCI"6|ETW .tm=nُgxȗo5:狚*w_:x#fs\g&:EfFV|xgΑl| @㷕 }J:݅szǽ$ocV5YA۽~u[i|y ˖aѓp|s,{P7v+<|ZM>8ޛҭhWVw3u\+qx!=? yNfTپD,ɾ[xTe;dG6괛^~Xr0=izS'l8 ֆ^666>/rc=C4I4R/V-{6fxrR1+1*4M [T M=w˲W7*j;VeJG[;GT7עx/uvͰ/l条:q&o>z~Ikאgޫ~hFWkYi8o=+wҏi}N5-ζ;鍇g7fǩ9spYur` f1mwҟ}=]gմO{:R;uw "YMovy1wKwp)6dhaxqhBRW?'gt >~c?#o Vo\r9_^r9w13A w.\õ|w) .@;8*txf ;R>1?` ߖ' ڥTISV~Ԫw?jqZ'tGc[umDbN]*:1{!br a"c>tH+Ui2d&CD|$ӓ6Aȼ̛k٢i"c?ӭRa:'Xv)ZE+/}_2ONȲ?qkW?!axoyy6ɲCU.[4S4O\пhu\Ssb~ɻBst6=p2C%Z$Z)!TbU疺_;U}ÿ+`QKQڳF𾅿-kÄM`R՞V,ds5;E 6w}_Q>8| k>'s ;Ӵhع&OkLv?M'qq){߆ap?]s6ӗ~zÁvpx2gi\9>̹s){/NΆ] ƀe7Çvpx*tXS8Ї1 Hd`R|Q=/^=pc2Q)LrgI]E:Mי{7KMg^]ڒgPN jEW6t.E$=C}O wVGt;yT~dj mLA2k~v>g}Y޹x ,\3w.C)2 &umX:+}RyW3M%1L+g OL!?;VQ|% *{F3BzClWrF '"2ᕑK^X寜kh;곯׈BzdSyy0 eC%uƫ97;C3v\͏mWDWƶl[9t2UCDK/^ӶS)ff umv]k뻲 &6'LxedN_d:ӴP̑bߒt=@uzǿ\*zywD&/rfJ2sO&"l\vjۤ2 ~fi"lg/wŏ餩 {"OzPwo?k,[+OmkOjM5DWD%zLct[C 䆾6yl뫘o ?oƍSθ1=,nGl".Lf.Mۭ^wΘf;9W36vm7ߧ:.L旝V;.L}!zqas>B1ZzazoL08ۭ^w\fvdž|UDžo{pٛ] qDuI=^UNjm>Vvl^ư`0۩ok: ]\wҡ:gΟG2%*`b g?*e{BmGDЧy:o_(,+9qpx̡"9GxD!ƪϑLtPwxFҝ=#U'XH uիEQwEd+#3e4711viSކ^ CCyTW7=O-g8_ڜhL&}lzqaz ~\|UDžX},}dOV;.L ]?.B>lo>~\l}d_vgk?.B>Mcsmo>!bT=_#nm7=vUnk k%[nMzն[`0۩okq믨OEu)!ǣ$U"??U~Q:>98?sp~dM+^. j݈*mѝc;PP^E#݉t猈Cᅺ:;q1y%3G3%T罭[, g7S]4>uȜ0ΏoFg2c pgm"S:.lNΏch L&{"lzqazX\qW6'G|cp~b{Le#&"[0=,.8?qWvoe:jA/IUCm>Vvl^ưVb0۩Wm[nMivB١U_Ő`T1إ6# uSKKc8G`ѭ6Qw7j?9? uu蕌\4ܿѝJwΈ1^{KCG\2CHRL{q yoCnGo#sp~7X8?ƽdrvk!zqasr~7V G?.Fc_`2a u׏O기99?ۻg*s1uDžaqяO기{طșV7yV zOj2v;.L/{;z Ƨb՟M3~G7{/cazqa{^V{0=,'FvnsԽ^f;{>"Sz9w}쭪 ۯ$'^wNe;vp9 lgDȧ^uN؜ž UUsV;'LѲb;uass"S:'l|ӡ=3޶kW=u=WQ|vߧCDxz;Uwk5f?^5䢃E1}Zn/b4V|:j'^J ?o?_mgΔ^!b!s ;%^|v`y4YuAbm NwX$k:**߷{TP[[{ypo/Pf>-k=Mgg`"GĢ6xFr~kk;^֏qȦnc}.1O|ŒGa+肼~EN$)ʄ̑rx24W??FE{hnbkȏIxЮ~=6ZR 9]Sv|^:X[,~LiIo$\)cVѤԮێ̦џp7>\ڷ}'[{%6^#0rE; ,melb%ԋJ0Su1ְc&<" c!]Gkn\GCiЦg9d/Բco͋gN= XA[m`;.2Թ\#_kߎygxXH;WfY)REuަ.m* uyn}ƯZ|뚺Rxr?2"c2GuG_7\;ҽMs&Ϥ6ƖŢ-z|M*U oMi6`O8oo;2?> *{iWSd^$zM:y#qw"+c~'LxTݚZnM9'KޱN.&US914Mumkǽ)&B'sSD&22gqd6Ve|&vj[u#ӛUs+4 's eCnһ_سYпÕ\f?ݵm/ֈ׶~_d^ *[YؿmD>2:#U,hdّ*UXKRXI{clk( B\){ .'Lxed撻=u2w/C!MRz"Ǟ-(A$_̍ެ/Ӑ'=ERu]ԡ}SlTH2JUޣҏxP:|{_+!̱m~sj}w$ ȄWFӳ1i7-9ћw{L>G:ȄWF z'N~Cxed7C?5mkZ+- <| CAj~g!mNf.g>@url5:@kntMDx])zEGv֣Yvd>;{Z6|n.C~Oe(rG-|]&S eCߎaƾ7;>O\l5+c5xJ:SƾWuhq<5O-K濪|Jp2,&Bz9%tykD&22 _̯9Dd+#3N'|lC;ΐOgG+%N> 25,Ե_2 6x_[}Df91Il?Uޫҏx(ԧWVdd~$"^6HGwok^r~K}5/|H7kڸ7Foҋ—kxfǾ =Tg{o?9KXvC8K5pgْΫ"9 s)߳^2ܯ 1)9`o1İ2ᕑՉk/"^xD?qs:''swa2{~wdTqV3SDxkzs2 #~bksﷃb?ɟ9VyJ=_*{ŋqrwW>r!'IvEd+#3לؿ\Lx~)=񡝽s]#)`F~74*S}F{gsLt*C3LM/Y>v=))t(s=2 \fʄWFfm,ȄWFf.=;UNv2ȄVX"]WD+ Nw2O!S.GFq+1y1SDks鮾H@Q<p /ܻ0X"9ĹʄWF/t^d^ Y4"2ǩ_*Vsb{wtŏ}IN'" <\Nfn!Mӹ3%:22zVd g>|=ˑ739p?dr47;0o9.L_qa2s[0=v>"S:.lN@\X5DžaDžy=.^f; ޕDžDp;t?uKJdr&vgT|UDžE꟯9.L T&g lYYzW6iy\9oQnQIk-5=,n9Pg5l嬆vvl^k~ARwDc~U)#^qo?sZu=YnWz컊u<++uoxqײFQºUbf#u7usQjkϳֶ f0k/״:ےOlҥ WUh1uBzzg7ó?U-U_nɁv[~K61n|ǡ&\gEe)&8\/;u k8lU?Á1eH=}^ OPp߆. ] lM7>pجkp^ (s$О>/cF1*Z] l@;8>ZhO@p1;S>|D>$pCq!7'pP>tp`(CE|.M|ސ!ȇ?p`(Cez|1ps"hc8Da86'pP>LKQ̇˪9? Cw) 'C$(W"H)bKmD>oLɇJAp@ ƌb>ToEO֥R80|D>\x헮L)bKmo|ޔ!KtOٙ!_NЛ!/ʇϧp`Δ1ߥp6pJ"h7'pÌ0c80#cv|.W@;8,Jɇ %apP>lHQ̇}:[@;8%C$,nN|80cF1*;ǡ'8|1pk"h|X"6>A1cF1*۷'8|1D>!/./ޜA|R8`8ܖ|D>\U)3Cw) nO|뗑>_ 13S80fgʇR8`8|=|D>\ 1t:cv|.7@;8MH>*?aV L] lo&vp_ "pM|c8(I)bKmD>oK1a6pP>NQ̇1ߥp6pv"h8Dp-pP>\1[ѓCw)o8D%%%8(^1U] l;@;8=C$+ׁ"K)bKm9;8DppP>1}K1ߥp` 8|'CH>\_"<קp`Δ1ߥp6p3É "pp|8pp ƌb>T_.w@;83C$6ȇMA)cv|.@;8,Iɇ9%apaN L] l@;8GppP>ܐ1ݧѓtw)Oc8DpʇCR80fgʇR8`8 "pc|pc ƌb>T~.݉|NIɇ%a.pP>MQ̇%d].cD>8Dp t)cF1*۷'8|1po"hS8Da^|9a^ ƌb>T.'8|1D>JɇK͏'pP>ܜ1;S>|G|NKɇ%a>'S80fG_2oxeƐ_pwxs.n۵mFV=\[¿Uq"Au2y_H(^?|V~dN,~* /'zv9bo]C3E3rvD>2:W:#dɼ8"^'JtOg̯Gd+#3UW^ ykwdc3χ s7,?Dynэs^rxTBu>7 =HųOuuwqBܟmϫZu0yOjaٷoB>}cϻ\čaa/&S76ϴ0]-k1=7H?|Szb2:ۭ^w\f; ?.B>H\X35Džaa?Yu\LeWn2y.!zqaϐYwu0l\7!zվg,<|c}czoxVOj~LCK3|}+nMzն~})[nMzն~}'[nMzն۞[nMzն}CmeSv?vmaSvorvmaSۻ՝%K4E=yWGY0Ƞ~ uVb>xK6NmY_Cx9YrhSD;/P>up>wGwG hL&Olzqazܷԫ wGwGq1Sۭ^w\ ԫ wGwGq1gwn`Eȧ^u\؜|_o>/b4>0|V;.L ~\|UDžec2?.F3]z9 s!zqasr>* Xxy䌃V;.L +"S:.lN)o>)~V+"3agwKE&IuDžaq~\|UDž}9J:I|^|fbV=)s/F 6[ uE$E(bZDA1Y^6?A xa7$⅍&h/ThB4 hk" /*ov~߆3I gygy39}>nέ{bh7.<[7n\ZyX;8vEYSݸvvpn^onl{*ݼ[n\ZyX;8v7ݸvvZHHbZROIߋm<>G.jê/PI-@:vUn-#U1&p' w;=rS(w wrp'?c#q;x.@N~4rGr'Ҍ\Ɂh-rsq'ڌ[9˝oܙsq' w;=r8w:r= `)x~⳽@nGӱb6wݸ_;߭//'QƸ/ؗMh7.a`MEs$?!?E{vIƥ<RvpnpG>GS"6ݸ_l(cc܇h]z&qfPM¼Rvpnp쏚Їh]&{ _L"}elMb1B }$>v~a _D;8_x:?c*%hI=wSn\ZyX;8va؋ݸvvpn^@qiaڽeMv{źyvvpn^S6Bqiavk>oeųߛwt?;oV,?zL:GSsmVΏ..Qڥڭec$ #9d$ w;=rS(w wrp'?c#q;x.@N~4rGr'Ҍ\Ɂh-rsq'ڌ[9˝oܙ_1612090888Lud@Kg2"C"Package?cCompObj bObjInfoJ IPK!h"[Content_Types].xml (UN0#(q!GD޴m߳I!\"Enɶ*58JE>f/= Di dlMts"6!cKDyKDHC_ + )oG;.A0cx "^Z4!$Ǣ}]M1\@F mQh UETI 缕VI }SC<}BJmo2fB.t0tuPvҞn3i+QIfU?WD]9DP`@I="wIyMuV\<7@iaxFd RX#rWͱ@:>b^ʂLKt`OZdzYW:l/PK!N _rels/.rels (JA a}7 "Hw"w̤ھ P^O֛;<aYՠ؛`GkxmPY[g Gΰino/<<1ⳆA$>"f3\ȾTI SWY ig@X6_]7~ fˉao.b*lIrj),l0%b 6iD_, |uZ^t٢yǯ;!Y,}{C/h>PK!6Hh word/_rels/document.xml.rels (N@@. U1]z1&*>GY;Uy{'6P qdg~6 >Ơq07Eͣi,tkmr}yVruӻS&꟤ty vIilK[^"9 %˽MY69<|ҙP H!C[yXz|\p :?>dgxD=ۆ;~ygWĦr?Ql ԥZs+rGO:-YA?UQB1OWtu{C͆:~9TpYfA@m.t*Qt0wd2D *_;"(p|qLy6|= i=-TfwxL5Qe=rt0]“A(PWg[U\I~wB1 VfY=omWzU/-w[VN .VUKz*=SSVv_laTԋJq_,sҩn*jwJUi"k 5FۅNܹ,r$RڪgjZߗz":5_:6kԻ) z"ZqItߴ:753py ٨v)ee&[= zo$٘ڶx cٔƩVꖌF [3!HAB]>k&a`@0τ#;'|_Y֋ґXTP[yXCպc*T*(tP VݲW]^;{ SOPsI?>2* ߉~voU15We7 UzI #qȶܰ喿\, [R3yhx`F$O۴mZOE-φFF~lo*9~l C+Mhb땳#2 `$Ļ 2"kx҈ĈG $yX[ Փ:,0}D D %NXfqNX=? uFosf;Y_$S k=ԉeT؁[4Uk*`-+^Fo9Z33 =xXix9d[tUz z^#" {pl,m<Ww)D\3IgKJ$r2B*mh3'fl5M]э3[8v<*0ڇߘS|rD>TFs&툹"& 6 &6VVVXf:S2x=xFYmVNmV̐t|vMZbsZWabֱ/!i~'wOE6m؝d z?*wCME&H2AI$+oWxO-[L3F-cSK]X2Nn[l߶)ܺD+~Dl!ڈ 9iױJjEѸwR-#fkr[5 VL!dMbk.k>,aRcH߲z^nPu$H}\7Dі1Ȃ]Fz1uM$."`KAoP_BGtmIuJt`"=r"f!*u2H +C-ix܎#nKjfb8[bOPI38,}x$RئMqs~хR4fIT4Y:c z187d 2mC B0 d:S{ߛލA񌬰mqq޿Mam3: QQ1 Wt]m ߷$B7G3`f.h12fQVH-S Y1+V)JO!ޣb;5ApR^S۝Nrz 4#J@GyEd<A 6ƃ-%IZ7I+4)ޥ'B*c2ţ:$Yo:"U:}=xC@#WT,%I$2戛8sCuU0b{ߌ)3*ɟ ~`CgɭkTjW(ZMk &$""P&O}]N_#E3Y6YBB{|%(\m܅hc.]زBS.܉!B. qKM0)gr 䔣`x~6QhtwRQx#j#Seө잤># y4̙"Ih):AsG{Es.;@4{K8\?D2'yai/ E@=F)!l<a)*K/-+L_U ,MC(bu-,1N#OcA Y|c;FP<)RN C{CLL4qyPPN :izX-0)o&;>J7A\`zc셍4nJ:$$MCvK3ǩ,0f-Y91jgDr?NvlM= YDL_ Q5yTH)(r泰]ְn&g{#'HoǪhH9SUtݏrid%NLPd7M??h*9Ȉ# ~ K԰ӱ4Mj%ɈD8˷cE55muYTo8Է`ÁEjϲzcSV!N[(hA\q'Ȼq-4G1q4;mzZE 2GNa^TKB+$E'QY'X6Mni؄I')XHFsؙi[&3bN`Q =]Qelڴ*c:jdg*06&DP ]6&@EU tObzD .Xk?k[U`bMA6.6(M68I% 8 YZ Uzq`~ ð8? #rϜ-B lWÞmijI|9"!maNnxW ^VmYK'LәMgP_~P-il0dC9deI/$@'icU[,afYT`Ȃ!`J[yӇZL$sG6?wDکn;#KqlO?ŗ8{HH0 S0L"6+e d} `QQLȊq&j^gR/bQ-NC5Dzo) /)0 c00x2yeL6&*D#qȶܰ喿s`VwN_,0 cp3+Er%M= _<[dnh͏`Δ2DQ!{!,-[uTLUȁ -/4ҖZZҕ\[^.a{ POGpޕ:vN2aaAaa'ės_g<LX_|300 0 0?Gjp9 I-hAAA ;;A DWh1~cRG"|DInOd%L6c>*v`(aXs ˤ enrb 'pb ')?o47PPT5IJ;6xe>± wjd ƒ'$wp?`_|{ʆ%t֦ ]zgR.]]zFaصזQ UFa& C55LVOR9:3P?cr @~b)c͢#`?)wIuK65[E&ϗ-ĽjߐڃN1w"IZw$2ARݡT%Ծ'!-S42! > >_l gRWJSڔ)h&ƕR~l"mutD5 Q,lGgsP7B|Bli|MICpvi1VI5qPd$D'ZJU@VY 1I|qYY rIZ#-e$=a^N )\W:\W/ff$/M K,UБ:tm XL fhZircFGejEb>1<:v޾wfXgGέVqH<ͱYjq0cPUH;R:X\t +ei#$Tn0+7NM6TMeK=pv'6d{[?HܐvV?'YՂT8<7ܒ|[Cf"T#~i͙ps -W.|?gхg#sTрIzN[L=py>o{M "opq%s;)bIOxa;/69f$9>WlݡL6,CLeS6/dS4{\|#,vaַ# )ʴRG~Q!ZqͻkeBȃ;PH?_꽆04 LPӥN"/%9H9dPn#_IbP a_R!] %~$l AXyѾӖvga VT$K$Po˥ ĵs[xQ-@INV6 NMPQ 5/GQi:vR)+8Q-3U{34#ϐʵvR)[.xc_PK!y5Ihword/footnotes.xmlKN0H!uѨI8i,le; ='6NBi*Ry%4k Y;PgmWeA~H%Ñ=1ڙtDPK!oiword/endnotes.xml]n0 '(m`ӊ զjJ4bGI3VUUb?;͗V92,c)Xhey"FP+6ͺKAӖU6JhDgDq#gcAZ={6b0ctD,=I,Tgp=DnQ6FA2rjҀ+mD3Qi/њz:kNtSdw P*ɺ=8gb_=^`#; 3[R!7QB.,E]@^YD@Ȥ1K; j'OUhӃ]4` fS=%_FjǖPK!Pword/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK!|@Feword/settings.xml[u;󜵊wZU$ l'#%sV '؇is~n_}O+xsW~=\;]_>gJSܟo>O7wwwwtxpw}x~{㛫σ~uxk|zt?_w|8vM2w/b~9,2xٝNv6iN=>>nov<OO?m޽=44=;t۷=|qywnqDo^[oGH aW6zׇO>_~vY,m~|se'?_rp8λ<^^߾zF/^? oǷ|eoƉ36Jl/חVi13\_!d자KyaHG|I 1q. gڬ3c\ 6{zc,.ů-t5i5%G'WDc2ϵ2K"1v}PoN{2+BT6S3h|U&,#Uy61| 1IVkK~h[G6yg6G-{;b`;"cOfLשcϞmMSgI!d;A0F;-L `8;[XRtr@y W0g;mk;RYG r5+0.TQk\"ө$kmȍ֦–u^7 ۽ɠ$l1WH6) % 2$%!x>CdpMӐmʧgI2@[rʬil8Mt}[laJ, ⋗ B 龍u1oWAgRv%ҒgNn՘;{;U'n࠺:<Z=} SH73vɞϧ;Uh/q43FdŠv?gdkIO< +ڙT*,k %:k |ΎCgQlڐXg9q*`%QZ*FP #H x1^DŽ .iW !g<۽nʔ(!ܹ@8[GQ>]nƳ- ht5[^'N٢tq Z(n5 }Zڙw6.U9jĞ|jSf:G4] DעcUAHk S)Hppw.i^/F\O+Y~K]^١fJOwg_˾hy!.))Ȳ2v]YjLe❫ly_ lz%r1 ҵ -HAd6YRf5 lf{yYѻLNyA:+1ֲW$97Z8^|g.K~zl݆)1CFf>U$McJ؎&J"lI(Ba:PR r80VଈlA'$µI5Ehz[-Q-9q^̶_y%EH9+ʐ k!y? x/ (CN,#w\c) vZȑSY2xgؑM>ծ Uy@N5B\FyjWl= Д,G[,q1 GhD}AzD;QHbGΒV(lG`+G(&Hc:~DU֌+$)qB\&A˃& eb\|N%qm_Y)\\u3{FQ7F6oMkQ3Ŧ:csc 3bRꈷ fEIpAOk+G}T 2Ho]WRf2WJ.H h!)qFMd;yY/MS`PMZ1[>R\+H@#J2MCds2v9:,Nei\1cީK,SIyc JVΪ `TU1F *C%Obz>Lgj\@ƹe=rg_DUt<-q=O~P37O!gx2hhoЋ H٨rcTlʸrUqgU/3;՛ #Hc}VΕkAg6̪Ząk4S.3I jfeڵ!%FRNcWD. 62Ks`n~bx?ωQC홥<ޅMUcΎ 9v;ΣUl^u:cBOnjB;qNs3B5=}ZFsTfYYH=,efZxScs=rl+gy2ʤZ:Λ)ƘvZ4sȰc_T1bz=Vj \jM1fxjQ `ݪ<3o6RUe乢 ?{%Ii&es Ru5Ey T5- Ge뀮)D@ Z* e}R&$=EE˔x(KQS*KY&UpJgKJJ/0ieϨ(~18L>iIј=-)RNe80u+Fٔ嚹EoLJTj/t -+"vT78L 5Ҫ),H Zp7%{rUKD%ؓXr,At]0*KS\鷪F+aT\+?g3aa:P*Atq)Y9Ҹ*eAR2\-uɪ*Wj lլj`$ $rx;V*ͱUVC ׫}{p#XUѪv稔$K2hU`J# |Ý&Atp,ŪܸJTƵ\=mxמ%9*0$kq?oU慪)K:G}LN0aΪJ VA}U@q@! YULqЧWey#'ު{JִjGxZ}Z۪Se Xh84壹.@TکF0D= t3g[dK1*iɒ-߅~cimQ ekrP*]3Ϫ$j*W @Ry<:[SN!$ulE7ݼɵMqeՠfRk̚IPI ])Ǒ#HbJTse`D@T펔]qE } fPsǼ 8Ǣˉւ>z TdDK~NTf[Li] 8ur*eָj`@!g28,@\ӁU5ʵN[.}w]{Z\1[/<\$u_7wͫ?\_v:琷޽ pv] ?N|יO..{<|zxqV_^^>{2^G?>//g}bw7_?^yݟxGv<<<}v\ny 0u=L~Oԯ{y>/gY,p7O_s}$Y_vwIӾndA_8g.a⦗|PK!"word/webSettings.xmlXo0ObcMTR)K'~vҿ~mqƁߏgd_^}k`]P0ں]IݼQdvnM Wׯ.eo6MXŅ/>n$ڛV C|#~vk+s }k\LRJEM#"{Tj=PHۜ:B=_ں$-rR k{@A7~Lrd:1R<c!$g|LXγB4+gy<%TRәT8ҡCx;p྾44|L=X}PK! Y%ܪword/styles.xml]rIrLS8+m0c Rbc8}U@t 3t]7>LkƒQUs \"Y%[,b~~c b~t Y$[<˟j6˖ `|8?V^\}cmOWsqٛb櫗^"+|9m>o{,E1ΖK}} 7)ot=[-Ň~?W|L_q|aDcOp%KeZ/N/KcK,klr'iO<GUF E҆ RPVQlr nl݇E^,շ3xo$#oOI4&Wgq'Ȋrq@ {<0#]*s5Aw'zf) v5::UGGxW#@#ĆmΣU1UY'O zO8@z%3 'PV@{?q[yʒUuER}Wt18EY nJنY>ϒ~-B}H6y,O}*8T>ԄMf,%EzH t VɷS4ws0fzrS"u$Ъϓ(AO=77E1E4]Zo>fUSZd?zl4w>YuOjyD7;gb6_C:cY}嶺fOmgrS}DpԱc(u/c_S641E]'V'Hx>C~j=壚H&]xM{Y̊z@-<`х'xH|&1Xp>r ,Lё5`D k: ݏٗDCjN硃2p`o/^f_oCR2D)aj:j :rȇ۬:ѿ1`XZ OYt"M1{ݲ`M^dM^>9MZ#SC7Վx{(x{t=:5N⁷G_ 0Uo3F#=: v,fARFo^dG/qG_xK$h} +x{t=:o‷GGxW06LUۣ`x VYu%A&x{ PW0x{􅷄 ;dPqcDqۣ8Q9xw= *x{t #=: +xd:x{ =z < f֗oP^GGx˦(x{(x{t=:joA` ÃHo 8G3o^o%Σ8 fco٠#E!l#5N⁷G_ 0UoAtGG@R!_;<$?;*Ұa|=:wr*|,%uxR.t3bm lw11Hn$ qW.ܸ,BIòMx;6bL7f\b߰UxW17l/_ .&[|-mSw|VF>n+UVď;od19㰵_y;r.8.XVRr_ލֆ839Yd| (0cޮ2yHMa_aqfpCrr$r!ˆN cler>\ ` [-`M-oq:Y@5,:wϨZT*1nA o5b䷃(LG0V|N1IP|xu~Zaxo$m7GNf'cvC/MpF9hK+;b鱓ZcivR`)qSS36٠ c n``0^"{;S fuDJ~|\Ϡ!] JZUA),OGoҔVհb/(eh!%Z(M\3$q,>ٛ1H#\W&X/Wnaؕ]rb]%&TTXPe_Sظxe ]҄/ѿ̦+OGo;/O m8&vU%(~ΊP-~CWd;qs|e'[(`Iu_(6ݫьF?A7|Mke6.Wq+q">5-WAeUܻ_x|ПdnY~ 87 `;e)cʗo+&|qCjRKev1'`Q3rPm#ZIGͣcFRF\TSQ-GHi8d$df1`2NJ4j=P ZbQ`j C&QnDc"w/-r،#4"Q5Y'6K6/ҰդU,!ў"4 ?}RMh-VEhp, %PqM1p-5vVM4MDEXB|X'/+3aҰpX[)vp抹W}G j u{Л%.Kix Z}2Tpcы䱨pLޜA#$|״,N*ņrb57$R8[|Jmߤ&RN]H2TC} UE>YC%KDОta)QkϢcOK(ػ(R.ZR 4,yZ%A<4]{p/jS85к[r3lXO7O.fe uaSl %Wtf*_mtxċ2v/"BpB*HmteɴʱThyn:@C<Ό`tc2H_S3[.R ]'nnybaCXf#Ik%_ 5֚>ޱ%S4|4ʧmTMRpgx&hˮPhP\eJ&~NSiͶ)#&d g OBOT9.o&R@$AUX]~* pwh]jXYP TbIiŘr.I ך) IE-D&g.d(dsm&1f A34ǜr̜v (%hPɱ+dMT <.eڦ??Pe"޾.UM5,}0?+y xu< 4,k6vVWeYgwְEN5eWNsvmuH P`+j-'ą;SoZBTDkPUe&z4ŕ_tk{"MRr,˜A-jorufF44B؛>uNڼ%&ce9:.I4͠D@bG9ieoqh[}c3PYvHzk8Nk'ΐِ~ EMzLAQ=7z8'[ą>ya~T^{*clVs{^ڦ: J!_J 0<ā'iqnf c5`W"16/#G-º(O֗.N=VqR\uC$JyeFJut;Fo]XZǝ0/>Ļ7 `ςb cPxi<q20G;psA<êL$얄}Yy&2Md_r l 1cXYӇWE7Wؘڂ:nCDU[ ɏ0y*("xKoz@F]zu]hSzL+ޟ>Ȍr?YZKKX];Qm~gbv; d9dy[]LH#ufD߃e[(o9w/i*6.7Tn;Q(5:tvDI]pҬ^0 CA'hHN0dpS&SCi_*hTŶXzJN,~]Z-dRe" ,:^v#?N0"h/l߯2\JVSfGyWXVU_&ߏƚLJϒqeC TŊxXr.;d5sAcQ4ֶ5%ePS {Eu6\2J$DI0ծ`.]0,ZR>=hk$ЃOܩnILW䢳 jHMӒzёQ!3Tॐ-KVaiv`Z^$BO!}@khAFX3[s~QOJހ/ r?LslМ:¹nCb4DY<ư$oHnYM7ېҥ/Ƞ)ׂxe$J*PyTzn:pqDd:#a)_1AގDTVODu__[޿7Wr\Җ|yMjE<-CgM!ʻP Cäz8]f1rLS&uAA]o%C#5z`"{y%pL qBU%1]1VotIGd~&-{C,xKmZ3&6l>YM,fx)kTEzT ie'X46?QDGx6 Q 5 jXP_`έ#h9R͔~dT/==Ax * k6Hcu"&p ;7B 1mdm؟n*ţ<&\K͇דq4ob/@,@6Ÿ7BYCF1W@cQ1Xd1'o1i[< 8'K3$B6rcr9ꑛޘc. EuB k4h p:^E #'cbZ6"YB34HQLJISʙDzX£vjQf(XiF!!Tsf>£#5_xvGZ>oI䎡סRsf4 G'ΰϔ3(1O@$a!gʙ>5arqq=-k̳ k\Yf5;IXÜʚ#Ql.@3$aϕ5'*`A/w8qMܒ=A=ZfmmA 1d_-,,BiHO>,ڨ|'V(-hV3@&웵G1tH3McUǽ#1MZ5oJRaV )Iy)j!Fn[dm:dPp'0/JE۝4-] ߑm(vQ7eB܄rRK]%hhʈa.󥁜~PYEyT v/sl T74H!hA,,p},{l2%APe?Ȍ$BOi#c:!bᰶH\,Qj G*fBEe8aNvĂin Ԝ2|)g-'bQ<tR/Y5谧c' >ME+i2ķgG##lc ]ljN 88LR4"HjDRݥ35(z:*ÂuDRq!,l`ׯ™,eS 9IDZDs^{&ef:d>݇CVRV*_AϿW%E!h6e= 7Vk^R k{- Fj F 63FNm6͗ZFN{aLџ.3Ǜ3˹ ie (zj͇3F):EKc+k$y4 61{kNL\ЁO'S"l %x&^;T+\(D+iA#1E~|v;:IISs}L:2 iۜn#1R,T6R uOT7j5cfַy|އc PpAXh<C!#l<=yllJI:# 4EmShރxM J5A`QGL'( ]GfED[7DܑYuTxtXʚK5=M@z9#ۙ8jqnd>Wqfe%TC|a" TUJnNB e (hΦRFnK؍\46.4r\;ظ}LĬ慲]oyө-!ɭ1Oma|h8#̍OU-d}ѱS4vղ%[iiB\qX`S[P%% c[Sm#@0/l[VxO*Y]5O]Vzv.-~QviȌ`lshl<#hA2}l'rE; ]Ÿ"ƸHĺcu;ZmAv;A>[p,bpCvF6F@m.ޭbe6]B=!'Ii hd\<.Z*i{uE3"~AE{AeABi {#+!)YMb{X>i~ 30[ߋ_N'\ ֔۬lQ~/B};lbmf-E2%Xm~/Bv j?d!>-F"k;=51~` 8j~Xo[Bkgjpl?B`6uڳ{G=w"={wX{?B [¥&Y5– dHBP?bX#n߇uDvX#ډVb3ȡ5=hCHLrmӪDmFkxЎqg]YCӃ.4Cu8A;i{FٶkZs'>bXژmqB* HF# 3;C?F1ngw4Zژ\4Qax'/7oOsgMZm7# +@oSCkZ2:pc5~:lGÈ`5<9lGx F_^Z \vymxۮNLhJh}6[\#h(Qԧѭ<5(Dhx\NTLhm4AY{U'1q\h&eMD3uh ]ZPK!:Bword/numbering.xml]ˎ? ,f$Ef&AAn-D/PqVLVYrɢ""ˤ=ؖDJs~ެ_=a^7իb{{Xm?^]:zu8.n[^},Wf+J+p o?cY|+7#pY|ڿmn^?^ۖ_5^=ۛ7rwؽ?V޿_+JW.vOb{,vj8m{70tgϛs/{o{(/0Λ5/a_^]7wD軛nqB'K6| ?Okխ>ciyw8OW}lxy:wu]]yZW}qǻrC޺zٯO@;"ײַ7VG~}uȲ,x_ ߜ_|(WeepwA<՟OY_ʜնz*~[g_n2mqK0h~NuPDկQ-iY׻8ldxuIa~ֳM)!&mYnϿeò\}xϧ`i:M( [6d& t6횃S6 ,0ɣL2:et"R'r]G:\:肮9@t܂:n֞!d t"1|8A<{~@^j IgOCKq$,+QkHp'ͅ 4|Z^ h| Tz^C ud ؔ.`sr7S qI(i~4pY@nМ@qXiM6] ,hQӤs[u YWtgH$FM N3T?iBFQ@p, rЃm @7dǙ@7]@/(ih.HӴy9Mu l+L(ĽzrW#@Hh=[.BmG9kGr#c6# I4uf [w);F::Ks<] n}\.\$AʙF Յ ʵ `].4t ɂ9L 8.ZXQ X"^$N,`.y3l >S6OZt!,ջզ8xyEнVK曏1 $e*/~D 9q9=1Z_%j Fm՝e7%5燚.tV4CT-:9J!q`P)Mb:;|Xq$kHc@ظ {aR\>K()3f4qJinfnӠӐ)1T̉č0.ež/pR+qUVsmiW:sgcg\̓d|&F@701͇zu,M)6sD K hd3^d7_tVs o`yFV9P2jÂ$4poK`fOǏsN6GOR%Kc NT6>3>H6ޅO1l"80n6;'$j<g v_8;Ir$qR*89(ۦT;AD35+E>bI0jT@ߐVmC}xDCY?M,vϬ}ChT"4E_i_Wϰۼ{Ƌޫbt qĢozmvJu|^1K j7yQ%;"g"-I:yP2ET^ջ!Rz!i`& =ʙ0rѳ/_Fh3Q14(72`hH B M9hJePlߓiÐ&V2]ةrqhO0vN{L)Plqـl@PF=/ȟisR#ldIIl|K 3dœS݌8M<]{4s;&vS{Ȇ&a-v`5†H&Wŏx&؀'تB]O 63R NG15L؀vطtZlE@WyԙvU: 6tB;e)C`M[(lO׎@T&N xtx?KEI! f~co(ND:ș60&~6gtO l莾CgI~7w!ÛiqnK꜄6Nۖn-Q1RhiWH/M i 28j79=>N &q3W}Uݫ, wi@V>3DHe@! xv{vi\ۆfHLąuE@GH1(PéS'ni,MTӜm4w܂i <ͰHn5p@* -}aa ?;|׫Jrz##r̨e})'@I&ºr"#mXLFoz9fCPqb=szA']Z&D6D4rBXP)бIBqrNdI :9vAw'$W`tLP>>b}ڟXvF]QPK!<{docProps/core.xml (]O0MKvm$jDƻھ@e떶0>(`L9}~,;Ң) vBbCў鯝S@Mz ;4uΕ",C~٘hMvmE ig g>p"acB>!Z7ɾbMO伏V 4BLVd=ꚴ_ubh_x?PK!Weelrword/fontTable.xmlYN0wr;:iP)T$4:v.ؕ%vv[[^a턦a b4Z:9=U;"$,t-:EOe~v^7]Gq ӽgty&DtWhH,0lESS\`@#ṛqBXZک ƖC:ntަ\GGDJlL{Ι14!9#S#Oi0ŒKA Cp:F.pkh$iްU7Nh<ˣBۏh {11Hz e.,f5/tQWaR@?U6G7:"ORcH%BaZFjTA%4'5/1W Lo5:6D͠c/Hlp_& hP@o+vS*e%J( jEJBvVT G0J 5Ql\rgDrƃ㩬Z=?ZEdKn@ 10 \R(kQM(KFsnxc2QpWY &ZnV H6Xܱ9ѐ<'<=wN)D48Nk~{siZfQR.MfWN;vs9oB嬊}wΰ|ߐxBҷLnxн++;Օ)B)v1 bPa/;2u\YQ/A#hhdPK!3mdocProps/app.xml (OO0&~-,F]3[cKܴ4iq&7G7;]3)muT_YL*auØ_x cHcF6.%X".hliҸЋDmhk-ɷmbˢ8a*TG~2G_S/>;O9{#!Y(z` KԺG^)ME^\PW+`c N!AjU pR$ .&e_$-ʷӎ-j;D96V-6E~<:JapC x#LD`?l\q 5>] _-|ѩz!)̲ F%.h7cJlj`@] PK-!h"[Content_Types].xmlPK-!N _rels/.relsPK-!6Hh word/_rels/document.xml.relsPK-!JSL word/document.xmlPK-!y5IhX word/footnotes.xmlPK-!oi!word/endnotes.xmlPK-!P#word/theme/theme1.xmlPK-!|@FeQ*word/settings.xmlPK-!"@word/webSettings.xmlPK-! Y%ܪBword/styles.xmlPK-!:B9hword/numbering.xmlPK-!<{5|docProps/core.xmlPK-!Weelr~word/fontTable.xmlPK-!3mdocProps/app.xmlPKͅ Microsoft Office Word Document MSWordDocx9qOh+'0 px MrKien Normal.dotm tthithuy2Microsoft Ofsq' w;=r8w:r=i]]5EϏnr`Kν$?!?M{/ɾƥɏ26}ȏ~žm'Gqi0k//'QƸ/سMh7.a`Es$?!?E I,ƥ<eSvpnpG>GS"6s5j,e`Esd->GS"6ݸ_d(cc܇hkjFS&Q _M"{ǟil/̏c/b&9߱OEqiaڽa/v{~ƥskZ55ڍKk7k湷{Mƥskw?ڍKk7kE"G_>=_~OjMjZNѹΥy̔ÜlW+Gihl(jֲ1_ߑcG};[9̩Zewbp;;9PܱEø܉Sy<wrp'?c#qKi]p.@N~4rGrgwm]u-rη ̃;[9n崮}^5EϏ>+>[ gTZly.9^(cc܇h:6]&N s绕Es$?!?ERɞƥ< RvpnpG>GSb6Wݸ_V(cc܇h]3& _M"}elMX$鳴_}BQ3_M8dv~a r_D;8_O򣌍q_5FOuGn\/~A~4h }Ok+&iؔΏc/b&9߱OEqiaڽa/v{~ƥskZ55ڍKk7k湷{Mƥskw?ڍKk7kE"GJߋ|f-/&gGsK)9W]]K_[>*H|>|GrIG#wl{06jQ܉@.@N~4rGr'Nw\Ɂh-rN,wù;[9˝?NwՑ;=r;&3NG#wl{p.u{VXSD}⳽pF5xi;s>ɏ26}ȏcmDqi0?w[_D;8_O򣌍q_t/un\/~ h I~1C~4.nxڍKy/Xo~~>ɏ26}ȏ~EKy/'~~>5Eˡ/M8h7.a 7Es$?!?ZcTI|ƥ<GSvpnޗ=cJ?V ܣM.YN¼L}JP%36~v>v_ c"v/ѵv3w]wq@♼Dw<]igıwXmw_ؼƥ _tD;}~'ډDs>cc܇~NN8M w¸;a3h繻yX;vpw}Z]!wm_^jGP~wJ.Yw߱MwumVG_XUsBWUnQ?U}ہjnup\1rL̩5_jpkϭo*鼪Zh7chQ]{6w{#U]_r{uu:P}{'uuP`{ՏdZtsFJw>'_WRˇUmZɉgU}MKw?Xa#9,''^n^ZG[uC3qZʴJ2s-P5w ۢ駹njp-ܮl8?TZe29S_2TUTB}aUfT**hV<5a[ת)oU~N S^y+:GFKs 0[=_TM;N龕G%5PwLxܹ9]S.ͨ0*{Y'ﭪgoSeSםRyFeGn}Uwp~qa*ᩗUU/~:qEѯ9pay;t:ݻk_ӻO\nל&&>qvy}ݏv՗E2na{PQ!纪'xv '|ut*ϩܩ.zmaP}ޢ|޳o~GR[)R=?$R5El$6N| b;}~=̳82Iw^78כzKY{3[6$ITmn$y5d7JsNI>!I_Yy$w>aGt\ڔ@r"74jHhI H5 }K$mՔ6Y{ lˆO՘jJ{:kiV2=^z()--yawoU[$o+o*>S \1ޚ|89;YxL]ۙpɳڞݛodxW+C_rsۜPa7$3R14*(yI}}Jȧi!5v1槗%{N=njdeɗ߾b{ߖPLs^5mÄ;${I^X(WE:,BLw a S ut(8ͼwCgq.mӾX9Y{ECucmqɑM.9[5~墎Q˯ql6V <1=QB>iz$GH+J ΚqY>#7'+U;adjr2x}$$, @%]%Ķ7G$J lŶlu8W9 uqJ1 ё zB:З|4y"ReccK5-+U&GܴgZUV&ϥ]5Ub1F|&oC߰m}mЖcmQN*!UwG<SF1K&:lNx]&J]HҰLL֢䱖*{ga/IMF> CH,l ֏8 >-c$Uᛑ<+[q*!ipܳþ[SÓ1I *׽TTAt9t36,٥ hx|V>Yplv!*/U |ʾ?xy:~#;jKaΫլ>F:W'O~byU *z ϫێaҤ>&za^qU`bB{%aRFX %=èa V}W7:xiX,o9QiԸ_']UӾoބKMxq2}o~W.ױi'.N|3N3y~%lTd'm/^H\l ez߸| u@z/.CķM?]8[ӽ5ds~K`<'A{]0|_kC_pͧ]E3~³*<}6o2|(=8`Cq8|;BF,ǁvpж}÷n'P?>TϝorP8hS‡<^ &'\GOLs'f*gjc$!Hԉ~v͍5T kj{Ghڹ/'QSn!wh|to]ml[Ub؞l67;xm&$;bĶ2"=Ґ;"6H>YGl+b[D0o0OiU4pxmgx/Dm}}j^xJ8a1Oqvtos$MЏ.mly}Hko5<>mk۱y5H؅ZCdշOOOQfKa.#9 k9WD3o~X}aya6?nzsع'vL^6gl"(9<ʞf,v{^;y꩗=/lL!VL&y]lmbza7e"S/{^f}M& lμfe.cUة9aS/;v;p< v;vbrboU(#$-͸9Urru4{V%5|>t;9⹎?=6b]*)f6(Ot?ObGR+imr1#2"~ٲ7g6ODWf%Y؋m'ul17[:Dj*ym*ٯ}b;r?[Z?Z?Y'qiaJ6r_ֿܾ˯-G'%`[טVHI5fxk輵M[c^W`|`5X8\֘+5KýkGk7]|(霰8; 8A&w0 ><4Tp1J:.mC,wƇh"|vfƇX<:|pp*|CPv>r`|C-UpCPq ?9r`|C)T_<j̇/5rﶝy8p@;8<O USƇX<:|~ól>v݊bp0>8|~ípk>0˝a>VUmy8Z>"|x‡=bp0>9|qpg*|CPu+~rpaC/ UCP}~C,wƇvVn/۫vVC,wƇh_98Db>X/z8Ԙ?_pQ(;ƇX<w@;8!‡_y8:>98Dpg>Ywz8 6>r`|vpx!‡ *|xa!;!hrp| pl|>l+mUá|(!;áh88Dpw>]w{8Ԙ]'qy8s@;8!‡WFf]=3wԚer`|8;){W˝"|7x·wPc>\?9.r`|vpCýUp|bp0>vpx!‡|h‡FX<G9|rp| pl|piÐ*|0˝"|‡=j̇y:;>88DTMU0˝aO>:8D0U0!;Û>98Dv@UCy8vpx!u@ϗWpWÇr"#D֜Plbb8Rh=G*g;@wT G u;ɛJ~MɉRoߺ3[ǁ "~GtdUc~A:d+|_:;n 0yj˿+uF-Fc4};2 xر_V!_ox02] ]%9]%8 6yKޤ ! '*er`Ρ;Qmco |=Ah+yL0ɲ #a1=]Uӎ`&Q*45I& 4٢rJk|-*V7?MOgX:aݏaȍb.܄ze:src1/#YV0?,vy꩗=/lL g: rSXMEV0?,vzޝ;ȍr ΍8ONn&*W<*Xj&αnzn~XˎݎGةc8VaS/;v;p,$v;vbrboU(#$-; RJgz/3We-\[v}j*?w~]'$}YWsCu~'9n=Inmtz/K6ȯ9:bخ5[iv-LU}-_/,>+ ?*ƞ]mTy̻T?Rw׌3^ҝ3`E]UV5otf|斈MtEl)Bo>#6Yѭ>xa^lQv|æUR(44턯 %]tE|ݪeXB&sjWk6If،Ӏ;="^{ƛټxæHכTҘwƦXoq0[ҝ'1~-"19ƿg6s谩P~w{JXegF@Wkge6Fl+Ja/䚜ߗfc;|GW-`sJ[C9B<͗?O], l*)6[Ty٦( I y(G:3=1C8e1Ԕ@f }R~Wmw{;1e<}wtoܕYO$4竴zHyt?._6ZUB7tXknnI䷥ȍkREsc~Xn=zM=/cP~^ze u&rcZ33W:/&=?/B=煍:'M~u,5?,7՞ya6yvJV0?,vΝy꩗=/lLȍ?_ya~Xn!7v.ԡUC&ϕ[~^zeϋMJ6|k/槒z// uu˜v^ح^zٱ۹s([ޱ;c+ bzc7?,vennzn~X_N g3N|Yu3}`ǐ{ [nl *Mjӡs]\Am.H\KS2{<2 b]ᩙ*f6DW$W!{I2G+l2um6Gǻ'٬J$ dXIEbc oH5/:lq[ iXrA..i0.srĘ.I86"l rtwfшMtElV2_ ɯ3|#6V?K[<1fsu\Ͷɝ mYcy;{+Ɩ5Ul.l>ƌ>ŻTdXI2 gtE|~JkƏyl#6aSSKE:õGbdqpO<7(f9 }!{lvT'=ɚ*4tp9& k$yFZ:\,Yw֬Cх>>ry\K;k֡BC}aU"벛'|J/R5M>lPϯY .655_v5krca:{-M)=/"S/{^ؘYkyQgf,v{^6/8E^1Yf^X:Xj~Xnj>K6ĀLm h{ڑ qr}BW$C+p¡;Df0镎g<3z!Ssg:Vv0CB>c%}X;~#g a.Ž-*c谩N82Wؗb9jjA?G͝8ңE|hMfI;!L3oJƞ"ɶI[%s<ۤǗp ̋1ޭ.{<^ĿYPs=6{fďtgrKKo-60w@<&V7"~_r8##e ODWo[KT,ߧgcCd tERsqf 6¿oVb#wugr!?~+[{foʟht~&:lJ6O縝ntk9W병sĮ\fs}&"6+GINl~p9AW$'wcZ.(kdDm|H~\ؤw3Ie8Ũ[3]src6Ɩh? جbGbfsX tEr(yDJ.rAJIqsOt>V7|jWlj +&ru6@qto9:ޅ6aSwmrM*;[Ӭ6 1ЩqaIde&}_Znk2[ޱ;csPbzc7?,venWnzn~Xˎݎ! ةc48=gXC3}0Y%ۄm&/>ߣXJ&wts]9^ҝ k]*ڭHohәO Wt؜Pjޞ><# {+;J|]Fm>f!W7FBW$W4w2C4O\7Gj"kzJtb4imrtg$?#"1oJf_#6aؼSN,ec 2"~afs΁!6msM|/PNlCo}f'#$Z۩\?$w 4l:ne&J;SBp}/7 }O6q⋗.8,U͏7 :lkstv!A޾ ]Yۼ:yc&"6+9|'y&`/"9ɯsVm ۶Q'8rGU} ]i;awmf% m+baa1U#Nf󘦝mæT\opmxtHC(Ge7"~&85@噙Glæܯ7kgOH3lT>+9omج?-@t\2]5Yꇿ&ԙ210m@u=g69߄6aso#!-cƽ%KT?/ٜ~߲GW|\U"`Uə0m[I۲vKhc{Dq]*\\(OU RܸHZ5)|v| ?S| ~.ם T_Cϳ_ 7ǣYe|,$##'dlyh&:l4eo2X e(a{a|oD|BW$uz>y sϋst`z[~tt>Ro F0#}$-vwgw_-J6J}7 ooMtLl3ۨ,Nd|Ievf&KI5Y`?;wBх>tdW<y_; }G^&^|;[~}0?,vӎz rc~\Xn.vz9a~:vIn7'<'B=9acr/Fn;܋9Fٜ{ Eb'6F9a~X9꩗ Prc>4 ݿq '^oN6/j;$vp1 b<ωPOlNfA_:䪦YIs֍%g =*WPE>3vj/ љ}6LU=hW+C_=P{cV k% ,J^RA|YwkJ4lЦC].|l|vN1oeo_lPyҶǵ= o' a?[=B:)*qm}׳9چy}*$6m#eIM~sMj l͇9~q7O sO;$̽<U8Q㐗8qL']8[;9Bs',y+{6hoVgrq g?v-} 5t` hO8}yӔڻVp.CaMK: û*g8thG6hp}c8p`rnx?~%4姗;*p٢vh>o tSC>t\·X< vpx|hp}c8p`ćX< vprp|8ipԐ%]/mC,wp@;8!‡0>p`~r~Á}x\N.g;8'{8O R[!;b>wpaB>L<g0!;bw:|"|ĮN)SC>v݊bp`pvpC ab&z8`C,wr@;8|!‡0>p`ćX< C>[ a_L|ÁD<N-S?z8`C,ws>'98D_>1ć<ا|(?9Or>n>VvpNp`8X<vp8!Kw88{8O Pu+~C,wu@;8wp|8}pԐ?_ÁpCp`ćX< vp8!‡c8 <g0!;bh"|8:?>y88!‡c8 =g0!;bnBZ c8-3˝>g88DpF>1ć3<ا|(!;b:|98D0& aԐ]'y88|â|X4A|X>Cqy88s@;8C*>y88vpXCO> Á}jȇҞk'ǥX<Nv@;8CUګ|C:?z8`C,w8|88Dpf> 1ć3=ا|(z);bh"|h+p~hC &>r@lpc8=g0!;b>:8DpP>1ć<ا|({8O Pt,w >"|XRK?Á}jȇҎKq);3>+"|\;t~>5Ci׭ y88,r@;8:8Dpv>=A|8Á}jȇҎK y888|!‡ `L|ÁLÇ"|8pR>pox׎l)mζi>U!0_xbIMj#=v'g|8 :d16 @%]EF l;Mtd!ϳyt[ʖC}-,J;im#!^/Y7ۣmL?%mֆFwpw mrZ FذEGFҝ_XҰ¼{.g-s^G~+!!cU2Gffu O<(MǾsm>^?񱹟?hqA;zƠNa|mU%OFIxOFsݠ2*o@w&j>\%W #ңecx&E,&NM}\ƆuB㚢2 q5WtIUR4sշWe>F9W1Yǀu~\{QǨ"{n&`<dY^;v|ߺ!7Ot&GypWg]FSǟYx*^u&/^QM0IXIF7;8]#苾貿,ʿW#^Q _CLȷa UyO%9ρ݉IK@x;0[zF9`#D r*L3۠zmLǩTAcδaeY=~jO}.ţ~Ýf*i*~q~*~Ffru;.;~;4 (~ǫd}?⑥-^.-w?>{ͅϗrISak+<>わ?gs] {IoʊpΩl-}L-Wq28¨jaAk'T^K5>/I?Iu۝qJI:ULT=G$6'D\gz:s73:@=J2l`É286KɆd43aNrgt_)z?T"Yk.4N藲%JNdةP{GFcwS6Pߺeg=UμLž.{-%:XF3߱^\s}1KǸ5zPS[)֤(-dê ںBaEOmAc)-dudϘ}¢6zg,8/^+}$F)OHCa&?&9Jq?:'E C{D/|(qu`3!:D:GέAd覞Kc}J'+|d|~geVXgց֫}.t@--td&d5y(u"^~=JsԦFoG:׊D-A w蜧)| 51z@<9Zt!_`^,:%`>ENv"S/Q%_)r?x@A'lFV#}E|KY fG8k;0`"*DVC>`_+FRm$:rG/knּ׋ą$r-2rqcW.}j||(l0Dy`tTSydk>!N6:^сoEu:%̗`"j~ڹl :lnlwQ-#E, GR]$k 3뫿-}t{(]oSoqshy&F^4`^,z{^s1ctdrbuV?ǜtϽj\ϔl0/{\9lvH}cj}Cܸ\pjE+"}cgft V{f⤱0W3nd`jgR2^h{ʍ։a\w}ƦDe{smBMrm:C\' ݴЁE/tf"6pH<2Psծ&v}g. qǾIZΏo&D"RWSp%\dࢫ.oJ-X`ޚD&60ku^t[бNぬn ޔ}`"rʹkEߪA3:ͼ]dkE٤g(6$ 7Șjόz~MW6(lt<7:4ݢ\m̭Ld5a+f09_p0ߠ9Z-rAE|(}{;*|\_oM}ې g09_W,iv!rpGd520U>PXN Hs L=bsY3ꓹ^ӸSkE;\9;s}s2q"Z<{6BȠ[_et ;~>,L ijӜ s9 LX4қCy\+3jl|^|Y<3_(,Wl2jlcRwLC8#sq:4VC77FTToW-upVi";Y};M{Uܷ~8=cl+dŁy^Y 6fbz|Y{ӓ"ۑ"PPn iH1Bl17KBcbv^Z>Rrlʎ}U$-ČV>c,v=~Sv/~BvzLm,Su7`t`޼e޺:ɰq;9coM@ l=vt%רo/)&߶ɧ}s>N:A"xe׫ϾߚYo\b2j0ϔs4^j0;!RaQgcTqZۤo0o5ju -S`jädqN/-slJE}aYq%xܠD-!:7:F|mLd`.q"a2>}b[?pgY'y_Y f'ؙX<<] O!d X\dΗxc%SLd52E{L>(d\j;sG࡚CҁBbaZ)p3%86x5'9^&,MkfjCWc]`_):G6(Zq=]}R?d iizfw^B. 33Z`҉#=&t( &xL K~;}%;σ{/d3CN.@Vcw<-Ld5 `#`3j(̎pgi0r FV{:xzc3<ߏsW_~\|CG1ϵGͼs7l!W{i7,%ƧJm +eW2_oeglM߹' BNF"' }֝Umr2_ }ʿ2}B7aFGum|oB=/u~#x8.]K/Ŏ8~#w3cBZ Q/EUH/λU9 GuJ#7&X˱o Y;/8G8x|fb]zM p>Së yxs8e{

ܧs+s[ ~&cDwK|_G$~)b7!daX.ۀ\dbG?\ǀ;εK`wSzQ |$ Y`"6^)O$7NTW!8| +눖>& E:ߕ.7sJfd`&ERlO6q@Vc7]J`R/ `"sqpa#G[Sl#Zڧ{ "Y-[w(ܽ?z˞#u11Ъi.;ٟFFƟO}=V9Xmɿ>Jr`C ~;Kr绡\>04)56scT2;ڭ{?D]s"n1c;;߱T:F]?Jizb;0ۮ aȸ.R9|uaR߻ݺ́0&sg|7v]~H}E麰is\ñ;' c>|7v]`uᛮ _ єs]<\*jsNn9oz^9L۾ߴ/3wmn;;|Ӿ=ͷM+B|7߶þ;/{ɿϪE1쮩5dI`py>"Sda^, B}`rm% w~]v}ߓ eOU,w%눞!{JtlFG?7J;e>q=FWoR}7=wrևl+Y{ .2pSul|^Y Y# g0`vCWJN?C(jO}qnP{8wR_\ NAw~-х[\'I~wsS\n×n%5l$TwWW 9 _"7nG͗Cd;6!2Cq>R k}"x\wkT _:ܤ:ґ~ a &20k]sCfa`/^Oq=d;eij׉֋]l?,,^]auDijSw|خcW|TǼͷM9 s/|7߶þ7/|۾ߴN~}i}o{״M{@|7߶þ*t]K>6%fޭ!1t+w,y<o2+u29jB-X@g[>6t%۠+]m ܀{Mjv$?){mbY 泅sd=D;:Spl~q_D !^*lvUF?*+^0nd`<^{d/~ {a~ofƯ36 ".{F L _gHvzOF.P{Rk_ ҇/ыƗfa;`]:d`ʥ/$Ç b7~:bi|d5652j0;!q0?DbWծdg?p[YoNI_-3d`ۨM{~;Bd6y{^Fw(o$Ɠ2jb~a‚l72jlLH-خ6G27NcMso^zW<Ypx%K!`7QQjgW}O0|7v]uᛮ ?vbc\!jY _♼g1ywmn;;|Ӿ{ʜͷMJ|7߶þ7̝|۾ߴᆵ2?=gvw}{ owa=ݷ>Sq] WGcp] Y" 9Mm';!'oNԆ6 .~Omm]+`Hj?̎7x;* %:pԷvX6;?GVk3D3en-q,m͎s:I*]f&?*b 3먰ٛ}nYEqXwČ4fRS==Č4fjv-3֝b+1co6Ԇ.vO&fc%tR3h,Q3d ]!>$nd5vw3`"S*ݕw7Eb몥smEVc돣1Ug0h+&tY%" t}Omkd5 ̃͢DWû1e cw\+'g)yJ̯f0txAj<0}220kޫ9AXc""g>LE"rqozt~F"{J-"d0`5:%[Nd`긒E&`k4M,.@Vc5G &̎ps6׫u53^iHz:H?l5?tbCWqnyIm za^d5z;?Čgæb;BČҘ!KmOmb(14fjv-3FϔMŌw1CڞcSČҘ!A_7 fT̎14fRS==xxGP3d5z; ČgئbSČҘ!KmOmb1{3JcFoݢ8fwku/O6פeqjWvZ34:y؆PaYz|7v]9E\麰N"6Cq] c=ߘev.7uᛮ !bc~!?0:>o.l낹a\麰N"6_g6ﱶñ>1wmׅHMׅu2'6C\/d|s&s"mׅr]Z杩麰N]/ .?>S|7v]׋Tt]g)Em>c]<7y<|7߶þ7̹|۾ߴ1wmn;;|Ӿ{ ͷM*^riwenmm}tO' kLRۏcp]0y#L5{?4Ԇ_xk2 ۑ$&f{`Ȱu+asE ;.?: lΡa^%Y2,m,̞ߠ9_g_"AKDҏoRځ7mIa_0?D\,֕삑No/x}7dp7݀~tTS X \{rY)3{J*&kD]sjZ@VckGX!V(kVğXc]<7,y<#nmm}owUs}i=c^vw}owaUӶ˾7|۾?̯Hw,y<f~ԷX}"Uqvp.v$?IIYĞ:췧"33|ߞ^cs~2,DD1[$uiыGv]Ә>пhtl¶_elCV/߫&I96Y fG0 uPb"SM1$[wb8>ց@Wզ:ؽP0Z:*] l]#z .[;wHӐ]1C q/<4kM{:K?=jv/0/I쵉| a]9{gO&z[/5\'N/Oc,=Ӄɱ'N/OcFoݢ~1c-1j*f3Ә!KmOmb1)lb~y3d5z;dl\7bƞ81c<Ԇ.vO3ĉi̐[/f̣EMl0i̐6t{z=Fل(tyק]Ǟ"]uݳ\a.2d;-g/G'6,86X1&Sn;s.R9|ua aMap|~)L'xOCԷXz'D3 __.v$?IIt=q0X%ydOy`d{]N/{&tC"^F7y 10wf0`vd[Ld5[PS{L9Ϡ[G8kg=3 9Ϡź:4{x>#s Zud g|ƾ,=&gbc=]a@XR:t f4x0+-0rBL9yrƇƫ qgOEL/;.,|c|:q1g':.}S1츰LrsT'gn기 a\t297ƧCASqvlcz8.qˎ dߏoO0.\l7^öm칱xն[^ޏvUn=l;xٶ{ ۍWme*tܳlն[/^wpvUn=l;Dl߯pcPwgwG򽣫M}hgLI9X]V?cj;9'Z%*2`*]'ZC/OW }*3y }L!s gI'4x6zѶ'͕@g (C-PD[ȆVĞ0g}2U Zs 9_;8?j ,V{l>hiމK>]BhEl O>kmЊX )I-y bfmGqY+-VĶ{AW3f ?@ABCDEFGHzLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyPK!h"[Content_Types].xml (UN0#(q!GD޴m߳I!\"Enɶ*58JE>f/= Di dlMts"6!cKDyKDHC_ + )oG;.A0cx "^Z4!$Ǣ}]M1\@F mQh UETI 缕VI }SC<}BJmo2fB.t0tuPvҞn3i+QIfU?WD]9DP`@I="wIyMuV\<7@iaxFd RX#rWͱ@:>b^ʂLKt`OZdzYW:l/PK!N _rels/.rels (JA a}7 "Hw"w̤ھ P^O֛;<aYՠ؛`GkxmPY[g Gΰino/<<1ⳆA$>"f3\ȾTI SWY ig@X6_]7~ fˉao.b*lIrj),l0%b 6iD_, |uZ^t٢yǯ;!Y,}{C/h>PK!6Hh word/_rels/document.xml.rels (N@@. U1]z1&*>GY;Uy{'6P qdg~6 >Ơq07Eͣi,tkmr}yVruӻS&꟤ty vIilK[^"9 %˽MY69<|ҙP H!Cd`xϝֵSA}jݡm)ՇRqUߌ8CF2us rog+о C#{C}+Jw1LtXjg=ydKnFz>g(+@5hS*X/ xC7pێR7)pD6ڹ# V>Qs˒$aG`F{{ @h Ӭh2aǨA%I05yC2=?\{:ե.GS`t'ߚuS:Mtײdj2rGAj/R J`|bejӫ{O6.U;]Ʌ"tWS:ӿF3hsxH0@_؎?Ǿ9 >R D ƌlxքx&]x^?<@Ԯ.,ɜ|2*[ Oځeko:N Z!k[B˚2dtcdYӫ*P\tG&: %^'F$]kf!D-0s/AM $Dp:D gpmt Ԗ Bf "A(0$gVtf_zC%{>:̿XPaxP F߻TA\BrNWw{] (2l=XC(E|mhV:k紵A /Ք#d3J>Wg7Ff!xɖO4Ւ 0هbh q.! >^8tc?ɁeqN F fz2tce>Hk:RrI4_0 yNAb` M\J+~kt_e1: ;I]FJhƤ A1M@_$;qjuA1\B%OXP{>yɻ$7O &<''t!Ҽ~N͒ ?&( aP"FץBe=ωhGq "$sJ\ڏHV% v=* # xG=LlZS J&WkJ\vXaM>moC~S40y^ n:kVh @dwdY@v?)Vfp*q(?o f5oc^kB$qe(oY&y~a4 Uee΁ןptb(Od=pe]E> O"bD+(t8r jRvD\hɩ.3鷋#g枅 S^NK??q}ȊD)tI"̰p7fDkyx a\nplfC]dNNCzVX?+ f$XM F/E: >HvXly,Dpvt^vcRK g(mbk 9}c]Jv-I DzD7B{,pQL9hC2[E0[ﭭQ!;;Cl}2B켡O.` ꒳V1u0[JcMDe"N똫.+n8d]STuNun?eNV܈ o. l>8FbJ-ᅢqS!$7AT= KkGaB,m4[<kRAdkӅ)dBN'Bm: fK k p&=H- B{DaE.EEVk-\zU7hTs HB;_P`SiAj1#L:?„m̄ݣŎ MX}E4[<ѠXJ.U7ҍmnHn&bjYy!&ʐTVHXVNʲ>auau?'ѷJM3y0|`j}5}_Mt}xe3%E$jڡPߗd&;\ʥ- uk;ݰl5${xU"$;ܔӊ XI$^n?»AkVCev j";b/@S4L'#*,5r h~v2D ) ڽEWxGJV8f{"|;^ ?-uVTwF#޴J`L6Fr ҨWKIL-fba:3k'έLO@0uJasZoxw+m)).'Ay~"g̹L}yɁQmDFCfJ< !74KBQ(-8!X-ǨGc&9;d>R\ LXgE!ɵ"Yס;ٹ^5N{#bX>`v#\8 @QyD'!p>s2JcbWki =y$k$Qy ͊^lkH%J) "Sm+TY&`#H\)8odx ; h|J`mYsl|Vlxb[RdM2gг%ڟ|gg&2? UĢ>1R*sq 6M"@aU`$O+[%y( V0.g*r.\Ud0e ;yЋc>/)D>J8&ZEF6Y ?zLR+<ܭ; Ƣ#SIps:ؽj+ׂέLuN 4i$Mhmv*2߱UmJ&MTyi;G`$V,ÂOaյ޵[ꪏK_~7Tw/37(4~H+vl]PDRq˹FXOo0*QN ]VRmB"qN41(qW7NH\M/R> ֲ?UK3Tjb~~2j>w R7 Q+K\B,S[mh=բ );"~ 0uR(=d1ϰPj gen&TsR7 Oث_`8&e5BEasqJ'clrnesm({HL;nj/sn9p2yͺn3\,`#-ܬEl؂gя0E떾=W7rsY7h:b$0&b[v<0XVmX:f>%zA]42xz"MMHb!E &'ytpqH0L]!tu vΎ4DYw=DMC>`LHzi``EйPDE6BGHNAϼx PK!Xiword/footnotes.xmlKn z}E[Y*Q(1*0ܾg(t<[K0I1PHnL")#2rU@>Bi*Ry%4K YSWmeA~J%Á>#1ڙtD, *J,:$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK!JʺFeword/settings.xml[u;󜵊wZU$ l'#%sV '؇is~n_}O+xsW~=\;]_>gJSܟo>O7wwwwtxpw}x~{㛫σ~uxk|zt?_w|8vM2w/b~9,2xٝNv6iN=>>nov<OO?m޽=44=;t۷=|qywnqDo^[oGH aW6zׇO>_~vY,m~|se'?_rp8λ<^^߾zF/^? oǷ|eoƉ36Jl/חVi13\_!d자KyaHG|I 1q. gڬ3c\ 6{zc,.ů-t5i5%G'WDc2ϵ2K"1v}PoN{2+BT6S3h|U&,#Uy61| 1IVkK~h[G6yg6G-{;b`;"cOfLשcϞmMSgI!d;A0F;-L `8;[XRtr@y W0g;mk;RYG r5+0.TQk\"ө$kmȍ֦–u^7 ۽ɠ$l1WH6) % 2$%!x>CdpMӐmʧgI2@[rʬil8Mt}[laJ, ⋗ B 龍u1oWAgRv%ҒgNn՘;{;U'n࠺:<Z=} SH73vɞϧ;Uh/q43FdŠv?gdkIO< +ڙT*,k %:k |ΎCgQlڐXg9q*`%QZ*FP #H x1^DŽ .iW !g<۽nʔ(!ܹ@8[GQ>]nƳ- ht5[^'N٢tq Z(n5 }Zڙw6.U9jĞ|jSf:G4] DעcUAHk S)Hppw.i^/F\O+Y~K]^١fJOwg_˾hy!.))Ȳ2v]YjLe❫ly_ lz%r1 ҵ -HAd6YRf5 lf{yYѻLNyA:+1ֲW$97Z8^|g.K~zl݆)1CFf>U$McJ؎&J"lI(Ba:PR r80VଈlA'$µI5Ehz[-Q-9q^̶_y%EH9+ʐ k!y? x/ (CN,#w\c) vZȑSY2xgؑM>ծ Uy@N5B\FyjWl= Д,G[,q1 GhD}AzD;QHbGΒV(lG`+G(&Hc:~DU֌+$)qB\&A˃& eb\|N%qm_Y)\\u3{FQ7F6oMkQ3Ŧ:csc 3bRꈷ fEIpAOk+G}T 2Ho]WRf2WJ.H h!)qFMd;yY/MS`PMZ1[>R\+H@#J2MCds2v9:,Nei\1cީK,SIyc JVΪ `TU1F *C%Obz>Lgj\@ƹe=rg_DUt<-q=O~P37O!gx2hhoЋ H٨rcTlʸrUqgU/3;՛ #Hc}VΕkAg6̪Ząk4S.3I jfeڵ!%FRNcWD. 62Ks`n~bx?~f2ϪjaRm+{s1s`tw(aU?$ru*P83Lcp?U˹\0\j4&KAEDl' 9 Llhl.E_17u":7/KE~ɢ'ξ,fLcQRgڜJn[X8ںmE\={lQW]8~`_VN-ͶN!p=ߪJwQ P̈́@MkqQgMHxX Y8JpM6%C^jЪ$UQ5 VˑՏnZUf>5GV)uG1g]ƺ8I+lM+WYՃ[M*V}aH*pДGgzkV4u 覛7vuI0LjY3 R>I2R~ILjA@hݑֹ߹V4hD~Z jW D~ZvqPW- (DC<[Xg1B+Tp:U[iҥj0P/tQE9~З&mY5j7Ŏk.d?r9ӫaΒʱ]39vN'}߻kO֕+ftuqyWt5_ N_gӻw=Nwۮ_ d?=ljo9~:#S]v6oOO~9n~ ՚<ӧwo_F?}e_Y. >/?r}s{|`\?|<+~_/`a.?67?>s/g,< _ŗgO}[埗/^GOHx7Oﶇo#c|3)/n~:|:مG.]x+}aZ<7?|n׷?ݽ9{^=Qy#LWPK!"word/webSettings.xmlXo0ObcMTR)K'~vҿ~mqƁߏgd_^}k`]P0ں]IݼQdvnM Wׯ.eo6MXŅ/>n$ڛV C|#~vk+s }k\LRJEM#"{Tj=PHۜ:B=_ں$-rR k{@A7~Lrd:1R<c!$g|LXγB4+gy<%TRәT8ҡCx;p྾44|L=X}PK! Y%ܪword/styles.xml]rIrLS8+m0c Rbc8}U@t 3t]7>LkƒQUs \"Y%[,b~~c b~t Y$[<˟j6˖ `|8?V^\}cmOWsqٛb櫗^"+|9m>o{,E1ΖK}} 7)ot=[-Ň~?W|L_q|aDcOp%KeZ/N/KcK,klr'iO<GUF E҆ RPVQlr nl݇E^,շ3xo$#oOI4&Wgq'Ȋrq@ {<0#]*s5Aw'zf) v5::UGGxW#@#ĆmΣU1UY'O zO8@z%3 'PV@{?q[yʒUuER}Wt18EY nJنY>ϒ~-B}H6y,O}*8T>ԄMf,%EzH t VɷS4ws0fzrS"u$Ъϓ(AO=77E1E4]Zo>fUSZd?zl4w>YuOjyD7;gb6_C:cY}嶺fOmgrS}DpԱc(u/c_S641E]'V'Hx>C~j=壚H&]xM{Y̊z@-<`х'xH|&1Xp>r ,Lё5`D k: ݏٗDCjN硃2p`o/^f_oCR2D)aj:j :rȇ۬:ѿ1`XZ OYt"M1{ݲ`M^dM^>9MZ#SC7Վx{(x{t=:5N⁷G_ 0Uo3F#=: v,fARFo^dG/qG_xK$h} +x{t=:o‷GGxW06LUۣ`x VYu%A&x{ PW0x{􅷄 ;dPqcDqۣ8Q9xw= *x{t #=: +xd:x{ =z < f֗oP^GGx˦(x{(x{t=:joA` ÃHo 8G3o^o%Σ8 fco٠#E!l#5N⁷G_ 0UoAtGG@R!_;<$?;*Ұa|=:wr*|,%uxR.t3bm lw11Hn$ qW.ܸ,BIòMx;6bL7f\b߰UxW17l/_ .&[|-mSw|VF>n+UVď;od19㰵_y;r.8.XVRr_ލֆ839Yd| (0cޮ2yHMa_aqfpCrr$r!ˆN cler>\ ` [-`M-oq:Y@5,:wϨZT*1nA o5b䷃(LG0V|N1IP|xu~Zaxo$m7GNf'cvC/MpF9hK+;b鱓ZcivR`)qSS36٠ c n``0^"{;S fuDJ~|\Ϡ!] JZUA),OGoҔVհb/(eh!%Z(M\3$q,>ٛ1H#\W&X/Wnaؕ]rb]%&TTXPe_Sظxe ]҄/ѿ̦+OGo;/O m8&vU%(~ΊP-~CWd;qs|e'[(`Iu_(6ݫьF?A7|Mke6.Wq+q">5-WAeUܻ_x|ПdnY~ 87 `;e)cʗo+&|qCjRKev1'`Q3rPm#ZIGͣcFRF\TSQ-GHi8d$df1`2NJ4j=P ZbQ`j C&QnDc"w/-r،#4"Q5Y'6K6/ҰդU,!ў"4 ?}RMh-VEhp, %PqM1p-5vVM4MDEXB|X'/+3aҰpX[)vp抹W}G j u{Л%.Kix Z}2Tpcы䱨pLޜA#$|״,N*ņrb57$R8[|Jmߤ&RN]H2TC} UE>YC%KDОta)QkϢcOK(ػ(R.ZR 4,yZ%A<4]{p/jS85к[r3lXO7O.fe uaSl %Wtf*_mtxċ2v/"BpB*HmteɴʱThyn:@C<Ό`tc2H_S3[.R ]'nnybaCXf#Ik%_ 5֚>ޱ%S4|4ʧmTMRpgx&hˮPhP\eJ&~NSiͶ)#&d g OBOT9.o&R@$AUX]~* pwh]jXYP TbIiŘr.I ך) IE-D&g.d(dsm&1f A34ǜr̜v (%hPɱ+dMT <.eڦ??Pe"޾.UM5,}0?+y xu< 4,k6vVWeYgwְEN5eWNsvmuH P`+j-'ą;SoZBTDkPUe&z4ŕ_tk{"MRr,˜A-jorufF44B؛>uNڼ%&ce9:.I4͠D@bG9ieoqh[}c3PYvHzk8Nk'ΐِ~ EMzLAQ=7z8'[ą>ya~T^{*clVs{^ڦ: J!_J 0<ā'iqnf c5`W"16/#G-º(O֗.N=VqR\uC$JyeFJut;Fo]XZǝ0/>Ļ7 `ςb cPxi<q20G;psA<êL$얄}Yy&2Md_r l 1cXYӇWE7Wؘڂ:nCDU[ ɏ0y*("xKoz@F]zu]hSzL+ޟ>Ȍr?YZKKX];Qm~gbv; d9dy[]LH#ufD߃e[(o9w/i*6.7Tn;Q(5:tvDI]pҬ^0 CA'hHN0dpS&SCi_*hTŶXzJN,~]Z-dRe" ,:^v#?N0"h/l߯2\JVSfGyWXVU_&ߏƚLJϒqeC TŊxXr.;d5sAcQ4ֶ5%ePS {Eu6\2J$DI0ծ`.]0,ZR>=hk$ЃOܩnILW䢳 jHMӒzёQ!3Tॐ-KVaiv`Z^$BO!}@khAFX3[s~QOJހ/ r?LslМ:¹nCb4DY<ư$oHnYM7ېҥ/Ƞ)ׂxe$J*PyTzn:pqDd:#a)_1AގDTVODu__[޿7Wr\Җ|yMjE<-CgM!ʻP Cäz8]f1rLS&uAA]o%C#5z`"{y%pL qBU%1]1VotIGd~&-{C,xKmZ3&6l>YM,fx)kTEzT ie'X46?QDGx6 Q 5 jXP_`έ#h9R͔~dT/==Ax * k6Hcu"&p ;7B 1mdm؟n*ţ<&\K͇דq4ob/@,@6Ÿ7BYCF1W@cQ1Xd1'o1i[< 8'K3$B6rcr9ꑛޘc. EuB k4h p:^E #'cbZ6"YB34HQLJISʙDzX£vjQf(XiF!!Tsf>£#5_xvGZ>oI䎡סRsf4 G'ΰϔ3(1O@$a!gʙ>5arqq=-k̳ k\Yf5;IXÜʚ#Ql.@3$aϕ5'*`A/w8qMܒ=A=ZfmmA 1d_-,,BiHO>,ڨ|'V(-hV3@&웵G1tH3McUǽ#1MZ5oJRaV )Iy)j!Fn[dm:dPp'0/JE۝4-] ߑm(vQ7eB܄rRK]%hhʈa.󥁜~PYEyT v/sl T74H!hA,,p},{l2%APe?Ȍ$BOi#c:!bᰶH\,Qj G*fBEe8aNvĂin Ԝ2|)g-'bQ<tR/Y5谧c' >ME+i2ķgG##lc ]ljN 88LR4"HjDRݥ35(z:*ÂuDRq!,l`ׯ™,eS 9IDZDs^{&ef:d>݇CVRV*_AϿW%E!h6e= 7Vk^R k{- Fj F 63FNm6͗ZFN{aLџ.3Ǜ3˹ ie (zj͇3F):EKc+k$y4 61{kNL\ЁO'S"l %x&^;T+\(D+iA#1E~|v;:IISs}L:2 iۜn#1R,T6R uOT7j5cfַy|އc PpAXh<C!#l<=yllJI:# 4EmShރxM J5A`QGL'( ]GfED[7DܑYuTxtXʚK5=M@z9#ۙ8jqnd>Wqfe%TC|a" TUJnNB e (hΦRFnK؍\46.4r\;ظ}LĬ慲]oyө-!ɭ1Oma|h8#̍OU-d}ѱS4vղ%[iiB\qX`S[P%% c[Sm#@0/l[VxO*Y]5O]Vzv.-~QviȌ`lshl<#hA2}l'rE; ]Ÿ"ƸHĺcu;ZmAv;A>[p,bpCvF6F@m.ޭbe6]B=!'Ii hd\<.Z*i{uE3"~AE{AeABi {#+!)YMb{X>i~ 30[ߋ_N'\ ֔۬lQ~/B};lbmf-E2%Xm~/Bv j?d!>-F"k;=51~` 8j~Xo[Bkgjpl?B`6uڳ{G=w"={wX{?B [¥&Y5– dHBP?bX#n߇uDvX#ډVb3ȡ5=hCHLrmӪDmFkxЎqg]YCӃ.4Cu8A;i{FٶkZs'>bXژmqB* HF# 3;C?F1ngw4Zژ\4Qax'/7oOsgMZm7# +@oSCkZ2:pc5~:lGÈ`5<9lGx F_^Z \vymxۮNLhJh}6[\#h(Qԧѭ<5(Dhx\NTLhm4AY{U'1q\h&eMD3uh ]ZPK!:Bword/numbering.xml]ˎ? ,f$Ef&AAn-D/PqVLVYrɢ""ˤ=ؖDJs~ެ_=a^7իb{{Xm?^]:zu8.n[^},Wf+J+p o?cY|+7#pY|ڿmn^?^ۖ_5^=ۛ7rwؽ?V޿_+JW.vOb{,vj8m{70tgϛs/{o{(/0Λ5/a_^]7wD軛nqB'K6| ?Okխ>ciyw8OW}lxy:wu]]yZW}qǻrC޺zٯO@;"ײַ7VG~}uȲ,x_ ߜ_|(WeepwA<՟OY_ʜնz*~[g_n2mqK0h~NuPDկQ-iY׻8ldxuIa~ֳM)!&mYnϿeò\}xϧ`i:M( [6d& t6횃S6 ,0ɣL2:et"R'r]G:\:肮9@t܂:n֞!d t"1|8A<{~@^j IgOCKq$,+QkHp'ͅ 4|Z^ h| Tz^C ud ؔ.`sr7S qI(i~4pY@nМ@qXiM6] ,hQӤs[u YWtgH$FM N3T?iBFQ@p, rЃm @7dǙ@7]@/(ih.HӴy9Mu l+L(ĽzrW#@Hh=[.BmG9kGr#c6# I4uf [w);F::Ks<] n}\.\$AʙF Յ ʵ `].4t ɂ9L 8.ZXQ X"^$N,`.y3l >S6OZt!,ջզ8xyEнVK曏1 $e*/~D 9q9=1Z_%j Fm՝e7%5燚.tV4CT-:9J!q`P)Mb:;|Xq$kHc@ظ {aR\>K()3f4qJinfnӠӐ)1T̉č0.ež/pR+qUVsmiW:sgcg\̓d|&F@701͇zu,M)6sD K hd3^d7_tVs o`yFV9P2jÂ$4poK`fOǏsN6GOR%Kc NT6>3>H6ޅO1l"80n6;'$j<g v_8;Ir$qR*89(ۦT;AD35+E>bI0jT@ߐVmC}xDCY?M,vϬ}ChT"4E_i_Wϰۼ{Ƌޫbt qĢozmvJu|^1K j7yQ%;"g"-I:yP2ET^ջ!Rz!i`& =ʙ0rѳ/_Fh3Q14(72`hH B M9hJePlߓiÐ&V2]ةrqhO0vN{L)Plqـl@PF=/ȟisR#ldIIl|K 3dœS݌8M<]{4s;&vS{Ȇ&a-v`5†H&Wŏx&؀'تB]O 63R NG15L؀vطtZlE@WyԙvU: 6tB;e)C`M[(lO׎@T&N xtx?KEI! f~co(ND:ș60&~6gtO l莾CgI~7w!ÛiqnK꜄6Nۖn-Q1RhiWH/M i 28j79=>N &q3W}Uݫ, wi@V>3DHe@! xv{vi\ۆfHLąuE@GH1(PéS'ni,MTӜm4w܂i <ͰHn5p@* -}aa ?;|׫Jrz##r̨e})'@I&ºr"#mXLFoz9fCPqb=szA']Z&D6D4rBXP)бIBqrNdI :9vAw'$W`tLP>>b}ڟXvF]QPK!<{docProps/core.xml (]O0MKvm$jDƻھ@e떶0>(`L9}~,;Ң) vBbCў鯝S@Mz ;4uΕ",C~٘hMvmE ig g>p"acB>!Z7ɾbMO伏V 4BLVd=ꚴ_ubh_x?PK!-V!+dword/fontTable.xmlYN0wr;:P)TllvSؕ%vv[[^aR갦*M-_& rrBޣl_; ב f=qFwF{|Y"x$T*2>" >s iHNy8 K*>B N`l9#馽MmEo$xHƑ/ƔG1̺Cc"K2u#̸$(pw =TU݊)b!I5lp4eQG4 Y|݈g$cE G~QwM DԕF|;O>DtPxj'} 1+{Z@ǂ0p-Q5* j)4b#5ѧ7Lo5:DG^Z||5 x /㤮,wYY8HɄ!/wF$x6?~:eIH"FFp : PVX e- EyTPE(JBLzlB&r*MldB2;3*ru9^@$WeG%s`ou~; }_j@JEalVqTkS+ijTR"J:M0KnZi FÅPlb#^z%5p/YN<]6e}0k:{ƅlzɧwOfr%N1|ƓlDkA=(1KA)K"€;bY*GMrYjjT?_3LP9+jW6%O|9&$.l܇[]**Rmka9'&sbxP,S'{ryPK!O1! docProps/app.xml (RN0?DNR@M]ٲ'mѿ ٦A{[f޳<>0D&/ENinC}XYL*aM~Ęox cHcF6n.%X".4."QZFKsGXU ?Zj'|TH+0{oDB41KRlBvIZr&fEy l,jUKu"(D^oR$ʗ2蚔=% [٣|:yl£+`cEނh]䗃wo ^#'~ǃ#٘o:u{/$n><`O NganEu/1D:P^V˂Wf'PK-!h"[Content_Types].xmlPK-!N _rels/.relsPK-!6Hh word/_rels/document.xml.relsPK-!y]L word/document.xmlPK-!Xiword/footnotes.xmlPK-!/ i0word/endnotes.xmlPK-!Pword/theme/theme1.xmlPK-!JʺFe%word/settings.xmlPK-!";word/webSettings.xmlPK-! Y%ܪ=word/styles.xmlPK-!:Bzcword/numbering.xmlPK-!<{vwdocProps/core.xmlPK-!-V!+d(zword/fontTable.xmlPK-!O1! J~docProps/app.xmlPKucL{;2v}=oV5=7:3k[v;}/PdϓStXw3hP."rЗgɲ|FN>#(XXzO<"|FQ3hE֑-h3ޥ3A9E|gbc=#("rg޲|x3bAuuh}VDnقgR9DC0TagT~Mqk3lZ) 3zN{UG}3y<`ml۽Weύƫzvm~}%va˶{Nnjۭm/vWgzvm{ va'b{NGekž鷺@4IImP*R;)hj;DmXHAځwew *r7D կ輧cW4<7v޳V;GIaPm nltq }My!x24xꖑkzњ߲QV6c=?L/Z{✀%-xB+³.]}@N4㹾Ohr}me-B++́g<5ާ[A5Ǔ,ygdamm*{I3ЭπIqq|A+bMDyBg[?7{Dž::[ hEfx^N yӛM}W([2ZVD0 $_Ie<~Њ %>XK4#Kȍus{ټ{k12d*I̓8g=.gB3$bAuuhH\|FD3hE֑-h3^{|F.>#O"XXto|FD3hE֑-h3Ge\|FD3h < ȓ}:|>c^O|FD3h < ȓ}:Ϥr-k{ >ڧGqU}H*nMQ}_$BLٜyr.ƫ qgOEL/;.,< |c|:Iq1ə-:.}S1츰L$'T'n기 a\t2ɓ7ƧCDSqmcz8.qˎ dߏoO<0.]yN Ȭ:.゜0.b:xqaIEtȓbIdAG̓wDn기 $¸eDžqxV{νU>a}^<,}<#njۭm/vUscml۽c_ƫzvmva˶Ug٪m^l}ƫzvؾH-ce%X3SyhC}Б.ݝ◧qd?{ONYg>}-Ӆ/ om}yv[;U7$kR6t4ZJ}eCY|7v wv'ϘS;_0'l~k%GyoǕ.uͪn律=G/?m:xQ: #g=& $gLCKGW82/y:c5oeJ3&I1cbk˛wF_O6⛿GjJìJ9?x=%hY[u_qn2U_K g/k[{n}_|'~gu`O߁\aչ_Fi=h]j/]Hc-wǡi's7{hu|`@OkK/6 x}}1Ě/ч/}=woiĽzO5{>f殙(Ɓו384}8|Xw:@;qW?<4c0hз8@ca>sآ?Cu2788i80vQ<}jRZ8pdR}:gfmmjS_W1&f{T˿KCvŹpz@WcTpv<_R#\T7Yt<_1'4x⇵NAs^ϫc߃S*.K|x>^'%^U{ ֡{R&/H."rgNeC|F^b3h oĐ{K}:|;W|YUY># Z{C' Zud eC|F^b3h =g%>VDnقv>q6VO|F^b3h =g%>VDnقgRiI@)tm[`=Vf~Oa}^r\LDߪmхs"=',>0+9\s|W2'W='blǟθ[Fszvj9˞7:$&6Y#y/xIb/B; mkp$i.8N`W?K!uв|Vy*F>ww4}$nk~kNp$}h'w}ROwI?-o>;D߃^z߃+ g&tw\z})ݝFߛh=/DӫdsB4|&=);u|x^qdk~FB;k}~^'9s{-K>3{^;oO OJ;Z|9L͇k=爐>Uq#gut3@{8Ї3v}ϋqd5p7/Ý9yq?q}[CJT:y?yœ ݇[u^}@A#u-*/Pɾ [W[YPwrq2O U*cА< DQ Ϛ6S1Oh\2բ7sO}Pɱ o]}oH'wS>~~m N۳7ac#и:<h# {?$[qCÏ}&f祵RomO~7K}S_|o^lyvVm8ipu8/)vf7qxabͳh]ԛqsAj텩Cӈy桇S튳s `m6a+uvX@ Ӹ},/-rAli lŻ{UYsݡNy>υ,mLga~6u୒w*1zգ!Z]0_=x_~ͳmh#v{9OQ/l#0wv"HsUc.k=okc~z1#/!] ?McqMrty!ӆvhO?_6˱?v| >1/hYѠ:ug,n*㱄V4>X Ϋw|Б.볻gOl|^wA={D~Sym{'I $.]sԝJL^s=??:z^*]19LZɡI}%y~i.}tV΋:/_[o2~|Յ3&.[btL6~߈JjL:8&Nja'qJ3'$oD\kV]zer {نoCX}Xa=?펑Uyۡy2ihS[-}-BغDce'E+u[А-Rnli>+ZG7G޺L@{$X0knЊw5gme)y-B+:"`ٚʹud Nl_q BCvup)J_(xh42}I%*/^}<`qFv+|^ۖ咇ܳZȅVĖœ<'㹣OhEx3=ڄu4D8گ9#?sUgY?O9ǹۿg)'&}7'?NOˡg砛N ƞtH9:ᄔ>FTECiZ>#g\3cF8qrd?Ge`EVBh<͸:G(zp!;:~dݪB^.7쳏K^\eiZnIW릤 B@|SaWgږ Zcl86@lhLp*̺NKt} S*F>mpZež ۑ s{FG|+ "T2ԑLc0߬y6ϒ~ `?Sٽ.tkƑgg~7iJNA=ykoݿC{miN|Ng;qؚm7߻yX"/{Xԡvx֫z:mn3Ozס[ma y\x~qyz,/F-dzum+P{f+ЈC//6֌fNJs5oWN&pj uY皌[[VB9vvѧ&p6ut,`16Tr}Bm?kIiS6~߆[ >k57Hv4-Oh]\7FrY+R[d ҹw$Oj#.7΄`lf;lVl]u.Ҝ ?T/YKVk{,miă h{ |+_{Оw1C{w ^uƫ_:z 4a>?WI{R|_,@NT=0v)wsǽ쳿[_u*'ek3YGקfuڗd 3NU5Y")y u; X{P_f7:/O:l狎Q_F > L~^Dde$3/MR S A@?"?"=^ϢRk[6,^N{ @=^ϢRk[6,$A(PFZ]x ]UϭTFT*! BPB(" b"e( FG8O̎(xO[gAa ChB+*؏g߻׭s>8MVY{os9$7oGrIr.ps]%I7$d--;$m9}l,]vTwi U$S/oMd &)KdnҜRm;)IT%]NӚV9#kɲaTlVZ1gxM:'K1$$mTMa)IV[q2ԫ7%ϕs3Ϩ̓qn?$0\:utL5 ~&|tJ+3Dw+T}gg{ʺdKg%ӿ:'>+*g__R*/8C(U|^ S™dv3q|AWaXk (>[w=b5/,혼7Er9ʈqfƄi|Oέ-/))JxٜCϻlT*TZe5s%{'ʟ7xN51q5zGR1u16j'cxTFS:Jb'_b wW2 k]}$}t%O,'+Ħ JHxY!n>ޝL.Լ'yV+bU+tHwʝlP)Jye匆Ɖ˓7OW_%/Xʓ2>?kz1RgǠG:6hw谍-rlm([IgX}[mwˈN$.: Uno(c ||F)\!xɒ딴Js5Q'puDkU.Otw;Oav)MUtyYN&ڻJu6[[GX׾(IںBֵuú?nگuSY׾5*rI4ؘH6ԫ7z:?~]ؗe:ٜdžmllߑnEre BVVXO7TV-[Vx*,DVF KXXG?)զÕMO֘iN̆ٶzXY[.~R?v$<\z#Ѳ"P?W6C2D[$7^[uCU)iǿ:>U|v,?kЃ֧Y)Ꮢ?]\R٣tHt>YcW4aq@GCte{Y:>"5m>1y} vҲyzu5X _+دXw++UWicz8I>I:ڢ]6VI=sr ufvehC$ !0/nL0EgF+"PիZ!y|\"dK)ۼG5 U]Ub?y{?Y}Sǘ?]'6A_Oo-p _: mq ˹׭~qs u w_Ztٞ, C& s8꬞WG)7jbaǶ+wWm#Kb):bZR۬yTkDDs[.JC{R's S5{O{ 6ہ=a|GZ9 &C$#O\,4~σv _iLTԿI33b?L8D֨[Z ˲1-p_\{^|"yTI99V3Z_UrG>EkgGy2)/(%Hυzrܝ3W0L&q40q2wbW,JF,dܲ{8t}8DS99GbCV.?ճ/Zɯw5mh 5:=_9LㆶcoV=4&9pmk!|Ȏ]jxqʃpk3qQamt18>SM#áy|Ȏ] ŎՃp[~X1c8h!paJekX iwp wKwBua:Qik7ؽbUIoQJ|[""gJӾ7mt3kոW@_+a/1#7Xu1}2V$9:/:*_0Mm&Hl:,g%;0-IcY+bc}->poHHdF+Mi{}^ҩ >O̧/K7UW*캕u?^$Zm.c2#Ԅy-Fy_Kl/I1%7tlj|*"G?풱ʻHQ}}oKdddU{](}T^ZuCye{+v'_|R{}|M_Go9H+5Rg`oPzTtgN[%O*sH9Ia+} |߹Yɋ=Y]}9w,m,774}c^ɡ` ^ _Әo<7L`RN3,Ҙo*=_ŤζƤژ.} [(~3/8w=[XܨV;wݭr|\H8'I7+]Mnqs]$$(}A.ʒeh>CfI`m)c9fbk[L{/'U|s+*eWz7VuG.U8`\}굺;vLp]˥6BY:H-ʦ~R~kcXG};7e?PB]1Sǘ?aڔ7_-mqܫ̕G$-ja͇Q;5+]l\$]&V1?VVyz7:]k$2ca ym|r8#Y&J&HcאTaU*]^z87~t{y>NgԳ8>(Kg< S%pǁ|k>B =`>.w{ԏlгUjg{;uHB}^嘼{pmLJEIV8\|>ǰ~}~NuϝzpvD ѳUL(Á6 .}<>d.cĴC`R!рwa?tW /'('pxB>̜}vz4zmt/V}^ϳSnj5}D t0K!LT]йÆo{LkV{g_Әo$7LF1vk!{' {q`^/iL^c|]1y׶'˿е-E}m?ymT ~m]\wm;O׶hߋ{ή8FuHB}욊69&﹜x`(Ɋ]NqSlS@=8Aj8(kCЫ| `?(:q߯"}|(蜐(8bG +8pv5\ pO ȇ֥>>bAc\숡1c 5gbffafAƇP88>w#>p/Ѐ/8 , ^C(vQbG }>P?PχCЀf(ˇ%ɚ]LJ]숡G1p/ >a`p]1}|.]숡1z,43(Eqp|XbG }>,P ~áktH#>Ú(ˇ['!( ]w L=~áoB>!o0]LJwCԃb8>,48?ܗ8 2>b ;bzp3C=B>â8 2>bŎ|PχЀg(Eqp|x1@=8<a`P}P88>bG }>PpXh3pxCq׭Eqp|XbG }>PPχXh|Xa`PR(vQr#>{c8a6avfGqd|.û\숡aM z><|x0Fqd|..vp_ z>B>Ü(Eqp|XbG }>PpCXh2PAƇP88>,u#>b8,4|8" C(vQq#>10 ><a`PC(vQCԃÃ1p$ >a`Pu>.(]숡χ*C1 ><aZw)Džb.vp z>|8*GEqd|.{\숡|x h0|(n_C~.b\;bzpx4C=ވ|xca!(+\숡|x X0|(z)(+]숡a] z>|8:GGqd|.y.vx z>B>ú(Eqp|8Ŏ|PχcЀd(ˇt(vQ.p#>'c8q,4|x< C(vQ.t#>b8X,4ñ|86P88>Ŏ|zc8 ,4|x"uI~.b}.vt z>|8.EqX>w*?!(Cԃ|x d0|(n]r|..v!C=B>8 2>b;bzpe z><|x*OEqx|"FKFJ(s%|=Wvn*&{b /#p尿)p5TnoCw+mDޭvjx[~gWwN=pjݯ&n@<~ח߷ZVy{ =gl!%HP7NBϕw Խm@% P׮ D!#..Ƃ$d 7c.fst77f/ qeoyʖO׷IގXZyƅ(FJJ.OwdF>?dW㉎~NmctcJO9ݣ_N2t{%Pu=zseY_m2qRb<e;v mL:itHMָIgqEΔ/kPTUy>|[-?|jcJ޳}2/Ԫo {Uyń2xQ&1xe? e)nyb~Cqtb%]YmR?:̷Mtձp{I:7\[{˽blWb߿gRwvlXvZ;+ӦMb/;zlPϜkZԎO(vѳ6mMq9qش<:2n'iN1 -ṱvJ}ѥdCwnԱosJ;T=+{g??WuyYq~qWsybzzWf%XGYYWI< =\mȁUpP*{u8:S~H={W9N3wlT]Mk=dpÁ|d >d.C.sSO_p`pP;*htQ~}pEqpݗCzpM 5957Cg:8a|sδzNWv 9]X04I~y[IZKuHIT iؼ]7SJu6gn&:l{i?ek"*3/9\}ty|O>cll^.Ͳ|Mtyl^vl_l6>谩tlIWݣ]]*1`7 ;O riՀoq#%FI>Y'e$SWg1I%cm:hRl.!u6ɡMtZ6o:b0WH .7z󜾧9 DM ֐J|]Eײ ^_.iSlF?Sc[ӴɌ,&h(>膹]$ll'`]{qQ:DM0x&]e5 tyG~M![ԀMtlM;4gƀ]ty|-˿$yDuxɷ_+]]?: +o\П\~ }1/;%`}tCv-?2`]eͣ36YWw$:$x(?Tys?=s9nե]4TgMtyll DM=Moz2xsz+[tylufklw6aSkH=-Z=r9盖~ 1kvѥc`_[ѵ[谩1{#p Fu}߿n#.9 D 1g6YoS$s%˵r]+}dA.jߣe/Y#ڳ䷣w)O7JSߎhPG=o߫Y0Q\/rSˋ'jwoG?<~3nb c\,4~^ XT~e`Ƅx8>90){bppc5gF,Bό3tlό'3#⽕(j]=3 .G#{gF;Ò7'].JF_;s呪뒞S$j{kU6g{ߟ߮[}*B gF:S1Yb= gg>k@}kPQ]ycÁÕ.vvwJ|tH#>teI|(h]ÕC:v1uSOc>܇|/w6>b1;bzpCNuI3pbPRB`|1@=81CcC]̇%] '\숡O||MuELk8bI;bzp><|x w6>b);bzpsNB>ć®[|..vbbf!.ƇPb8>bG }>PC7;ݯ>bY;bzp><|x0w6>b9;bzp|x -|x+p0>|Ŏ|^CXh2}V<] U.v#8V,4[3&8p0>1@=85CcC]̇®[p0>|Ŏ|6Gpd,4|8I|(|)Ƈ]숡!#(GЀd!.ƇPb8q#>Q J||y>bp1@=8DpQ,4ã|}!Ƈ\숡aHNB>S^)|.z;bzphcXh2}`C(v17Cԃ>|856?bp1@=8 :,4ú >D>|(? ..v0||MCau)ƇCԃè><|x"w6>bU;bzp!CoB>-ok ^ .k.v0:CObC]샍p0>bG }>P;Fpt,4|8‡Pb8bG }>P;Ep),4S|}Py?9Ob ;bzp9CoB>=o!Ƈ]숡-CXh >p`>~?] j;baJ0&C tH#>,Â3u ?YV+p0>|N>}zlGpi,4|x:VPb8nq#>|X燅|XaPغd|.V;bzp!Xh|Xa!Ƈ\숡a> >#4Z2J2wP%ݒy1I~94InW:eؖBZԮS* c2V6 v;ݧva?NDi}EM %j%cJ5JcGț>G}?6Hq_:ޥ)],]Lx?y>q)K$݀}t/}~t5f9jiaUb6UVM.*dt@o)!796a?Go)8g]ty|&2I2Z»NJlT>`0Awxg1lռݨtR+t$_m9)*>?{H\:T!I=Mb~ʛgLO{ޗe}WSUgv1J8b)y56 bcx|L' 捕oyc~ؼCl~ʍacy>gzEs} +aY/fWnVn0?l\"\>;7y^޷X0/[ōαi=jl*Q ^Qfޜ]j~ؼoR-IQX\챛6vE_#ac\ma=`Vn;;#$%ܛm|Xct0*Ѻƣ!yl^{{7۾!WRl_8vJH7J|U>rZ0^N͓r} >ٌ%QJY/<%`vd߭ڣl*@'q%Id8<~i&1\.Oy-c|>`]_˲.op6[5Y1F湲7ɳ9TMtlUؼeӱt|or}]0YYlk/<6!E|?.Ͳ}ijIg[$̅:غ}kZ4ڈ6Yڭ> J_O.y.IQgDv9*/tĬM#c.Oe\bp {np]Q釔ZUeu|hlPݕOSf>5^~ɞ!gf &3͞κϋrdM'6V y^Q.f{=nf k?/zE =CbcaП[{/]yo=tIZ {ML`<}/uK:G&+5s͞Mtyle'ID;r t>/s=[67xp}%P~鷬gHbu­b71<3ti>tČobƽy:f[V幦1,ܪ2L[C7ʻ+mY{s^ 5z[yϋrޜXy{7^9M=/ܛ"\sF?PlLl3V ~}_"ϡraVn;nk k%crn~)=vcrn~)o;đݼ^(E g^x4DX>}֣N67)ٽ}TG;%%*qo\z@G.t?>~٣=>/< IV̸_Č=tХ}O%3a{阡oY}czu)2si#~,$$wwep ([-}GKl6.a֏@_M=/Ýu˟i=zMl=b\$'&͞ f^'{?/v_"yl'حya~ؼ`֟i=煝6@DV&6WIyeZ_#ac\madVn;n$'97l3G~Xϫcg>ln Df/Kq6׵cŰ["]O'זTk3'>X~x~cy\16+M[ty-Pʗ9Oi&:l6<> ||vX9Z:%ӣ:W?C%\>]Oo qtg)6/DM'~-O; 3 > .wF{d:g5/ tygj3e9N32UI>v)vͳt~L}i@6yUͭPA~rzƄK0|@g\xkrgX];Džy4O:8N2CUgc8N0%CY~4g#vMS ;4I'z%[G~FGs>t}Vs@E߲!ɊdQ1cϙiJbƞ31c?:3ty-trFQA)VH3`&$Gzf>G<:c.qG~4} &͞ -^'5ϋ"8a6caVn0?l^6"\>ُ&6Vy{0yJcrah^޹UUw#aJ'd`"%^)E eD&0V b Q"D% -PAHh ߽{ٳ'n3Wk}ٹs]6򒸱:\.i57ŽT녭\G=wNZܭ蹛6wE[s7;lԷf]ݪ!~6:g-㩮g7;5_"`ٳ\[s3̆ꯗ0fdcLt`b[ JW[%BjDž͋Gڌ|xK(]Y?׷3r6+M!~kLXdltysKqF0/5>k1bsv. ^zL--*ø@g܅=a~tHLt`~y.nyl+Zbes^'j|vpn̍8U0QSRs[-}_}1bpOss~V4%a3E^9~*m.j<]\ 9a`Yz$غ&m:nݗrp+*ٵ][1N9pc7;"`>?vii':0[>N.ee*YYOS9, ϻd !wNoa&<閘?>0D3gxN[s>HGOu*} }V9pmw^|-{M)vza0.qHLt`NRTL H7PdmտOjTM~u6Y:yQ.vvJD9~!M%/!_y`ޥ2D3w;q#1с٢sRJGt*}gG0aD3sb=&:0[կ|YRN@Ə]^f6IjZߤs#<=!L؛HfPVmsb/a.C3ng :[gt!gBCʲy[8c/ا 9CgLcyڤOZV'wF>C`ȨOsuԉˑ}:1q#1;latsz찹nq6&5qaaϙ_>Eaܭ0;,.Xԋ }:O>湎&ꍎ }:?.B=®MuZpsXj`REraVo;nk k%sznvܩ=w#nF찹Sߚ|8Q)kLEg-س{qW}*g7tghCYm,a^B {q`ObR[o5Hw{JwKs N;uHʖ5y83:l]Rs^%1Jo(훥W:^?Q__g.HI8t̅1Ss.elv vl?拖([Yc. \e쒴IR*&d=<&* }gv |o[;Wy!]q3}gܳb/bQwg쫄 mm(mጽ8c_% ]q3r~x㺲YrVoUi=v"%%Pf#T9\u;O!Z>6&*pca_͡'ܭ0;[~\zg̍zM\X}GW0Lfkzqac7VUgYܼ<ܘ?^IX}G"N,n>!0KX/'sIas"S/z1papoEȵ׸$'0;F{0;l96&pc + W垛zs참's6Fs찹D^tNotZ%']{аؾC:S6dk1fڝwT{Ӣv-G4>vvOʎtߩa~8.p|!8OF0̄ୖ\frRt`NTOn")ezijAާK!9L<82 ysupnu߉`˃yvZGrqhtket>&K] pBe^a}OJLty0/?:MLt`$'%6V4.ڑ[ɑLty>YVV.l&v$3rcSd tyו޺ Ffu%l&<8>:.?dz0<.f&1.`N( }wɎnf=/:X\:ul^+[vk斞nnem\𥹥0t;,Ḭ6~npջLo2З:Gv}Z|{饦5RshV2iԷ: ;R[~t Nc' % ^=q-KΛʛz4~f] 8!UGYuockY*fĎ;\;xQq:SΞkQ{dsYLƱx\^QH\`84E<_ERxL:pOŃNxXXBf˒ݯz/*]~<:bЭ9aŃ m+ESXLNΟMםaөZ15MsW.80SKmW(QWQZd)O}5ڹu_sҽu>l%;OK(9ᡧ_<:6ZyxƄ)MҭW[+w6tU1{V4+/C_K_wO:嵧﬽7㰕s]Mr|<ʔOrUCm~rU }N-]T?|y]Cߘ*8?<@C6w)?075y ?DɇSkévmyBtHX^ɀUR*OQj둴J6K:!+UPcR2»Ix+x1otofvi=7\;w9ǯ;z.|N%S%?!t8%OcN0B8XGBX- b/cЎ\o_a/KI%{Pl X~ejIdg (WS/Ec"Rz>~:%TSUg+$充:qYl >fivq?;Sz_z҃^#"yɍ\Ewz#참aߐ9w?3f͝936Nnp7kٚEFeq]3A\0wF찹SߚOW%|n~ ˿4>>@,BDavm=jІ2 {1{Znǽ HxJ\X`mlX A[\x<\xot駮>=C\䊤enwTN$'Y;U?WbϓCgQ[q|^ׇjI#COe7vgplt=|u|3V881VKf4.;tL;s<'R<$p$X^" tcZRZB?U7'վ=iS/Ec"Rz>!>>/KINwI$;h= 'ܤzJqlhF}νݫ,gc 7Vc}nTS=9sz0"S/:.,7+Q3ո.3 dpoFDžas'W^P7=ZJX}GXKԋ[XK9z rhLmFf۰֋PO}Ck/zy<{]s+lP}E,{B7ϵ=*z'ث^}I>!QP>)|p.lݙcdw : c<2c0e2%]\E0wSœۛno~~[*vwt調m{g~T鿼ɕ/? ƀz {R=VG&wHo׹՗#RίtwoYi7iWp9O6 ^ڭA}7EƁG&V?Hm3; ~gI;}|CIv;FG۶t>'a} ;IJ~#p4]¾TrK ma;qJbJC_*i.>,KIfJKrݬsW/L75C:8nˀdR^>Rx|qHy:w>$a[p'^Թ}lt_ƈ/ $鋲t[.1G ^=|B7[m?ҍQ1-pc^=iO8eo4Sk|{h881VKf4:t\|&Kͥ,]&門&_؂IJU6tmRk+&FX/Vc$v췽iS/EcR\/go>'o_.p[77M:zJqlPQˡnf/Jt .OXvUObcpR熽5^X}Gk"0SaVotΘ7936Nn됟3F<5MGX`rEa2߸3Fs첹anz;hsc:CX}Gsgݣ^d\ZzaFfh>;~1^6wiE^zacqӡ{&g㩮2_QY Xo:tm<k}2 1{l {CQ9؀nIN^ > Ƙ(e۪V v16.Y*U;֢6C8.8o^ ;G(1^%\S1Se~Ia kTlU&-./J+{ӓUC12]y/dɿa&<|*.f:<̧f&LJsGqOs6qX^xc ,1Nsc~ty5 .#`t/8i#D3&9%i4]VF`]m`[/vP|ʐctެ~ІtM+12Y:.$MySbswG@gn?3Ϋrm1|\`Jrǫ;atLj |`ኹçqŻxBݫy;n#L9Ib{̑0&)ݎ)Q5y|tMս;ߤ*o _vqYطFPn3W>Qg}qηPG[5.];֫;1Ƭ4wox 1Ou**׏+tp/Ӿ-Zg?N0.mfo+,:rW~Q`*bJuղ ێUچ۰7e[Y:8̓"`f;Tan`URvb w%SA~v1:{T\k76Ig'u8?yn00ư}qޠި2]h;koCYqb|0D38y~]̷ oAyu]0:̯F0d~0WЁY >Z-Yj$5n:g;bnj:[-N| ]^K^Z\}7@׽˪'^ELwJb߾w&bH}[ߑz-3Hg\3QXstq';R;Ri睐/zWmw.)ޑ;!;!_|zfޑMH?|:;R7Pk#usTCAׄwƸKޑ-H?\C;R_#ޟ;凂֥|qs];U ?Da5Z>ĸK@;~L|\/N0PP>ĸKwp"uHKR,q~>Ў&ɇ~\kC)a(bܥ`p|?|6H>:˔Z>ĸK.@;~\|XB|XR#0P}+v.ŸKn@;~||x:h|x4凱1R~|O@;~&H>,N>,KS~k.ˇo;õ ?D1c5᱔Z>ĸK@;~.H>,N>,R~k.ˇ{wp ?Dq5F9 oN1R~||?\C$@5a Q·ž?ĸKỎ;8vń"uDݷZ>ĸKa|ؠ~R|8:pF|8#Q·bܥ`=@;~"+ïjïR~k.ˇ; ?Da9uay|XXˇw)?X>q~>ЎC$N>N>+R~|(!]?r㇯$ɇAOȇS~|(;yq;8vՄ":Po 7W0Zw)=.]C?h7'ɇ- ɇ-5aKc-bܥ`?;8vpK|8 :pOY)?r>K1R~|xq~>Ў5H><B|xF>q~>ЎC$N>]#Naw)?X>q~>Ў-H>< B|xF>q~>ЎnM!@jêZ>ĸKg;8v"u\]t,6:χo$ɇs@ȇsR~k.ˇ;m ?Dy5F9 q/wpa}|8:pn|87Q·%d]q&@;~f|x:B|x!Q·[?ĸKA@;~V|u5)?r>.Y>ĸK!@;~=H>:Z>ĸKa|?ܑC$VP'Vȇ)?lO>̐Mm7IOu8*Irw]ܨwo@'ÿ_z'Mp(b}me~h]LރU>0߸Hс)*IW}5,D;nwluLWma]9~I&:0կG*bͻK(EM|>%|+1.|27f7>ˤ}o*5d&wn={;$K[TeAwk3BI૖(x/vK&]h{hCY6 CwɄ`fD}1`~,f3cv{b\tylS79G#/qPǏ9cƏ-xT >b~{p?.Wua"%Bl $S6HT7Z"*s( ex\^bntyȄ]6Il="YxOUb}g=z>Ist eI:;c(L Zkx m(&g;6c;s/vKlg- mGڀL4&|۫T^Gʿ8c_8pq*+}CJ^߹-VVڛ>K9D_J$ n'ƛt>C^ɡ(XYʚ* Zm2&8 .gI/[|-[o_kXxvS}̳#)mλ˵k>v mW=GՊ裡(!FZT cKi_9`卙zt~yix S}ueJle-. q9ON($$If!vh5575#v#v7#v:V 4 t!6++,,5575/ 4 pyt]T$$If!vh5575#v#v7#v:V 4 t!6++5575/ 4 pyt]T1TableK\SummaryInformation( PDocumentSummaryInformation8 CompObjyfice Word@F#@"@" ՜.+,0 hp  Berts-pc1  Title F'Microsoft Office Word 97-2003 Doj 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH P`P jNormal(CJOJPJQJ^J_HaJmH sH tH DA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List 44 Xv0Header B#NN Xv0 Header Char CJOJPJQJ^JaJmH sH 4 @4 Xv0Footer B#N!N Xv0 Footer Char CJOJPJQJ^JaJmH sH H@2H ]0List Paragraph^ OJQJ^JPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 8CY 8CY\X ))),>N2N(+ XBM2N)*68:SUWpr:::: $&,!<P$ O"$C xkCQ"$6Á R"eDz"$zN DpǏ"$ϢRk[6,^# AA@H 0(  Z( " D_s1030#"  h" s 8GHIio_s1036h" @ s 8GHbIBo_s1042"  D _s1052#"  "  D _s1060#"  T"  c $GHIioT" @ c $GHbIBo" D_s1032#"  " 0#"  B 3 jJ H C jJB S ?o   y | }  0t Ut Ut t t t t t",t,t *Z*t2 OLE_LINK101 OLE_LINK102 OLE_LINK103 OLE_LINK36 OLE_LINK37 OLE_LINK160 OLE_LINK161 OLE_LINK6 OLE_LINK7 OLE_LINK8 OLE_LINK64 OLE_LINK15 OLE_LINK16 OLE_LINK17 OLE_LINK65 OLE_LINK66 OLE_LINK83 OLE_LINK84 OLE_LINK85 OLE_LINK93 OLE_LINK94 OLE_LINK81 OLE_LINK82 OLE_LINK91 OLE_LINK92 OLE_LINK95 OLE_LINK96 OLE_LINK97 OLE_LINK98 OLE_LINK99 OLE_LINK100 OLE_LINK142 OLE_LINK143 OLE_LINK144 OLE_LINK104 OLE_LINK105 OLE_LINK162 OLE_LINK163 OLE_LINK164 OLE_LINK118 OLE_LINK119 OLE_LINK112 OLE_LINK113 OLE_LINK127 OLE_LINK128 OLE_LINK129 OLE_LINK114 OLE_LINK115 OLE_LINK116 OLE_LINK117)))RRo o FFF>>>>  !"#$%&'(01-./)*+,9WWW''((RRRh h **qqqE:::;;;<< #$(*,-/15689;<?@DEIJOQTVY_abefjkpquwz{~ "#)*-.2389<CFGKLQRTUZ[^_cdijlmrsvw{|~  !"'(+,/04589=>BCHIMNRSVW]^abegklpqt{  !$%'(,-1256:;>?CDFORSVX\]abdehilmpqvw{| "#'),0569:=>ABFGKLQRTUZ[`aefklopstwx|} #%&*+/0569@DEGHJKOPTUZ[^_bcfgklpqvwz{ !"%&*+-/2367;?CDHJMNQRTUYZ^_cdhiklnostxy}  !&'+,014578;<?@DEIJMNRSWX]_abdikptux}     ! % ' + , 0 2 5 6 : ; = > B C E F I J N O R S V W Z [ ^ _ c d h i n p u v | }     # $ * + / 1 4 5 9 ; ? @ D F I J N O R S W X [ \ _ ` c d h i m n s      ! & ' - . 0 1 5 6 8 9 < = @ C E L O P T U Y Z ^ _ b e g h j k q r v x { |      ! " ' ( . / 1 2 6 7 : ; ? A D E H I L M Q R V W \ h k s v w z {     ! " % , 1 2 8 9 < = ? @ C D F G I J N O S X [ \ _ ` f g k m p q u w { |  "#&'+02378<=?HKLPQTUY_cdhikloptuxy}~  !%')*./3489;<?@DEIJMNPQVW]^cdhimnrsvwz{~ !#&'+-01347:>?CDHIMNSTXY]^abdehilmqrvw}~  !$*/067:;>AEFLMQSVW[]abfhklpqvwyz  !'(,.1268<=ACFGKLOPUV\^`afknorsyz~ #&'+03478>?CEHIMOSTXZ]^bcfglmsuwx}  #$'(+,0156<=ACFGKMQRVX[\`aefjkpqtuxy{| ,G$(B(+69lo[^ H K *]WX;x+,^_ "#%&()+,IJ333333333333333333333333 ,G*(. 8@.x0O"6s# 3b;/?8?sEHNKT{KP>6S~ZX;fXvYX|uZ "U^FvC%XRj((PW]ko%<Z "@] 2UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial?Wingdings 27.@ Calibri7@CambriaA$BCambria Math"1hrGrG 1`10k2HX $Pj2!xxMrKientthithuycument MSWordDocWord.Document.89q